Vallavolikogu 2018. aasta istungite päevakorrad

25. jaanuari istung 26. aprilli istung 23. augusti istung 25. oktoobri istung
22. veebruari istung 24. mai istung 27. septembri istung 22. novembri istung
29. märtsi istung 28. juuni istung 15. oktoobri istung 20. detsembri istung

 

20. DETSEMBER

1. Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel (I) lugemine / võimalusel kehtestamine.
2. Sotsiaaltoetuste piirmäärad 2019. aastal.
3. Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord (II) lugemine / võimalusel kehtestamine.
4. Avatud meetme tutvustus.
5. Põhja-Sakala valla 2019.a. eelarve (I) lugemine.
6. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
7. Hoonestusõiguse lepingu muutmine.
8. Detailplaneeringu vastuvõtmine.
9. Vee-ettevõtjaks määramine.
10. Põhja-Sakala valla aleviku-, küla- ja linnavanema statuut (II) lugemine / võimalusel kehtestamine.
11. Info:
      11.1 Ülevaade Põhja-Sakala valla hariduse arengukava koostamisest;
      11.2 Ülevaade kohtuistungist ja kohtuprotsessist;
      11.3 Projekti kaasfinantseerimine;
      11.4 Revisjonikomisjoni 26.10.2018 istungi protokoll nr 5;
      11.5 Viljandi maakonna arengukava ja tegevuskava.

(tagasi üles)

22. NOVEMBER

1. Lahmuse Kooli arenguvõimalused.
2. Ülevaade noorsoo- ja sporditööst.
3. Ülevaade hariduse arengukava koostamisest.
4. Põhja-Sakala valla teehoiukava 2019–2022 (I) lugemine.
5. Vallavara võõrandamine AS Suure-Jaani Haldus.
6. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
7. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks – loomade varjupaiga teenused.
8. Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord (I) lugemine.
9. Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise ja rahastamise kord (I) lugemine.
10. Vallavara valitsemise kord (I) lugemine.
11. Pilistvere raamatukogu ümberkorraldamine.
12. Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord (II) lugemine.
13. Kinnistu omandamine vallale.
14. Põhja-Sakala valla aleviku-, küla- ja linnavanema statuut (I) lugemine.
15. Projekti kaasfinantseerimine.
16. Info:
      16.1. Raha eraldamine reservfondist;
      16.2. Ülevaade valla kinnisvarast;
      16.3. Märgukiri Põhja-Sakala valla hankekorra § 19 lg 2 õiguspärasusest;
      16.4. Ettepanek omavalitsuste volikogude rahvastikutaaste komisjonide moodustamisest.

(tagasi üles)

25. OKTOOBER

1. Info: Tervisekoja seadmete hankimisest ja käivitamisest.
2. Põhja-Sakala valla jäätmekava 2018–2023 (II) lugemine.
3. Põhja-Sakala valla jäätmehoolduseeskiri (II) lugemine.
4. Põhja-Sakala vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded (I) lugemine.
5. Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord (II) lugemine.
6. Info
    6.1. Eelarve hetkeseis ja ühinemistoetuse kasutamine;
    6.2. Ülevaade ettevõtlusest;
    6.3. Kodanik Kibe esitatud taotlus Justiitsministeeriumile haldusaktide õiguspärasuse kontrolliks (volikogu otsused hoonestusõiguse seadmise osas);
    6.4. Reservfondist raha eraldamine;
    6.5. Vallavalitsuse vastus revisjonikomisjoni aktile.

(tagasi üles)

15. OKTOOBER (erakorraline)

1. Info: Põhja-Sakala valla hariduse arengukava koostamise protsess.
2. Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 ja Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2019–2022 (III) lugemine / vastuvõtmine.

(tagasi üles)

27. SEPTEMBER

1. Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 ja Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2019–2022 II lugemine.
2. Põhja-Sakala valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord (II) lugemine.
3. Põhja-Sakala Vallavolikogu töökord (II) lugemine.
4. Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.
5. Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamise algatamine.
6. Põhja-Sakala valla jäätmehoolduseeskiri I lugemine.
7. Võhma Kooli põhimäärus I lugemine / võimalusel vastuvõtmine.
8. Võhma Muusikakooli põhimäärus I lugemine / võimalusel vastuvõtmine.
9. Kirivere Kooli põhimäärus I lugemine / võimalusel vastuvõtmine.
10. Suure-Jaani Vallavolikogu 28.05.2015 otsuse nr 67 kehtetuks tunnistamine.
11. Detailplaneeringu vastuvõtmine.
12. Info:
       12.1. Ülevaade Suure-Jaani tööstusala arendamise tegevustest ja ajagraafikust;
       12.2. Riigikogu korruptsioonivastasele erikomisjonile 13.09.2018 esitatud märgukiri kodanik Kairi Kibe poolt.

