Vallavalitsuse 2018. aasta istungite päevakorrad

JAAN VEEBR MÄRTS APR MAI JUUNI JUULI AUG SEPT OKT NOV DETS
9. 2. 1. 3. 2. 5. 2. 2. 4. 2. 6. 4.
11. 6. 6. 10. 8. 12. 12. 8. 6. 3. 8. 6.
16. 9. 13. 12.–13. 14. 14. 24. 14. 14. 9. 13. 11.
24. 13. 27. 19. 22. 19. 31. 21. 18. 12. 20. 18.
30. 21.   24. 29. 21.   29. 25. 16. 21. 21.
          26.   30. 27. 23. 23.
                  25. 27.
                  30.
 
21. DETSEMBER
1. Ehitusteemad:
    1.1 Koksvere Andresjaagu elamu kasutusteatis.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 vaie Põhja-Sakala Vallavalitsuse korralduse nr 854 osas;
    2.2 avaldus lapse koolitranspordi kulude hüvitamiseks.
3. Majandusteemad:
    3.1 Riigihanke "Suure-Jaani Tervisekoja sisustuse ostmine" otsuste kinnitamine;
    3.2 Kildu Külade Ühendus KOP kaasfinantseeringu maksmine Vastemõisa tegemised 4;
    3.3 Kildu Külade Ühendus KOP kaasfinantseeringu maksmine Lauatennis on lahe;
    3.4 ühekordse toetuse maksmine;
    3.5 projekti kaasfinantseerimine:
    3.6 raamatupidajate avaldus;
    3.7 alaeelarve muutmine.
4. Sotsiaalteemad:  
    4.1 liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine;
    4.2 tugiisikuteenus perele;
    4.3 sotsiaaltoetuse maksmine lapsele prillide ostmiseks;
    4.4 hoolekandeteenuse rahastamine;
    4.5 tasuta transporditeenuse osutamine;
    4.6 koolieeliku alushariduse omandamise toetus;
    4.7 toetused raske majandusliku olukorra puhul.
 
18. DETSEMBER
1. Ehitusteemad:
    1.1 Tällevere küla Kivistiku puurkaevu ehitusluba;
    1.2 Punaküla Rossaoja puurkaevu ehitusluba;
    1.3 Koksvere küla Siimani farmi vasikalautade projekteerimistingimused.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 Kõpu kooli taotlus;
    2.2 hoolekogu koosseisu muutmine;
    2.3 õppekoha arvestuslik tasu Viljandi linnas 2019;
    2.4 avaldus raamatukogu lahtiolekuaegade muutmiseks;
    2.5 lapsehoiuteenuse eest tasumine.
3. Keskkonnateemad:
    3.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
4. Majandusteemad:
    4.1 riigihanke "Suure-Jaani Tervisekoja esmatasandi tervisekeskuse meditsiinitehnika kasutusrent" otsuste kinnitamine;
    4.2 Tipu Looduskooli KOP-i kaasfinantseering;
    4.3 ühekordse toetuse maksmine MTÜ-le Arengu Helin;
    4.4 ühekordse toetuse maksmine Liisa Ehrbergile;
    4.5 MTÜ Sürgavere Küla Selts Leader kaasfinantseerimine;
    4.6 alaeelarvete muutmine.
5. Sotsiaalteemad:
    5.1 valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine;
    5.2 toetuse maksmine raske majandusliku olukorra puhul;
    5.3 sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine;
    5.4 sotsiaaltoetuse maksmine lapsele prillide ostmiseks;
    5.5 hoolduspere vanemale toetuse maksmine;
    5.6 koolieeliku alushariduse omandamise toetuse maksmine;
    5.7 koduteenuse osutamise lõpetamine;
    5.8 koduteenuse osutamine ja tasu määramine;
    5.9 toetuse maksmine kütte ostmiseks;
    5.10 hoolduse lõpetamine;
    5.11 liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine.
 
11. DETSEMBER
1. Ehitusteemad:
    1.1 kasutusloa väljastamine Kabila Polli omapuhastile;
    1.2 kasutusloa väljastamine Lõhavere linnamäe külastustaristule.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 Võhma lasteaia sisehindamise aruande kooskõlastamine;
    2.2 taotlus Lehola-Lembitu mängude preemiasummade maksmiseks;
    2.3 ettepanek tunnustamiseks.
3. Keskkonnateemad:
    3.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine Roometi puurkaev.
4. Majandusteemad:
    4.1 riigihanke "Põhja-Sakala valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine" otsuste kinnitamine.
5. Sotsiaalteemad:
    5.1 parkimiskaardid;
    5.2 erihoolekandeteenuse ruumide kulude katmine;
    5.3 koduteenuse osutamine ja tasu määramine.
 
6. DETSEMBER (erakorraline)
1. Volikogu teemad ja eelnõud:
    1.1 1-4/93 Põhja-Sakala valla aleviku-, küla- ja linnavanema statuut;
    1.2 1-4/95 Vallavara valitsemise kord;
    1.3 1-4/97 Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord;
    1.4 1-4/103 Põhja-Sakala valla teehoiukava 2019-2022;
    1.5 1-4/105 Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel;
    1.6 1-4/106 Vee-ettevõtjaks määramine;
    1.7 1-4/107 Detailplaneeringu vastuvõtmine;
    1.8 1-4/108 Hoonestusõiguse lepingu muutmine;
    1.9 1-4/109 Sotsiaaltoetuste piirmäärad 2019. aastal;
    1.10 1-4/112 Põhja-Sakala valla 2019.a. eelarve;
    1.11 1-4/113 Põhja-Sakala valla hariduse arengukava kinnitamine;
    1.12 Viljandi maakonna arengustrateegia;
    1.13 Märgukiri Põhja-Sakala valla hankekorra § 19 lõike 6 õiguspärasusest;
    1.14 Esindaja määramine;
    1.15 Nõusoleku andmine varaliste kohustuste võtmiseks;
    1.16 Põhja-Sakala Vallavolikogu 25.10.2018 määruse nr 57 "Põhja-Sakala valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine.
2. Sotsiaalteemad:
    2.1 Volituse andmine matusekulude kandmiseks valla kontole.
 
4. DETSEMBER
1. Haridus, kultuur ja sport:
    1.1 koolitranspordi toetuse taotlus;
    1.2 Suure-Jaani Kultuurimaja direktori ametikohale välja kuulutatud konkursi tulemuste kinnitamine;
    1.3 Suure-Jaani Gümnaasiumi hoolekogu kinnitamine.
2. Keskkonnateemad:
    2.1 puurkaevu asukoha kooskõlastamine;
    2.2 hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine.
3. Majandusteemad:
    3.1 reservfondist raha eraldamine:
          3.1.1 taotlus lisaraha eraldamiseks;
          3.1.2 taotlus tänavavalgustuse rahastamiseks;
          3.1.3 tulekahjustuste likvideerimiseks;
    3.2 Tervisekoja üürilepingud;
    3.3 õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2019. a;
    3.4 raamatupidajate pöördumine;
    3.5 ühekordse toetuse taotlus.
4. Sotsiaalteemad: 
    4.1 ühekordsed toetused;
    4.2 sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine;
    4.3 raske ja sügava puudega lapse teenuste taotlemise vormi kinnitamine;
    4.4 parkimiskaardi väljastamine;
    4.5 eestkoste seadmine;
    4.6 hoolekandeteenuse osaline rahastamine;
    4.7 hooldajatoetuse suuruse määramine;
    4.8 hoolduse lõpetamine.
 
27. NOVEMBER
1. 2019. a eelarve eelnõu teemad:
    1.1 toetuste taotlused 2019;
    1.2 lasteaia personali töötasu.
2. Ehitusteemad:
    2.1 Kõpu ÜVK trasside rekonstrueerimiseks ehitusluba; 
    2.2 Olustvere Jaamaküla tee 5 puidutööstuse tootmishoone laiendamiseks ehitusluba;
    2.3 Vastemõisa küla Kartulihoidla puurkaevu lammutamise ehitusteatis;
    2.4 Vastemõisa küla Kartulihoidla puurkaevu ehitusluba;
    2.5 kasutusloa väljastamine: Paaksima Tamme septik ja imbväljak.
3. Haridus, kultuur ja sport:
    3.1 sisehindamise aruande kooskõlastamine - Olustvere lasteaed;
    3.2 hoolekogu kinnitamine;
    3.3 avaliku ürituse nõusolek – Jõululaat.
4. Majandusteemad:
    4.1 isikliku kasutusõiguse seadmine Ruusi teele;
    4.2 üldplaneeringu töörühma moodustamine;
    4.3 MTÜ Pillistfer kaasfinantseering Pilistvere Jõulumaa;
    4.4 taotlus alaeelarve muutmiseks;
    4.5 taotlus reservfondist raha eraldamiseks;
    4.6 ettepanek kohamaksumuse tõstmiseks.
5. Sotsiaalteemad: 
    5.1 puudega isiku parkimiskaart;
    5.2 toetus raske majandusliku olukorra leevendamiseks;
    5.3 koolieeliku alushariduse omandamise toetus;
    5.4 koduteenuse osutamine ja tasu määramine;
    5.5 pilootprojektis osalemine.
 
