Haridus- ja kultuurivaldkonna hallatavate asutuste juhtide ümarlaud 16.05.2024

Maikuine ümarlaud toimus väljasõidu vormis, mil külastati Lääne-Virumaa haridusasutusi ja vaatamisväärsusi.

 1. Rakvere linna vaatamisväärsustega tutvumine – Vallimäe Vabaõhu keskus.
 2. Rohuaia Lasteaia külastus (vastuvõtja direktor Ene Nool).
 3. Lõunasöök Rohuaia kohvikus.
 4. Porkuni Kooli külastus (vastuvõtja direktor Deili Matson).

Haridus- ja kultuurivaldkonna hallatavate asutuste juhtide ümarlaud 15.04.2024

 1. Viljandimaa Omavalitsuste Liidu haridusasutuste tervisenõunik Kristi Kiiman: tutvustus ja koostöövõimalused.
 2. Haldusspetsialist Ivo Kralle: turvakaamerad ja nendest saadava info kasutamine.
 3. Korduskasutatavad pakendid suviste väliürituste jaoks: mis on reaalne vajadus, kus hoiustatakse, kes laenutab? 
 4. Kohtumised kogukondadega: kokkuvõtted.
 5. Jooksev info.

Haridus- ja kultuurivaldkonna hallatavate asutuste juhtide ümarlaud 11.03.2024

 1. 2024. aasta eelarve ja palgatõusude rakendamine (Karel Tölp ja Sirje Ojalo).
 2. Kultuuriranits ja huvitegevuse rahad (Sirje Ojalo).
 3. Paikkondade koosolekute toimumine. Kuupäevad.
 4. Jooksvad küsimused ja info.

HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUD 05.02.2024

 1. IT valdkonna võrgustiku korrastamine (Karel Tölp).
 2. Riigi Tugiteenuste Keskuse toetus kaasava hariduse toetamiseks.
 3. Eelarve 2024: ettepanekute tegemise võimalus veel 9. veebruarini.
 4. Vallavalitsuse 2024. aasta tööplaani tutvustamine.
 5. Jooksvad küsimused ja info.

HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUD 27.11.2023

 1. Aasta 2023 kokkuvõtted ja plaanid järgnevateks aastateks.
 2. 2024. aasta eelarve läbirääkimiste kokkuvõte.
 3. Huvitegevusrahad ja -ringid: aruanded ja uued taotlused.
 4. Digivahendite kaardistamise idee.
 5. Jooksvad küsimused.

HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUD 30.10.2023

 1. Vallavanem Karel Tölp: 2024. aasta eelarve ja planeeritavad arutelud.
 2. Pommiähvardused ja reageerimine nendele (Ivo Kralle).
 3. HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamise projekti koolitused.
 4. Kooli huviringide nimekirjad.
 5. Ettevõtlike koolide edulugude näitus.
 6. Info ja jooksvad küsimused.

HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUD 18.09.2023

 1. Vallavanem Karel Tölp: arengukava 2023–2030 ja eelarve.
 2. Ülevaade õpilaste arvudest 2023/24.
 3. Kodulehtede ja EHIS-e info korrastamine.
 4. Valdkonnajuhtide info:
  a)  Indrek Palu: turism ja sport;
  b) Aire Levand: kultuurisündmused;
  c) Marlen Silm: noortevolikogu;
  d) Kristi Liivson: sotsiaalvaldkond ja ennetav võrgustik.
 5. Jooksvad küsimused.

HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUD 30.08.2023

 1. Uue määruse tutvustamine: „Kõrgharidusega noore õpetaja ja tugispetsialisti toetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord".
 2. Treenerite ja LTP protsessis osalevate kollektiivijuhtide töötasud.
 3. MTÜ-de uue toetuste korra tutvustamine.
 4. Huvihariduse korrastamine.
 5. Ettevõtlike koolide programm.
 6. Jooksvad küsimused.

HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUD 08.05.2023

1. Ennetustöö ja koostöö (Kristi Liivson, sotsiaalosakonna juhataja).
2. Viljandi linnaga koostöös tehtava HEV projekti kokkuvõte (abivallavanem Kaie Toobal).
3. Meie valla koolide osalemine XIII noorte laulu- ja tantsupeol „Püha on maa" (abivallavanem Kaie Toobal).
4. INFO:
    Valmistumine õppeaastaks 2023/2024 (töötajate koosseis ja õpilased).
    Valla koolide aktuste toimumise ajad.

HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUD 10.04.2023

 1. Põhja-Sakala valla üldhariduskoolide ja huvikooli pedagoogide ning koolijuhtide töötasustamise alused.
 2. Põhja-Sakala valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused
 3. INFO:
  3.1. valla arengukava 2023-2030 ja selle tegevuskava;
  3.2. maakondlik HEV projekt. Vorm 2;
  3.3. arengukava aruanne;
  3.4. muusikakoolide teenuse hind;
  3.5. Maal elamise päev 23.09.2023.

HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUD 06.03.2023

 1. Eelarve 2023, sh:
  Tugispetsialistide palgad;
  Teenuste hinnad;
  Õpetajate palgad, sh huvikool ja muusikakool.
 2. Valla arengukava 2023–2030 ja selle tegevuskava.
 3. Jooksvad küsimused:
  Vallavanema vastuvõtt parimad õppurid – kuupäev;
  Maakondlik aasta õpetaja 27.03.2023;
  Ettevõtlik kool.

HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUD 30.01.2023

 1. INFO:
  1.1. Muutus vallavalitsuse koosseis, uued liikmed Erki, Luule, Lennart;
  1.2. Märtsis rahvakoosolekud, sh uus arengukava;
  1.3. Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine;
  1.4. Uussisserändajast õpilasele eesti keele lisaõppeks toetuse andmine;
  1.5. Eesti keelest erineva emakeelega õpilaste suurendatud mahus eestikeelseks õppeks toetuse andmine.
 2. Lasteaedade hooajaline tegutsemine.
 3. 24.02.2023 sündmused.
 4. Eelarve 2023.

HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUD 13.12.2022

 1. 2023. aasta eelarvest (sh teemad õpetajate tunnustamine ja ühisüritused).
 2. Volikogule esitatud eelnõudest (lastevanemate poolt kaetava osamäära muutmine, tunnustamise kord, mittetulundusliku tegevuse toetamise kord, arengukava avalik väljapanek).
 3. Info ja muud küsimused.

HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUAD MAIS

LASTEAIA- ja KOOLIJUHTIDE ÜMARLAUD 10.05.2022

Ümarlaud toimus koostöös Lahmuse Kooliga. Aset leidis kooli tutvumispäev, kuhu olid lisaks meie valla haridusjuhtidele kutsud ka 13 omavalitsuse vallavanemad ja haridusjuhid, kelle lapsed õpivad Lahmuse Koolis. Kooli pidaja tutvustas õppeasutuse võimalusi õppimiseks ja ajaveetmiseks peale koolitööd, õpilaskodus elamise tingimusi ning andis infot 2023. aastaks õpilaskoha maksumuse kohta.

 

LASTEAIA- ja KOOLIJUHTIDE ÜMARLAUD 23.05.2022

Õppereisi käigus tutvuti 1856. aastal tegevust alustanud Tori Hobusekasvanduse, Pärnu Raja Lasteaiaga ja Pärnu Ülejõe Põhikooliga. Direktor Margus Veriga, kes tutvustas tõhusat palgakorraldust koolis.

HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUD 05.04.2022

Päevakava:
 1. Ettevõtlik kool. Tiia Mikson - Viljandimaa Arenduskeskus, Ettevõtliku Kooli programmi koordinaator.
 2. Info direktoritelt.
 3. Haridus- ja kultuuriosakonna 2022. aasta tööplaani tutvustus. Haridusjuht Kaie Toobal.
 4. Valla poolt koordineeritud tegevused seoses Ukraina sõjapõgenike saabumisega ja neile elamise korraldamisega.
 5. Arutelu - ülevallalise huvihariduse korraldus lähitulevikus.
 6. INFO:
  * Haridusasutuste infotundides osalemine
  * Kohtumise planeerimine valla koolide direktorid ja tugispetsialistid

HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUD 14.02.2022

Koolijuhtide ümarlaud

Päevakava:

 1. Väike ajurünnak – kui sinul oleks võimalus korraldada hariduse juhtimist valla tasandil, siis millised on sinu ettepanekud hariduse andmise/juhtimise ümberkorraldamiseks lähiajal. Haridusjuht Kaie Toobal.
 2. Toitlustamine haridusasutustes – millised võiksid olla võimalused selle optimeerimiseks? Haridusjuht Kaie Toobal.
 3. Direktorite ja õpetajate puhkuste planeerimisest. Haridusjuht Kaie Toobal.
 4. INFO.

