Vallavalitsuse istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 30. mail 2023 kell 14 Põhja-Sakala vallamaja II korruse saalis.

Päevakorraprojekt:

1. Suure-Jaani Tervisekoja nõukogu moodustamine.
2. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
3. Hoolekandeteenusele suunamine ja rahastamine valla eelarvest.
4. Ühekordse toetuse maksmine.
5. Sobitusrühma moodustamine:
    5.1 Suure-Jaani lasteaias Sipsik;
    5.2 Võhma lasteaias Mänguveski.
6. Sobitusrühma jätkamine Olustvere lasteaias Piilu.
7. Huvihariduse toetuse maksmine.
8. Huvihariduse toetamise leping MTÜ Tantsustuudio Cestants.
9. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks Kasuvägi OÜ.
10. Konkursi "Kaunis Kodu 2023" komisjoni moodustamine.
11. Ehitusloa väljastamine Reegoldi k, Rähni abihoone.
12. Lihthanke "Põhja-Sakala valla kruusateede remont 2023" korraldamine.
13. AS-i Võhma ELKO 2022. majandusaasta aruande kinnitamine.
14. Infoks Koksvere Maja OÜ 2022. majandusaasta aruanne (kinnitab VV nimetatud isik).
15. Infoks SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus 2022. majandusaasta aruanne (kinnitab nõukogu).
16. Infoks AS-i Põhja-Sakala Haldus 2022. majandusaasta aruanne (puudub audiitori arvamus).
17. Infoks Põhja-Sakala valla 2022. majandusaasta aruanne (puudub audiitori arvamus).

 

Vallavalitsuse 2023. aasta istungite päevakorrad

JAAN VEEBR MÄRTS APR MAI JUUNI JUULI AUGUST SEPT OKT NOV DETS
9. 6. 6. 4. 2. 7.            
11. 7. 7. 18. 9.              
13. 10. 14. 25. 16.              
18. 14. 21.   24.              
25. 21. 27.   30.              
31. 28.                    

 

24. MAI

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks Parim pühapäev perega.
2. Kaasava eelarve hindamiskomisjoni moodustamine.
3. Kaasava eelarve rahvaküsitluse komisjoni moodustamine ja hääletuskohtade määramine.
4. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
5. Perekonnas hooldamise toetuse maksmine.
6. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.
7. Avalduse rahuldamata jätmine.
8. Huvihariduse toetuse maksmine.
9. Paala raamatukogu suvine lahtiolekuaeg.
10. Mittetulunduslikuks tegevuseks 2023. a tegevustoetuse määramine.
11. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks Viljandi Spordikool.
12. Sihtasutuse Suure-Jaani Tervisekeskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine.
13. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Riiassaare k, Saadu.
14. Projekteerimistingimuste andmine Ängi küla Mäeotsa elamu ja abihoone.
15. Ehitusloa väljastamine:
      15.1 Lõhavere k Leola tiik;
      15.2 Võlli k, Viiroja kasvuhooned;
      15.3 Olustvere kaupluse päikesepaneelid.
16. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuste liitmisel Võhma, Kauba tn 5 Tallinna tn 10.
17. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel:
      17.1 Olustvere, Jaamaküla tee;
      17.2 Kõo k, Suurekivi.
18. Maa riigi omandisse jätmine ja maaüksusele sihtotstarbe määramine Suure-Jaani, Kauba tn 5.
19. Vaide lahendamine (korraldused 270, 271, 272).
20. Enampakkumise tulemuse kinnitamine:
      20.1 Olustvere, Mesila tn 5 osa rendile;
      20.2 Olustvere, Mõisa allee 11;
      20.3 Olustvere, Põllu tn 4 osa rendile;
      20.4 Võhma, Lille põik 1.
21. Enampakkumise korraldamine vallavara osa rentimiseks Kõpu mõis 2, korduv.
22. Enampakkumise korraldamine hoonestusõiguse seadmiseks:
      22.1 Olustvere, Järve 18;
      22.2 Olustvere, Õpetajate 2.
23. Lihthanke „Põhja-Sakala valla eluruumide remonttööd" korraldamine.

Muudatusettepanekud volikogu eelnõudesse:
24. 1-4/238 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise volitamine.
25. 1-4/239 Ostueesõigusega erastatava maa piiride kulgemise ettepaneku koostamise õiguse andmine.

26. Arutelu: Põhja-Sakala valla kohalike teede kord.
27. Info.

(tagasi üles)

