Vallavalitsuse 2019. aasta istungite päevakorrad

JAAN VEEBR MÄRTS APRILL MAI JUUNI JUULI AUGUST SEPT OKT NOV DETS
4. 8. 6. 3. 2. 6. 2. 7. 4. 2. 6. 4.
9. 13. 13. 10. 8. 7. 5. 14. 11. 9. 13. 11.
16. 14. 20. 12. 9. 12. 10. 21. 18. 16. 20. 18.
17. 20. 25. 24. 15. 13. 17. 22. 20. 23. 27.  
23. 22. 27.   22. 19. 31. 28. 24. 29.    
29. 27. 28.   29. 25.       30.    

 

18. DETSEMBER

1. Ehitusteemad:
    1.1 ehitusteatise väljastamine;
    1.2 ehitusloa väljastamine;
    1.3 projekteerimistingimuste määramine;
    1.4 kasutusloa väljastamine.
2. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    2.1 projekti kaasfinantseerimine:
          2.1.1 MTÜ Loopre Vesiveski;
          2.1.2 EELK Kõpu Peetri Kogudus;
          2.1.3 EELK Suure-Jaani Johannese kogudus;
          2.1.4 EELK Suure-Jaani Johannese kogudus;
    2.2 ühekordse toetuse maksmine:
          2.2.1 MTÜ Kildu ratsaklubi;
          2.2.2 Liisa Ehrberg.
3. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    3.1 hajaasustuse programm:
          3.1.1 vallavalitsuse 31.07.2019 korralduse nr 403 muutmine;
          3.1.2 vallavalitsuse 04.12.2019 korralduse nr 738 muutmine;
          3.1.3 toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    3.2 maa erastamine korteriomandi seadmise teel;
    3.3 isikliku kasutusõiguse seadmine;
    3.4 Võhma Muusikakooli taotlus eelarve muutmiseks;
    3.5 riigihanke "Pilistvere hooldekodu ehitustööd" korraldamine;
    3.6 arvamuse andmine maavara kaevandamise keskkonnalubade VILM007 ja VILM-057 liitmise ning kehtivusaja pikendamise taotluse ja otsuse eelnõu kohta.
4. Rahataotlused:
    4.1 Paala rahvamaja taotlus reservfondist raha eraldamiseks.
5. Sotsiaalteemad:
    5.1 koduteenuse lõpetamine;
    5.2 eluruumi tagamise teenusele suunamine ja eluruumi eraldamine;
    5.3 Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine;
    5.4 täiendava sotsiaaltoetuse maksmine raske majandusliku olukorra puhul;
    5.5 võlanõustamisteenusele suunamine;
    5.6 hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine;
    5.7 eluruumi kohandamise toetamine.
6. Vallavalitsuse tegevus:
    6.1 ettepanek tänukirja andmiseks;
    6.2 taotlus Kõpu spordihoone teenuste hinna kehtestamiseks.

(tagasi üles)

11. DETSEMBER

1. Ehitusteemad:
    1.1 ehitusloa väljastamine;
    1.2 kasutusloa väljastamine;
    1.3 ehitusteatise väljastamine.
2. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    2.1 Vastemõisa lasteaia Päevalill riskianalüüsi tegevuskava;
    2.2 ühekordse toetuse maksmine;
    2.3 MTÜ Kildu ratsaklubi taotlus.
3. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    3.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    3.2 katastriüksuse jagamise korralduste muutmine.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine;
    4.2 volituse andmine eestkostetava esindamiseks;
    4.3 hoolduspere vanemale toetuse maksmine;
    4.4 eluruumi kohandamise toetamine.
5. Vallavalitsuse tegevus:
    5.1 ettepanekud tänukirja andmiseks;
    5.2 taotlused puhkuse pikendamiseks:
          5.2.1 Võhma lasteaia õpetajate pöördumine;
          5.2.2 Lasteaia Tähekild õpetajate avaldus;
    5.3 Suure-Jaani Tervisekoja juhataja ettepanek tasuta ujumistunni läbiviimiseks;
    5.4 taotlus alaeelarve muutmiseks.

(tagasi üles)

4. DETSEMBER

1. Ehitusteemad:
    1.1 ehitusloa väljastamine;
    1.2 projekteerimistingimuste määramine.
2. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    2.1 kaasfinantseeringute väljamaksmine;
    2.2. Suure-Jaani Gümnaasiumi hoolekogu kinnitamine;
    2.3 õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2020.
3. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    3.1 hajaasustuse programmi projekti tingimuste täitmise tähtaja pikendamine;
    3.2 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    3.3 hanke "Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2020–2032" korraldamine.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 täiendava sotsiaaltoetuse maksmine raske majandusliku olukorra puhul;
    4.2 eluruumi kohandamise toetamine.
5. Volikogu eelnõud:
    5.1 1-4/212 Põhja-Sakala valla 2020. a eelarve;
    5.2 1-4/213 Põhja-Sakala valla kaasava eelarve hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse ja realiseerimisele kuuluvate ideede kinnitamine;
    5.3 1-4/214 Lahmuse Kooli põhimääruse muutmine;
    5.4 Toimetulekutoetuse eluasemekulude piirmäärad;
    5.5 1-4/215 Sotsiaaltoetuste piirmäärad 2020. aastaks;
    5.6 1-4/216 Määruse „Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord" muutmine;
    5.7 1-4/217 Seisukoha andmine Tääksi maardla Tääksi liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta.

(tagasi üles)

27. NOVEMBER

1. Ehitusteemad:
    1.1 kasutusloa väljastamine;
    1.2 ehitusloa väljastamine.
2. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    2.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    2.2 väikehanke "Sürgavere spordihoone väljaehitamata osa projekteerimistööd" otsuste kinnitamine.
3. Rahataotlused:
    3.1 lisaraha taotlus;
    3.2 taotlus reservfondist raha eraldamiseks.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 koduteenuse osutamine;
    4.2 eluruumi tagamise teenuse ja koduteenuse lõpetamine ning valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine;
    4.3 Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine;
    4.4 avaldus eestkoste algatamiseks;
    4.5 hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
5. Vallavalitsuse tegevus:
    5.1 komisjonide kooseisu muutmine:
          5.1.1 valla üldplaneeringu koostamise töörühm;
          5.1.2 mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste määramise komisjon;
    5.2 Suure-Jaani Tervisekoja taotlus hinnakirja muutmiseks;
    5.3 haridus- ja kultuurikomisjoni protokoll.
6. Volikogu eelnõud:
    6.1 1-4/209 Loa andmine laenu võtmiseks;
    6.2 Põhja-Sakala valla 2020. aasta eelarve eelnõu, sh:
          6.2.1 eelarvesse esitatud mittetulundusliku tegevuse taotluste kokkuvõte;
          6.2.2 hallatavate asutuste lisaraha taotlused 2020. a eelarve eelnõus.

(tagasi üles)

20. NOVEMBER

Ehitusteemad:
    1.1 kasutusloa väljastamine;
    1.2 ehitusteatise väljastamine;
    1.3 ehitusloa väljastamine.
2. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    2.1 hoolekogu koosseisu kinnitamine:
          2.1.1 taotlus Kõidama lasteaia Traksik hoolekogu kinnitamiseks;
          2.1.2 ettepanek Kirivere Kooli lasteaia Tähekild ja Kirivere Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamiseks;
    2.2 kaasfinantseeringu maksmine;
    2.3 taotlus Lehola-Lembitu mängude preemiasummade maksmiseks.
3. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    3.1 hangete otsuste kinnitamine:
          3.1.1 riigihange "Põhja-Sakala valla talihooldustööd 2019/2020";
          3.1.2 riigihange "Põhja-Sakala valla Võhma linna Tallinna tn 11a üürielamu ehitusprojekti koostamine";
          3.1.3 väikehange "Tääksi lasteaia rühmaruumi ehitus";
          3.1.4 riigihange "5-kohalise N1 kategooria kaubiku kasutusrent";
    3.2 27.11.2018 korralduse nr 846 „Üldplaneeringu koostamise töörühma moodustamine" muutmine;
    3.3 maa riigi omandisse jätmine;
    3.4 aadresside ja sihtotstarvete määramine kinnisasja piiride muutmisel;
    3.5 aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
4. Rahandus:
    4.1 OÜ Elductum taotlus kauplusautole raha eraldamiseks;
    4.2 Suure-Jaani Kooli alaeelarve muutmine.
5. Sotsiaalteemad:
    5.1 eluruumi kohandamise toetamine;
    5.2 võlanõustamisteenusele suunamine;
    5.3 hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
6. Vallavalitsuse tegevus:
    6.1 AS-i Suure-Jaani Haldus osutatava vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kooskõlastamine;
    6.2 Kõo noortetoa rendihinna kehtestamine.

