Vallavolikogu 2021. aasta istungite päevakorrad

28. jaanuar 25. märts 27. mai 26. august 7. oktoober 18. november 16. detsember
25. veebruar 22. aprill 17. juuni 23. september 13. november 25. november 28. detsember

 

28. DETSEMBER

1. Loa andmine laenu võtmiseks.
2. Info.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

16. DETSEMBER

1. Riigimetsa terviktutvustus Põhja-Sakala valla territooriumil.
2. Määruse muutmine (Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel).
3. Sotsiaaltoetuste piirmäärad 2022. aastaks.
4. Põhja-Sakala Vallavolikogu töökord.
5. Arvamuse andmine Tääksi II maa-ainese karjääri korrastamistingimuste kohta.
6. Suure-Jaani Tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksusele hoonestusõiguse seadmine Nigula tn 17.
7. Info:
    7.1. vallavanema info;
    7.2. muu info.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

25. NOVEMBER

1. Seisukoha andmine Sürgavere Põllumajanduse OÜ Sürgavere veisefarmi keskkonnakompleksloa nr KKL/322060 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta.
2. COVID-19 investeeringuobjekti kinnitamine.
3. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
4. Esindaja nimetamine kaasava eelarve komisjoni.
5. Info.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

18. NOVEMBER

1. Põhja-Sakala vallavanema valimine.
2. Põhja-Sakala vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kinnitamine.
3. Põhja-Sakala Vallavalitsuse liikmete arvu määramine ja struktuuri kinnitamine.
4. Põhja-Sakala Vallavalitsuse liikmete kinnitamine.
5. Põhja-Sakala vallavanema ja vallavalitsuse palgalise liikme vabastamine.
6. Põhja-Sakala Vallavalitsuse palgaliste liikmete ametisse nimetamine.
7. Määrus „Hüvituse, töötasu ja tasu määramine".
8. Vallavalitsuse palgalisele liikmele nõusoleku andmine ettevõtlusega tegelemiseks.
9. Põhja-Sakala vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele soodustuste määramine.
10. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine.
11. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine.
12. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine.
13. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete valimine.
14. Esindajate nimetamine Viljandimaa Omavalitsuste Liitu.
15. Esindajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liitu.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

13. NOVEMBER

1. Põhja-Sakala Vallavolikogu esimehe valimine.
2. Põhja-Sakala Vallavolikogu aseesimeeste valimine.
3. Põhja-Sakala Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

7. OKTOOBER

1. Põhja-Sakala valla 2021. a II lisaeelarve, eelnõu nr 403 (II) lugemine.
2. Loa andmine vara omandamiseks.
3. Info:
    7-7/1156 Türi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
    Osaühingu Paala Kaasiku suurfarmi keskkonnakompleksloa nr KKL/318123 muutmise    taotlusele keskkonnamõju hindamise eelhinnang ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Istungi salvestis

(tagasi üles)

23. SEPTEMBER

1. Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2022–2026 (II) lugemine.
2. Põhja-Sakala valla 2021. a II lisaeelarve, eelnõu nr 403.
3. COVID-19 investeeringuobjekti kinnitamine.
4. Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord.
5. Määruse muutmine.
6. Põhja-Sakala valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäära kehtestamine.
7. Põhja-Sakala valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine.
8. AS Suure-Jaani Haldus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodika kooskõlastamine.
9. AS Võhma ELKO ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodika kooskõlastamine.
10. Nõusoleku andmine hanke korraldamiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks.
11. Peremehetu ehitise hõivamise algatamine.
12. Suure-Jaani tööstusala kruntide Nigula tn 3 ja Nigula tn 5 hoonestusõiguse muutmine.
13. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine.
14. Määruste kehtetuks tunnistamine.
15. Muu info:
      Keelatud valimisreklaam vallalehes
      Vallavanema info
      Revisjonikomisjoni info

Istungi salvestis

(tagasi üles)

26. AUGUST

1. Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2022–2026, eelnõu nr 394.
2. Muu info:
    Rahvaalgatus "Suure-Jaani vana veetorn väärtuslikuks objektiks"
    EAÕK taotlus raha eraldamiseks
    Vabariigi Presidendi valimiskogusse volikogu esindaja valimine

Istungi salvestis

(tagasi üles)

17. JUUNI

1. Loa andmine valguskaabli kiu kasutamise lepingu sõlmimiseks.
2. Auditi aruanne.
3. Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord (II) lugemine.
4. Põhja-Sakala valla 2021. a I lisaeelarve (II) lugemine.
5. Sihtasutuse asutamine ja põhikirja kinnitamine.
6. Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine.
7. Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord.
8. Volikogu liikmete ja mandaatide arvu määramine ning valimisringkonna moodustamine.
9. Valla valimiskomisjoni moodustamine.
10. Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.08.2018 otsuse nr 69 „Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmine" kehtetuks tunnistamine.
11. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
12. Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord.
13. Põhja-Sakala valla üldplaneeringu vastuvõtmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine.
14. Haridusvaldkonna määruste kehtetuks tunnistamine.
15. Põhja-Sakala valla 2020. majandusaasta aruande kinnitamine.
16. Muu info:
      Ülevaade valla koolivõrgust ja haridusest

Istungi salvestis

(tagasi üles)