23. NOVEMBER (erakorraline)
1. Põhja-Sakala valla 2019. a eelarve eelnõu.
2. Ettepanek tunnustamiseks.
 
21. NOVEMBER (elektrooniline)
1. Muudatustega volikogu otsuse eelnõu nr 99.
 
20. NOVEMBER
1. Ehitusteemad:
    1.1 Võhma linn Veski 12 koolihoone ehitusluba;
    1.2 kasutusloa väljastamine Olustvere Talli 4 Olustvere TMK masinate remondi ja hooldushallile;
    1.3 Punaküla Uue-Kulli elamu kasutusteatis;
    1.4 Kõpu alevik Töökoja kinnistu kuivatikompleksi ehitusluba;
    1.5 kasutusloa väljastamine Seruküla Karbuse loomasööda hoidlale.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 huvihariduse kulude hüvitamine;
    2.2 noorte huvihariduse toetamise leping;
    2.3 avaliku ürituse teatise vormi kehtestamine;
    2.4 ettepanek tunnustamiseks.
3. Keskkonnateemad:
    3.1 vee erikasutusloa taotlemiseks nõusoleku andmine AS-ile Võhma ELKO.
4. Majandusteemad:
    4.1 isikliku kasutusõiguse seadmine Kanassaare tee T1;
    4.2 hinnapakkumine Sürgavere mõisapargi puistu hinnangu ja raieteplaani koostamiseks;
    4.3 Suure-Jaani Tervisekoja info;
    4.4 eelarve küsimused.
5. Sotsiaalteemad:
    5.1 sotsiaaltoetused.
 
13. NOVEMBER
1. Ehitusteemad:
    1.1 Olustvere alevik Järve 2 elamu kasutusteatis.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 huviharidusteenuse toetus.
3. Keskkonnateemad:
    3.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
4. Kinnistute jagamine:
    4.1 Margna katastriüksuse jagamine;
    4.2 korralduse nr 784 muutmine.
5. Majandusteemad:
    5.1 riigihanke "Autobussi kasutusrent" otsuste kinnitamine.
6. Sotsiaalteemad:
    6.1 hoolduse pikendamine;
    6.2 üürilepingu pikendamine;
    6.3 hooldajatoetuse määramine;
    6.4 hooldaja määramine.
7. Rahataotlused:
    7.1 ühekordse toetuse maksmine Kevin Aasale;
    7.2 Kuhjavere Küla Selts KOP kaasfinantseering;
    7.3 ühekordse toetuse maksmine MTÜ-le Kootsi Külaselts;
    7.4 ühekordse toetuse maksmine EELK Suure-Jaani Johannese kogudusele;
    7.5 ühekordse toetuse maksmine Eriolümpia maailmamängudel osalemiseks;
    7.6 ühekordse toetuse maksmine MTÜ-le Spordiklubi Võhma.
8. Valitsemine:
    8.1 Võhma Päevakeskuse puhkuste pikendamise taotlus.
 
8. NOVEMBER (erakorraline)
1. 1-4/99 Vallavara võõrandamine AS Suure-Jaani Haldus aktsiakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemakse teel.
2. 1-4/98 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks - loomade varjupaiga teenused.
3. 1-4/97 Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord.
4. 1-4/96 Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise ja rahastamise kord.
5. 1-4/95 Vallavara valitsemise kord.
6. 1-4/100 Pilistvere raamatukogu ümberkorraldamine.
7. 1-4/43 Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord.
8. 1-4/101 Kinnistu omandamine vallale.
9. 1-4/93 Põhja-Sakala valla aleviku-, küla- ja linnavanema statuut.
10. 1-10/1545 Määruse nr 38 muudatusettepanekud.
11. Korralduse eelnõu SK Kirm Leader kaasfinantseerimine.
12. 1-4/102 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
13. 1-4/103 Põhja-Sakala valla teehoiukava 2019–2022.
14. Vallavalitsuse 30.10.2018 istungil tehtud otsustuse täiendamine.
 
6. NOVEMBER
1. Ehitusteemad:
    1.1 kasutusloa väljastamine: Mäeküla Liivaku septik ja imbtunnel;
    1.2 kasutusloa väljastamine: Metsküla Vaarika kanalisatsioonisüsteem;
    1.3 Venevere küla Tellisaare puurkaevu ehitusluba;
    1.4 kasutusloa väljastamine: Vastemõisa küla Lohu reoveepuhasti.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 hoolekogu kinnitamine Kirivere Kool;
    2.2 taotlus lapse transpordi hüvitamiseks;
    2.3 ettepanek tänukirja andmiseks;
    2.4 avaliku konkursi komisjoni moodustamine Suure-Jaani Tervisekoja töötajate valimiseks.
3. Keskkonnateemad:
    3.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    3.2 reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri;
    3.3 puurkaevu asukoha kooskõlastamine Vastemõisa k, Kartulihoidla.
4. Maaküsimused:
    4.1 Metsa-Hansu jagamine;
    4.2 Nurmeotsa jagamine;
    4.3 riigi omandisse jätmine Kõpu metskond 63;
    4.4 riigi omandisse jätmine Vastemõisa metskond 125 ja Ojaküla tee.
5. Majandus ja rahandus:
    5.1 taotlus Pilistvere Hooldekodu kohamaksu ja palkade tõstmiseks;
    5.2 riigihanke „Põhja-Sakala valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine" alusdokumentide kinnitamine;
    5.3 Kootsi küla Mardi kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamine;
    5.4 taotlus Suure-Jaani Kooli alaeelarve muutmiseks;
    5.5 taotlus Võhma Päevakeskuse töötajatele lisapuhkuse võimaldamiseks;
    5.6 Elductum taotlus raha eraldamiseks valla 2019. a eelarvest.
6. Sotsiaalteemad:
    6.1 sotsiaaltoetused;
    6.2 volituse andmine;
    6.3 puudega lapse teenuste rahastamine;
    6.4 eestkoste seadmine;
    6.5 tugiisikuteenuse rahastamine;
    6.6 esmase õiguskaitse korras eestkoste seadmine.
 
30. OKTOOBER
1. Ehitusteemad:
    1.1 Uia küla Siimu puurkaev ehitusluba;
    1.2 Taevere küla Sarapiku puurkaev ehitusluba;
    1.3 kasutusloa väljastamine Kuiavere küla Pärtle reoveemahuti ja imbsüsteem;
    1.4 Reegoldi GPON ehitusluba;
    1.5 Suure-Jaani Ilvese sauna projekteerimistingimused.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 hoolekogu kinnitamine: Võhma Kool, Suure-Jaani Kool;
    2.2 huvihariduse kulude hüvitamine.
3. Keskkonnateemad:
    3.1 hajaasustuse programmist toetuse saajate projekti aruande heakskiitmine;
    3.2 nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks;
    3.3 hajaasustuse programmi aruannete heakskiitmine.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 parkimiskaardi väljastamine;
    4.2 hoolduse seadmata jätmine.
5. Raha eraldamine:
    5.1 taotlus tänavavalgustuse rahastamiseks;
    5.2 Tääksi Spordiakadeemia toetuse aruande esitamise tähtaja pikendamise taotlus;
    5.3 ühekordse toetuse taotlus;
    5.4 reservfondist raha eraldamine.
6. Vallavalitsuse tegevus:
    6.1 MTÜ Loopre Vesiveski 2.10.2018 vaide lahendamine;
    6.2 MTÜ Tipu Looduskool 2.10.2018 vaide lahendamine;
    6.3 revisjonikomisjoni akt: vastuskiri;
    6.4 pärimismenetluse algatamine.
 
25. OKTOOBER (erakorraline)
1. Kontrollnumbrid 2019. a eelarve eelnõu koostamiseks.
2. Riigihanke "Põhja-Sakala valla talihooldustööd" korraldamine.
3. Reservfondist raha eraldamine.
 