(tagasi üles)

23. AUGUST

1. Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 ja Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2019–2022 I lugemine.
2. Põhja-Sakala valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord I lugemine.
3. Põhja-Sakala valla jäätmekava 2018–2023 I lugemine.
4. Põhja-Sakala valla jäätmekava 2018–2023 eelnõu avalikule väljapanekule suunamine.
5. Põhja-Sakala valla 2018. a eelarve muutmine.
6. Isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ.
7. Hoonestusõiguse seadmine:
    7.1. Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmine (Nigula tn 16);
    7.2. Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmine (Nigula tn 17);
    7.3. Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmine (Nigula tn 18);
    7.4. Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmine (Nigula tn 19);
    7.5. Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmine (Nigula tn 20).
8. Põhja-Sakala Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaani muutmine.
9. Info:
    9.1. Ülevaade kultuuri- ja rahvamajade tegevusest;
    9.2. Ülevaade valla koolivõrgust ja haridusest;
    9.3. Rein Muriku pöördumistele vastamine (30.07 teabenõue; 23.08 küsimused arengukava mittemenetlemise kohta).

(tagasi üles)

28. JUUNI

1. Kõpu Põhikooli arengukava kinnitamine II lugemine / võimalusel vastuvõtmine.
2. Põhja-Sakala valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimise kord II lugemine / võimalusel vastuvõtmine.
3. Põhja-Sakala Vallavolikogu töökord II lugemine / võimalusel vastuvõtmine.
4. Põhja-Sakala vallas kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine.
5. 2017. a majandusaasta aruannete kinnitamine:
    5.1. Kõo vald;
    5.2. Kõpu vald;
    5.3. Suure-Jaani vald;
    5.4. Võhma linn.
6. Piirkondliku arengu komisjoni uue liikme nimetamine.
7. Info
    7.1. Ülevaade KÜ loomisest Põhja-Sakala vallas;
    7.2. Ülevaade huviharidusest ja huvitegevusest Põhja-Sakala vallas;
    7.3. Märgukirjale (20.06.2018) ja pöördumisele (21.06.2018) vastamine.

(tagasi üles)

24. MAI

1. Kõpu Põhikooli arengukava kinnitamine I lugemine / võimalusel vastuvõtmine.
2. Põhja-Sakala valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimise kord I lugemine.
3. Hoolekogu moodustamise kord ja töökord II lugemine.
4. Põhja-Sakala valla tunnustamise kord II lugemine.
5. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord II lugemine.
6. Põhja-Sakala valla heakorraeeskiri II lugemine.
7. Põhja-Sakala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri II lugemine.
8. Põhja-Sakala Vallavolikogu töökord I lugemine.
9. Põhja-Sakala valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord I lugemine.
10. Ehitus- ja planeerimisvaldkonna ülesannete täitmine Põhja-Sakala vallas I lugemine / võimalusel vastuvõtmine.
11. Põhja-Sakala valla jäätmevaldajate registri põhimäärus I lugemine / võimalusel vastuvõtmine.
12. Põhja-Sakala valla 2018. aasta teehoiuinvesteeringute kava kinnitamine.
13. Seisukoht kinnisasja omandamiseks.
14. AS Suure-Jaani Haldus ja OÜ Kõpu Majandus ühinemislepingu kinnitamine.
15. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine (Supsi küla, Salu ja Passi-Sepa).
16. Detailplaneeringu kehtestamine (Vastemõisa tee 26).
17. Suure-Jaani Tervisekoja asutamisotsus.
18. Suure-Jaani Tervisekoja põhimääruse kinnitamine I lugemine / võimalusel vastuvõtmine.
19. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse vastuvõtmise ja jõustumise vahelisel perioodil (13.03.2014–31.12.2017) moodustatud korteriühistutele toetuse andmise kord I lugemine / võimalusel vastuvõtmine.
20. Volikogu aseesimeeste valimine.
21. Info:
      Ülevaade AS-i Suure-Jaani Haldus ja AS-i Võhma ELKO tegemistest.

