Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. augustil 2024 kell 17 Suure-Jaani kooli aulas.

 

Vallavolikogu 2024. aasta istungite päevakorrad

25. jaanuar 28. märts 14. mai 29. august        
29. veebruar 25. aprill 20. juuni          

 

20. JUUNI

1. Põhja-Sakala valla arengukava 2023–2030 avalik väljapanek.
2. Põhja-Sakala Vallavalitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine.
3. Põhja-Sakala valla 2023. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.
4. Töötasu, hüvitise ja preemia maksmine.
5. Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.06.2022 nr määruse 22 „Põhja-Sakala valla kaasava eelarve menetlemise kord" muutmine II lugemine, eelnõu nr 377.
6. Põhja-Sakala Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 28 „Põhja-Sakala valla põhimäärus" muutmine.
7. Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine.
8. Põhja-Sakala Vallavolikogu 25.02.2021 nr määruse nr 129 „Põhja-Sakala valla üldarstiabi teenuse osutamise toetuse maksmise kord" muutmine.
9. Põhja-Sakala valla koerte, kasside ja muude lemmikloomade pidamise eeskiri.
10. Välireklaami paigaldamise eeskiri II lugemise jätkamine, eelnõu nr 329.
11. Põhja-Sakala valla projekti „Värvid valda" toetuse andmise tingimused ja kord.
12. Põhja-Sakala Vallavolikogu 27.08.2020 määruse nr 110 „Põhja-Sakala vallavara valitsemise kord" muutmine.
13. Põhja-Sakala Vallavolikogu 29.02.2024 otsuse nr 204 „Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks ja hanke korraldamiseks" muutmine.
14. Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu otsustuskorras võõrandamine (Reegoldi k, Pumpla).
15. Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Puhkeala, Kõidama k).
16. Arupärimistele vastamine:
     2-6/464 Arupärimine Võhma endise linnavalitsuse hoone kohta;
     2-6/395-3 Arupärimine kodanikule mittevastamise ja Kõpu teelõigu ohutuse kohta.
17. Info.

(tagasi üles)

14. MAI

1. Põhja-Sakala Vallavolikogu 29.02.2024 otsuse nr 198 „Põhja-Sakala valla jäätmekava 2024–2029 koostamise algatamine" muutmine.
2. Põhja-Sakala valla jäätmekava aastateks 2024–2029 avalik väljapanek.
3. Ülevaade Põhja-Sakala Kultuurikeskuse tegevusest, direktor Aire Levand.
4. Põhja-Sakala vallas Euroopa Parlamendi valimise korraldamiseks jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine.
5. Riigivara jagamise ja võõrandamise taotlemine (Võhma, Kirsi tn 3).
6. Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Kirivere, Saaremetsa).
7. Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu otsustuskorras tasuta võõrandamine (Metsküla rahvamaja).
8. Kinnisasja tasuta omandamine (Võhma, Kauba tn 2).
9. Kinnisasja omandamine (Suure-Jaani, Välja tn 4).
10. Kinnisasjade omandamine (Suure-Jaani Aia 2, Tallinna 16b, Tallinna 18a).
11. Põhja-Sakala Vallavolikogu 22.03.2023 määruse nr 40 "Viljandi maakonna arengudokumentide heakskiitmine" muutmise heakskiitmine.
12. Põhja-Sakala valla arengukava 2023–2030 muutmise algatamine.
13. Arupärimistele vastamine:
      2-6/402 Arupärimine abivallavanem Kaie Toobal Tääksi kooli toetus 12.04.2024;
      2-6/464 Arupärimine Võhma endise linnavalitsuse hoone kohta.
14. Info.

(tagasi üles)