(tagasi üles)

13. NOVEMBER

1. Ehitusteemad:
    1.1 ehitusloa väljastamine;
    1.2 kasutusloa väljastamine.
2. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    2.1 avaliku ürituse pidamisega nõustumine;
    2.2 tänukirja andmine;
    2.3 korralduse 2-3/622 "Ühekordse toetuse maksmine" üle vaatamine;
    2.4 ühekordse toetuse maksmine.
3. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    3.1 puurkaevu asukoha kooskõlastamine;
    3.2 aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
4. Rahataotlused:
    4.1 Suure-Jaani Kooli taotlus lisaraha saamiseks.
5. Sotsiaalteemad:
    5.1 koduteenuse osutamine;
    5.2 avaldus eestkoste seadmiseks;
    5.3 koduteenuse lõpetamine.
6. Vallavalitsuse tegevus:
    6.1 AS-i Võhma ELKO nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete nimetamine.
7. Volikogu eelnõud:
    7.1 1-4/207 Määruse muutmine;
    7.2 1-4/206 Suure-Jaani Tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmine;
    7.3 1-4/205 Isikliku kasutusõiguse seadmine;
    7.4 1-4/204 Määruse muutmine;
    7.5 1-4/203 Suure-Jaani Kooli arengukava kinnitamine.

(tagasi üles)

6. NOVEMBER

1. Ehitusteemad:
    1.1 projekteerimistingimuste määramine;
    1.2 ehitusloa väljastamine;
    1.3 kasutusloa väljastamine.
2. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    2.1 laste sõidukulu hüvitamine;
    2.2 raamatu müügipakkumus;
    2.3 noore huvihariduse toetamise leping;
    2.4 Põhja-Sakala valla 2019. aasta kodanikupreemiate määramine.
3. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    3.1 hanke "5-kohalise N1 kategooria kaubiku kasutusrent" korraldamine;
    3.2 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    3.3 aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel;
    3.4 isikliku kasutusõiguse seadmine.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine;
    4.2 koduteenuse osutamine ja tasu määramine;
    4.3 hooldajatoetuse maksmine puudega lapse vanemale;
    4.4 täiendava sotsiaaltoetuse maksmine raske majandusliku olukorra puhul.
5. Vallavalitsuse tegevus:
    5.1 Suure-Jaani Tervisekoja ettepanekud hinnakirja muutmiseks koolivaheajal;
    5.2 Suure-Jaani Noortekeskuse taotlus puhkuste ühtlustamiseks;
    5.3 Võhma Päevakeskuse taotlus korralduse muutmiseks;
    5.4 väärteomenetluses Põhja-Sakala Vallavalitsuse nimel osalevate ametikohtade loetelu kinnitamine.

(tagasi üles)

30. OKTOOBER

1. Ehitusteemad:
    1.1 ehitusloa väljastamine.
2. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    2.1 ettepanek noorte sporditegevuseks toetuse maksmiseks.
3. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    3.1 detailplaneeringu vastuvõtmine Posti kinnistu;
    3.2 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 31.07.2019 korralduse nr 403 muutmine;
    3.3 katastriüksuse jagamine.
4. Rahataotlused:
    4.1 taotlus reservfondist raha eraldamiseks;
    4.2 taotlus reservfondist raha eraldamiseks;
    4.3 taotlus raha eraldamiseks.
5. Sotsiaalteemad:
    5.1 eluruumi tagamise teenusele suunamine ja eluruumi eraldamine;
    5.2 koduteenuse osutamine ja tasu määramine.
6. Vallavalitsuse tegevus:
    6.1 Suure-Jaani Tervisekoja ettepanekud hinnakirja täiendamiseks;
    6.2 Suure-Jaani Tervisekoja ettepanekud hinnakirja muutmiseks;
    6.3 SA-s Viljandimaa Arenduskeskus liikmeõigusi teostava isiku nimetamine.

(tagasi üles)

29. OKTOOBER (erakorraline)

1. Lisaraha taotlused 2020. a eelarve eelnõu koostamiseks.

(tagasi üles)

23. OKTOOBER

1. Ehitusteemad:
    1.1 ehitusloa väljastamine;
    1.2 ehitusteatise väljastamine.
2. Haridus, kultuur, sport ja mittetulunduslik tegevus:
    2.1 Võhma Kooli hoolekogu kinnitamine;
    2.2 ühekordse toetuse maksmine.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 koduteenuse osutamise korralduse muutmine;
    3.2 volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
4. Majandus ja keskkond:
    4.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    4.2 riigihanke „Põhja-Sakala valla talihooldustööd 2019/2020" korraldamine.
5. Vallavalitsuse tegevus:
    5.1  1-10/1353 Märgukiri vallavolikogule;
    5.2  taotlus hindamiskomisjoni liikme esitamiseks;
    5.3 tänukirja andmine;
    5.4 kodanikupreemia määramise komisjoni moodustamine.
6. Rahataotlus:
    6.1 Suure-Jaani Tervisekoja ettepanekud.

(tagasi üles)

16. OKTOOBER

1. Ehitusteemad:
    1.1 ehitusloa väljastamine;
    1.2 projekteerimistingimuste määramine;
    1.3 kasutusloa väljastamine;
    1.4 ehitusteatise väljastamine.
2. Sotsiaalteemad:
    2.1 hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine;
    2.2 järelhooldusteenuse lepingu sõlmimine.
3. Majandus-, keskkonna- ja maateemad:
    3.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
4. Rahandus:
    4.1 valla 2020. aasta eelarve eelnõu koostamiseks kulude piirsumma määramine;
    4.2 sihtfinantseerimise lepingu sõlmimine;
    4.3 Kõpu hooldekodu kohatasu tõstmine;
    4.4 lisaraha taotlused 2020. a eelarvesse;
    4.5 hanke "Põhja-Sakala valla Võhma linna Tallinna tn 11a üürielamu ehitusprojekti koostamine" korraldamine.
5. Vallavalitsuse tegevus:
    5.1 komisjoni moodustamine enampakkumiste korraldamiseks ja läbiviimiseks;
    5.2 osaniku õigusi teostava isiku nimetamine OÜ Koksvere Maja.
7. Haridus:
    7.1 taotlus Olustvere Põhikooli hoolekogu koosseisu muutmiseks.
8. Volikogu eelnõud 24.10. istungile:
    8.1 1-4/194 Põhja-Sakala valla jäätmevaldajate registri põhimäärus;
    8.2 1-4/199 Viljandimaa Omavalitsuste Liitu esindajate ja nende asendajate nimetamine;
    8.3 1-4/200 Eesti Linnade ja Valdade Liitu esindajate nimetamine;
    8.4 1-4/201 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.

(tagasi üles)

9. OKTOOBER

1. Ehitusteemad:
    1.1 projekteerimistingimuste määramine;
    1.2 kasutusteatise väljastamine.
2. Haridus, kultuur, sport ja mittetulunduslik tegevus:
    2.1 noorte huvihariduse toetamise lepingu sõlmimine;
    2.2 nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks;
    2.3 ühekordse toetuse maksmine.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 eestkoste algatamise avaldus.
4. Majandus-, keskkonna- ja maateemad:
    4.1 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 31.07.2019 korralduse nr 403 muutmine.
5. Rahandus:
    5.1 riigihanke „Võhma–Kirivere kergliiklustee projekteerimine" otsused;
    5.2 taotlus Pilistvere hooldekodu kohamaksu tõstmiseks;
    5.3 kontrollnumbrite kinnitamine 2020. a eelarve eelnõu koostamiseks;
    5.4 projektitaotluse "Suure-Jaani skatepark" esitamiseks garantiikirja väljastamine.
6. Volikogu eelnõud 15.10. istungile:
    6.1 1-4/195 Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine;
    6.2 1-4/189 Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2020–2023 eelnõu ja esitatud muudatusettepanekud;
    6.3 1-4/196 Põhja-Sakala Vallavolikogu esimehe valimine;
    6.4 1-4/197 Põhja-Sakala Vallavolikogu aseesimehe valimine.

