Hajaasustuse programm

  Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvooru avamise tähtpäevaks on 1. veebruar 2024 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 1. aprill 2024.

1. märtsil jõustus riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm", mille alusel viiakse alates 2018. aastast ellu Hajaasustuse programmi.

Hajaasustuse programmi kaudu rahastatava toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Programm on suunatud hajaasustusega piirkondadele. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Täpsem info programmi tingimuste kohta ning taotlemiseks ja aruandluseks vajalikud vormid leiab SIIT.

Põhja-Sakala vallas on hajaasustuse programmi kontaktisikuks keskkonnaspetsialist Marleen Linder, tel 5871 8700, e-post: .

Toetuse aluseks on põhjendatud eelarve, mis koostatakse hinnapakkumise alusel. Taotluse juurde kuulub kaks võrreldavat hinnapakkumist. Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises joogivee kättesaadavuse, elamu heitvee nõuete kohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.

Toetuse suurus ei või olla suurem kui 67% projekti abikõlblikest kuludest ning taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Kui taotleja on aastatel 2019–2023 hajaasustuse programmist juba toetust saanud, arvestatakse varasem toetussumma toetuse piirmäära sisse. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

Hajaasustuse programmist toetuse taotlemise käik:

1. Esita taotlus

2. Taotlusega peab kaasas olema:

 • Taotlusvorm (peab olema allkirjastatud)
 • Projekti eelarve (vastavalt odavamale hinnapakkumisele)
 • Taotluse lisa (vastavalt teie projektile)
 • Garantiikiri (lihtsõnaline – peab olema allkirjastatud)
 • 2 hinnapakkumist
 • Veeproov, KUI:
                   • on plaanis salvkaevu puhastamine, kui veekvaliteet on halb
                   • on plaanis uue salvkaevu ehitamine, kui vanas kaevus on joogikõlbmatu vesi
                   • on plaanis puurkaevu rajamine, kui vanas kaevus on joogikõlbmatu vesi
                   • on plaanis veetorustiku ja/või pumba paigaldamine
                   • on plaanis puhastusseadmete paigaldamine
 Veendu, et kõik taotluses olevad isikud on 1. jaanuari seisuga registreeritud sinna kinnistule, kuhu taotlust teete.

 

Taotlusvorm ja taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Taotlus tuleb esitada taotlusvooru toimumise ajal allkirjastatuna digitaalselt aadressile   või paberil Põhja-Sakala Vallavalitsuse kantseleisse, Võhma teenuskeskusesse.

 

3. Taotluste ülevaatamine

 

Kui taotluste esitamise periood on lõppenud (1. aprill), siis läheb taotluste ülevaatamiseks umbes 1–2 kuud. Kui taotlused on üle vaadatud, siis käib hindamiskomisjon kohapeal tegemas paikvaatluseid majapidamistes, selle kohta saadetakse info eelnevalt taotlejatele välja.


4. Paikvaatlused


Pärast majapidamiste ülevaatamist teeb hindamiskomisjon vastavalt hindamistabelitele otsused, kes saavad toetuse.


5. Korralduste väljasaatmine


Pärast seda võetakse taotlejatega ühendust, et saata neile vastav informatsioon, kas nad said või ei saanud toetust.


6. Lepingute sõlmimine


Kui oled toetuse saaja, siis tuleb pärast korralduste väljasaatmist sõlmida leping 4 kuu jooksul.


7. Enne lepingu sõlmimist peab olema tehtud:

 

 • Puurkaevu asukoha kooskõlastus (aitab valla ehitusspetsialist)
 • Ehitusteatis/ehitusluba (aitab valla ehitusspetsialist)

Nende mõlema asjaga läheb aega, seega hakake kohe asjaga tegelema, et ei jääks viimasele minutile.

 

Puurkaevu või -augu rajamist kavandav isik peab rajatava puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastama kohaliku omavalitsuse üksusega, Põhja-Sakala Vallavalitsusega.

 

Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm. Taotlus saata 

Puurkaevu ja soojuspuuraugu rajamiseks tuleb taotleda ehitusluba ja koostada ehitusprojekt.

8. Sõlmi leping

 

Selleks kirjuta valla keskkonnaspetsialistile ja saada talle vastav info, et soovid lepingut sõlmida, kui kõik eelnevad vajalikud asjad on tehtud.

Leping allkirjastatakse kolmepoolselt – valla esindaja, tööde teostaja esindaja ja toetuse saaja.

9. Alusta projektiga

Hakka projektiga võimalikult kiirelt pihta, hetkel on hinnatõus väga kiire ja kui projekt läheb kallimaks, tuleb see kinni maksta omaosalusena. Toetussummat suurendada ei saa.

10. Kui projekt on valmis:

 • Tuleb taotleda kasutusteatis/kasutusluba (sellega on vaja tegeleda enne, kui hakkate aruannet esitama).
 • Tuleb esitada toetuse kasutamise aruanne valda.
 • Kaasas peavad olema kõik makstud arved ja maksekorraldused, arved peavad olema makstud panga vahendusel, mitte sularahas.
 • Teie omaosaluse suurune arve oleks makstud enne kasutamise aruande esitamist.
 • Veeproov, KUI:
                   • tegite salvkaevu süvendamist, puhastamist
                   • ehitasite uue salvkaevu
                   • ehitasite uue puurkaevu
                   • paigaldasite puhastusseadmed kaevule
 • Keskkonnaspetsialist tuleb teeb paikvaatluse, kui kõik on korras, allkirjastatakse paikvaatluse akt kahepoolselt.
 • Toetuse kasutamise aruanne läheb vallavalitsusse kooskõlastamiseks.
 • Pärast seda makstakse riigi ja valla poolne toetus tööde teostajale välja.

Toetuse kasutamise aruanne