16. MAI

1. 1-4/244 Mäeltveski kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine.
2. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks:
    2.1 Rae Noortekeskus;
    2.2 Viljandi Spordikool.
3. Ehitusloa väljastamine:
    3.1 Vihi k, Kalda päikeseelektrijaam;
    3.2 Kuhjavere k, Siimu abihoone;
    3.3 Vastemõisa k, Vastemõisa tee 28 külalistemaja.
4. Puurkaevu asukoha kooskõlastamise heakskiitmine:
    4.1 Suure-Jaani l, Lai tn 18;
    4.2 Jälevere k, Jõesängi;
    4.3 Jaska k, Peedi.
5. Arvamuse andmine:
    5.1 OÜ Mangeni PM Siimani Veisefarm keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta;
    5.2 OÜ Mangeni PM keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõule;
    5.3 Liivram OÜ keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõule.
6. Enampakkumise tulemuse kinnitamine:
    6.1 Olustvere, Põllu tn 4 osa rendile;
    6.2 Olustvere, Mesila tn 5 osa rendile;
    6.3 Olustvere, Mõisa allee 11 osa rendile;
    6.4 Reegoldi, Keskuse 4 osa rendile;
    6.5 Kirivere kooli osa rendile;
    6.6 Kõpu mõisa osa rendile, nurjunud;
    6.7 Kõpu mõisa osad rendile.
7. 1-4/245 Vallavalitsusele ülesande andmine Võhma Päevakeskuse ümbernimetamine.
8. 12-13/623 Taotlus reservfondist raha eraldamiseks, Kõo vaestemaja.
9. Vastemõisa paisu rekonstrueerimine.
10. Tänavavalgustuse väljalülitamine.
11. Info.

(tagasi üles)

9. MAI

1. Volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
2. Nõusoleku andmine.
3. Huvihariduse toetuse maksmine.
4. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks XII Lillepäev ja taimelaat.
5. 2-6/550 Taotlus Viljandimaa Vabadussamba teose trükkimise toetamiseks.
6. 2-6/542 Taotlus Rukkilille rühma õpetaja ametikohaks.
7. Maal elamise päev 2023.
8. Sihtasutuse Suure-Jaani Tervisekeskus nõukogu liikme nimetamine.
9. Luba liikluskeelualasse sisenemiseks:
    9.1 eraisik;
    9.2 Eesti Höövelliist OÜ;
    9.3 eraisik;
    9.4 Prenton OÜ;
    9.5 Lehola Varahaldus OÜ.
10. Isikliku kasutusõiguse seadmine Kruusaaugu tee Kobruvere k.
11. Ehitusloa väljastamine Supsi k, Vanaõue päikeseelektrijaam.
12. Enampakkumise tulemuse kinnitamine Heina tn 12-4.
13. Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks:
      13.1 Jälevere küla, Kruusamäe;
      13.2 Kildu küla, Soometsa.
14. Kaasava eelarve hindamiskomisjoni moodustamine.
15. Kaasava eelarve rahvaküsitluse komisjoni moodustamine ja hääletuskohtade määramine.
16. 12-13/441 Avaldus vallavalitsusele õpilaskodu tuleviku teemal.
17. 1-10/586 Taotlus Heliloojate Kappide majamuuseumi tasuta võõrandamiseks.
18. 1-4/203 Maamaksumäära kehtestamine.
19. 1-4/230 Peremehetu ehitise hõivamise algatamine Reegoldi k, Pumpla.
20. 1-4/231 Võhm alasteaia arengukava kinnitamine.
21. 1-4/237 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise kord.
22. 1-4/238 Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise volitamine.
23. 1-4/239 Ostueesõigusega erastatava maa piiride kulgemise ettepaneku koostamise õiguse andmine.
24. 1-4/240 Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord.
25. 1-4/241 Kaasava eelarve hindamiskomisjoni liikme nimetamine.
26. 1-4/242 Põhja-Sakala Vallavolikogu 26.01.2023 otsuse nr 114 „Põhja-Sakala valla arengukava 2023–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2030 koostamise algatamine" muutmine.
27. 1-4/243 Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga.
28. Põhja-Sakala valla tänavavalgustuse välja lülitamine.
29. Info.

(tagasi üles)

2. MAI

1. 2-4/11 Põhja-Sakala valla 2023. aasta alaeelarved.
2. Eluruumi tagamise teenuse lõpetamine.
3. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
4. Isikliku kasutusõiguse seadmine Ruusi tee T1 Suure-Jaani l.
5. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel:
    5.1 Sürgavere k, Rehepapi;
    5.2 Reegoldi k, Söödi;
    5.3 Võlli k, Õunapuuaia;
    5.4 Aimla k, Lembitu;
    5.5 Lai tn 4a Võhma;
    5.6 Suure-Jaani l, Jaama tn 23.

6. Enampakkumise tulemuse kinnitamine Kõpu, Tipu tn 17.
7. Elektriliitumine, Võhma l, Sepa 4.
8. Ehitusloa väljastamine Suure-Jaani l, Pärnu 11 elamu lammutamiseks.
9. Hajaasustuse programmi komisjoni koosseisu muutmine.
10. Vaideotsus Põhja-Sakala Vallavalitsuse 07.03.2023 korralduse nr 159 „Puurkaevu asukoha kooskõlastamata jätmine Koksvere k, Sõstra" vaidele.
11. Info.

(tagasi üles)

25. APRILL

1. Eluruumi tagamise teenuse pikendamine ja üürilepingu sõlmimine.
2. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
3. Hooldajatoetuse maksmine puudega lapse vanemale.
4. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
5. Leping Taibukate teaduskool.
6. Mittetulunduslikuks tegevuseks 2023. a tegevustoetuste määramine.
7. Noorte sporditegevuseks toetuse eraldamine:
    7.1 Spordiklubi Suure-Jaani United;
    7.2 MTÜ Suure-Jaani Kergejõustikuklubi.