(tagasi üles)

2. OKTOOBER

1. Ehitusteemad:
    1.1 kasutusloa väljastamine;
    1.2 ehitusloa väljastamine.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 puudega lapse koolitranspordi kulude hüvitamine;
    2.2 hoolekogu koosseisu kinnitamine;
    2.3 Suure-Jaani Tervisekoja füsioteraapiateenuse hinnakirja kehtestamine;
    2.4 haridustoetuse reservi jagamine.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 avaldused kohtule;
    3.2 koduteenuse osutamine ja tasu määramine;
    3.3 koduteenuse osutamise lõpetamine;
    3.4 hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
5. Majandus-, keskkonna- ja maateemad:
    5.1 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 31.07.2019 korralduse nr 404 muutmine;
    5.2 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    5.3 aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel;
    5.4 maa riigi omandisse jätmine.
6. Rahandus:
    6.1 informatsioon sihtotstarbeliselt eelarvesse laekunud summade kasutamise kohta;
    6.2 AS Suure-Jaani Haldus parandatud taotlus raha eraldamiseks;
    6.3 hinnapäringu "Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoone rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve" protokolli kinnitamine.
7. Vallavalitsuse tegevus:
    7.1 kaasava eelarve komisjoni liikmete nimetamine;
    7.2 Põhja-Sakala valla kriisikomisjoni koosseisu muutmine.
8. Volikogu eelnõud:
    8.1 Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2020–2023 eelnõu tutvustus.
9. Info:
    9.1 Võhma l Tallinna tn 43 hoone olukord;
    9.2 AS Võhma ELKO nõukogu esimehe selgitus.

(tagasi üles)

24. SEPTEMBER (elektrooniline)

1. MTÜ-le EELK Kõpu Peetri kogudus PRIA kaasfinantseeringu välja maksmine.
2. Ühekordse toetuse maksmine MTÜ-le EELK Suure-Jaani Kogudus.
3. Ühekordse toetuse maksmine MTÜ-le EELK Kõpu Peetri kogudus.
4. Riigitee nr 92 Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme km 84,582–92,883 Rihkama – Kõpu lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti asendiplaani läbivaatamise taotlus.
5. Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoolekogu kinnitamine.
6. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 31.07.2019 korralduse nr 402 muutmine.

(tagasi üles)

20. SEPTEMBER (elektrooniline)

1. Eestkoste pikendamise avaldus.
2. Ehitusloa väljastamine.
3. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
4. Sihtfinantseerimislepingu sõlmimine.
5. Taotlus.
6. Eestkoste algatamine.

(tagasi üles)

18. SEPTEMBER

1. Ehitusteemad:
    1.1 projekteerimistingimuste määramine;
    1.2 ehitusloa väljastamine.
2. Haridus, kultuur, sport ja mittetulunduslik tegevus:
    2.1 kaasfinantseeringu maksmine;
    2.2 avaldus raamatukogudes sisetööpäeva kehtestamiseks;
    2.3 taotlus Suure-Jaani Kooli hoolekogu kinnitamiseks;
    2.4 lapsehoiuteenuse eest tasumine;
    2.5 puudega lapse koolitranspordi toetuse taotlus;
    2.6 Põhja-Sakala valla 2019. aasta hariduspreemiate määramine;
    2.7 avaliku ürituse luba.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 koduteenuse osutamine;
    3.2 volituse andmine;
    3.3 koduteenuse osutamine ja tasu määramine.
4. Majandus-, rahandus- ja keskkonnateemad:
    4.1 puurkaevu asukoha kooskõlastamine;
    4.2 liini nr 58 muutmisettepanek;
    4.3 liiklusohtlikud kohad;
    4.4 taotlused raha eraldamiseks.
5. Volikogu eelnõu:
    1-4/188 Suure-Jaani Noortekeskuse põhimäärus.

(tagasi üles)

11. SEPTEMBER

1. Ehitusteemad:
    1.1 ehitusloa väljastamine;
    1.2 projekteerimistingimuste määramine;
    1.3 kasutusloa väljastamine.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 taotlus puudega lapse koolitranspordi kulude hüvitamiseks;
    2.2 taotlus Vastemõisa lasteaia hoolekogu kinnitamiseks;
    2.3 komisjoni moodustamine hariduspreemiate määramiseks.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse maksmine;
    3.2 asendushooldusteenuse lepingu lõpetamine;
    3.3 eluruumi tagamise teenuse lõpetamine.
4. Vallavalitsuse tegevus:
    4.1 taotlus tervisekoja struktuuri kinnitamiseks ja hinnakirja täiendamiseks.
5. Majandus-, rahandus- ja keskkonnateemad:
    5.1 taotlus seoses puurkaevu rajamise sooviga;
    5.2 hanke otsuste kinnitamine;
    5.3 MTÜ Lõimeleer avaldus ruumide rentimiseks;
    5.4 Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku taotlus;
    5.5 Kõpu Põhikooli taotlus;
    5.6 ettepanek reservfondist raha eraldamiseks;
    5.7 AS-i Suure-Jaani Haldus taotlus;
    5.8 investeerimislaenu võtmine.
6. Volikogu eelnõud.

(tagasi üles)

4. SEPTEMBER

1. Ehitusteemad:
    1.1 projekteerimistingimuste väljastamine;
    1.2 kasutusteatise väljastamine.
2. Haridus, kultuur, sport ja mittetulunduslik tegevus:
    2.1 avaliku ürituse korraldamisega nõustumine;
    2.2 kaasfinantseeringu väljamaksmine;
    2.3 eakate klubidele 2019. aasta tegevustoetuste määramine;
    2.4 ühekordse toetuse maksmine;
    2.5 sobitusrühma moodustamine;
    2.6 koolitranspordi hinnapäringu kinnitamine.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 eluruumi tagamise teenuse lõpetamine;
    3.2 sotsiaalteenusele suunamine;
    3.3 eluruumi tagamise teenusele suunamine ja eluruumi eraldamine;
    3.4 eestkoste algatamine.
4. Vallavalitsuse tegevus:
    4.1 Võhma Päevakeskuse teenuste hinna kinnitamine;
    4.2 Suure-Jaani Tervisekoja struktuuri muutmine.
5. Majandus- ja keskkonnateemad:
    5.1 puurkaevu asukoha kooskõlastamine;
    5.2 hanke otsuste kinnitamine;
    5.3 2020. a eelarve eelnõu koostamise ajakava kinnitamine;
    5.4 kulude katmine;
    5.5 enampakkumise nurjunuks tunnistamine.

(tagasi üles)

28. AUGUST

1. Ehitusteemad:
    1.1 projekteerimistingimuste väljastamine.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 avaliku ürituse korraldamisega nõustumine.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine;
    3.2 taotlus puudega lapse koolitranspordikulude katmiseks;
    3.3 koduteenuse osutamine.
4. Vallavalitsuse tegevus:
    4.1 õppeaasta avaaktustel osalemine;
    4.2 Võhma Päevakeskuse taotlus alaeelarve muutmiseks;
    4.3 Võhma Päevakeskuse taotlus struktuuri ja hindade muutmiseks;
    4.4 komisjoni moodustamine.
5. Majandus- ja keskkonnateemad:
    5.1 puurkaevu asukoha kooskõlastamine;
    5.2 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    5.3 katastriüksuste jagamine.
6. Volikogu eelnõu nr 167 muudatusettepanek.