23. OKTOOBER
1. Haridus, kultuur ja sport:
    1.1 Vastemõisa lasteaia Päevalill sisehindamise aruande kinnitamine;
    1.2 huvihariduse kulude hüvitamine;
    1.3 avaldus Sürgavere raamatukogu lahtiolekuaegade muutmiseks;
    1.4 vallavalitsuse korralduse nr 703 „Suure-Jaani Lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine" kehtetuks tunnistamine;
    1.5 avaldus Suure-Jaani Koolis järelevalvemenetluse algatamiseks ja vastuskiri avaldusele;
    1.6 lasteaedade direktorite taotlus töötasude tõstmiseks;
    1.7 hariduse arengukava eelnõu koostamise käik.
2. Keskkonnateemad:
    2.1 nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks;
    2.2 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 29.08.2018 korralduse nr 559 „Hajaasustuse programmi taotluste tingimuslik rahuldamine" muutmine.
3. Majandusteemad:
    3.1 riigihanke ,,Põhja-Sakala valla talihooldustööd" korraldamine;
    3.2 kandidaatide esitamine konkursile "Viljandimaa Ettevõtlus 2018".
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 puudega lapse sotsiaaltranspordikulude rahastamine;
    4.2 liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine.
5. Rahataotlused:
    5.1 SK Kirm Leader projekti kaasfinantseerimine;
    5.2 reservfondist raha eraldamine;
    5.3 hallatavate asutuste lisaraha taotlused ja kontrollnumbrid 2019. a eelarve eelnõu koostamiseks;
    5.4 haridustoetuse reservi jagamine.
6. Ehitusteemad:
    6.1 Suure-Jaani linn Jaama 16 elamu ehitusluba;
    6.2 Seruküla Karbuse loomasöödahoidla ehitusluba;
    6.3 Päraküla Ruusi tee 12 laohoone ehitusluba;
    6.4 kasutusloa väljastamine: Lõhavere küla Taevere tee 16 kanalisatsioonisüsteem;
    6.5 kasutusloa väljastamine: Lemmakõnnu küla Murro septik ja imbväljak.
7. Maaküsimused:
    7.1 kinnistu jagamine;
    7.2 korralduse nr 562 muutmine.
 
16. OKTOOBER
1. Ehitusteemad:
    1.1 kasutusloa väljastamine Ängi küla Tepsi kanalisatsioonisüsteem.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 valla lasteaedade direktorite taotlus puhkuste pikkuse muutmiseks;
    2.2 Võhma lasteaia avaldus töötajate põhipuhkuse muutmiseks;
    2.3 Kirivere kooli avaldus lasteaia töötajate põhipuhkuse muutmiseks;
    2.4 hoolekogu kinnitamine:
          2.4.1 Kõidama Lasteaed Traksik;
          2.4.2 Suure-Jaani Lasteaed Sipsik;
          2.4.3 Kirivere Kooli Lasteaed Tähekild;
          2.4.4 Olustvere Lasteaed Piilu;
    2.5 noorte sporditegevuse toetus MTÜ Spordiklubi Suure-Jaani United;
    2.6 noorte sporditegevuse toetus MTÜ Spordiklubi Tääksi;
    2.7 Sürgavere Kultuurimaja direktori ametikoha täitmine;
    2.8 ettepanek tunnustamiseks Olustvere Põhikooli 25. aastapäeva puhul.
3. Keskkonnateemad:
    3.1 hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine;
    3.2 puurkaevu asukoha kooskõlastus;
    3.3 nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 liikumispuudega isiku parkimiskaart;
    4.2 ühekordsed toetused;
    4.3 tasuta pikapäevatoit.
5. Majandus ja rahandus:
    5.1 kaasfinantseering MTÜ-le Tipu Looduskool;
    5.2 ühekordse toetuse maksmine;
    5.3 riigihanke "Autobussi kasutusrent" korraldamine.
6. Valitsemine:
    6.1 Suure-Jaani Tervisekoja struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamine;
    6.2 vastus revisjonikomisjoni aktile.
7. Maaküsimused:
    7.1 kinnistute jagamine: Supsi-Matsi; Passi-Sepa; Müüri;
    7.2 isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimine Suure-Jaani – Ängi tee.
 
12. OKTOOBER (elektrooniline)
1. Riigihanke (viitenumber 201179) otsuste kinnitamine.
2. Volikogu 25.10. istungile esitatavad eelnõud:
    2.1 1-4/81 Põhja-Sakala valla jäätmekava määruse eelnõu;
    2.2 1-4/82 Põhja-Sakala valla jäätmehoolduseeskiri;
    2.3 1-4/93 Põhja-Sakala valla aleviku-, küla- ja linnavanema statuut;
    2.4 1-4/92 Põhja-Sakala vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded;
    2.5 1-4/43 Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord.
 
9. OKTOOBER

1. Ehitus ja planeerimine:
    1.1 ehitusteatis Venevere kooli ümberehitamiseks elamuks;
    1.2 Uia küla Kalda puurkaevu ehitusluba;
    1.3 Kõidama küla Olustvere tee 5 ja 3 hoonete lammutamise ehitusluba;
    1.4 detailplaneeringu algatamata jätmine;
    1.5 kasutusloa väljastamine Jälevere Turpsi-Tirmani kuur-töökojale;
    1.6 Võhma linn Kirsi 1 tootmishoone ehitusluba.
2. Haridus ja kultuur:
    2.1 avaldus;
    2.2 hoolekogude koosseisude kinnitamine.
3. Keskkonnateemad:
    3.1 hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine Tepsi;
    3.2 hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine Tedreniidu;
    3.3 hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine Miku puurkaev;
    3.4 vee erikasutusloa taotlemiseks nõusoleku andmine;
    3.5 jäätmeveo tingimuste muutmine.
4. Majandusteemad:
    4.1 riigihanke „Põhja-Sakala valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine" korraldamine.
5. Sotsiaalteemad:
    5.1 pärimismenetluse algatamise avalduse esitamine;
    5.2 koduteenuse osutamine ja tasu määramine;
    5.3 koduteenuse lõpetamine;
    5.4 liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine;
    5.5 eestkostetava nimel pärandist loobumine.
6. Rahataotlused:
    6.1 MTÜ Kildu Külade Ühendus kaasfinantseering;
    6.2 tegevustoetuste eraldamata jätmise vaided.
7. Valitsuse tegevus:
    7.1 kodanikupäeva aumärgi kandidaadi esitamine;
    7.2 konkursi välja kuulutamine vabale ametikohale;
    7.3 korralise valitsuse istungi aja muutmise arutelu;
    7.4 järgmise istungi toimumise aeg. 

(tagasi üles)

3. OKTOOBER (elektrooniline)
1. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 18.09.2018 korralduse nr 645 „Hariduspreemiate määramine" muutmine.
2. Ehituse töövõtulepingu töö üleandmise tähtaja pikendamine.
 
2. OKTOOBER
1. Ehitusteemad:
    1.1 ehituslepingu pikendamine.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 noorte sporditegevuse toetuse taotlemise ja aruandluse vormide kinnitamine.
3. Keskkonnateemad:
    3.1 hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine;
    3.2 puurkaevu asukoha kooskõlastus;
    3.3 hajaasustuse programmi projekti lõppkuupäeva muutmine.
4. Majandusteemad:
    4.1 ühekordse toetuse väljamaksmine MTÜ-le Võhma Vaba Aja Selts;
    4.2 Põhja-Sakala valla 2019. a eelarve eelnõu koostamise ajakava muutmine;
    4.3 uue murutraktori soetamine.
5. Sotsiaalteemad:
    5.1 parkimiskaart;
    5.2 üldhooldusteenuse eest maksmine;
    5.3 koduteenus;
    5.4 eluruumi eraldamine
    5.5 võlgnevuse tasumine.
6. Vallavalitsuse tegevus:
    6.1 lepingu sõlmimine.
 
27. SEPTEMBER
1. Valla eelarvestrateegia eelnõu muudatusettepanekud.
2. Valla arengukava eelnõu muudatusettepanekud.
 
25. SEPTEMBER
1. Ehitusteemad:
    1.1 Suure-Jaani Tööstuspargi vee- ja kanalisatsioonitrasside, sidekanalisatsiooni ja teede ehitusluba.
2. Haridus ja kultuur:
    2.1 Vastemõisa lasteaia Päevalill ettepanek hoolekogu liikmete kinnitamiseks.
3. Keskkonnateemad:
    3.1 puurkaevu asukoha kooskõlastus Lemmakõnnu k, Sillaotsa;
    3.2 puurkaevu asukoha kooskõlastus Venevere k, Tellissaare;
    3.3 puurkaevu asukoha kooskõlastus Uia k, Siimu;
    3.4 Viljandi Linnavalitsuse ettepanek ühishanke koostamiseks;
    3.5 jäätmeveo tingimuste muutmine.
4. Majandusteemad:
    4.1 Võhma lasteaia alaeelarve muutmise taotlus.
5. Sotsiaalteemad:
    5.1 liikumispuudega isiku parkimiskaartide väljastamine;
    5.2 sotsiaaltoetused;
    5.3 koduteenuse osutamine ja tasu määramine.
6. Rahataotlused:
    6.1 Suure-Jaani Noortekeskuse taotlus reservfondist raha eraldamiseks;
    6.2 tegevustoetuse andmise menetluse lõpetamine MTÜ Tipu Looduskool.
7. Valitsuse tegevus:
    7.1 esindaja kasutamine;
    7.2 valla arengukava eelnõu muudatusettepanekud;
    7.3 hariduse arengukava;
    7.4 revisjonikomisjoni akt.
 