8. Huvihariduse toetuse maksmine.
9. Huviharidusteenuse ostmise leping:
    9.1 MTÜ Tantsutsoon;
    9.2 Maarja Kukumägi Moe- ja Tantsukool;
    9.3 MTÜ Dance Dream;
    9.4 MTÜ Tenniseklubi Fellin;
    9.5 MTÜ Urban Style;
    9.6 MTÜ Kildu Ratsaklubi.
10. Reservfondist raha eraldamine Võhma aiamaja.
11. Projekteerimistingimuste andmine Tääksi k Tondisoru abihoone.
12. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel:
      12.1 Aimla k, Lembitu;
      12.2 Jaska k, Kivi.
13. 1-4/235 Põhja-Sakala valla 2023. a teede investeeringute kinnitamine.
14. Info.

(tagasi üles)

18. APRILL

1. Suure-Jaani Kooli teenuste hinnad.
2. Võhma Muusikakooli teenuste hinnad.
3. 2-4/8 Määruse kehtetuks tunnistamine.
4. Suure-Jaani Gümnaasiumi huvikooli teenuste hinnad.
5. Suvelaagrite osalustasu kinnitamine.
6. Huvihariduse toetuse taotluse rahuldamata jätmine.
7. Huvihariduse toetuse maksmine.
8. Huviharidusteenuse ostmise leping:
    8.1 Viljandi Laevamudelistide Klubi;
    8.2 OÜ Paleus;
    8.3 MTÜ Team Adrenaline;
    8.4 MTÜ Viljandi Iluuisutamisklubi;
    8.5 MTÜ Kildu ratsaklubi.
9. Noorte sporditegevuseks toetuse eraldamine:
    9.1 Spordiklubi Sakala Biathlon;
    9.2 Spordiklubi Tääksi.
10. Leping koolituskulude katmiseks MTÜ Taibukate Teaduskool.
11. Avaldus täisealise piiratud teovõimega isiku üle eestkoste seadmiseks.
12. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest.
13. Valla eelarvest hoolekandeteenuse osalise rahastamise lõpetamine.
14. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
15. Eluruumi tagamise teenuse ja üürilepingu lõpetamine.
16. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja eluruumi eraldamine.
17. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks:
      17.1 Kõo-Pilistvere Jüriöö jooks;
      17.2 Metsalaulupidu;
      17.3 Suure-Jaani kevadlaat.
18. Ehitise kõrvaldamise tähtaja määramine Suure-Jaani l, Kauba tn 5.
19. Projekteerimistingimuste andmine:
      19. Vastemõisa k, Margovälja sõidukite teenindushoone;
      19.2 Kuhjavere k, Siimu PVC hall.
20. Ehitusteatise väljastamine Kõo k, Kõo 7 korterelamu rekonstrueerimine.
21. Ehitusloa väljastamine Sürgavere k, Kooli suvila.
22. Massipiirangu lõpetamine Põhja-Sakala valla avalikult kasutatavatel kohalikel teedel.
23. Puurkaevu asukoha kooskõlastamise heakskiitmine:
      23.1 Maalasti k, Alttoa;
      23.2 Arjassaare k, Räsna.
24. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 13.03.2018 korralduse nr 182 "Vaba riba erastamine" osaline kehtetuks tunnistamine".
25. Enampakkumise korraldamine vallavara osa rentimiseks:
      25.1 Reegoldi k, Keskuse tn 4;
      25.2 Kirivere k, Kirivere kool;
      25.3 Kõpu, Kõpu mõis;
      25.4 Olustvere, Mõisa allee 11;
      25.5 Olustvere, Põllu tn 4;
      25.6 Olustvere, Mesila tn 5.
27. Riigihanke "Võhma lasteaia laienduse projekteerimis-ehitustööd" (viitenumber 260956) otsused.
28. Põhja-Sakala valla 2023. aasta hankeplaani kinnitamine.
29. 1-4/235 Põhja-Sakala valla 2023. a teetööde kava kinnitamine.
30. 1-4/232 Nõusolek laskepaiga rajamiseks.
31. 1-4/227 Õpetajate tööjõukulude toetuse kasutamine.

(tagasi üles)

4. APRILL

1. Avaldus täisealise piiratud teovõimega isiku üle eestkoste seadmiseks.
2. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
3. Täiskasvanud isikule hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
4. Pilistvere hooldekodu kohatasu muutmine.
5. Huvihariduse toetuse maksmine.
6. MTÜ-de 2023. aasta tegevustoetuse ülemmäära kinnitamine.
7. Info konkursi tulemustest.
8. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks Rändava sauna festival.
9. Ehitusteatise väljastamine Suure-Jaani l, Tallinna tn 32b elumaja ümberehitus.
10. Ehitusloa väljastamine:
      10.1 Metsküla, Lauriõue päikeseelektrijaam;
      10.2 Vastemõisa k, Allika üksikelamu;
      10.3 Vihi k, Kople elamu.
11. Kasutusloa väljastamine Koksvere k, Siimani farmi piirdeaed.
12. Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks Võhma, Lille põik 1.
13. Lihthanke "Põhja-Sakala valla eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine" otsused.
14. Koha-aadressi muutmine Vihi k, Teedearu.
15. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Seruküla k, Kangilaski-Aleksandri.
16. Puurkaevu asukoha kooskõlastamise heakskiitmine Koksvere k, Sõstra.
17. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine:
      17.1 Arjadi k, Lehtsaare puurkaev;
      17.2 Arjadi k, Lehtsaare kanalisatsioon
      17.3 Tällevere k, Lohu.
18. Valla kruusateede hööveldamise korraldamine.
19. Lootusetud ja ebatõenäolised nõuded.
20. 1-4/204 Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kord.
21. 1-4/227 Õpetajate tööjõukulude toetuse kasutamine.
22. 1-4/228 Võhma linnas kvartalis nr 2 krundi nr 9 Kauba tn 3 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.
23. 1-4/229 Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine.
24. 1-4/230 Peremehetu ehitise hõivamise algatamine Reegoldi k, Pumpla.
25. 1-4/232 Nõusoleku andmine laskepaiga rajamiseks.
26. 1-4/233 Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine Võhma l, Nurme tn.