(tagasi üles)

22. AUGUST (elektrooniline)

1. Asendushooldusteenuse taotlemine.

(tagasi üles)

21. AUGUST

1. Perearstikonkursile esindaja nimetamine.
2. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
3. Ühekordse toetuse maksmine.
4. Eestkoste algatamine.
5. Projekteerimistingimuste väljastamine.
6. Ehitusteatise väljastamine.
7. Tänukirja andmine.
8. Volikogu eelnõu "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Pilistvere Hooldekodu".
9. Koduteenuse osutamine ja tasu määramine.

(tagasi üles)

14. AUGUST

1. Haridus, kultuur ja sport:
    1.1 nõusoleku andmine avalikule üritusele.
2. Sotsiaalteemad:
    2.1 koduteenuse osutamine ja tasu määramine;
    2.2 hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine;
    2.3 hoolekandeteenuse osaline rahastamine;
    2.4 nõusoleku andmine.

3. Majandus- ja keskkonnateemad:
    3.1 Katastriüksuse jagamine;
    3.2 puurkaevu asukoha kooskõlastamine;
    3.3 riigihanke "Põhja-Sakala valla õpilasliinide teenindamine 2019–2020" otsuste kinnitamine;
    3.4 vee erikasutusloa taotlemiseks nõusoleku andmine;
    3.5 projekti kaasfinantseeringu eraldamine.
4. Volikogu eelnõud:
    1-4/165 Väikeinvesteeringute menetlemise kord;
    1-4/166 Loa andmine Vastemõisa Rahvamaja varaliste kohustuste võtmiseks;
    1-4/167 Loa andmine Suure-Jaani staadionimaja varaliste kohustuste võtmiseks;
    1-4/168 Loa andmine Suure-Jaani lasteaia Sipsik varaliste kohustuste võtmiseks;
    1-4/169 Katastriüksuse tasuta võõrandamine;
    1-4/170 Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Väiksevälja);
    1-4/171 Isikliku kasutusõiguse seadmine Võhma linnas Lai tänav katastriüksusele;
    1-4/172 Isikliku kasutusõiguse seadmine Võhma linnas Veski tänav katastriüksusele;
    1-4/173 Isikliku kasutusõiguse seadmine Võhma linnas Tartu tänav katastriüksusele;
    1-4/174 Isikliku kasutusõiguse seadmine Võhma linnas Lai tänav katastriüksusele;
    1-4/175 Isikliku kasutusõiguse seadmine Võhma linnas Tartu tänav katastriüksusele (Nokia);
    1-4/176 Kinnisasja võõrandamine;
    1-4/177 Nõusoleku andmine ajutise laskepaiga rajamiseks;
    Lisaeelarve.

(tagasi üles)

7. AUGUST

1. Ehitusteemad:
    1.1 ehitusteatis;
    1.2 ehitusload.
2. Haridus, kultuur, sport ja mittetulunduslik tegevus:
    2.1 avaliku ürituse korraldamisega nõustumine;
    2.2 Suure-Jaani Raamatukogu suvise lahtiolekuaja kinnitamine;
    2.3 ühekordse toetuse maksmine;
    2.4 Suure-Jaani Tervisekoja struktuuri ja töötajate koosseisu täiendamine;
    2.5 esmatasandi tervisekeskuse füsioteraapiateenuse hinnakirja kehtestamine.
3. Majandusteemad:
    3.1 katastriüksuse jagamine;
    3.2 puurkaevu asukoha kooskõlastamine;
    3.3 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    3.4 detailplaneeringu kehtestamine;
    3.5 hinnapakkumise kinnitamine.
4. Volikogu eelnõud.

(tagasi üles)

31. JUULI

1. Haridus-, kultuuri-, spordi- ja mittetulundusliku tegevuse teemad:
    1.1 nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks;
    1.2 ilutulestiku korraldamiseks loa andmine;
    1.3 lapsehoiuteenuse eest tasumine;
    1.4 ühekordse toetuse taotluse rahuldamata jätmine;
    1.5 ühekordse toetuse maksmine.
2. Sotsiaalteemad:
    2.1 puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise esialgse nimekirja kinnitamine meetmesse sisenemiseks;
    2.2 koduteenuse lõpetamine;
    2.3 täiendava sotsiaaltoetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine;
    2.4 hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
3. Majandus- ja keskkonnateemad:
    3.1 puurkaevu asukoha kooskõlastamine;
    3.2 puuraukude asukoha kooskõlastamine;
    3.3 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    3.4 riigihanke "Suure-Jaani Kultuurimaja siseruumide remonditööd" (210782) otsuste kinnitamine;
    3.5 lepingute tähtaja pikendamine;
    3.6 hajaasustuse 2019. a programmi otsused:
          3.6.1 toetuste taotluste rahuldamata jätmine;
          3.6.2 taotluste rahuldamine (tingimusteta);
          3.6.3 taotluste tingimuslik rahuldamine;
          3.6.4 taotluste osaline rahuldamine.

(tagasi üles)

17. JUULI

1. Menetluskulude tasumine kohtuasjas nr 3-18-1811.
2. Suure-Jaani Vallavalitsuse 31.01.2017 korralduse nr 42 muutmine.
3. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
4. Hajaasustuse programmi projekti lõppkuupäeva ja aruande esitamise tähtaja muutmine.
5. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Olustvere alevik, Jaamaküla tee 3.
6. Nõusoleku andmine avalikule üritusele.
7. Lapsehoiuteenuse eest tasumine.
8. Avaldus eestkoste pikendamiseks.
9. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
10. Kasutusloa väljastamine.
11. Ehitusteatise väljastamine.
12. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 10.07.2019 korralduse nr 382 "Isikliku kasutusõiguse seadmine Võhma linnas Lai tänav katastriüksusele" kehtetuks tunnistamine.
13. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 10.07.2019 korralduse nr 383 "Isikliku kasutusõiguse seadmine Võhma linnas Tartu haljasala katastriüksusele" kehtetuks tunnistamine.

(tagasi üles)

10. JUULI

1. Menetluskulude tasumine kohtuasjas nr 3-18-1811.
2. Suure-Jaani Vallavalitsuse 31.01.2017 korralduse nr 42 muutmine.
3. Isikliku kasutusõiguse seadmine Võhma linnas Lai tänav katastriüksusele.
4. Isikliku kasutusõiguse seadmine Võhma linnas Tartu haljasala katastriüksusele.
5. Riigihanke "Pilistvere Hooldekodu ehitustööd" (viitenumber 208813) otsuste kinnitamine.
6. Kasutusloa väljastamine.
7. Tänukirja andmine.

(tagasi üles)

5. JUULI (elektrooniline)

1. Projekteerimistingimused.
2. Kasutusloa väljastamine.
3. Nõusoleku andmine avalikule üritusele.
4. Volituse andmine.
5. Suure-Jaani Raamatukogu suvise lahtiolekuaja kinnitamine.
6. Ühekordse toetuse maksmine.
7. Ühekordse toetuse taotluse rahuldamata jätmine.
8. Reservfondist raha eraldamine.
9. Hajaasustuse programmi projekti lõppkuupäeva täiendav muutmine.

(tagasi üles)

2. JUULI

1. Haridus, kultuur ja sport:
    1.1 preemia maksmine gümnaasiumi medaliga lõpetajale.
2. Sotsiaalteemad:
    2.1 avalduse esitamine eestkoste seadmiseks;
    2.2 hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
3. Majandusteemad:
    3.1 hinnapakkumise kinnitamine;
    3.2 katastriüksuse jagamine;
    3.3 maa riigi omandisse jätmine;
    3.4 enampakkumiste tulemuste kinnitamine;
    3.5 riigihanke "Põhja-Sakala valla teede ja tänavate mustkatte ehitamine ja korduspindamine" (viitenumber 209950) otsuste kinnitamine;
    3.6 lihtmenetlusega riigihanke "Põhja-Sakala valla kruusateede remont 2019" korraldamine.
4. Rahandusteemad:
    4.1 taotlus lisaraha saamiseks;
    4.2 reservfondist raha eraldamise taotlus.