18. SEPTEMBER
1. Nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks.
2. Ühekordse toetuse maksmine jalgpalli võistkonnale.
3. Tegevustoetusleping 2018.
4. Koduteenuse osutamine ja tasu määramine.
5. Hariduspreemiate määramine.
6. Reserfondist raha eraldamine.
7. Põhja-Sakala valla avaliku ürituse korraldamise loa nr 038 muutmine.
8. Kinnituskiri SA KredEx.
9. Revisjonikomisjoni akt.
10. Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 ja Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2019–2022 muudatusettepanekud.
 
14. SEPTEMBER
1. Keskkonnateemad:

    1.1 puurkaevu asukoha kooskõlastus Punaküla, Rossaoja.
2. Sotsiaalteemad:
    2.1 eluruumi eraldamine;
    2.2 hoolduse lõpetamine;
    2.3 koduteenuse lõpetamine;
    2.4 liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine;
    2.5 toetuse maksmine raske majandusliku olukorra puhul;
    2.6 sotsiaaltoetus lapsele prillide ostmiseks;
    2.7 lasteaia toidutoetus.
3. Avaliku ürituse load:
    3.1 Võhmas Extreme Tsirkus;
    3.2 Mart Saar 136 ja laulurahva sügispäev Hüpassaares. Rabamatk;
    3.3 Külvi- ja mullaharimistehnika Demopäev; Rahvusvaheline koolinoorte künnivõistlus; Kohaliku toidu laat ja Hoidiste mess;
    3.4 Suure-Jaani Lahtised Meistrivõistlused Cyclocrossis;
    3.5 Suure-Jaani sügislaat.
4. Haridusteema:
    4.1 taotlus sobitusrühma moodustamiseks Võhma lasteaias Mänguveski.
5. Ehitusteemad:
    5.1 Tääksi küla Puhkekeskuse PV elektrijaama ehitusluba;
    5.2 Suure-Jaani linn Siimu tee 1 elamu ehitusteatis;
    5.3 Nuutre küla Nuutri-Tiidu elamu kasutusteatis;
    5.4 Võhma linn Kirsi 1 PV elektrijaama ehitusluba;
    5.5 Punaküla Uue-Kulli kinnistul elamu ehitusteatis.
6. Volikogu eelnõud.

(tagasi üles)

 
6. SEPTEMBER
1. Ehitusteemad:
    1.1 puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
2. Haridus ja kultuur:
    2.1 Põhja-Sakala valla hariduspreemiate määramise komisjoni moodustamine;
    2.2 õpilastranspordi kulude hüvitamine.
3. Keskkonnateemad:
    3.1 hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine;
    3.2 koostööpakkumine asukoha leidmiseks Viljandi linna tammepargile.
4. Majandusteemad:
    4.1 2019. a eelarve eelnõu koostamise ajakava kinnitamine;
    4.2 esindaja nimetamine ettevõtjate tunnustamise žüriisse .
5. Sotsiaalteemad:
    5.1 perele tugiisikuteenuse osutamine.
6. Rahataotlused:
    6.1 taotlus reservfondist - Suure-Jaani Kool 1596 € Suure-Jaani õppekoha aulasse uue dimmeri soetamiseks;
    6.2 taotlus reservfondist - Suure-Jaani Noortekeskuse LEADER-projekti „Atraktiivsed võimalused meie noortele" omafinantseeringu katteks 647 €.
7. Valitsemine:
    7.1 Suure-Jaani Tervisekoja juhataja konkursi tulemuse kinnitamine.
8. Volikogule esitatavad eelnõud.
 
4. SEPTEMBER
1. Ehitusteemad:

    1.1 Koksvere küla vedelsõnniku survetrass ehitusluba;
    1.2 Reegoldi küla Kipi mü puistesöödahoidla ja silohoidla ehitusluba;
    1.3 Reegoldi küla Suurfarmi mü lauda ja vedelsõnnikuhoidla KMH algatamata jätmine ja ehitusluba;
    1.4 Suure-Jaani linn Lembitu 23 elamu kasutusteatis;
    1.5 Suure-Jaani Köleri 28 abihoone projekteerimistingimused.
2. Haridus ja kultuur:
    2.1 Avaldus.
3. Keskkonnateemad:
    3.1 korralduse nr 560 p 1.17 muutmine;
4. Maaküsimused:
    4.1 teenindusmaa määramine;
    4.2 Suure-Jaani Tööstusala liikluspindade ruumikuju muutmine;
    4.3 kinnistu jagamine.
5. Majandusteemad:
    5.1 Informatsioon sihtotstarbeliselt eelarvesse laekunud summade kasutamise kohta.
6. Sotsiaalteemad: 
    6.1 tugiisiku määramine;
    6.2 hooldusteenuse rahastamine;
    6.3 avaldus kohtule;
    6.4 Hooldaja määramine.
7. Rahataotlused:
    7.1 korteriühistule toetuse maksmine.
8. Avaliku ürituse luba:
    8.1 Sürgavere kodukandipäev ja laat;
    8.2 Vastemõisa laat 2018.

(tagasi üles)

30. AUGUST (elektrooniline)
1. Riigihanke nr 199014 "Suure-Jaani tööstuspargi taristu ehitamine" menetluse kehtetuks tunnistamine.
 
29. AUGUST
1. Ehitusteemad:
    1.1 Suure-Jaani linn Köleri 28 abihoone püstitamise lubamine projekteerimistingimuste alusel;
    1.2 Ilbaku küla Räpsiku elamu-kuuri projekteerimistingimused;
    1.3 ehitusloa väljastamine Reegoldi küla Kipi mü puistesöödahoidla ja silohoidla;
    1.4 Suure-Jaani linn Siimu tee 1 elamu ehitusloa tühistamine.
2. Haridus- ja kultuur:
    2.1 kooliaasta avaaktustel osalemine;
    2.2 Olustvere Põhikooli ja Olustvere lasteaia Piilu ühine juhtimine;
    2.3 õpilastranspordi toetuse taotlused;
    2.4 Lahmuse Kooli taotlus nimetada kooli hoolekogusse esindajad;
    2.5 seisukoht sõidukaardi soetuskulu katmise kohta;
    2.6 lisapeatus liinile nr 46.
3. Keskkonnateemad:
    3.1 nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks;
    3.2 Põhja-Sakala valla jäätmekava 2018–2023 avaliku väljapaneku ja avaliku istungi korraldamine;
    3.3 hajaasustuse programmi toetuste määramine;
    3.4 hajaasustuse programmi aruande kinnitamine.
4. Kinnistute jagamine:
    4.1 Suure-Jaani linnas ja Lõhavere külas Tööstuspargi kü.
5. Majandusteemad:
    5.1 korteriühistu toetuse taotlus;
    5.2 isiklik kasutusõigus Suure-Jaani - Olustvere tee;
    5.3 taotlus reklaamtreileri paigaldamiseks;
    5.4 taotlus reklaamtreileri paigaldamiseka;
    5.5 AS Võhma ELKO aktsiakapitali suurendamine;
    5.6 alaeelarvete muutmine.
6. Sotsiaalteemad:
    6.1 sotsiaaltoetused raske majandusliku olukorra puhul;
    6.2 lastele prilliklaaside kompenseerimine;
    6.3 koolieelikute alushariduse omandamise toetus;
    6.4 kutsekooli õppima asunu toetus;
    6.5 eluruumi üürilepingu pikendamine.
7. Rahataotlused:
    7.1 preemia ettepanek rahvusvahelistel võistlustel hea esituse eest Robin Lepik 2018;
    7.2 ühekordne toetus Silja Mikk;
    7.3 ühekordne toetus VAS Kanarbik;
    7.4 Suure-Jaani Kool reservfondist Sürgaverre nõudepesumasina ostmiseks.
8. Suure-Jaani Tervisekoja juhataja konkursi pikendamine.
 