Lasteaiajuhtide ümarlaud

Päevakava:

 1. Alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõuga tutvumine. Haridusjuht Kaie Toobal.
 2. Valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide ja töötajate töötasustamise alused. Haridusjuht Kaie Toobal.
 3. Valla kooli- ja lasteaiavõrgu ümberkorraldamise mõtted. Haridusjuht Kaie Toobal.
 4. Direktorite ja õpetajate puhkuste planeerimisest. Haridusjuht Kaie Toobal.
 5. INFO: Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine.

HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUD 17.01.2022

Päevakava:

 1. Hariduse arengukava ja hariduse valdkonna tööplaani täitmine aastal 2021 ja sihid aastaks 2022 (üldharidus).
 2. Valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide ja töötajate töötasustamise alused.
 3. Valla kooli- ja lasteaiavõrgu ümberkorraldamise mõtted.
 4. Lasteasutuste kolletiivpuhkused 2021/2022 õppeaastal.
 5. Amphora dokumendihaldussüsteemi rakendamine.
 6. INFO

Vallavanema teemad:

 1. 2022. aasta eelarve ja selle põhimõtete tutvustamine. Vallavanem Jaak Raie
 2. ARNO tarkvarasüsteem haridusteenuste haldamiseks

Järgmine ümarlauad toimub 14.02.2022.

HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUD 08.11.2021

1. Finantsjuhi teemad:

 • 2022. aasta eelarve ja sellega seonduvad tabelid, muudatused seadustes, muudatused meie valla kordades,
 • koolide ja lasteaedade eelarvete täitmine. Probleem – liigne takerdumine Veera uuendustesse ja parandustesse. Eelarve üle otsustamisel peab liigselt juhinduma raamatupidajast ja seoses sellega mõned planeeritud tegevused takerduvad. Millised on lahendused?
 • kas tervise-edendamise toetus meie koolide töötajatele on võimalik eelarves kajastada (nt 100 eur aastas inimese kohta, meie valla ettevõtetes nt veekeskus, jõusaal, treeningu tasu).

2. Avatud taotlusvoor „Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks.

3. Huvihariduse ja -tegevuse kava 2022.

4. Kvaliteetse huvihariduse korraldamise perspektiiv Viljandimaal. 

5. Valimisliidu Ühine Tee, Eesti Konservatiivse Rahavaerakonna, Eesti keskerakonna, Isamaa Erakonna ja Erakonna Eesti 200 koalitsioonileping Põhja-Sakala valla inimeste heaks

6. MTÜ Eesti Koolitoidu Liidu pöördumine.

7. Arutelud 

Järgmine haridusjuhtide ümarlaud toimub 13.12.2021 kell 14.00.

HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUD 11.10.2021

1. Finantsjuhi teema

 • eelarve 2022 tabel 6 täitmine
 • Põhja-Sakala valla raamatupidamise sise-eeskiri ja Põhja-Sakala vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirja alusel kehtestatavad vormid, tööajatabelid

2. Info

 • 2021/2022 õppeaasta arvudes
 • alusharidus – lähiaja plaanid, tegelikkus arvudes
 • uue õppeaasta kulgemisest koolides ja lasteaedades – haridusjuhtide info
 • tagasiside valla õpetajate päev 2021
 • muudatused Põhja-Sakala valla tunnustamiste korras
 • riskianalüüside seis
 • EHIS andmed
 • Viljandimaa Omavalitsuste Liidu projekt „Hea ja optimaalse huvihariduse võimalused rahvastiku vähenemist arvestades Viljandimaal".
  Projekti lõpptähtajaks on 15. jaanuar 2022. Uuringu teostaja Civitta AS
 • Haridusjuhtide palgad vabariigis, maakonnas, vallas
 • Kriisinõustamine (leping koostööpartneriga).

3. Muud päevakajalised küsimused ja teemad.

HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUD 23.08.2021

23.08.2021 toimus järjekordne valla haridusjuhtide ümarlaud. Ümarlaua põhifookus oli suunatud  algavale õppeaastale. Toimus info jagamine, kuidas uuel õppeaastal kujuneb õppetöö korraldus arvestades COVID-19 kehtestatud nõudeid haridusasutustele. Haridus- ja Teadusministeerium on varustanud omavalitsust kiirtestidega ning need saavad õppeaasta alguseks haridusasutustele välja jagatud. Haridusjuht vahendas veel infot kooli pidajale riigi poolt lisavahendite eraldamisest õpilünkade tasandamiseks, asutuste kodulehtedel kajastatu kohta ja Eesti Hariduse Infosüsteemis andmete korrastamise vajaduse kohta. Haridusjuht tutvustas enda tööplaani II poolaastaks. Finantsjuht rääkis tähelepanekutest haridusasutuste raamatupidamise algdokumentide koostamisel ja andis eelinfo lisaeelarve kokkupanemise kohta.