(tagasi üles)

25. JUUNI (elektrooniline)

1. Taotlus tänukirjaga autasustamiseks.
2. Riigihanke "Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoone rekonstrueerimine" korraldamine.
3. Riigihanke "Suure-Jaani staadioni teenindushoone ehitamine " (viitenumber 207554) otsuste kinnitamine.
4. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
5. Riigihanke "Suure-Jaani Kultuurimaja siseruumide remonditööd" korraldamine.
6. Kaasfinantseeringu väljamaksmine.
7. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
8. Informatsioon sihtotstarbeliselt laekunud summadest.
9. Riigihanke "Vastemõisa Rahvamaja saali katuse ja avatäidete rekonstrueerimistööd" korraldamine.
10. Võhma raudtee ajutise ülekäigu projekteerimistingimused.

(tagasi üles)

19. JUUNI

1. Ehitusteemad:
    1.1 ehitusloa väljastamine.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks;
    2.2 laste sõidukulu hüvitamine.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 Põhja-Sakala valla eelarvest toetuse maksmine;
    3.2 eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu pikendamine.
4. Majandus- ja keskkonnateemad:
    4.1 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 29.08.2018 korralduse nr 560 muutmine;
    4.2 detailplaneeringu vastuvõtmine;
    4.3 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    4.4 hankekorra muutmine;
    4.5 aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel;
    4.6 Põhja-Sakala valla 2019. a konkursi „Kaunis Kodu" nurjunuks tunnistamine.
5. Rahandusteemad:
    5.1 AS Suure-Jaani Haldus taotlus üürihinna kehtestamiseks.

(tagasi üles)

13. JUUNI

1. Taotlus raha eraldamiseks.
2. 1-4/158 Põhja-Sakala Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine.
3. 1-4/159 Seisukoha andmine Napsi turbatootmisala kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande kohta.
4. 1-4/160 Seisukoha andmine Parika ja Parika II turbatootmisaladel kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande kohta.
5. 1-4/161 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest tulenevate ülesannete volitamine.
6. Hariduse arengukava ettepanekud valdkonniti.
7. 1-4/164 Põhja-Sakala valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.
8. 1-4/162 Nõusoleku andmine kinnistu omandamiseks.
9. 1-4/163 Nõusoleku andmine varaliste kohustuste võtmiseks .

(tagasi üles)

12. JUUNI

1. Ehitusteemad:
    1.1 kasutusloa väljastamine Uia küla Siimu omapuhasti;
    1.2 ehitusloa väljastamine Navesti küla Oru elamu.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 Põhja-Sakala valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord;
    2.2 valla koolide lõpuaktustel osalemine;
    2.3 Põhja-Sakala Vallavalitsuse hallatavate põhikoolide lõpetajatele ühekordse toetuse maksmine;
    2.4 Põhja-Sakala valla elanike registris olevatele Lahmuse Kooli ja väljaspool Põhja-Sakala valda asuvate põhikoolide lõpetajatele ühekordse toetuse maksmine;
    2.5 preemia maksmine gümnaasiumi medaliga, kutseõppeasutuse või põhikooli kiitusega lõpetajale.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 Põhja-Sakala valla eelarvest toetuse maksmine (projekt "500 kodu tuleohutuks");
    3.2 perekaardi programmiga liitumise ettepanek.
4. Majandusteemad:
    4.1 aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel;
    4.2 isikliku kasutusõiguse seadmine;
    4.3 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 24.04.2019 korralduse nr 182 muutmine.
5. Raha eraldamise taotlused:
    5.1 Kõidama Lasteaed Traksik;
    5.2 Võhma lasteaed Mänguveski.

(tagasi üles)

7. JUUNI (elektrooniline)

1. Enampakkumise korraldamine Suure-Jaani Tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmiseks.
2. Enampakkumise korraldamine Suure-Jaani Tööstusala elamumaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmiseks.

(tagasi üles)

6. JUUNI

1. Ehitusteemad:
    1.1 kasutusloa väljastamine;
    1.2 ehitusload;
    1.3 Vastemõisa küla Kaasiku tee 8 projekteerimistingimused.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 sotsiaalkorteri eraldamine;
    3.2 hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine;
    3.3 üürilepingu lõpetamine;
    3.4 hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
4. Majandusteemad:
    4.1 riigihanke 208943 „Võhma kooli õppehoone ehitustööde omanikujärelevalve" otsuste kinnitamine;
    4.2 lihtmenetlusega riigihanke „Põhja-Sakala valla teede ja tänavate mustkatte ehitamine ja korduspindamine" korraldamine.
5. Vallavalitsuse tegevus:
    5.1 info saadetud vastuskirjast.

(tagasi üles)

29. MAI

1. Ehitusteemad:
    1.1 Pilistvere Hooldekodu ehitustööde hanke korraldamine;
    1.2 ehitusloa väljastamine;
    1.3 ehitusteatise väljastamine.
2. Haridus, kultuur, sport ja mittetulunduslik tegevus:
    2.1 Põhja-Sakala valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra I lugemine;
    2.2 ühekordse toetuse maksmine MTÜ-le Ühendus Kodukant Viljandimaa;
    2.3 tänukirja andmine Lahmuse Koolile.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 hooldajatoetuse määramine;
    3.2 hoolduse ja hooldajatoetuse lõpetamine;
    3.3 hooldaja määramine;
    3.4 koduteenuse lõpetamine.
4. Majandus- ja keskkonnateemad:
    4.1 puurkaevu asukoha kooskõlastamine;
    4.2 Suure-Jaani Tervisekoja juhataja ettepanekud hinnakirja muutmiseks;
    4.3 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 02.05.2019 korralduse nr 197 muutmine.
5. Rahataotlused:
    5.1 Olustvere lasteaed Piilu HITSA Proge Tiigri robootikavahendid;
    5.2 Suure-Jaani lasteaed Sipsik HITSA Proge Tiigri seadmed;
    5.3 Kõpu Põhikool;
    5.4 MTÜ Spordiklubi Võhma PRIA kaasfinantseeringu taotlus;
    5.5 taotlus projekti kaasfinantseerimiseks.
6. Vallavalitsuse tegevus:
    6.1 vastus revisjonikomisjoni aktile;
    6.2 info korraldusele nr 233 esitatud vaidest.

(tagasi üles)

22. MAI (elektrooniline)

1. Ehitusteemad:
    1.1 projekteerimistingimused;
    1.2 ehitusluba.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks;
    2.2 ühekordse toetuse maksmine;
    2.3 KOP-i kaasfinantseeringu maksmine;
    2.4 valla lastelaagrite hinna kehtestamine.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse rahastamise lõpetamine.
4. Majandus ja rahandus:
    4.1 puurkaevu asukoha kooskõlastamine;
    4.2 reservfondist raha eraldamine.

(tagasi üles)

15. MAI

1. Ehitusteemad:
    1.1 kasutusloa väljastamine;
    1.2 ehitusteatise väljastamine;
    1.3 ehitusloa väljastamine.
2. Haridus, avalikud üritused ja mittetulunduslik tegevus:
    2.1 lastehoiuteenuse eest tasumine;
    2.2 nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks:
    2.3 ühekordse toetuse maksmine.
3. Majandus, rahandus ja maaküsimused:
    3.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    3.2 puurkaevu asukoha kooskõlastamine;
    3.3 hanke "Võhma Kooli õppehoone ehitustööd" otsuste kinnitamine;
    3.4 katastriüksuse jagamine;
    3.5 Kõpu Vallavalitsuse 28.06.2017 korralduse nr 35 muutmine;
    3.6 maa riigi omandisse jätmine;
    3.7 ettepanek bussiliini nr 39 teenindamise lõpetamiseks.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 avalduse lahendamine;
    4.2 koduteenuse lõpetamine;
    4.3 Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine;
    4.4 Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osalise rahastamise lõpetamine.
5. Volikogu eelnõud:
    5.1 1-4/157 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks;
    5.2 1-4/156 Kinnistu müügilepingu teadmiseks võtmine.

(tagasi üles)

9. MAI (elektrooniline)

1. Volikogu eelnõud:
    1-4/151 Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras, äri- ja tootmismaa;
    1-4/152 Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras, elamumaa;
    1-4/153 Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.08.2018 otsuse nr 72 „Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmine" kehtetuks tunnistamine;
    1-4/154 Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.08.2018 otsuse nr 68 „Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmine" kehtetuks tunnistamine;
    1-4/155 Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.08.2018 otsuse nr 70 „Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmine" kehtetuks tunnistamine.
2. Vallavalitsuse tegevus:
    2.1 arendusspetsialisti ametikohale avaliku konkursi väljakuulutamine;
    2.2 Põhja-Sakala valla ettevõtlusauhindade määramine.