27. Arutelu Põhja-Sakala valla kaasava eelarve menetlemise korra muutmisest.
28. Info.

(tagasi üles)

27. MÄRTS

1. 10-4/288 Märgukiri volikogule ja valitsusele.
2. 10-4/335 Taotlus lasteaia õpetajate puhkuse pikendamiseks.
3. 2-6/388 Pöördumine õpetaja abide töötasu tõstmiseks.
4. Huvihariduse toetuse maksmine.
5. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks Tallinna Võrkpalliklubi.
6. Projekti kaasfinantseeringu valjamaksmine:
    6.1 Suure-Jaani United PRIA Leader projekt;
    6.2 EELK Kõpu Peetri Kogudus PRIA Leader projekt.
7. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
8. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.
9. Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks Suure-Jaani l, Heina 12-4.
10. Projekteerimistingimuste andmine Vastemõisa k, Lagendiku üksikelamu.
11. Ehitusloa väljastamine:
      11.1 Vihi k, Kople elamu lammutamine;
      11.2. Vastemõisa k, Allika üksikelamu
      11.3 Aimla k, Kase puurkaev
      11.4 Suure-Jaani l, Nigula tn 18 teenindus-laohoone
12. Kasutusloa väljastamine:
      12.1 Võhma l ,Tervisepargi discgolfi rada;
      12.2 Suure-Jaani l, J. Köleri tn 38b kirik
13. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Kärevere k, Härma.
14. Lihthanke „Võhma lasteaia laienduse projekteerimis-ehitustööd" korraldamine.
15. 2-4/9 Metsateele kohanime ja teeregistri numbri määramine Kurnuvere k, Ülde k.

(tagasi üles)

21. MÄRTS

1. Suure-Jaani Gümnaasiumi arengukava 2023–2028 avalikustamine.
2. Võhma Muusikakooli teenuste hinnakiri.
3. 2-4/8 Määruse kehtetuks tunnistamine.
4. Ühekordse toetuse maksmine MTÜ-dele.
5. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
6. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu pikendamine.
7. Volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
8. OÜ-s Koksvere Maja osanikuõigusi teostava isiku nimetamine.
9. Ehitusteatise väljastamine:
    9.1 Võhma l, Kalevi tn 6 korterelamu rekonstrueerimine;
    9.2 Koksvere k, Siimani farmi piirdeaed.
10. Ehitusloa väljastamine:
      10.1 Lemmakõnnu k, Rebase päikeseelektrijaam;
      10.2 Suure-Jaani l, J. Köleri tn 38b kiriku ümberehitamine.
11. Kasutusloa väljastamine Suure-Jaani l, Nigula tn 11 Garam tootmishoone.
12. Enampakkumise tulemuse kinnitamine:
      12.1 Punaküla, Spordi rent;
      12.2 Seruküla, Vahtra.
13. Korteriomandi seadmine Reegoldi k, Keskuse tn 11.
14. Massipiirangu kehtestamine Põhja-Sakala valla avalikult kasutatavatel kohalikel teedel.
15. Konkursikomisjoni moodustamine.
16. 1-6/15 Haridus- ja kultuurikomisjoni 13.03.2023 koosoleku protokoll.
17. 1-5/14 Sotsiaalkomisjoni 16.03.2023 koosoleku protokoll.
18. 1-7/15 Eelarve- ja majanduskomisjoni 16.03.2023 koosoleku protokoll.
19. Info.

(tagasi üles)

14. MÄRTS

1. Ühekordse toetuse maksmine MTÜ-dele.
2. Pilistvere hooldekodu kohatasu muutmine.
3. Huvihariduse toetuse maksmine.
4. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
5. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
6. Volituse andmine.
7. Arvamuse andmine keskkonnaloa muutmise taotlusele, Tamme veski pais.
8. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 23.11.2022 korralduse nr 724 "Müügilepingute sõlmimine kinnistute omandamiseks" muutmine.
9. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 07.12.2022 korralduse nr 772 "Müügilepingu sõlmimine kinnistute omandamiseks" muutmine.
10. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 14.02.2023 korralduse nr 113 "Müügilepingu sõlmimine kinnistute omandamiseks" muutmine.
11. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel:
      11.1 Vihi k, Arupõllu;
      11.2 Lemmakõnnu k, Umaliku.
12. Isikliku kasutusõiguse seadmine Suure-Jaani – Ängi tee.
13. Projekteerimistingimuste andmine:
      13.1 Kople elamu;
      13.2 Kildu k Jaagu elamu.
14. Ehitusteatise väljastamine Soomevere k Kaasiku reoveepuhasti.
15. Enampakkumise tulemuse kinnitamine:
      15.1 Tallinna tn 43, Võhma;
      15.2 Pärnu tn 1a-1, SJ;
      15.3 Kauba tn 2a, Võhma.
16. 1-4/205 Valguskaabliga liitumise tasu kehtestamine.
17. 1-4/225 Kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras (Reegoldi k, Keskuse tn 4).
18. 1-4/226 Kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras (Olustvere, Mõisa allee 11).
19. 2-6/374 Ettepanek varade üleandmiseks.
20. 2-6/373 Ettepanek treenerite toetussüsteemi loomiseks.
21. 1-10/378 Koalitsiooni muudatusettepanekud 2023. a eelarve II lugemisele.