Haridusjuht kutsus juhte ülesse esitama kandidaate valla hariduspreemiatele.

Kaie Toobal
Põhja-Sakala valla
haridusjuht

HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUAD 17.05.2021

Lasteaiajuhtide ümarlaud

Päevakava:

 1. Direktorite info hetkeolukorrast.
 2. Alushariduse juhtimine piirkonnas (Suure-Jaani Kooli tegutsemiskoha lasteaiad, Vastemõisa ja Kõidama Lasteaed).
 3. Vastemõisa moodulmaja hanke tulemustest.

Lasteaia- ja koolijuhtide ühine ümarlaud

INFO:

 1. Kokkuvõte vallavalitsuse ajutise komisjoni hariduslike tugiteenuste korraldamine vallas ettepanekutest vallavalitsusele.
 2. Hariduse arengukava ja haridusjuhi tööplaan III kvartal tegevused:
 • Valla üldhariduskoolide ja huvikooli õpetajate ning koolijuhtide palgakorralduse põhimõtted.
 • Valla koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja töötajate palgakorralduse põhimõtted.
 • Õpetajate vallasisese koolitamise põhimõtete ja tegevuskava väljatöötamine.
 • Õpetajate värbamise ja motiveerimise põhimõtete ning nende toetamise meetmete väljatöötamine.
 1. Järgmise ümarlaua toimumise aja kokku leppimine.

 

Koolijuhtide ümarlaud

Päevakava:

 1. Direktorite info hetkeolukorrast.
 2. Aktused ja õppurite tunnustamine.
 3. Kaasava hariduse meetme taotlus.
 4. Õpihuvi laagrite taotlusvoor.
 5. Õpetajate tähtajalised lepingud.
 6. Õpilasesinduste toimevõime arendamine.
 7. Töögrupi moodustamine gümnaasiumi jätkusuutliku toimimise mudeli välja töötamiseks.

 

Koostas
Kaie Toobal
haridusjuht

HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUAD 12.04.2021

Lasteaiajuhtide ümarlaud 12.04.2021 kell 10.00

Koosolek toimub veebis zoom keskkonnas.

Päevakava:

 1. Direktorite info hetkeolukord.
 2. Lasteaedade lahtioleku ajad.
 3. Laste arv rühmades.

Lasteaia- ja koolijuhtide ühine ümarlaud kell 11.00-11.30

INFO:

 1. Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitamise kord (volikogu eelnõu ja saab Amphoras tutvuda 1-4/369).
 2. „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord" muutmine.
 3. Vastemõisa Lasteaia mooduli ehitus ja sõimerühma avamine.
 4. Suure-Jaani vallamaja laiendus ja Suure-Jaani Lasteaia rühmaruumi ehitus.
 5. Suure-Jaani Kooli rekonstrueerimise/uue maja ehitamise lähteülesande koostamisest.
 6. Lahmuse Kooli remondist.
 7. Maakondlik HEV projekt, kuhu liigume.
 8. Alkoholi tarbimise testimiseks vallas olemas elektrooniline indikaator.
 9. Direktorite asendamine puhkuse ajal.
 10. Järgmise ümarlaua toimumise aja kokku leppimine.

Koolijuhtide ümarlaud 12.04.2021 kell 11.30

Koosolek toimub veebis zoom keskkonnas.

Päevakava:

 1. Direktorite info hetkeolukord.
 2. Eesti Olümpiakomitee projekt Sport kooli tutvustus.
 3. Kooli palgakorralduse põhimõtted PGS § 71 lg 2 punkt 4 ja koolitöötajate koosseisude kinnitamine.

HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUAD 15.03.2021

Lasteaia direktorite ümarlaud 15.03.2021 kell 14.00 - 15.30. 
Koosolek toimus veebis.

Päevakava:

 1. Koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõude rakendamisest. Direktorite info hetkeolukorra kohta.
 2. Lastevanemate poolt makstav osa määr muutmine, kohatasu rakendamine perioodil 11.03.-11.04.2021.

