Heakord

Põhja-Sakala vallas reguleerib heakorda Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.05.2018 määrus nr 40 "Põhja-Sakala valla heakorraeeskiri" ja puude raiet tiheasustusaladel Põhja- Sakala Vallavolikogu 29.03.2018 määrus nr 29 "Raieloa väljaandmise tingimused ja kord". 

Põhja-Sakala valla heakorraeeskiri kehtestab heakorranõuded, kohustused ja piirangud Põhja-Sakala valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

Heakorra valdkonnas pidada silmas järgmisi tõdesid:

 • probleemide korral räägi naabriga ja püüdke leida lahendus;
 • ära istuta puid ega põõsaid või hekki oma kinnistust väljapoole;
 • ära paigalda tõkkeid, näiteks kive, oma kinnistust väljapoole;
 • kui istutad oma kinnistule puu, siis mõtle asukoht hästi läbi ja arvesta, et puu kasvab suureks ning võib tulevikus ohustada hoonet, ka naabri hoonet, või varjata valgust, peale sinu kodu ka naabri kodu;
 • niida vastavalt vajadusele: kujunda aias mõni koht, kus rohi saab kõrgemaks kasvada ja mida pole vaja üldse niita või siis niita aastas ainult korra, või raja niidu-/lillemuru, mis nõuab palju vähem hoolt.

Omanik ei tohi:

 • reostada, rikkuda, hävitada või ümber paigutada avalikus kasutuses olevat asja või kasutada seda muul kui ettenähtud otstarbel, sealhulgas panna jäätmeid mujale kui selleks ettenähtud kohta, samuti reostada veekogu;
 • paigutada vallavalitsuse nõusolekuta avalikku kohta väikevorme, sealhulgas jäätmemahuteid, pinke, tõkkepiirdeid, vitriine, info- ja reklaamstende, suunaviitasid, asulakaarte jms;
 • avalikku kohta ilma vallavalitsuse nõusolekuta rajada haljastust, istutada puid ega põõsaid ning paigaldada liikumist piiravaid kive.

Omanik on kohustatud:

 • hoidma vara korras ja seisundis, mis ei põhjusta ohtu teiste isikute elule, tervisele, varale või elu- ning looduskeskkonnale;
 • tagama heakorra, koristama kinnistu üldist välisilmet rikkuvad esemed, sealhulgas murdunud puud, prügi ning rakendama meetmeid kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
 • kärpima avalikult kasutatava tee ääres kasvavad puud ja põõsad sel määral, et need ei takistaks liiklust, ei piiraks nähtavust teel ega varjaks liikluskorraldusvahendeid;
 • niitma hoone või avalikult kasutatava teega piirnevaid rohttaimedega kaetud alasid vähemalt üks kord kalendriaastas ja söötis põlde üks kord kalendriaastas 1. oktoobriks;
 • niitma tiheasustusalal asuval kinnistul rohtu, sealhulgas muru, sagedusega, et selle kõrgus ei ületaks 15 cm. Nõuet ei kohaldata tiheasustusalal asuval metsatunnustega alal ja maatulundusmaa sihtotstarbega looduslikul alal.