(tagasi üles)

26. APRILL

1. Koksvere Maja OÜ enamusosaluse omandamine.
2. Elamumajanduse alaste avalike ülesannete täitmine.
3. Põhja-Sakala Vallavalitsuse töökord II lugemine.
4. Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord II lugemine.
5. Hoolekogu moodustamise kord ja töökord I lugemine.
6. Põhja-Sakala valla tunnustamise kord I lugemine.
7. Põhja-Sakala valla heakorraeeskiri I lugemine.
8. Põhja-Sakala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri I lugemine.
9. Küsimuste lahendamise volitamine II lugemine.
10. Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra II lugemine / võimalusel vastuvõtmine.
11. Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise ja maksmise kord I lugemine / võimalusel vastuvõtmine.
12. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine Suure-Jaani katlamaja.
13. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine Sürgavere Kõrtsi.
14. Kootsi külas Mardi kinnistu osa detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
15. Ajutise komisjoni moodustamine (huvide deklaratsioonide kontrollija määramine).
16. Määruse muutmine, eelnõu nr 50.
17. Info:
      17.1 Volikogu tööplaani kinnitamine;
      17.2 Ülevaade Suure-Jaani tervise- ja külastuskeskuse tegevusplaanist, edasisest haldamisest ;
      17.3 Ülevaade Põhja-Sakala valla sõprussidemetest.

(tagasi üles)

29. MÄRTS

1. Mangeni PM OÜ ettepanek kortermaja programmi taotluse esitamiseks.
2. Ülevaade Lõhavere ravi- ja hooldekeskuse, Pilistvere ja Kõpu hooldekodude tegevusest.
3. Põhja-Sakala valla põhimääruse II lugemine / võimalusel vastuvõtmine.
4. Põhja-Sakala Vallavalitsuse töökorra II lugemine / võimalusel vastuvõtmine.
5. Põhja-Sakala Vallavolikogu töökorra II lugemine / võimalusel vastuvõtmine.
6. Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra I lugemine / võimalusel vastuvõtmine.
7. Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine I lugemine.
8. Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise korra I lugemine.
9. Raieloa väljaandmise tingimused ja kord I lugemine.
10. Määruse kehtetuks tunnistamine.
11. Küsimuste lahendamise volitamine I lugemine.
12. Põhja-Sakala valla teedel tolmutõrje läbiviimise kord.
13. Ülevaade ühistranspordi korraldusest vallas.
14. Põhja-Sakala Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaani kinnitamine.
15. Info:
      15.1 volikogu komisjonide tööplaanid;
      15.2 teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine;
      15.3 umbusaldusavaldusele allakirjutanute pöördumine volikogu poole.

(tagasi üles)

22. VEEBRUAR

1. Põhja-Sakala valla 2018. a eelarve II lugemine.
2. Suure-Jaani Kooli tegevuse ümberkorraldamine.
3. Valla eelarvest noorte sporditegevuse toetamise korra kehtestamine.
4. Põhja-Sakala Vallavalitsuse liikmeks kinnitamine.
5. Kõpu Majandus OÜ ümberkujundamine.
6. Põhja-Sakala valla põhimääruse I lugemine.
7. Põhja-Sakala Vallavalitsuse töökorra I lugemine.
8. Põhja-Sakala Vallavolikogu töökorra I lugemine.
9. Menetluse algatamine Vihiküla–Hüpassaare tee.
10. Põhja-Sakala valla kultuuriürituste piletimajanduse korraldamise eeskiri.
11. Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise ja rahastamise korra kehtestamine.
12. Põhja-Sakala valla eelarvest väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest maksmise korra kehtestamine.
13. Kinnistu võõrandamine:
      13.1 Tipu tn 9-8, Kõpu;
      13.2 Kalevi 6-59, Võhma.
14. Põhja-Sakala kuulumine kahte kohalikku tegevusgruppi.
15. Võhma Linna Sära ja  Võhma Linna Aukodaniku preemiate otsustamine.
16. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
17. Info:
      1. Vallavanema ettekanne avaliku konkursi tulemustest;
      2. Vallasekretäri ettekanne uue ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu täitmisest.

(tagasi üles)

 

25. JAANUAR

1. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks:
    1.1 tarbeauto liisimiseks;
    1.2 Suure-Jaani jäätmejaama haldamise teenus. 
2. Volitus halduslepingu sõlmimiseks MTÜ-ga Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus. 
3. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise korra I lugemine.
4. Tõnu Kiviloo'le lähetuskulude hüvitise määramine.
5. Põhja-Sakala vallavanemale ja palgalisele vallavalitsuse liikmele soodustuste määramine.
6. Põhja-Sakala valla 2018. a eelarve I lugemine.
7. Suure-Jaani Tööstusala projektitaotluse tutvustamine.
8. Maa omandamine Suure-Jaani l, Tallinna tn 27.
9. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
10. Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmeks astumine.
11. Põhja-Sakala Vallavalitsuse liikme kohustustest vabastamine.
12. Hankekorra kehtestamise volitamine.
13. Viljandi maakonna sümbolite kasutamine ja teenetemärkide andmise korraldamine.
14. Volikogu tööplaani tutvustamine ja arutelu.