Puude raie

Nõuded puude raieks tiheasutusalal

Looduskaitseseadusest tuleneb kohaliku omavalitsuse kohustus kehtestada tingimused üksikpuude tiheasutusalal raieks.

Raieloa väljaandmise tingimused ja kord

Alljärgnevad mõned olulised märksõnad, mida puu raiel edaspidi silmas pidada:

  • Vald saab reguleerida üksikpuude raiet tiheasutusaladel - Suure-Jaani linnas, Võhma linnas, Kõpu alevikus ja Olustvere alevikus. Hajaasustusaladel vald puude raiet lubada või keelata ei saa, samuti ei reguleeri kord kasvava metsa raiet metsaseaduse tähenduses. Vaata metsandus.
  • Raieluba pole vaja viljapuude ja alla 15 cm rinnasdiameetriga puude raieks;
  • Raieluba pole vaja tuuleheite ja tormimurru likvideerimiseks.
  • Kui puu kasva ühistu territooriumil, siis on vaja ühistu nõusolekut, kaasomandis oleva kinnistu korral ka kaasomanike nõusolekut.
  • Kui puu kasvab kinnismälestisel või selle kaitsevööndis või kaitstaval loodusobjektil, siis on vaja vastavalt Muinsuskaitseameti või Keskkonnaameti kooskõlastust
  • Puu raieks tuleb esitada avaldus vallavalitsusele. Avaldust saab täita kohapeal, kuid veel mugavam on täita kodulehel olev elektrooniline vorm (leiate selle E-teenuste alt).
  • Raieluba on tasuta ja kehtib ühe aasta.

Raieloa taotlus DOC   PDF

Avaldust puu(de) raieks saab esitada ka elektrooniliselt.