21. AUGUST
1. Ehitusteemad:
    1.1 Suure-Jaani linn Ringpuiestee 15 puukuur ehitusluba;
    1.2 Suure-Jaani linn Ringpuiestee 15 elamu ehitusteatis;
    1.3 Vastemõisa küla Pardilohu elamu ehitusteatis.
2. Haridus- ja kultuur:
    2.1 ettepanekud tänukirja andmiseks.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 puudega lapse sotsiaalteenuse rahastamine;
    3.2 koduteenuse osutamine ja tasu määramine;
    3.3 hoolduskulude katmine;
    3.4 hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
4. Rahataotlused:
    4.1 korteriühistute toetamise taotlus;
    4.2 toetuse taotlus.
5. Avaliku ürituse luba:
    5.1 Muusikaline Muinastulede ÖÖ.
6. Majandusteemad:
    6.1 avaldus pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.
 
14. AUGUST
1. Kinnistute jagamine:
    1.1 Mäe tn 1 jagamine;
    1.2 Vana-Saare jagamine.
2. Sotsiaalteemad:
    2.1 parkimiskaart;
    2.2 8-3/35-2 Eestkoste seadmise avaldus;
    2.3 8-3/24-6 Eestkostetava nimel pärandist loobumise avalduse esitamine kohtule.
3. Ehitusteemad:
    3.1 kasutusloa väljastamine.
4. Valitsemine:
    4.1 esindaja nimetamine turvalisuse toetusvooru taotluste hindamise komisjoni;
    4.2 esindusvormide eest tasumine.
 
8. AUGUST
1. Ehitusteemad:
    1.1 Vastemõisa küla Vastemõisa Rahvamaja saali rekonstrueerimine ehitusluba;
    1.2 Epra küla Epra elamu ehitusteatis;
    1.3 Suure-Jaani linn Ringpuiestee 6a elamu projekteerimistingimused.
2. Keskkonnateemad:

    2.1 hajaasustuse projekti aruande heakskiitmine Kiinoja;
    2.2 Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine Oksa.
3. Majandusteemad:
    3.1 isikliku kasutusõiguse seadmine.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 eestkoste seadmine;
    4.2 sotsiaaltoetused;
    4.3 toetuse avaldus.
5. Rahataotlused:
    5.1 ühekordne toetus EELK Suure-Jaani kogudus – projekt "Teeliste kirikud";
    5.2 ühekordne toetus Kermo Randmäe;
    5.3 ühekordne toetus Kätlin Tõllasson;
    5.4 ühekordne toetus MTÜ Ühtne Võhmaküla;
    5.5 ühekordne toetus MTÜ PaRe Sport;
    5.6 ühekordne toetus MTÜ Kuhjavere Küla Selts.
6. Avaliku ürituse luba:
    6.1 2-4/109 Avaliku ürituse korraldamise lubamine Estonian Dryland Cup;
    6.2 9-3/1047 Avaldus ilutulestiku korraldamiseks.
7. Kinnistute jagamine:
    7.1 Saardevälja;
    7.2 Aimla metskond 25;
    7.3 Pärisilla.
8. Volikogu eelnõud.

(tagasi üles)

 
2. AUGUST

1. Valla arengukava eelnõu arutelu.
2. Valla esindamine töövaidluses.

(tagasi üles)

31. JUULI
1. Ehitusteemad:
    1.1 Kangrussaare küla Ojakääru puurkaev ehitusluba;
    1.2 Supsi küla Pikasöödi puurkaev ehitusluba;
    1.3 Tipu looduskooli mänguväljaku ehitusluba;
    1.4 Võhma Tervisepargi kasutusluba.
2. Keskkonnateemad:
    2.1 Arvamuse andmine Osaühingu Mangeni PM kompleksloa nr KKL/317821 muutmise kohta.
3. Majandusteemad:
    3.1 riigihanke "Ilmatari tn 9 ruumide remonttööd" (viitenumber 197953) otsuste kinnitamine;
    3.2 riigihanke "Pilistvere Hooldekodu hoone energiatõhususe parandamise projekteerimistööd" otsuste kinnitamine;
    3.3 riigihanke "Põhja-Sakala valla teede renoveerimine ja ehitus" otsuste kinnitamine ;
    3.4 riigihanke "Suure-Jaani tööstuspargi taristu ehitamine" korraldamine.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 hooldaja määramine sügava puudega isikule;
    4.2 liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine.
5. Avaliku ürituse luba:
    5.1 avaliku ürituse korraldamise lubamine;
    5.2 avalikul üritusel ilutulestiku korraldamiseks loa andmine.
6. Kinnistute jagamine:
    6.1 korralduse muutmine.
 
24. JUULI (elektrooniline)
1. Ehitusteemad:
    1.1 Suure-Jaani linn Ringpuiestee 6a elamu püstitamise lubamine projekteerimistingimuste alusel.
2. Keskkonnateemad:
    2.1 hajaasustuse programmi aruande kinnitamine;
    2.2 nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 eestkoste seadmine;
    3.2 liikumispuudega isikule parkimiskaardi väljastamine;
    3.3 koduteenuse osutamine;
    3.4 nõusoleku andmine.
4. Rahataotlused:
    4.1 korteriühistutele toetuse maksmine.
5. Avaliku ürituse load.
6. Ettepanek tunnustamiseks.
 
12. JUULI
1. Puudega lapse sotsiaaltranspordikulude rahastamine.
2. Koduteenuse osutamine ja tasu määramine.
3. Igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks ruumide kulude katmine.
4. Isikliku abistaja teenuse osutamise korraldamine ja tasu määramine.
5. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine.
6. Ehitusloa väljastamine Koksvere küla Gaasijaama kinnistu gaasitankla.
7. Kasutusloa väljastamine Kõidama küla Olustvere tee 5 puidukuivati laiendamine.
8. Avaliku ürituse korraldamine.
9. Korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmine Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik.
10. Korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmine.
11. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks.
12. LOK 2020.
 
2. JUULI
1. Haridus, kultuur ja kolmas sektor:
    1.1 10-4/747 Selgitustaotlus ja vastus;
    1.2 medaliga ja kiitusega lõpetajatele toetuse määramine;
    1.3 mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlused;
     1.4 tänukirjaga autasustamine.     
2. Keskkonnateemad:
    2.1 nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks;
    2.2 puurkaevu asukoha kooskõlastus;
    2.3 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
3. Kinnistute jagamine.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 sotsiaaltoetused;
    4.2 avaldus;
    4.3 sotsiaali alaeelarve muutmise taotlus;
    4.4 Sotsiaalkindlustusametile nõusoleku andmine.
5. Avaliku ürituse luba.
6. Ehitusteemad:
    6.1 ehitusluba;
    6.2 kasutusluba;
    6.3 projekteerimistingimuste määramine.
7. Info haridusspetsialisti konkursist.
 
26. JUUNI
1. Ehitusteemad:
    1.1 Olustvere al Jaamaküla tee 3//3a tootmishoone laiendamine projekteerimistingimuste alusel;
    1.2 Kobruvere k Metsanurga elamu kasutusteatis.
2. Haridus, kultuur ja kolmas sektor:
    2.1 ülevaade 20. juunil toimunud nõupidamisest Suure-Jaani Kooli juhtimise teemal;
    2.2 tänukirjade andmine;
    2.3 mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste määramine;
    2.4 korteriühistutele toetuse andmine.
3. Keskkonnateemad:
    3.1 nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks.
4. Maaküsimused:
    4.1 koha-aadresside muutmine (25 tk);
    4.2 Metsküla Vasara kinnistu jagamine.
5. Majandusteemad:
    5.1 puurkaevu asukoha kooskõlastus Supsi k, Pikasöödi;
    5.2 sotsiaali alaeelarve muutmise taotlus.
6. Sotsiaalteemad:
    6.1 taotluste plankide kinnitamine.
7. Avaliku ürituse luba:
    7.1 avaliku ürituse korraldamise lubamine: rahvusvahelised ratsaspordivõistlused kolmevõistluses ja rakendispordis;
    7.2 avaldus ilutulestiku korraldamiseks.
 
21. JUUNI (elektrooniline)
1. 1-4/71  Võhma linna 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Avaliku ürituse korraldamise lubamine: Metsküla jaaniõhtu.
3. 1-4/70  Kõpu valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.
 
19. JUUNI
1. Haridus,  kultuur ja kolmas sektor:
    1.1 toetuse määramine väljaspool valda põhikooli lõpetavatele lastele;
    1.2 kaasfinantseeringu eraldamine MTÜ-le Ühtne Võhmaküla;
    1.3 tänukirja andmine.
2. Keskkonnateemad:
    2.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    2.2 nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks.
3. Sotsiaalteemad: 
    3.1 sotsiaaltoetused;
    3.2 vastus kohtule.
4. Avaliku ürituse load.
5. Majandusteemad: korteriühistutele toetuse maksmine.
 