(tagasi üles)

7. MÄRTS

1. Võhma Muusikakooli teenuste hinnakiri.
2. 2-4/8 Määruse kehtetuks tunnistamine.
3. Suure-Jaani Gümnaasiumi arengukava 2023–2028 avalikustamine.
4. Ühekordse toetuse maksmine, MTÜ-d.
5. Pilistvere hooldekodu kohatasu muutmine.
6. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest.
7. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel:
    7.1 Koksvere k, Koksvere töökoda;
    7.2 Seruküla k, Kopli.
8. Koha-aadressi muutmine Koksvere k, Koksvere töökoda.
9. Ehitusteatise väljastamine Kõidama k, Olustvere tee 11a korterelamu rekonstrueerimine.
10. Ehitusloa väljastamine Suure-Jaani l, Nigula tn 12 laohoone.
11. Hanke korraldamine.
12. Puurkaevu asukoha mitte kooskõlastamata jätmine Koksvere k, Sõstra.
13. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine Metsküla, Nõlvaku.
14. 5-3/6-48 Terminal Oil Kõpu automaattankla taotlus.
15. 1-4/203 Maamaksumäära kehtestamine.
16. 1-4/204 Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kord.
17. 1-4/205 Valguskaabliga liitumise tasu kehtestamine.
18. 1-4/206 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine.
19. 1-4/207 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine.
20. 1-4/208 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine.
21. 1-4/209 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine.
22. 1-4/210 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine.
23. 1-4/211 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine.
24. 1-4/212 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine.
25. 1-4/213 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine.
26. 1-4/214 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine.
27. 1-4/215 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine.
28. 1-4/216 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine.
29. 1-4/217 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine.
30. 1-4/218 Kinnistu osa otsustuskorras võõrandamine.
31. 1-4/219 Kinnisasja rendile andmine enampakkumise korras.
32. 1-4/220 Kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras.
33. 1-4/221 Kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras.
34. 1-4/222 Kinnisasja osa rendile andmine enampakkumise korras.
35. 1-4/223 Elamumaa katastriüksusele hoonestusõiguse seadmine.
36. 1-4/224 Elamumaa katastriüksusele hoonestusõiguse seadmine.

(tagasi üles)

6. MÄRTS

1. Põhja-Sakala valla 2023. a eelarve eelnõu muudatusettepanekud.

(tagasi üles)

28. VEEBRUAR

1. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osalise rahastamise lõpetamine.
2. Hoolekandeteenusele suunamine ja rahastamine valla eelarvest.
3. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine Vanaveski k, Täku.
4. Projekteerimistingimuste andmine:
    4.1 Lahmuse k, Vanatoa elamu;

    4.2 Suure-Jaani l, Nigula tn 18.
5. Puurkaevu asukoha kooskõlastamise heakskiitmine Aimla k, Kase.
6. Ehitusloa väljastamine Kõpu al, Töökoja hoidla ja turbakuur.
7. Koha-aadresside muutmine RMK.
8. 
Suure-Jaani Tervisekoja ettepanek struktuuri muutmiseks.

(tagasi üles)

21. VEEBRUAR

1. MTÜ-s Võrtsjärve Ühendus liikmeõigusi teostava isiku nimetamine.
2. SA Perekodu nõukogusse liikmeõigusi teostava isiku nimetamine.
3. 2-4/7 Tee avalikuks kasutamiseks sundvalduse seadmise eelnõu 8700002 Poolaka Kuura – Murro.
4. Lähiaadresside muutmine Suure-Jaani l, Ringpuiestee.
5. Ehitusteatise väljastamine Kuhjavere küla Liua elamu ümberehitus.
6. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine:
    6.1. Epra k, Hommiku;
    6.2. Kerita k, Kereme;
    6.3. Põhjaka k, Suureaia;
    6.4. Võivaku k, Evardi.
7. Üürilepingu lõpetamine.
8. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 17.11.2020 korralduse nr 715 muutmine.
9. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.
10. Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu muutmine.
11. Lasteaedade tegutsemine suveperioodil.
12. Huvihariduse toetuse maksmine.
13. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks:
      13.1. MTÜ Olelukoe;
      13.2. Toni Judokool EST MTÜ.

14. Hinnakirja kehtestamine:
      14.1. Kirivere Kool;
      14.2. Kõpu Kool;
      14.3. Võhma Kool;
      14.4. Võhma Muusikakool.
15. Vallavalitsuse tööplaani kinnitamine.
16. Info.