(tagasi üles)

8. MAI

1. Haridus, kultuur, sport ja mittetulunduslik tegevus:
    1.1 nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks;
    1.2 taotlus muusikafestivali korraldustoimkonna kinnitamiseks;
    1.3 Põhja-Sakala valla rahvaraamatukogude teeninduspiirkondade kinnitamine;
    1.4 Kõo Raamatukogu koosseisu kinnitamine;
    1.5 Kõo Raamatukogu lahtioleku aegade kinnitamine;
    1.6 ühekordse toetuse maksmine;
    1.7 ettepanek jooksutrenni hinna kehtestamiseks;
    1.8 Suure-Jaani Tervisekoja juhataja ettepanekud asutuse töö korraldamiseks.
2. Sotsiaalteemad:
    2.1 puudega lapse sotsiaalteenuste rahastamine;
    2.2 koduteenuse osutamine;
    2.3 koduteenuse osutamise lõpetamine.
3. Vallavalitsuse tegevus:
    3.1 pärimise algatamine;
    3.2 avaliku konkursi väljakuulutamine arendusspetsialisti ametikoha täitmiseks.
4. Majandus-, keskkonna ja maaküsimused:
    4.1 riigihanke Suure-Jaani Gümnaasiumi staadionihoone ehitamine korraldamine
    4.2 puurkaevu asukoha kooskõlastamine;
    4.3 AS Suure-Jaani Haldus taotlus hinnavahe kompenseerimiseks;
    4.4 Suure-Jaani Kooli taotlus raha eraldamiseks;
    4.5 korralduse nr 186 muutmine;
    4.6 katastriüksuste jagamine;
    4.7 arvamuse andmine Sürgavere Põllumajandusühistu keskkonnakompleksloa muutmise kohta.
5. Ehitusteemad:
    5.1 Tällevere küla Suure-Jaani alajaam 110kV sisestusvisangu projekteerimistingimused;
    5.2 kasutusloa väljastamine;
    5.3 ehitusloa väljastamine.
6. Volikogu eelnõud:
    6.1 1-4/147 Lahmuse Kooli põhimäärus;
    6.2 1-4/150 Detailplaneeringu kehtestamine;
    6.3 1-4/146 Põhja-Sakala valla kaasav eelarve;
    6.4 1-4/149 Peremehetu ehitise hõivamise algatamine Suure-Jaani Pärnu 11;
    6.5 Põhja-Sakala valla hariduse arengukava 2019–2025 (II lugemine);
    6.6 Hoonestusõiguse seadmine Suure-Jaani Tööstusala kruntidele;
    6.7 Türi valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta ettepanekute küsimine.

(tagasi üles)

2. MAI (elektrooniline)

1. Tänukirja andmine;
2. Majandus- ja rahandusteemad:
    2.1 puurkaevu asukoha kooskõlastamine Kildu k, Raja;
    2.2 sihtotstarbelised toetuslepingud:
          2.2.1 AS Võhma ELKO;
          2.2.2 AS Suure-Jaani Haldus;
    2.3 tööstusalalt müüdava mulla hinna kehtestamine;
    2.4 hanke otsuste kinnitamine.

(tagasi üles)

24. APRILL

1. Haridus, kultuur, sport ja mittetulunduslik tegevus:
    1.1 nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks;
    1.2 ühekordse toetuse maksmine;
    1.3 tänukirja andmise ettepanek;
    1.4 nõusoleku andmine noortelaagri korraldamiseks.
2. Sotsiaalteemad:
    2.1 hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine;
    2.2 Tšernobõli mälestusmärkide tegemine;
    2.3 avaldus kulude hüvitamiseks.
3. Ehitus-, majandus- ja keskkonnateemad:
    3.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    3.2 puuraugu ja -kaevu asukoha kooskõlastamine;
    3.3 teenindusmaa määramine;
    3.4 isikliku kasutusvalduse seadmine;
    3.5 sundvalduse seadmine;
    3.6 kasutusloa väljastamine;
    3.7 ehitusluba Kõpu alevik Tipu 4 kaupluse ümberehitamiseks;
    3.8 Vanaveski küla Täku elamu projekteerimistingimused;
    3.9 Kõpu Vallavalitsuse korralduse nr 34 muutmise eelnõu;
    3.10 komisjoni moodustamine;
    3.11 matkarajalt maha võetud puidu käitlemine.
4. Volikogu eelnõude muudatusettepanekud.

(tagasi üles)

12. APRILL (erakorraline)

1. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
2. Nõusoleku andmine laagri korraldamiseks.
3. Volikogu eelnõud:
    3.1 Arengukava tegevuste kava 2019–2022;
    3.2 Teehoiukava muudatusettepanekud;
    3.3 Sihtasutuse asutamisotsus ja põhikiri;
    3.4 Põhja-Sakala vallavara valitsemise kord;
    3.5 Põhja-Sakala valla kaasav eelarve;
    3.6 Põhja-Sakala valla hariduse arengukava 2019–2025 (II) lugemine;
    3.7 Lahmuse Kooli põhimäärus.
4. Aadressi ja sihtotstarbe määramine.
5. Suure-Jaani Tervisekoja juhataja ettepanekud.

(tagasi üles)

10. APRILL

1. Ehitusteemad:
    1.1 ehitusteatise väljastamine Suure-Jaani linn Supeluse 2 elamu;
    1.2 ehitusloa väljastamine Paaksima küla Taki tiik;
    1.3 kasutusloa väljastamine:
          1.3.1 Põhjaka Suureaia omapuhasti;
          1.3.2 Võhma linn, Niidu 2 elamu;
    1.4 puurkaevu asukoha kooskõlastamine:
          1.4.1 Tääksi k, Kivisilla;
          1.4.2 Põhjaka k, Liivalohu;
          1.4.3 Uia k, Maasikmäe.
2. Haridus, kultuur, sport ja mittetulunduslik tegevus:
    2.1 2019. aasta tegevustoetuste ülemmäära kinnitamine;
    2.2 2019. aasta tegevustoetuste määramine;
    2.3 ühekordse toetuse maksmine:
          2.3.1 MTÜ-le Võhma aiandusselts Kanarbik;
          2.3.2 Spordiklubile Võhma;
          2.3.3 MTÜ-le Kuhjavere Küla Selts;
          2.3.4 V.P.;
    2.4 tänukirja andmise ettepanek;
    2.5 ettepaneku tegemine MTÜ-le Tääksi Spordiakadeemia 2015. a sõlmitud vara avaliku kasutamise lepingu muutmiseks.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 eluruumi tagamise teenusele suunamine ja eluruumi eraldamine.
4. Vallavalitsuse tegevus:
    4.1 avaliku konkursi väljakuulutamine.
5. Majandusteemad:
    5.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine Tällevere k, Kivistiku;
    5.2 isikliku kasutusõiguse seadmine:
          5.2.1 Reegoldi k;
          5.2.2 Tööstuspark;
    5.3 hajaasustuse programmi komisjoni moodustamine;
    5.4 avaldus tee parandamiseks;
    5.5 hinnapakkumine.
6. Rahandusteemad:
    6.1 taotlus reservfondist raha eraldamiseks.