14. JUUNI
1. Haridusteemad:
    1.1 põhikooli lõpetajatele toetuse maksmine;
    1.2 Olustvere lasteaia ja põhikooli juhtimise ühendamise teemal saadetud pöördumised;
    1.3 selgitustaotlused Suure-Jaani Kooli juhtimise teemal.
2. Ajutise komisjoni moodustamine.
 
12. JUUNI
1. Ehitusteemad:
    1.1 ehitusload;
    1.2 projekteerimistingimused.
2. Haridus ja kultuur:
    2.1 tänukirja andmise ettepanek;
    2.2 lõpuaktustel osalemine;
    2.3 Suure-Jaani Muusikafestivali meene hinna kinnitamine.
3. Kinnistute jagamine:
    3.1 katastriüksuste piiride muutmine;
    3.2 Uue-Hoovi jagamine;
    3.3 korralduse nr 386 muutmine.
4. Majandusteemad:
    4.1 AS Suure-Jaani Haldus taotlus kanalisatsiooni hinna kooskõlastamiseks;
    4.2 lepingu eelnõu;
    4.3 kaasfinantseeringu eraldamine;
    4.4 plankide kinnitamine;
    4.5 hajaasustuse programmi komisjoni moodustamine.
5. Sotsiaalteemad:
    5.1 liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine;
    5.2 puudega inimeste kodukohanduse taotluste nimekirja kinnitamine.
6. Avaliku ürituse luba.
7. Volikogu eelnõud.
 
5. JUUNI
1. Ehitusteemad:
    1.1 Ivaski küla Lehtaia elamu ehitusluba;
    1.2 kasutusloa väljastamine Köleri 1 kuurile;
    1.3 kasutusloa väljastamine Võhma linnas Tartu tn 1d kinnistule püstitatud tootmishoonele.
2. Keskkonnateemad:
    2.1 Arvamuse andmine Kanaküla II uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta.
3. Kinnistute jagamine:
    3.1 Taevere k Väliotsa;
    3.2 Supsi k Saardevälja;
    3.3 Epra k Tammsaare;
    3.4 Vallavalitsuse 29.05 2018 korralduse nr 374 muutmine.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 Puudega isiku parkimiskaart.
5. Majandusteemad:
    5.1 Võhma l, Kalevi tn 6-59 korteri otsustuskorras müümine;
    5.2 tänavavalgustuse põlemisaeg;
    5.3 Koksvere maja
6. Haridus, kultuur, noorsootöö ja seltsitegevus:
    6.1 nõusoleku andmine noortelaagrite korraldamiseks;
    6.2 ühekordse toetuse eraldamine MTÜ-le Ühtne Võhmaküla.
 
29. MAI
1. Ehitusteemad:
    1.1 kasutusloa väljastamine;
    1.2 Ängi küla Ojakalda elamu püstitamise lubamine projekteerimistingimuste alusel;
    1.3 Suure-Jaani l Jaama 16 elamu projekteerimistingimused.
2. Haridus- ja kultuur:
    2.1 raamatukogude lahtiolekuaegade muutmine suvel;
    2.2 tänukirja andmise ettepanek;
    2.3 ettepanek huvitegevuse vahendite jaotuseks;
    2.4 ettepanek arengukava alatöörühma juhi nimetamiseks.
3. Keskkonnateemad:
    3.1 korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine.
4. Kinnistute jagamine. 
5. Majandusteemad:
    5.1 informatsioon sihtotstarbeliselt eelarvesse laekunud summade kasutamise kohta.
6. Sotsiaalteemad:  
    6.1 liikumispuudega isiku parkimiskaardi  väljastamine;
    6.2 hooldajatoetuse maksmise lõpetamine;
    6.3 avaldus sügava puudega lapse transpordikulude katmiseks;
    6.4 sotsiaaltoetused.
7. Rahataotlused:
    7.1 Suure-Jaani Kool reservfondist 1567,42 eurot HITSA "ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus haridusasutustele" raames robootikaseadmete hankimiseks saadud toetuse omafinantseeringu katteks;
    7.2 Olustvere Põhikool reservfondist lisaraha 676,60 eurot HITSA "ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus haridusasutustele" raames robootikaseadmete hankimiseks saadud toetuse omafinantseeringu katteks;
    7.3 Võhma lasteaia Mänguveski avaldus 678 eurot köögiventilatsiooni seadme väljavahetamiseks.
8. Avaliku ürituse luba.
9. Haridusspetsialisti ametikoha täitmiseks avaliku konkursi välja kuulutamine.
10. Korralduse nr 335 muutmine.
 
22. MAI
1. Avaliku ürituse korraldamise lubamine.
2. Keskkonnateemad:
    2.1 arvamuse andmine OÜ Kõo Agro õhusaasteloa L.ÕV/330907 eelnõu kohta;
    2.2 korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine.
3. Planeerimis- ja ehitusteemad:
    3.1 sundvalduse seadmine;
    3.2 detailplaneeringu menetluse lõpetamine;
    3.3 ehitusload;
    3.4 elamu püstitamise lubamine projekteerimistingimuste alusel;
    3.5 kasutusload;
    3.6 projekteerimistingimused.
4. Haridusteemad:
    4.1 Õppeaasta varem lõpetamise taotlused;
    4.2 Kõidama LA Traksik suveperioodi lahtiolekuaeg.
5. Sotsiaalteemad:
    5.1 puudega lapse massaažikulude tasumine;
    5.2 puudega isiku parkimiskaardid;
    5.3 üürileping;
    5.4 eestkoste seadmine;
    5.5 kohtule avalduse esitamine eestkoste pikendamiseks;
    5.6 võlgnevuse tasumine.
6. Rahataotlused.
7. Kinnistute jagamine.
8. Majandusteemad:
    8.1 Riigihanke "Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoone energiatõhususe parandamise projekteerimistööd" (viitenumber 196369) otsuste kinnitamine;
    8.2 OÜ Võhma ELKO teenuse hinna kehtestamise taotlus 01.07.2018;
    8.3 eelarve- ja majanduskomisjoni ettepanek ühistute toetuse maksmiseks ja nende nõustamiseks;
    8.4 avaldus korteriomandi ostmiseks.
 
14. MAI
1. Volikogu 24. mai 2018 istungi eelnõud:
    1.1. Kõpu Põhikooli arengukava kinnitamine, eelnõu nr 52;
    1.2. Hoolekogu moodustamise kord ja töökord, eelnõu nr 44;
    1.3. Põhja-Sakala valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimise kord, eelnõu nr 57;
    1.4. Põhja-Sakala valla tunnustamise kord, eelnõu nr 43;
    1.5. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord, eelnõu nr 1;
    1.6. Põhja-Sakala valla heakorraeeskiri, eelnõu nr 39;
    1.7. Põhja-Sakala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri, eelnõu nr 40;
    1.8. Suure-Jaani valla 2017. majandusaasta aruande kinnitamine, eelnõu nr 62;
    1.9. Põhja-Sakala valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord, eelnõu nr 61;
    1.10. Ehitus- ja planeerimisvaldkonna ülesannete täitmine Põhja-Sakala vallas, eelnõu nr 54;
    1.11. Põhja-Sakala valla jäätmevaldajate registri põhimäärus, eelnõu nr 51;
    1.12. Põhja-Sakala valla 2018. aasta teehoiuinvesteeringute kava kinnitamine, eelnõu nr 53;
    1.13. Seisukoht kinnisasja omandamiseks, eelnõu nr 64;
    1.14. AS Suure-Jaani Haldus ja OÜ Kõpu Majandus ühinemislepingu kinnitamine, eelnõu nr 60;
    1.15. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine (Supsi küla, Salu ja Passi-Sepa), eelnõu nr 56;
    1.16. Detailplaneeringu kehtestamine (Vastemõisa tee 26), eelnõu nr 55;
    1.17. Suure-Jaani Tervisekoja asutamisotsus, eelnõu nr 58;
    1.18. Suure-Jaani Tervisekoja põhimääruse kinnitamine, eelnõu nr 65;
    1.19. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse vastuvõtmise ja jõustumise vahelisel perioodil (13.03.2014–31.12.2017) moodustatud korteriühistutele toetuse andmise kord, eelnõu nr 59.
2. Sihtotstarbeline toetusleping.
3. Sotsiaaltoetuste maksmine.
4. Avaliku ürituse korraldamine.
5. Ühekordse toetuse eraldamine.
6. Põhja-Sakala valla laste suvelaagrite osalustasu kinnitamine.
 
8. MAI
1. Sotsiaalteemad:
    1.1 Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine;
    1.2 Hoolekandeasutusse paigutamine;
    1.3 Kodukohanduse korraldamine.
2. Korraldustoimkonna moodustamine.
3. Toetuste eraldamine.
4. Maaküsimused.
5. Hinnapakkumuste kinnitamine.
6. Ehitusluba.
7. Projekteerimistingimused.
8. Kohtumäärus.
9. Tänukirjade andmise ettepanek.
10. Avaliku ürituse luba.
11. Korralduse muutmine.
12. Volikogu eelnõud.
 