(tagasi üles)

14. VEEBRUAR

1. 2-6/236 Taotlus reklaami paigaldamiseks.
2. 2-6/245 Taotlus välimeedia paigaldamiseks.
3. 4-1/30-30 Ettepanek maade üleandmiseks.
4. 4-7/242 Päring.
5. Projekteerimistingimuste andmine Vihi küla Kalda päikeseelektrijaam.
6. Ehitusloa väljastamine:
    6.1 Vastemõisa küla Nugise päikeseelektrijaam;
    6.2 Kobruvere küla Kuu elamu;
    6.3 Paaksima küla Hansu elamu rehi-laut lammutamiseks.
7. Kasutusloa väljastamine Lahmuse küla Võidu abihoone.
8. Müügilepingu sõlmimine kinnistute omandamiseks Võhma–Kirivere kergtee.
9. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks:
    9.1 EV105 aktus;
    9.2 Uisudisko.
10. MTÜ-s Rohelise Jõemaa Koostöökogu liikmeõigusi teostava isiku nimetamine.
11. MTÜ-s Võrtsjärve Ühendus liikmeõigusi teostava isiku nimetamine.
12. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.
13. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
14. Hoolekandeteenusele suunamine ja rahastamine valla eelarvest.
15. Ajutise komisjoni moodustamine.
16. Aktsiaseltsi nõukogu liikme tagasiastumine.
17. 1-4/189 Põhja-Sakala vallale kuuluvate kinnistute enampakkumise korras võõrandamine.
18. 1-4/190 Vallavalitsusele ülesande andmine (saamata jäänud tulu väljanõudmine).
19. 1-4/177 Põhja-Sakala valla hariduse arengukava kehtetuks tunnistamine.
20. 1-4/178 Vallavalitsusele ülesande andmine liiklusvälise teabevahendi kord.
21. 1-4/180 Vallavalitsusele ülesande andmine reklaamtähtede ümberpaigutamine.

(tagasi üles)

10. VEEBRUAR

1. 1-4/199 Loa andmine laenu maksepuhkuse taotlemiseks Swedbank.
2. 1-4/200 Loa andmine laenu maksepuhkuse taotlemiseks SEB.
3. 1-4/172 Põhja-Sakala valla 2023. a eelarve eelnõu.

(tagasi üles)

7. VEEBRUAR

1. 2-4/5 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 03.01.2022 määruse nr 1 "Põhja-Sakala vallalehe „Leole" väljaandmise kord" muutmine.
2. Põhja-Sakala Vallavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine.
3. Litsentsileping kaubamärgi kasutamiseks.
4. Vallavara võõrandamine.
5. Kõpu Spordihoone teenuste hinnad.
6. Sotsiaaleluruumi üürilepingu lõpetamine.
7. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ning eluruumi eraldamine.
8. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest.
9. Võhma Kooli hoolekogu koosseisu muutmine.
10. Huvihariduse toetuse maksmine.
11. Projekteerimistingimuste andmine:
      11.1 Ängi k, Ojakalda elamu;

      11.2 Reegoldi k, Rähni abihoone.
12. Ehitusloa väljastamine:
      12.1 Kuninga k, Univere-Saare puurkaev;
      12.2 Kobruvere k, Jaanioja puurkaev;
      12.3 Nuutre k, Uuetoa päikeseelektrijaam.
13. Kasutusloa väljastamine:
      13.1 Suure-Jaani l, Sõpruse tn 25 elamu;
      13.2 Suure-Jaani l, Köleri 44 abihoone.
14. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 25.01.2023 korralduse nr 72 „Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks" muutmine.
15. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine Laane k, Anni.
16. Maaüksuste ostuhinna korrigeerimine Võhma–Kirivere kergtee III.
17. Katastriüksuste piiride muutmine ja uutele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine Vihi k, Poe kü Kople kü.
18. Põhja-Sakala valla arengudokumentide koostamise komisjoni moodustamine ja tegevuste ajakava kinnitamine.
19. 12-13/216 Avaldus sõidukite väljaostmiseks (Opel Vivaro bussid).
20. Infokiri elektri ühishanke tulemused.
21. 2-6/220 Taotlus.
22. Arutelu Lahmuse Kooli kapitalikulu kehtestamine.
23. Põhja-Sakala valla 2023. a eelarve eelnõu.

(tagasi üles)

6. VEEBRUAR

1. 1-4/171 Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord.
2. 1-4/185 Viljandi maakonna arengudokumentide heakskiitmine.
3. 1-4/194 Rahvakohtunikukandidaatide valimine.
4. 1-4/195 Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.
5. 1-4/196 Kinnisvara omandamine Seruküla Seruküla tee T2.
6. 1-4/197 Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.06.2022 otsuse nr 75 „Põhja-Sakala vallale kuuluvate kinnistute enampakkumise korras võõrandamine" muutmine Tallinna tn 43.
7. 1-4/198 Kinnisasja omandamine Olustvere alevik Jaamaküla tee.
8. 
Põhja-Sakala valla 2023. a eelarve eelnõu.