25. APRILL

1. Põhja-Sakala valla koerte, kasside ja muude lemmikloomade pidamise eeskiri I lugemine, eelnõu nr 346.
2. Suure-Jaani linnas Tallinna tn 24 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine.
3. Ülevaade noorsootööst ja sporditööst – Suure-Jaani Noortekeskuse juhataja Marlen Silm, spordikorraldaja Raivo Nõmm.
4. Välireklaami paigaldamise eeskiri II lugemine, eelnõu nr 329.
5. Põhja-Sakala vallale kuuluvate korteriomandite enampakkumise korras võõrandamine (Sürgavere k, Õpetajate).
6. Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Kõidama, Olustvere tee 4a).
7. Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Tääksi k, Reinu).
8. Reaalservituudi seadmine (Olustvere tee 6 ja Olustvere tee 8).
9. Põhja-Sakala Raamatukogu põhimääruse muutmine.
10. Arupärimistele vastamine
      4-5/2-72 Puulehtede ja okste äraveost linnades ja alevikes;
      2-6/411 Võhmas Kauba tn põlenud maja lammutamisest;
      2-6/382 Vallavalitsuse tööplaani täitmisest;
      2-6/381 Võhma perearsti puudumise lahendamisest;
      2-6/390 Võhma perearsti ruumide nõuetele vastavusest;
      2-6/402 Suure-Jaani Kooli Tääksi tegutsemiskohale eraldatud toetuse kasutamisest.

11. Info.

(tagasi üles)

28. MÄRTS

1. Suure-Jaani lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2024–2029 kinnitamine.
2. Ülevaade Suure-Jaani ja Kirivere kooli investeeringute ettevalmistustest.
3. Määruse "Põhja-Sakala Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend" muutmine.
4. Määruse „Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord" muutmine.
5. Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu jagamiseks nõusoleku andmine Võhma, Väike tn 23a.
6. Kinnisasja koormamine isikliku kasutusõigusega Vastemõisa–Kobruvere kergtee.
7. Kinnisasja koormamine isikliku kasutusõigusega Võhma l, Põllu.
8. Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine Jaamaküla tee 10.
9. Info.

(tagasi üles)

29. VEEBRUAR

1. Vastemõisa lasteaia Päevalill arengukava kinnitamine.
2. Põhja-Sakala Vallavalitsuse koosseisu muutmine.
3. Suure-Jaani linna kvartali 42 osa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.
4. Põhja-Sakala valla jäätmekava 2024–2029 koostamise algatamine.
5. Põhja-Sakala valla 2024. aasta eelarve II lugemise jätkamine, eelnõu nr 312.
6. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine Nigula tn 15.
7. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine, Nigula tn 18.
8. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine Lauri tn 5.
9. Nõusoleku andmine vara omandamiseks Škoda Superb.
10. Nõusoleku andmine vara omandamiseks Toyota Corolla.
11. Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks ja hanke korraldamiseks.
12. Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu jagamiseks nõusoleku andmine Kõpu mõis.
13. Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine.
14. Välireklaami paigaldamise eeskiri I lugemine, eelnõu nr 329.
15. Nõusoleku andmine Vastemõisa–Kobruvere kergliiklustee projektitoetuse taotlemiseks ja omafinantseeringu garanteerimiseks.
16. Põhja-Sakala valla teehoiukava aastateks 2024–2027.
17. Määruse kehtetuks tunnistamine.
18. Ülevaade Põhja-Sakala Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2023. a tegevusest, ettekandja Enno Rohelpuu.
19. Põhja-Sakala Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2024. aasta tööplaani kinnitamine.
20. Põhja-Sakala valla 2024. aasta eelarve III lugemine ja vastuvõtmine.
21. Põhja-Sakala Vallavolikogu 2024. a tööplaan.
22. Arupärimistele vastamised:
      Arupärimine Kaie Toobalile perearstide teemal 2-6/126;
      Arupärimine Kaie Toobalile sporditöö korralduse teemal 2-6/128;
      Arupärimine Kaie Toobalile MTÜdele toetuste maksmise osas 1-10/182;
      Arupärimine Jaanus Rahulale Pilistvere Hooldekodu garantiitööde teemal 1-10/180.
23. Info.

(tagasi üles)

25. JAANUAR

1. Põhja-Sakala valla 2024. aasta eelarve II lugemine, eelnõu nr 312, ettekandja Karel Tölp.
2. Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise korra muutmine III lugemine ja vastuvõtmine.
3. Põhja-Sakala valla heakorraeeskiri III lugemine ja vastuvõtmine.
4. Asustusjaotuse muutmise taotlemine.
5. Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu jagamiseks nõusoleku andmine (Kõpu mõis).
6. Nõusoleku andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihangete läbiviimiseks.
7. Garantii andmine omaosaluse kandmiseks (energiatõhususe toetusmeede Olustvere kool).
8. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni moodustamine ja liikmete kinnitamine.
9. Info.

(tagasi üles)