(tagasi üles)

3. APRILL

1. Ehitusteemad:
    1.1 Pilistvere Hooldekodu ehitusteatis;
    1.2 Lahmuse küla Võidu 1 elamu ehitusteatise väljastamine.
2. Haridus, kultuur, sport, noorsootöö ja mittetulunduslik tegevus:
    2.1 nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks Kaitse end;
    2.2 2019. aasta tegevustoetuste ülemmäära kinnitamine;
    2.3 ühekordse toetuse maksmine;
    2.4 taotlus aprillivaheaja pikendamiseks: korduv;
    2.5 nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks:
          2.5.1 Iluvõimlemise suvelaager;
          2.5.2 Viljandi Spordikool kergejõustik;
          2.5.3 Viljandi Spordikool võrkpall;
          2.5.4 Viljandi Spordikool maadlus;
          2.5.5 Toni Judokool;
    2.6 ettepanek jalgpallinaiskonna rahastamiseks;
    2.7 ettepanek preemia määramiseks.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 hooldajatoetuse maksmise lõpetamine;
    3.2 avalduse esitamine pärimismenetluse algatamiseks;
    3.3 eestkoste algatamine;
    3.4 hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
4. Majandus- ja rahandusteemad:
    4.1 Suure-Jaani tööstuspargi taristu ehitustööde omanikujärelevalve.
5. Vallavalitsuse tegevus:
    5.1 hallatavate asutuste juhtide puhkuste pikkus;
    5.2 valimisjaoskondade moodustamine;
    5.3 taotlus maa kasutamiseks.

(tagasi üles)

28. MÄRTS (elektrooniline)

1. Riigihanke "Suure-Jaani Tervisekeskuse õueala ehitustööd" korraldamine.

(tagasi üles)

27. MÄRTS

1. Haridus, kultuur ja sport:
    1.1 nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks Suure-Jaani Kevadlaat.
2. Sotsiaalteemad:
    2.1 hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine;
    2.2 hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
3. Majandusteemad:
    3.1 Vana-Kuninga katastriüksuse jagamine;
    3.2 AS Suure-Jaani Haldus taotlus üürihinna kehtestamiseks;
    3.3 seisukoht Tässa bussipeatuse suhtes Kõpus.
4. Vallavalitsuse tegevus:
    4.1 Võhma Päevakeskuse taotlus töötajate lisapuhkuseks ja juhataja töötasu tõstmiseks.

(tagasi üles)

25. MÄRTS (elektrooniline)

1. Kokkuleppe sõlmimine.

(tagasi üles) 

20. MÄRTS

1. Tutvumine Võhma Päevakeskusega.
2. Ehitusteemad:
    2.1 puurkaevu asukoha kooskõlastamine Jälevere k, Linnu;
    2.2 Vihi küla Allika-Löövi elamu ehitusteatise väljastamine.
3. Haridus, kultuur ja sport:
    3.1 taotlus aprillivaheaja pikendamiseks;
    3.2 Sürgavere Kultuurimaja direktori konkursi tulemuste kinnitamine.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine;
    4.2 eluruumi tagamise teenusele suunamine ja eluruumi eraldamine;
    4.3 koduteenuse osutamine;
    4.4 nõusoleku küsimine eestkostetava kinnisvara müügiks;
    4.5 sotsiaaltöö preemiate saajate määramine.
5. Majandus-, rahandus- ja keskkonnateemad:
    5.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    5.2 taotlus reservfondist raha eraldamiseks;
    5.3 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 2019. a hankeplaani kinnitamine;
    5.4 riigihanke „Võhma kooli õppehoone ehitustööd" korraldamine;
    5.5 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 2019. a alaeelarved;
    5.6 Kõpu spordihoone põranda hinnapakkumised.
6. Vallavalitsuse tegevus:
    6.1 ettepanekud tänukirja andmiseks.
7. Volikogu eelnõu: SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus põhikirja muutmine.
8. Tutvumine Võhma Vaba Aja Keskusega.

(tagasi üles)

13. MÄRTS

1. Ehitusteemad:
    1.1 kasutusloa väljastamine Vana-Söödi kasvuhoonele.
2. Haridus, kultuur, sport ja mittetulunduslik tegevus:
    2.1 ettepanek tänukirja väljaandmiseks;
    2.2 ühekordse toetuse maksmine.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 volituse andmine eestkostetava esindamiseks;
    3.2 avalduse esitamine pärimismenetluse algatamiseks.
4. Vallavalitsuse tegevus:
    4.1 Suure-Jaani Tervisekoja struktuuri ja töötajate koosseisu muutmine.
5. Majandus- ja rahandusteemad:
    5.1 Kõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017–2030 täiendamise eelnõu avalik väljapanek;
    5.2 Põhja-Sakala valla 2019. a alaeelarved.
6. Volikogu eelnõud:
    1-4/138 Kõo Raamatukogu põhimäärus;
    1-4/139 Kõpu Raamatukogu põhimäärus;
    1-4/140 Suure-Jaani Raamatukogu põhimäärus;
    1-4/141 Põhja-Sakala valla raamatukogude kasutamise eeskiri;
    1-4/142 Võhma Raamatukogu põhimäärus;
    1-4/143 Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord;
    1-4/144 Detailplaneeringu kehtestamine;
    1-4/135 Määruse muutmine;
    1-4/136 Põhja-Sakala vallavara valitsemise kord;
    1-4/137 Hajaasustuse programmi elluviimisega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete volitamine.

(tagasi üles)

6. MÄRTS

1. Ehitus- ja planeeringute teemad:
    1.1 kasutusloa väljastamine;
    1.2 kasutusteatis;
    1.3 Tällevere küla Suure-Jaani alajaama Eleringi juhtimishoone projekteerimistingimused;
    1.4 detailplaneeringu algatamine.
2. Haridus, kultuur, sport ja tegevustoetused:
    2.1 laste sõidukulu hüvitamine;
    2.2 Põhja-Sakala valla hariduse arengukava avalik eelnõu väljapanek;
    2.3 ühekordse toetuse maksmine.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 sotsiaaleluruumi küsimus;
    3.2 avalduse esitamine eestkoste seadmiseks;
    3.3 Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine;
    3.4 sotsiaaltranspordi korraldus ja hinnad;
    3.5 volituse andmine eestkostetava asjade ajamiseks;
    3.6 hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
4. Majandusteemad:
    4.1 Põhja-Sakala valla teehoiukava aastateks 2019–2022 eelnõu avalik väljapanek;
    4.2 taotlus kinnistu omandamiseks Viljandi mnt 8, Kõpu alevik.

(tagasi üles)

27. VEEBRUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 Kõpu alevik Tipu tn 3 elamu ehitusteatis;
    1.2 Kildu küla Liiduvere puurkaevu ehitusluba.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 taotlus kahe ametikoha loomiseks Kõpu piirkonda.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine;
    3.2 koduteenuse osutamine;
    3.3 sotsiaaleluruumi üürilepingu lõpetamine.
4. Majandus-, rahandus- ja maaküsimused:
    4.1 korralduse nr 69 muutmine (Alasi jagamine);
    4.2 korralduse nr 67 muutmine (Koovita jagamine);
    4.3 riigihanke Suure-Jaani tööstuspargi taristu ehitamine otsuste kinnitamine;
    4.4 Suure-Jaani Tervisekoja hinnakirja muutmise ettepanek;
    4.5 AS-i Võhma ELKO aastaaruande auditeerija nimetamine.

(tagasi üles)

22. VEEBRUAR

1. Kasutusloa väljastamine.

(tagasi üles)

20. VEEBRUAR

1. Haridus, kultuur ja sport:
    1.1 ettepanek noorte sporditegevuse toetamiseks;
    1.2 nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks.
2. Sotsiaalteemad:
    2.1 sotsiaalteenuste taotluste vormid;
    2.2 sotsiaaltranspordi korraldus ja hinnad;
    2.3 koduteenuse eest võetava hinna kehtestamine;
    2.4 volituse andmine eestkostetava asjade ajamiseks.
3. Majandusteemad:
    3.1 riigihanke Sõiduautode kasutusrent (204589) otsuste kinnitamine;
    3.2 avaldus üürilepingu lõpetamiseks;
    3.3 tütarettevõtete aastaaruande esitamise tähtaja määramine.
4. Maaküsimused:
    4.1 katastriüksuse jagamine;
    4.2 katastriüksuse jagamine;
    4.3 maa riigi omandisse jätmine.