(tagasi üles)

31. JAANUAR

1. Lapsehoiu finantseerimisleping.
2. Põhja-Sakala Kultuurikeskuse struktuur ja töötajate koosseis.
3. Kõpu spordihoone teenuste hinnad.
4. Huvihariduse toetuse maksmine.
5. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Võidu, Lahmuse k.
6. Katastriüksuste piiride muutmine ja uute katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine Vihi k.
7. Sundvalduse seadmine Enefit Connect OÜ Lõhavere–Taevere tee.
8. Liikluspinna kustutamine teeregistrist Jalgtee 3570010.
9. 2-4/3 Liikluspinna ruumikuju muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine Suure-Jaani, Heina tn.
10. 2-4/4 Liikluspinna ruumikuju muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine Võhma, Lille tn.
11. Ehitusloa väljastamine Kuninga k, Univere-Saare puurkaev.
12. Sihtasutuse Suure-Jaani Tervisekeskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine.
13. Enampakkumise korraldamine vallavara rentimiseks Punaküla, Spordi.
14. Enampakkumise korraldamine vallavara müümiseks:
      14.1 Kõpu al, Tipu 17;
      14.2 Seruküla, Vahtra.

15. Projekteerimistingimuste andmine Kõpu alevik Töökoja hoidla.
16. Ettepanek maakonna tegevuskavasse.

(tagasi üles)

25. JAANUAR

1. 2-6/146 Tervisekoja ettepanekud.
2. 2-6/48 Taotlus välimeedia paigaldamiseks ja 2-6/48-1 Taotlus välimeedia paigaldamiseks: järg.
3. 2-6/125 Taotlus reservfondist raha eraldamiseks Vastemõisa lasteaed Päevalill.
4. Osalemine kulude katmises.
5. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
6. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
7. Katastriüksuste piiride muutmine ja uutele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine Vastemõisa k.
8. Projekteerimistingimuste andmine Suure-Jaani linn Veski tn 5.
9. Ehitusloa väljastamine:
    91 Olustvere alevik Tiigi tn 4 kuur-küttehoidla lammutamiseks;
    9.2 Vastemõisa küla Seemnekeskuse heinaseemnekuivati.
10. Kasutusloa väljastamine Vastemõisa küla Vastemõisa rahvamaja lasteaia laiendus.
11. Hajaasustuse lepingu sõlmimise tähtaja pikendamine:
      11.1 Koksvere k, Sõstra;
      11.2 Kobruvere k, Jaanioja;
      11.3 Kuninga k, Univere-Saare;
      11.4 Aimla k, Kase; 
      11.5 Pilistvere k, Paemurru;
      11.6 Ilbaku k, Kastani.
12. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine Sürgavere k, Kase ja Kooli.
13. 2-6/137 Koostööettepanek Viljandi kodutute loomade varjupaiga arendamiseks.
14. Väikehanke "Sõiduki liisimine kasutusrendi korras" 257993 otsused.
15. Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks:
      15.1 Kauba tn 2a, Võhma;
      15.2 Pärnu tn 1a-1, Suure-Jaani;
      15.3 Tallinna tn 43, Võhma.
16. 12-13/141 Avaldus sõiduki väljaostmiseks (rendileping nr 13463).
17. Maa maksustamishinna aktide kinnitamine.
18. Vaideotsus Põhja-Sakala Vallavalitsuse 18.11.2022 korralduse nr 716 „Arvamuse andmine 23. Õnniste kruusakarjääri keskkonnaloa nr VILM-054 muutmise kohta" osaliselt kehtetuks tunnistamise nõudes.

(tagasi üles)

18. JAANUAR

1. Leping lapsehoiu finantseerimiseks.
2. Ajutise komisjoni moodustamine.
3. Eluruumi tagamise teenuse ja üürilepingu lõpetamine.
4. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
5. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
6. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest.
7. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 14.12.2022 korralduse nr 791 "Sundvalduse seadmine" muutmine.
8. Sundvalduse seadmine:
    8.1 Lõhavere k Altveski;

    8.2 Taevere k Lõhavere-Taevere tee.
9. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Koksvere k Anni park.
10. Koha-aadressi muutmine Päraküla k, Lauda.
11. Projekteerimistingimuste andmine Võivaku küla Kooli kuur.
12. Ehitusloa väljastamine:
      12.1 Võhmassaare Lepa puurkaev;

      12.2 Epra küla Käspre puurkaev;
      12.3 Uia küla Saare-Kassaku;
      12.4 Epra küla Naadisoo hooned.
13. Kasutusloa väljastamine Võivaku küla Uue-Tori päikeseelektrijaam.
14. Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks.
15. Puurkaevu asukoha kooskõlastamise heakskiitmine:
      15.1 Kobruvere k, Jaanioja;
      15.2 Kuninga k, Univere-Saare.
16. 
2-4/9 Bussipeatuste kohanime määramine, Õpetajate ja Võlli-Kingu.
17. 2-6/48 Taotlus välimeedia paigaldamiseks ja 2-6/48-1 Taotlus välimeedia paigaldamiseks: järg.
18. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Lahmuse k, Võidu.

(tagasi üles)

13. JAANUAR

1. Põhja-Sakala valla 2023. a huvihariduse ja -tegevuse kava.
2. Osalise kasutusloa väljastamine Lembitu 42 lasteaia laiendus.