27. MAI

1. Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord.
2. Koolide ja lasteaedade töötajate struktuuri ja koosseisu kinnitamise kord.
3. Loa andmine kinnisasja omandamiseks.
4. Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 38 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord" muutmine.
5. Põhja-Sakala valla 2021. a I lisaeelarve.
6. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
7. Küsimuse lahendamise volitamine.
8. Määruste kehtetuks tunnistamine.
9. Määruste kehtetuks tunnistamine.
10. Muu info:
      EELK Suure-Jaani Johannese koguduse ettepanek
      Põhja-Sakala valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kooskõlastamise ja parandusettepanekute tabel
      Toetuse taotlus Tervikumile
      Vallavanema info

Istungi salvestis

(tagasi üles)

 

22. APRILL

1. Ülevaade auditi tulemustest (AK).
2. Isikliku kasutusõiguse seadmine (AK).
3. Isikliku kasutusõiguse seadmine (AK).
4. Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (II) lugemine.
5. Olustvere Põhikooli arengukava 2021–2025 kinnitamine.
6. Suure-Jaani Kooli arengukava 2021–2025 kinnitamine.
7. Võhma Kooli arengukava 2021–2025 kinnitamine.
8. Suure-Jaani Lasteaia Sipsik põhimäärus.
9. Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitamise kord.
10. Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord.
11. Loa andmine valguskaabli kiu kasutamise lepingu sõlmimiseks.
12. Suure-Jaani Tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmine.
13. Põhja-Sakala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri.

14. Muu info:
      Ülevaade Põhja-Sakala valla sõprussidemetest
      Ülevaade külade ümarlaua tegevusest
      Ülevaade auditi tulemustest
      Kaebus ja järelevalve taotlemine volikogu õigusaktide osas 06.04.2021 reg nr 1-10/470

Istungi salvestis

(tagasi üles)

25. MÄRTS

1. Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (II) lugemine (Kalev Mitt).
2. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest tuleneva volitatud isiku määramine (Kalev Mitt).
3. Vastemõisa lasteaia põhimäärus (Kaie Toobal).
4. Põhja-Sakala Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine (Tambet Sova).
5. Põhja-Sakala Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaani kinnitamine (Siim Avi).
6. Lapsevanema poolt kaetava osa tasumisest vabastamine (Kaie Toobal).
7. Põhja-Sakala valla revisjonikomisjoni 2020. a aruanne (Siim Avi).
8. Ülevaade ühinemislepingu täitmisest ja investeeringutest (Jaanus Rahula).
9. Valla teehoiukava (Jaanus Rahula).
10. Muu info:
    26.02.2021 reg nr 1-10/320 kodanik Rein Muriku „Vaie volikogu otsusele nr 230 Põhja-Sakala valla hariduse arengukva 2020–2025 kinnitamine".
    17.02.2021 reg nr 1-10/276 kodanik Rein Muriku „Pöördumine 28.01. volikogu protokolli vastavusse viimiseks tegelikkusega".
    25.02.2021 reg nr 1-10/308 kodanik Rein Muriku „Pöördumine ühinemislepingu punkti 37.2 tagamisest".
    Ülevaade auditi tulemustest (Jaanus Rahula).

Istungi salvestis

(tagasi üles)

25. VEEBRUAR

1. Põhja-Sakala valla 2021. a eelarve (Kaja Toom),
2. Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2021–2024 kinnitamine (Kaja Toom).
3. Põhja-Sakala valla arengukava 2021. aasta tegevuskava kinnitamine (Erki Heinaste).
4. Põhja-Sakala valla üldarstiabi teenuse osutamise toetuse maksmise kord. (Eveli Lilleoja)
5. Kinnisvara omandamine (Jaanus Rahula).
6. Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (Kalev Mitt).
7. Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (Kalev Mitt).
8. Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine (Kaie Toobal).
9. Kõpu Põhikooli põhimäärus (Kaie Toobal / Linda Soots).
10. Kinnisasja koormava hoonestusõiguse lõpetamine (Jaanus Rahula)..
11. Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmine (Nigula tn 5) (Jaanus Rahula).
12. Määruse kehtetuks tunnistamine (Eveli Lilleoja).
13. Määruse kehtetuks tunnistamine (Eveli Lilleoja).
14. Vallavolikogu 2021. a tööplaan.
15. Muu info.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

28. JAANUAR

1. Suure-Jaani Kooli põhimääruse muutmine.
2. Põhja-Sakala valla hariduse arengukava 2020–2025 kinnitamine (II) lugemine.
3. Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2021–2024 kinnitamine.
4. Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 kinnitamine.
5. Põhja-Sakala valla arengukava 2021. aasta tegevuskava kinnitamine.
6. Põhja-Sakala valla 2021. a eelarve (I) lugemine.
7. Põhja-Sakala Vallavalitsuse hallatava asutuse Kõpu Spordihoone moodustamine.
8. Kõpu Spordihoone põhimäärus.
9. Kaasomandi tasuta võõrandamine.
10. Põhja-Sakala valla üldarstiabi teenuse osutamise toetuse maksmise kord.
11. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine Suure-Jaani, Lauri 10.
12. Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.02.2019 otsuse nr 95 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+" kehtetuks tunnistamine.
13. Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine.
14. Põhja-Sakala Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 51" Põhja-Sakala valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" muutmine.
15. Muu info.

Istungi salvestis

(tagasi üles)