Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavolikogu istung on neljapäeval, 25. aprillil kell 16.00 Võhma koolimajas (Veski tn 12, Võhma).

Päevakord:

1. Ülevaade Võhma ja Kõo piirkonna investeeringutest ja tegevusest 2019 (Avo Põder, Eveli Lilleoja, Kuldar Kipper).
2. Põhja-Sakala vallavara valitsemise kord (II) lugemine, eelnõu nr 136 (Kalevi Kaur).
3. Põhja-Sakala valla teehoiukava 2019–2022 (II) lugemine, eelnõu nr 103 (Kalevi Kaur).
4. Põhja-Sakala valla arengukava tegevuste kava 2019 (Tõnu Aavasalu).
5. Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimiseks komisjoni liikmete nimetamine, eelnõu nr 148 (Kristi Laane).

Vallavolikogu 2019. aasta istungite päevakorrad

24. jaanuari istung 28. märtsi istung      
28. veebruari istung        

 

28. MÄRTS

1. Ülevaade Artur Kapp`i Ühingu tegevusest ja Suure-Jaani Muusikafestivali korraldusest.
2. Kõidama lasteaia Traksik arengukava ja tegevuskava kinnitamine.
3. Võhma lasteaia Mänguveski arengukava ja tegevuskava kinnitamine.
4. Olustvere lasteaia Piilu arengukava ja tegevuskava kinnitamine.
5. Vastemõisa lasteaia Päevalill arengukava ja tegevuskava kinnitamine.
6. Suure-Jaani lasteaia Sipsik arengukava ja tegevuskava kinnitamine.
7. Kõo Raamatukogu põhimäärus (I) lugemine / kehtestamine.
8. Kõpu Raamatukogu põhimäärus (I) lugemine / kehtestamine.
9. Suure-Jaani Raamatukogu põhimäärus (I) lugemine / kehtestamine.
10. Võhma Linnaraamatukogu põhimäärus (I) lugemine / kehtestamine.
11. Põhja-Sakala valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskiri (I) lugemine / kehtestamine.
12. Põhja-Sakala valla rahvaraamatukogude mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord (I) lugemine / kehtestamine.
13. Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine.
14. Määruse muutmine.
15. Põhja-Sakala vallavara valitsemise kord (I) lugemine.
16. Hajaasustuse programmi elluviimisega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete volitamine.
17. Detailplaneeringu kehtestamine.
18. Info:
      Suure-Jaani Tööstuspark, Päästeameti taotlus;
      Lahmuse Kooli ülevõtmine;
      Kodanike pöördumised.

(tagasi üles)

28. VEEBRUAR

1. Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ (I) lugemine / heaks kiitmine.
2. Põhja-Sakala valla arengukava tegevuste kava 2019–2022 (I) lugemine.
3. Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine.
4. Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel 2019. aastal määratavate preemiate suurus.
5. Põhja-Sakala valla 2019. a eelarve (II) lugemine.
6. Põhja-Sakala valla teehoiukava 2019–2022 (I) lugemine.
7. Põhja-Sakala valla hariduse arengukava 2019–2025 (I) lugemine.
8. Ettepanekute küsimine Põltsamaa valla üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsusele. Ettepanekud Põltsamaa valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta.
9. Ostueesõiguse kasutamata jätmine.
10. Rahvakohtunikukandidaatide valimine.
11. Audiitori määramine.
12. Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2018. a aastaaruanne. Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2019. a tööplaani kinnitamine.
13. Viljandimaa Omavalitsuste Liitu esindaja asendaja nimetamine.
14. ELVL esindaja asendaja nimetamine.
15. Võhma üürielamu ehitamise otsustamine ja projektile omafinantseeringu tagamine.
16. Vallavanem Tõnu Aavasalule preemia määramine.
17. Info:
      17.1 vallavolikogu 2019. a tööplaan;
      17.2 haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu ülevaatamine;
      17.3 Koksvere küla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekti esitamise kavatsusest SA KIK.

(tagasi üles)

24. JAANUAR

1. Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ (I) lugemine.
2. Vallavolikogu aseesimehe valimine.
3. Põhja-Sakala valla 2019. a eelarve (II) lugemine.
4. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (auditeerimine).
5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (sõiduautod).
6. Lahmuse Kooli ülevõtmine.
7. Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjoni moodustamine.
8. Ostueesõiguse kasutamata jätmine.
9. Info:
    9.1 Võhma Kogukonnamaja;
    9.2 Võhma lasteaia õpetajate pöördumine;
    9.3 Põhja-Sakala valla 2018. aasta kultuuripreemiate määramise heakskiitmine;
    9.4 Siim Avile tasu määramine valla esindamise eest kohtus.

(tagasi üles)