(tagasi üles)

11. JAANUAR

1. 12-4/3 Laenulepingu nr KL-280416SJ muudatus.
2. 2-4/2 Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär.
3. Mitteeluruumi üürileping.
4. Ühekordse toetuse taotluste rahuldamata jätmine.
5. Põhja-Sakala valla 2023. a huvihariduse ja -tegevuse kava.
6. Sihtasutuse Suure-Jaani Tervisekeskus nõukogu liikme nimetamine.
7. Volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
8. Ehitusteatise väljastamine Võhma, Kalevi 2.
9. Ehitusloa väljastamine:
    9.1 Kobruvere küla Tuisu puurkaev;
    9.2 Nuutre k, Kaasiku üksikelamu;
    9.3 Aimla k, Männiku aiamaja;
    9.4 Lahmuse k, Võidu abihoone.
    9.5 Epra küla Sillari puurkaev.
10. Kasutusloa väljastamine Pilistvere k, Kuple elamu.
11. Sundvalduse seadmine:
      11.1 Võivaku k, Koni, OÜ Ülde PM;
      11.2 Soomevere k, Soomevere-Paaksima tee.
12. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Ivaski k, Ottopõllu.
13. 1-4/177 Põhja-Sakala valla hariduse arengukava kehtetuks tunnistamine.
14. 1-4/179 Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kord.
15. 1-4/181 Põhja-Sakala valla arengukava 2022–2026 kinnitamine.
16. 1-4/182 Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.06.2022 otsuse nr 77 "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" muutmine.
17. 1-4/183 Põhja-Sakala valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine.
18. 1-4/184 Põhja-Sakala Vallavalitsuse koosseisu muutmine.
19. 1-4/185 Viljandi maakonna arengudokumentide heakskiitmine.
20. 1-4/186 Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel määratavate preemiate suurus.
21. 1-4/187 Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine.
22. 1-4/188 Maaüksuse ostmine Võhma l, Väike 23a.
23. 1-4/189 Põhja-Sakala vallale kuuluvate kinnistute enampakkumise korras võõrandamine.
24. 1-4/190 Vallavalitsusele ülesande andmine (saamata jäänud tulu väljanõudmine).
25. Leole kolleegiumist.
26. Kaasfinantseeringu kinnituskirja taotlus MTÜ Kootsi Külaselts ja MTÜ Arengu Helin.
27. Eesti spordiregistris andmehalduri määramine.

(tagasi üles)

9. JAANUAR

1. 12-4/3 Laenulepingu nr KL-280416SJ muudatus.
2. 2-4/1 Valimisjaoskondade moodustamine.
3. 2-4/2 Lasteaiaõpetajate töötasu alammäär.
4. Ehitusteatise väljastamine Võhma, Kalevi 2.
5. Ehitusloa väljastamine Nuutre k, Kaasiku üksikelamu.
6. Ehitusloa väljastamine Aimla k, Männiku aiamaja.
7. Ehitusloa väljastamine Lahmuse k, Võidu abihoone.
8. Kasutusloa väljastamine Pilistvere k, Kuple elamu.
9. Sundvalduse seadmine Võivaku k, Koni, OÜ Ülde PM.
10. Sundvalduse seadmine Soomevere k, Soomevere-Paaksima tee.
11. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Ivaski k, Ottopõllu.
12. Eluruumi tagamise teenuse ja üürilepingu lõpetamine.
13. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
14. Konkursi tulemuste kinnitamine Põhja-Sakala Raamatukogu direktor.
15. Sihtasutuse Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus nõukogu liikme nimetamine.
16. Sihtasutuse Suure-Jaani Tervisekeskus nõukogu liikmete nimetamine.
17. Ühekordse toetuse taotluste rahuldamata jätmine.
18. Põhja-Sakala valla 2023. a huvihariduse ja -tegevuse kava.
19. 1-4/171 Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord.
20. 1-4/175 Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord.
21. 1-4/177 Põhja-Sakala valla hariduse arengukava kehtetuks tunnistamine.
22. 1-4/178 Vallavalitsusele ülesande andmine liiklusvälise teabevahendi kord.
23. 1-4/179 Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kord.
24. 1-4/180 Vallavalitsusele ülesande andmine reklaamtähtede ümberpaigutamine.
25. 1-4/181 Põhja-Sakala valla arengukava 2022-2026 kinnitamine.
26. 1-4/182 Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.06.2022 otsuse nr 77 "Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks" muutmine.
27. 1-4/183 Põhja-Sakala valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine.
28. 1-4/184 Põhja-Sakala Vallavalitsuse koosseisu muutmine.
29. 1-4/185 Viljandi maakonna arengudokumentide heakskiitmine.
30. 1-4/186 Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel määratavate preemiate suurus.
31. 1-4/187 Põhja-Sakala valla arengukava 2022-2026 ja eelarvestrateegia 2022-2026 muutmise algatamine.
32. 1-4/188 Maaüksuse ostmine Võhma l, Väike 23a.
33. 1-4/189 Põhja-Sakala vallale kuuluvate kinnistute enampakkumise korras võõrandamine.
34. 1-4/190 Vallavalitsusele ülesande andmine (saamata jäänud tulu väljanõudmine).
35. Leole kolleegiumist.
36. Kaasfinantseeringu kinnituskiri MTÜ Kootsi Külaselts ja MTÜ Arengu Helin.
37. Eesti spordiregistris andmehalduri määramine.

(tagasi üles)