TEEMAD lasteaia direktorid ja koolijuhid koos:

 1. 2021. aasta eelarve ja alaeelarved. Finantsjuht Kaja Toom
 2. Haridusjuhi 2021. aasta tööplaani tutvustus. 
 3. Viljandi Omavalitsuste Liidu HEV projekt.
 4. Hoolekogu moodustamise kord ja töökord muutmine (eelnõus muudatused punasega).
 • INFO
 • vallavalitsuse ajutine komisjon: valla hariduse tugiteenuste korraldusmudeli kasutusele võtmine;
 • vallavalitsuse ajutine komisjon Suure-Jaani Kooli lähteülesande koostamine;
 • info edastamisest haridusjuhile.

Kooli direktorite ümarlauad 15.03.2021 kell 14.45 - 17.00. 
Koosolek toimus veebis.

Päevakava:

 1. Koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõude rakendamisest. Direktorite info hetkeolukorra kohta.
 2. Esitatud arengukavade menetlemisest.
 3. Koolide juhtkonna koosolekud.

15.02.2021 toimuva koolijuhtide ümarlaua teemad:

 1. 2021. aasta eelarve eelnõu ettepanekud. Finantsjuht Kaja Toom
 2. Hallatavate asutuste remondid jooksval eelarve aastal. Majandusosakond
 3. Arengukavade koostamine (Olustvere, Kirivere, Võhma, Suure-Jaani Gümnaasium), arengukava aruanne.

Arutelu ja ettepanekud:

 • Põhja-Sakala vallavalitsuse hallatava asutuse struktuuri, koosseisu ja töötasustamise aluste kinnitamise kord (lisatud kirjale) volikogu määruse eelnõu.
 • HOLP rakendamine – soovitakse ühes valla koolis läbi viia praktiline õppus. Millise kooli valime?
 • Info vallavalitsuse komisjonid
 • Põhja-Sakala Vallavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine hariduslike tugiteenuste korraldamiseks vallas
 • Põhja-Sakala Vallavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine Suure-Jaani Kooli rekonstrueerimise lähteülesande koostamiseks.

JÄRGMINE ÜMARLAUD TOIMUB: 15.03.2021 kell 14.45

 

Kohtumiseni
Kaie Toobal
haridusjuht

HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUAD 25.01.2021

Lasteaiajuhtide ümarlaud 25.01.2021 kell 14.00

Koosolek toimub vallamaja volikogu saalis.

Päevakava:

 1. 2021. aasta eelarve ja selle põhimõtete tutvustamine. Finantsjuht Kaja Toom
 2. Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2021 – 2024. Finantsjuht Kaja Toom
 3. Haridusvaldkonna tegevuste ja tasude ühtlustamiseks õigusaktide kehtestamine, volikogu määrused.  Haridusjuht Kaie Toobal
  1. Põhja-Sakala vallavalitsuse hallatava asutuse struktuuri, koosseisu ja töötasustamise aluste kinnitamise kord
  2. Valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused.
  3. Lasteaia toiduraha maksumuse ühtlustamine
  4. Töötajate toidukorra maksumus
 4. Hariduse arengukava ülesanded aastaks 2021-2022 (alusharidus). Haridusjuht Kaie Toobal
 5. INFO kolletiivpuhkused ja õpetajate puhkused
 6. Järgmise ümarlaua toimumise aja kokku leppimine. Toimub 15.03.2021 kell 14.00

Koolijuhtide ümarlaud 26.01.2020 kell 15.30 

Koosolek toimub vallamaja volikogu saalis.

Päevakava:

 1. 2021. aasta eelarve ja selle põhimõtete tutvustamine. Finantsjuht Kaja Toom
 2. Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2021 – 2024. Finantsjuht Kaja Toom
 3. Haridusvaldkonna tegevuste ja tasude ühtlustamiseks õigusaktide kehtestamine, volikogu määrused. Haridusjuht Kaie Toobal
  1. Põhja-Sakala vallavalitsuse hallatava asutuse struktuuri, koosseisu ja töötasustamise aluste kinnitamise kord
  2. Valla üldhariduskoolide ja huvikooli pedagoogide ning koolijuhtide töötasustamise alused
  3. Suure-Jaani Huvikooli ja Võhma Muusikakooli õppemaksu määra kehtestamine
  4. Lasteaia toiduraha maksumuse ühtlustamine
  5. Töötajate toidukorra maksumus
 4. Hariduse arengukava ülesanded aastaks 2021-2022 (üldharidus). Haridusjuht Kaie Toobal
 5. INFO
 6. Järgmise ümarlaua toimumise aja kokku leppimine. Toimub 15.02.2021 kell 15.30.