Sotsiaalteenused

Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise korraga kehtestatakse:

1) sotsiaalhoolekandelise abi korraldamise põhimõtted;
2) valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste liigid, taotlemise, määramise ja maksmise tingimused;
3) valla sotsiaalteenuste korraldamise, taotlemise, määramise ja osutamise tingimused.

 

Vallas korraldatakse järgmisi sotsiaalteenuseid:
1) koduteenus;
2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
3) tugiisikuteenus;
4) täisealisele isikule hoolduse seadmine;
5) isikliku abistaja teenus;
6) varjupaigateenus;
7) turvakoduteenus;
8) sotsiaaltransporditeenus;
9) eluruumi tagamine;
10) võlanõustamisteenus;
11) lapsehoiuteenus;
12) asendushooldusteenus;
13) järelhooldusteenus;
14) täiendavad vajaduspõhised sotsiaalteenused.

 

Sotsiaalteenuste vormid:

1) koduteenuse hoolduskava RTF   PDF
2) koduteenuse kliendikaart RTF   PDF
3) eluruumi tagamise teenuse taotlus RTF   PDF
4) sotsiaalteenuste taotlus RTF   PDF