2. MAI
1. Sotsiaalteemad:
    1.1 Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliit taotlus ühekordse toetuse saamiseks;
    1.2 parkimiskaardi väljastamine;
    1.3 hoolduskulude osaline tasumine;
    1.4 sotsiaaltranspordi korralduse muudatusettepanek;
    1.5 transpordikulude katmine;
    1.6 õpilaskodu kulude tasumine;
    1.7 puudega isikule hooldaja määramine.
2. Korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine.
3. Tänukirja andmise ettepanek.
4. Ettepanek info avaldamiseks valla kodulehel (vallavalitsuse tegevuskava muutmine).
5. Raha eraldamine:
    5.1 Tipu Looduskool kaasfinantseering;
    5.2 T.S. ühekordne toetus.
6. Ehitusluba:
    6.1 Suure-Jaani staadion;
    6.2 Lahmuse küla Liivamäe teraviljakuivati;
    6.3 Võhma linn Niidu 2 elamu.
7. Kasutusloa väljastamine: Männikivi elamu Metsküla.
8. Projekteerimistingimused: Jälevere küla Vahtrapuu saun.
9. Reservfondist raha eraldamine 1275 eurot Koksvere Maja osaühingu osa ostmiseks.
10. Hagi tagamise avaldus.
 
24. APRILL
1. Eestkoste seadmise avalduse esitamine.
2. Hoolduse lõpetamine.
3. Avaliku ürituse load.
4. Tänukirja andmine.
5. Eluruumi eraldamine.
6. Ehitusluba Punaküla Jõeääre elamu.
7. Ehitusteatis Metsküla Männiku elamu.
8. Lepingu sõlmimine KOVGIS EVALD.
9. Hooldekodu kulude osaline tasumine.
10. Nõusoleku andmine Viljandi Spordikooli projektlaagritele.
11.Volituse andmine.
12. Enampakkumiste nurjunuks tunnistamine.
13. Sotsiaaltoetuste määramine.
 
19. APRILL
1. Rahataotlused ja -eraldused:
    1.1 Kalle Gaston raamatu „Suure-Jaani suminad" väljaandmise toetamiseks;
    1.2 MTÜ Kildu Külade Ühendus KOP-i projekti „Vastemõisa kandi ühistegemised: 2" kaasfinantseering;
    1.3 Tartumaa Spordiliidu kiri noortelaagri teemal;
    1.4 Taotlus võlgnevuse tasumiseks;
    1.5 Ettepanekud mittetulunduslike toetuste maksmiseks;
    1.6 Ettepanek huvitegevuse vahendite jaotuseks.
2. Kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks Kõpu al:
    2.1 Tipu tänav;
    2.2 Viljandi mnt 4;
    2.3 Viljandi mnt 8;
    2.4 Kasutusõiguse muutmine.
3. Võhma Kooli müüdava inventari hinna kinnitamine.
4. Korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine.
5. Kõpu Põhikooli arengukava eelnõu.
6. Sotsiaalteemad:
    6.1 puudega isiku parkimiskaart;
    6.2 hoolduskulude osaline tasumine.
7. KOV DHS projektitaotlusega liitumise nõusolek.
8. Projekteerimistingimused:
    8.1 Päraküla Ruusi tee 12 laohoone;
    8.2 Kontori elamu Koksvere küla;
    8.3 Laguun Koksvere küla.
9. Kasutusloa väljastamine: Olustvere 5a Combimill puidukuivati.
10. Kõidama küla Tankla tööstushoone ehitusluba.
11. Loopre-Veski kalapääsu ehitusteatis.
12. Riigihanke (viitenumber 194627) otsuste kinnitamine.
13. Viljandi Spordikooli projektlaagrite korraldamiseks nõusolekute andmine.
 
12.–13. APRILL (elektrooniline)
1. 1-4/46 Elamumajanduse alaste avalike ülesannete täitmine.
2. 1-4/45 Koksvere Maja OÜ enamusosaluse omandamine.
3. 1-4/43 Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord.
4. 1-4/1 Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord.
5. 1-4/40 Põhja-Sakala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri.
6. 1-4/44 Hoolekogu moodustamise kord ja töökord.
7. 1-4/39 Heakorraeeskiri.
8. 1-4/25 Põhja-Sakala Vallavalitsuse töökord.
9. 1-4/28 Põhja-Sakala Vallavolikogu töökord.
10. 1-4/47 Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise ja maksmise kord.
11. 1-4/37 Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord.
12. 1-4/48 Kootsi külas Mardi kinnistu osa detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
 
10. APRILL
1. Maaküsimused.
2. OÜ Kõpu Majandus 2017. majandusaasta aruande kinnitamine ja juhatuse liikmele tasu määramine.
3. Põhja-Sakala valla evakuatsioonikohtade kinnitamine.
4. Vee erikasutusloa muutmise taotlemiseks nõusoleku andmine.
5. Liikumispuudega isiku parkimiskaart.
6. Korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine.
7. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste määramine.
8. Ehitusvaldkonna eelnõud:
    8.1 ehitusteatised;
    8.2 ehitusload;
    8.3 projekteerimistingimused.
9. Sotsiaalteemad:
    9.1 hooldajatoetuse lõpetamine;
    9.2 volitus eestkostetava esindamiseks.
10. Eelnõud volikogu 26.04. istungile.
11. Valdkondlike töörühmade moodustamine.
12. Tänukirja andmine.
13. Plangi vormi kinnitamine.
 
3. APRILL
1. Raieloa väljaandmine.
2. Korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine.
3. Valla laulu- ja tantsupeo korraldustoimkonna moodustamine.
4. Hoolduskulude osaline tasumine.
5. Projekteerimistingimused.
6. Kasutusload.
7. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine.
8. Sotsiaaltoetuste määramine.
9. Lapse asenduskoduteenusele suunamine.
10. Toetuse määramine.
11. Kõpu Hooldekodu kohamaksu muutmine.
12. Sotsiaalelamispinna eraldamine.
 
27. MÄRTS
1. Korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine.
2. Vallavalitsuse korralduse muutmine.
3. Maa sihtotstarbe muutmine.
4. Enampakkumiste korraldamine.
5. Suure-Jaani Muusikafestivali korraldustoimkonna muutmine.
6. Ettepanek juhatuse liikme tagasikutsumiseks.
7. Põhja-Sakala valla kriisikomisjoni põhimäärus.
8. Sotsiaalteemad:
    8.1 Elductum OÜ rahataotlus 2018. aastaks;
    8.2 hoolekandeteenuse rahastamine;
    8.3 sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine;
    8.4 eestkoste seadmine..
9. Vee erikasutusloa taotlemiseks nõusoleku andmine.
10. Valla hankeplaani kinnitamine.
11. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks.
12. Tänukirja andmise ettepanek.
13. Ülevaade toimunud konkurssidest.
14. Liikmeõigusi teostava isiku nimetamine.
15. Kõidama lasteaia Traksik alaeelarve.
16. Endise Suure-Jaani valla MTÜ-de tegevustoetuse ülemmäära kehtestamine.
17. Ehitusluba.
18. Kasutusluba.
19. Projekteerimistingimused.
20. Tartu Uisukooli avaldus.
21. Info.
 
13. MÄRTS
1. Sotsiaalelamispinna eraldamine.
2. Võhma Kooli õpilaskodu inventari jaotamine.
3. Tugiisikuteenuse osutamine.
4. Nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks.
5. Vaba riba erastamine.
6. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotlusele, AS Epler & Lorenz, Suure-Jaani jäätmejaam.
7. Kinnistu jagamine.
8. Maa riigi omandisse jätmine.
9. Projekteerimistingimuste määramine.
10. Korteri üürile andmine.
11. Volikogu eelnõud.
 
6. MÄRTS
1. Tänukirja andmine.
2. Võhma lasteaed Mänguveski sulgemine suveperioodil.
3. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
4. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
5. Korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine.
6. Valitseva mõju all olevate üksuste aastaaruande esitamise tähtaegade määramine.
7. Ühekordse toetuse taotlemine.
8. Alaeelarved.
9. Kõpu sotsiaalteenused.
10. Kasutusluba.
11. Sporditoetused.
 
