Energiakulude hüvitamise taotluste vastuvõtt

 Valitsus pikendas energiahüvitise maksmist aprillikuuni, st toetust saab küsida ka aprillikuu elektri-, gaasi- ja kaugküttearvete eest. Kokku saab seega energiahindade kallinemiseks hüvitist kaheksa kuu eest.
Enne taotlemist loe läbi, kes saab hüvitist ning kuidas taotlust esitada:
Elektrihüvitise voldik
 
 Põhja-Sakala Vallavalitsus võtab energiakulude hüvitamise taotlusi vastu alates 11. jaanuarist 2022.

Avaldusi võetakse vastu vallamajas, teenuskeskustes, elektrooniliselt valla kodulehel ja digitaalselt allkirjastatud e-posti teel info@pohja-sakala.ee.

Taotlusi võetakse vastu teisipäeviti ja kolmapäeviti kell 9-12 ja 13-16 või eelneval kokkuleppel.

Energiakulude hüvitamise taotluse blankett

Taotlusele tuleb lisada eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Dokumendis peab kajastuma nii summa kui energia kogus. Vajadusel küsitakse juurde täiendavaid dokumente (näiteks sissetulekut tõendavad dokumendid).

Energiahinna tõusu leevendamiseks on riik välja töötanud meetme elektri-, gaasi- ja küttearvete osaliseks tasumiseks vähekindlustatud leibkondadele. Toetust makstakse peredele, kelle netosissetulek jääb alla mediaanitaseme piiri, mis on leibkonna esimese liikme kohta 1126 eurot kuus. Iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3. Toetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks isikud, kes elavad samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine.

Toetust saab taotleda üksnes oma rahvastikuregistri-järgsest valla- või linnavalitsusest.

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab

  • elektril 120 €/MWh (12 s/kWh),
  • gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh),
  • kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Toetust antakse perioodi 2021. aasta 1. septembrist kuni 2022. aasta 30. märtsini (kaasa arvatud) energia tarbimise kulude osaliseks katmiseks.

Energiakulude kallinemise hüvitamiseks on toetust võimalik taotleda tagasiulatuvalt viis kuud.

Soovitatav on taotlus esitada mitme kuu peale kokku – siis on vaja vähem taotlusi esitada. Kui kuulute toetuse saamiseks nõutud sihtgruppi, siis mitme kuu peale kokku taotluse esitamine ei vähenda teie toetust. Samas tuleb arvestada sellega, et taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäevast rohkem kui viis kuud varasema energiatarbimise kohta. Näiteks veebruaris saab esitada taotluse september kuni jaanuar tarbitud energiakulude katmiseks, märtsis aga enam septembris tarbitud energiakulude eest toetust taotleda ei saa.

Kas ja kui palju tema pere toetust võiks saada, saab igaüks kontrollida kalkulaatori abil.

Minimaalne toetussumma on 10 eurot, alla selle toetust ei maksta. Maksimumsumma on 500 eurot ühes kuus kõikide energiakulu arvete peale kokku (nii elektri, gaasi kui kaugkütte peale kokku).  

Täpsemat infot energiakulude hüvitamise toetamisest saab lugeda Energiakulude-huvitamine (Korduma kippuvad küsimused → Taotlemine).