(tagasi üles)

14. VEEBRUAR

1. Kasutusloa väljastamine.

(tagasi üles)

13. VEEBRUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 Riiassaare küla Kiimassaare sauna kasutusteatis;
    1.2 Ängi küla Ojakalda elamu ehitusluba.
2. Haridus, kultuur, sport, noorsootöö ja avalikud üritused:
    2.1 Kõidama lasteaia hoolekogu koosseisu muutuse kinnitamine;
    2.2 Võhma lasteaeda täiendava õpetaja ametikoha loomine;
    2.3 lapsehoiuteenuse eest tasumine;
    2.4 lasteaedade suvise töögraafiku kinnitamine;
    2.5 avalik üritus Vastlapäev;
    2.6 avalik üritus EV101;
    2.7 Põhja-Sakala valla 2018. aasta spordipreemiate määramine;
    2.8 konkursi välja kuulutamine Sürgavere kultuurimaja direktori ametikoha täitmiseks;
    2.9 nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks: Tallinna Võrkpalliklubi ja MTÜ Lõimeleer.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 eluruumi eraldamine ja üürilepingu sõlmimine;
    3.2 kohtult nõusoleku küsimine eestkostetava kinnisvara müügiks.
4. Maaküsimused:
    4.1 katastriüksuste jagamine: Kabeliristi, Kalmistu, Teeristi, Tipu tn 1, Viljandi mnt 8, Viljandi mnt 11, Koovita, Kääri, Alasi;
    4.2 vallavalitsuse korralduste muutmine: 29.01.2019 korraldus nr 40 ja 27.11.2018 korraldus nr 846.
5. Vallavalitsuse tegevus:
    5.1 MTÜ Loopre Puhkeküla taotlus garantiikirja väljastamiseks ja vastuskiri ning samas küsimuses volikogule saadetud kirja vastuskiri.
6. Toetused mittetulunduslikud tegevuseks:
    6.1 ühekordse toetuse taotlus;
    6.2 ühekordse toetuse taotlus Viljandi Pensionäride Liit MTÜ.
7. Volikogu eelnõud:
    7.1 1-4/126 Ostueesõiguse kasutamata jätmine;
    7.2 Tunnustamiste korra alusel määratavate preemiate suuruse kehtestamine;
    7.3 arengukava tegevuste kava 2019–2022;
    7.4 Põhja-Sakala vallavalitsuse struktuuri muutmine.

(tagasi üles)

8. VEEBRUAR

1. Vallavalitsuse tegevus:
    1.1 Suure-Jaani Tervisekoja piletihinnad;
    1.2 teehoiukava eelnõu avaliku väljapaneku korraldamine.
2. Volikogu eelnõud ja nende osad:
    2.1 1-4/103 Põhja-Sakala valla teehoiukava aastateks 2019–2022;
    2.2 1-4/120 Kõidama lasteaia Traksik arengukava ja tegevuskava kinnitamine;
    2.3 1-4/121 Võhma lasteaia Mänguveski arengukava ja tegevuskava kinnitamine;
    2.4 1-4/122 Olustvere lasteaia Piilu arengukava ja tegevuskava kinnitamine;
    2.5 1-4/123 Vastemõisa lasteaia Päevalill arengukava ja tegevuskava kinnitamine;
    2.6 1-4/124 Suure-Jaani lasteaia Sipsik arengukava ja tegevuskava kinnitamine;
    2.7 valla arengukava tegevuskava;
    2.8 1-4/113 Põhja-Sakala valla hariduse arengukava;
    2.9 väikeinvesteeringute tabel;
    2.10 info Põltsamaa valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta;
    2.11 1-4/125 Põhja-Sakala Vallavolikogu 24. mai 2018 määruse nr 42 „Ehitus- ja planeerimisvaldkonna ülesannete täitmine Põhja-Sakala vallas" muutmine.

(tagasi üles)

29. JAANUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 Ilbaku küla Räpsiku elamu ehitusluba;
    1.2 Mäeküla Karumäe elamu kasutusteatis.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 Kõidama lasteaia sisehindamise aruanne 2016–2018;
    2.2 Võhma lasteaias Veskisellide rühma laste arvu suurendamine;
    2.3 Põhja-Sakala valla lasteasutuste lasteaiaõpetajate töötasu alammäär;
    2.4 Suure-Jaani Tervisekoja piletihinnad;
    2.5 nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks: Perepäev uiskudel.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 23.01.2019 korralduse nr 27 "Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osalise rahastamise jätkamine" muutmine;
    3.2 Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
4. Vallavalitsuse tegevus:
    4.1 Põhja-Sakala valla kriisikomisjoni tööplaan;
    4.2 Põhja-Sakala vallavalitsuse struktuurimuudatused.
5. Maaküsimused:
    5.1 katastriüksuste jagamine.

(tagasi üles)

23. JAANUAR

1. Vallavalitsuse tegevus:
    1.1 ülevaade.
2. Ehitus- ja planeeringute teemad:
    2.1 detailplaneeringu algatamine Posti.
3. Haridus, kultuur ja sport:
    3.1 Võhma lasteaiaõpetajate pöördumine: vastuskiri;
    3.2 Põhja-Sakala valla 2018. aasta kultuuripreemiate määramine.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine;
    4.2 koduteenuse osutamine;
    4.3 volituse andmine;
    4.4 valla sotsiaaltöö preemiate määramise komisjoni koosseisu muutmise ettepanek.
5. Keskkonnateemad:
    5.1 puurkaevu asukoha kooskõlastamine Kildu k, Liiduvere.
6. Majandusteemad:
    6.1 riigihanke "Sõiduautode kasutusrent" korraldamine;
    6.2 lootusetute nõuete bilansist väljakandmine;
    6.3 hinnapäringu tulemuste kinnitamine.

(tagasi üles)

17. JAANUAR

1. Ehituslubade väljastamine.

(tagasi üles)

16. JAANUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 kasutusloa väljastamine Siimani Farmi vedelsõnnikutrassile;
    1.2 vallamaja remonditööde hinnapakkumised.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 tänukirjade andmise ettepanek;
    2.2 kultuuri-, spordi- ja sotsiaaltöö preemiate määramiseks komisjonide moodustamine;
    2.3 raamatukogutöötajate puhkuse pikkuse muutmise ettepanek.
3. Keskkonnateemad:
    3.1 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 16.10.2018 korralduse nr 709 muutmine;
    3.2 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 08.08.2018 korralduse nr 517 muutmine.
4. Majandusteemad:
    4.1 riigihanke Tarbeauto kasutusrent (203825) otsuste kinnitamine.
5. Sotsiaalteemad:
    5.1 avaldus eestkoste seadmiseks;
    5.2 avaldus eestkostja vahetamiseks ja eestkostja ametiaja pikendamiseks;
    5.3 Kõpus sotsiaaltranspordi korraldamine.
6. Vallavalitsuse tegevus:
    6.1 Viljandimaa Vapimärgi kandidaadi esitamine;
    6.2 Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu avaliku väljapaneku korraldamine;
    6.3 SA Perekodu nõukogusse liikmeõigusi teostava isiku nimetamine.
7. Volikogu eelnõud:
    7.1 otsuse eelnõu Lahmuse Kooli pidamise ülevõtmiseks.

(tagasi üles)

9. JAANUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 Koksvere küla Kontori kinnistu ehitusluba;
    1.2 Tällevere küla Rullilauda teraviljamahutite ehitusluba.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 taotlus Suure-Jaani kooli lasteaedade kollektiivpuhkuse pikendamiseks;
    2.2 huvihariduse ja huvitegevuse kava 2019;
    2.3 lisatasu maksmine transporditeenuse eest.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 hinnapakkumine renoveerimistöödele;
    3.2 liikumispuudega isiku parkimiskaart;
    3.3 volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
4. Vallavalitsuse tegevus:
    4.1 valimisjaoskondade moodustamine.
5. Volikogu eelnõud:
    5.1 Põhja-Sakala valla hariduse arengukava;
    5.2 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks;
    5.3 Põhja-Sakala vallavara valitsemise kord.

(tagasi üles)

4. JAANUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 Vihi küla Veere puurkaevu ehitusluba;
    1.2 kasutusloa väljastamine Kõidama Tankla tootmishoone.
2. Keskkonnateemad:
    2.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 üldhooldusteenusele suunamine;
    3.2 üldkasuliku töö lepingust;
    3.3 sotsiaaltoetuse taotluse vormi kehtestamine.

(tagasi üles)