1. MÄRTS
1. Huviharidustoetuse määramine.
2. Hankekomisjoni ja -dokumentide kinnitamine hankel „Elektrienergia ostmine Põhja-Sakala valla tarbimiskohtadele".
3. Nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks.
4. Esindaja nimetamine VOL-i rahvatervise komisjoni.
5. Sotsiaalteemad:
    5.1 Koduhooldajate töölepingute üleandmine Võhma Päevakeskuse alluvusse;
    5.2 Hooldusel olevate kodanike taskuraha suuruse määramine;
    5.3 Sotsiaaltööspetsialistile volituse andmine;
    5.4 Sotsiaalkorteri üürilepingu pikendamine;
    5.5 Eestkoste seadmise avalduse esitamine;
    5.6 Koduteenuse osutamine ja tasu määramine;
    5.7 Sotsiaaltoetused;
    5.8 Koduteenuse lõpetamine;
    5.9 Hoolekandeteenusele suunamise ja rahastamise taotluse vormi kehtestamine.
6. Liikmeõigusi teostava isiku nimetamine:
    6.1 MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu;
    6.2 MTÜ Võrtsjärve Ühendus.
7. Spordipreemiate kandidaatide esitamise väljakuulutamine.
8. Projekteerimistingimused.
9. Toetuse andmisest keeldumine.
10. Elamu püstitamise lubamine projekteerimistingimuste alusel.
11. Tänukirja andmine.
12. Kõpu Pizzafest taotlus.
13. MTÜ Tääksi spordiakadeemia taotlus.
 
21. VEEBRUAR
1. Komisjoni moodustamine avalike konkursside läbiviimiseks.
2. Hanketulemuste kinnitamine:
    2.1 Suure-Jaani jäätmejaama haldamise teenuse tellimine aastateks 2018–2021;
    2.2 Põhja-Sakala valla Võhma koolihoone ehitusprojekti koostamine.
3. Kinnistute jagamine.
4. Nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks.
5. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Võhma linnas:
    5.1 Kalevi 6;
    5.2 Kalevi 5.
6. Pilistvere hooldekodu taotlus kohatasu tõstmiseks.
7. Ettepanek Kirivere Kooli lasteaia Tähekild hooajalise tegutsemise kohta.
8. Põhja-Sakala valla hankekord.
9. Rahataotlused.
10. PVC hallide püstitamise lubamine projekteerimistingimuste alusel.
11. Volituse andmine eestkostetavate varaga tehingute teostamiseks.
12. Hoolduskulude osaline katmine.
13. 2017. a kultuuripreemiate ja Võhma Linna Sära aunimetuste saajate kinnitamine.
14. Kriisikomisjoni moodustamine.
15. Lapse sõidukulude hüvitamine.
16. Avaliku konkursi väljakuulutamine Võhma sotsiaaltööspetsialisti ametikoha täitmiseks.
17. Puu raieloa väljaandmise menetleja määramine.
18. Sotsiaalkomisjoni täiendus volikogu eelnõusse nr 19.
19. Enampakkumiste komisjoni moodustamine.
20. Tänukirjaga autasustamine.
 
13. VEEBRUAR
1. Korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine.
2. Avaliku ürituse korraldamise lubamine:
    3.1 sõiduautode jäärajasõit Suure-Jaani paisjärvel;
    3.2 EV 100 tähistamine Tääksis.
3. Parima pakkuja valimine.
 
9. VEEBRUAR
1. Volikogu komisjonidele saadetavad eelnõud.
 
6. VEEBRUAR
1. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
2. Korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine.
3. Võhma õpilaskodu inventari loovutamine.
4. Raieloa väljaandmine Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus AS.
5. Kõidama küla Tankla kinnistu tootmishoone projekteerimistingimused.
6. Sotsiaaltoetused ja hoolduskulude osaline katmine.
7. Avaldus huvihariduse toetamiseks.
8. Suure-Jaani Kooli Tääksi ja Sürgavere tegutsemiskohtade tegevuse analüüs.
9. Ettepanekute esitamine liikmete nimetamiseks ja maakondliku komisjoni moodustamiseks.
10. Avaliku ürituse luba.
11. MTÜ Kuhjavere Küla Selts rahataotlus.
12. Volikogule esitatavad eelnõud.
 
2. VEEBRUAR (elektrooniline)
1. Palgapäeva ühtlustamine.
 
30. JAANUAR
1. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
2. Korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine.
3. Ettepanek "EV100 pühendatud kivi paigaldamine".
4. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
5. Võhma linna aunimetuste ja preemiate ettepanekute esitamise aja pikendamine.
6. Tootmishoone püstitamise lubamine projekteerimistingimuste alusel.
7. Arussaare k Töökojapõllu elamu projekteerimistingimused.
8. Konkursi väljakuulutamine Võhma Vaba Aja Keskuse juhataja ja Suure-Jaani Kultuurimaja direktori ametikohtadele.
9. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine.
10. Autobussiliinide muudatused:
      10.1 liin nr 22;
      10.2 liin nr 52.
11. Volituste andmine eestkostetavate nimel toimingute teostamiseks.
12. Huvitegevuse toetuse avaldused.
13. Ülevaade seltsitegevuse alaeelarve eelnõust.
14. Ülevaade lasteaedade õpetaja abide töötasust.
15. Hallatavate asutuste taotlused.
 
24. JAANUAR
1. Loopre-Veski kasutusteatis.
2. Tallinna Haridusameti koostöölepingu eelnõu.
3. Nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks.
4. Ehitusluba:
    4.1 Kõidama küla Olustvere tee 5a Combilli katlamaja laienduseks;
    4.2 Võhma linn Tartu 5c olmehoone-garaaž-töökoda küttesüsteemi ümberehituseks.
5. Tegevusjuhis lastekaitsespetsialistile ja plankide kinnitamine.
6. Eluruumi üürilepingu sõlmimine.
7. Vallamaja mööbli hinnapakkumine.
8. Perekonnas hooldamise lepingu täitmine ja hooldamise toetuse maksmine.
9. Tänukirjade andmine.
10. Swedpank AS ATM (sularahaautomaat) teisaldamisega tekkinud kulud.
11. Hooldaja määramine.
12. Raieloa väljaandmine OÜ Kraner Investments, Suure-Jaani l, Tamme tn 3.
13. Koostöökokkulepe Lõuna-Eesti koostööprojektides osalemiseks.
14. Taotlus projekti rahastamiseks.
15. Lootusetute nõuete bilansist väljakandmine.
16. Kohalikku loomatauditõrje komisjoni liikme määramine.
17. Kokkuvõte Kõpu spordihoone ja noortetoa juhataja tööülesannete osas.
18. Raamatukogutöötajate taotlus puhkuse pikendamiseks.
19. Volitamine eestkostetava nimel tehingute teostamiseks.
20. Sotsiaaltoetuste määramine ja sotsiaaltranspordi hinna kehtestamine.
21. Hinnapakkumised.
 
16. JAANUAR
1. Viljandimaa Vapimärgi kandidaadi esitamine.
2. Liikumispuudega isiku parkimiskaart.
3. Ettekirjutus Tääksi lasteaia ruumidele.
4. Nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks.
5. Hinnapäring Suure-Jaani tööstuspargi ehitusprojekti ekspertiisi koostamiseks.
6. Põhja-Sakala valla hankekorra eelnõu I lugemine.
7. Kinnistute jagamine.
8. Lasteaedade pöördumine puhkuse pikendamise kohta.
9. Valla kultuuripreemiate andmine.
 
11. JAANUAR
1. Volikogu komisjonidele saadetavad eelnõud.
 
9. JAANUAR
1. Jäätmeveo tingimuste muutmine.
2. Hinnapäringute tulemuste kinnitamine:
    2.1 Vastemõisa Rahvamaja energiaauditi koostamine;
    2.2 vallamaja ruumi nr 209 remont.
3. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel:
    3.1 Kõpu al Oja tn 5;
    3.2 Olustvere al Jaamaküla tee 47;
    3.3 Reegoldi k Kure.
4. Ehitusteatise väljastamine:
    4.1 Olustvere alevikus 24-korteriga elamu ümberehitamiseks;
    4.2 Rääka külas Laane kinnistul septiku ja imbtunneli ehitamiseks.
5. Ehitusluba:
    5.1 Rääka k Laane kinnistule puurkaevu rajamiseks;
    5.2 Kuninga k Univere-Männiku kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
6. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine.
7. Projekteerimistingimused Venevere k Päpe kinnistule PVC halli ehitusprojekti koostamiseks.
8. Vastus Suure-Jaani Vallavalitsuse 22.11.2017 korraldusele nr 441 esitatud vaidele.
9. Vallavalitsuse tegevuskava.
10. Põhja-Sakala Vallavalitsuse tänukirja andmine.
11. Eelnõud volikogu 25.01. istungile.
12. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine ja väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingu sõlmimine.
13. Taotluse vormide kinnitamine sotsiaaltoetuste taotlemiseks.

(tagasi üles)