HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUD 08.11.2021

11/9/21

1. Finantsjuhi teemad:

 • 2022. aasta eelarve ja sellega seonduvad tabelid, muudatused seadustes, muudatused meie valla kordades,
 • koolide ja lasteaedade eelarvete täitmine. Probleem – liigne takerdumine Veera uuendustesse ja parandustesse. Eelarve üle otsustamisel peab liigselt juhinduma raamatupidajast ja seoses sellega mõned planeeritud tegevused takerduvad. Millised on lahendused?
 • kas tervise-edendamise toetus meie koolide töötajatele on võimalik eelarves kajastada (nt 100 eur aastas inimese kohta, meie valla ettevõtetes nt veekeskus, jõusaal, treeningu tasu).

2. Avatud taotlusvoor „Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks.

3. Huvihariduse ja -tegevuse kava 2022.

4. Kvaliteetse huvihariduse korraldamise perspektiiv Viljandimaal. 

5. Valimisliidu Ühine Tee, Eesti Konservatiivse Rahavaerakonna, Eesti keskerakonna, Isamaa Erakonna ja Erakonna Eesti 200 koalitsioonileping Põhja-Sakala valla inimeste heaks

6. MTÜ Eesti Koolitoidu Liidu pöördumine.

7. Arutelud 

Järgmine haridusjuhtide ümarlaud toimub 13.12.2021 kell 14.00.

HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUD 11.10.2021

10/12/21

1. Finantsjuhi teema

 • eelarve 2022 tabel 6 täitmine
 • Põhja-Sakala valla raamatupidamise sise-eeskiri ja Põhja-Sakala vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirja alusel kehtestatavad vormid, tööajatabelid

2. Info

 • 2021/2022 õppeaasta arvudes
 • alusharidus – lähiaja plaanid, tegelikkus arvudes
 • uue õppeaasta kulgemisest koolides ja lasteaedades – haridusjuhtide info
 • tagasiside valla õpetajate päev 2021
 • muudatused Põhja-Sakala valla tunnustamiste korras
 • riskianalüüside seis
 • EHIS andmed
 • Viljandimaa Omavalitsuste Liidu projekt „Hea ja optimaalse huvihariduse võimalused rahvastiku vähenemist arvestades Viljandimaal".
  Projekti lõpptähtajaks on 15. jaanuar 2022. Uuringu teostaja Civitta AS
 • Haridusjuhtide palgad vabariigis, maakonnas, vallas
 • Kriisinõustamine (leping koostööpartneriga).

3. Muud päevakajalised küsimused ja teemad.

HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUD 23.08.2021

9/1/21

23.08.2021 toimus järjekordne valla haridusjuhtide ümarlaud. Ümarlaua põhifookus oli suunatud  algavale õppeaastale. Toimus info jagamine, kuidas uuel õppeaastal kujuneb õppetöö korraldus arvestades COVID-19 kehtestatud nõudeid haridusasutustele. Haridus- ja Teadusministeerium on varustanud omavalitsust kiirtestidega ning need saavad õppeaasta alguseks haridusasutustele välja jagatud. Haridusjuht vahendas veel infot kooli pidajale riigi poolt lisavahendite eraldamisest õpilünkade tasandamiseks, asutuste kodulehtedel kajastatu kohta ja Eesti Hariduse Infosüsteemis andmete korrastamise vajaduse kohta. Haridusjuht tutvustas enda tööplaani II poolaastaks. Finantsjuht rääkis tähelepanekutest haridusasutuste raamatupidamise algdokumentide koostamisel ja andis eelinfo lisaeelarve kokkupanemise kohta.

Haridusjuht kutsus juhte ülesse esitama kandidaate valla hariduspreemiatele.

Kaie Toobal
Põhja-Sakala valla
haridusjuht

HARIDUSJUHTIDE ÜMALAUAD 17.05.2021

5/18/21

Lasteaiajuhtide ümarlaud

Päevakava:

 1. Direktorite info hetkeolukorrast.
 2. Alushariduse juhtimine piirkonnas (Suure-Jaani Kooli tegutsemiskoha lasteaiad, Vastemõisa ja Kõidama Lasteaed).
 3. Vastemõisa moodulmaja hanke tulemustest.

Lasteaia- ja koolijuhtide ühine ümarlaud

INFO:

 1. Kokkuvõte vallavalitsuse ajutise komisjoni hariduslike tugiteenuste korraldamine vallas ettepanekutest vallavalitsusele.
 2. Hariduse arengukava ja haridusjuhi tööplaan III kvartal tegevused:
 • Valla üldhariduskoolide ja huvikooli õpetajate ning koolijuhtide palgakorralduse põhimõtted.
 • Valla koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja töötajate palgakorralduse põhimõtted.
 • Õpetajate vallasisese koolitamise põhimõtete ja tegevuskava väljatöötamine.
 • Õpetajate värbamise ja motiveerimise põhimõtete ning nende toetamise meetmete väljatöötamine.
 1. Järgmise ümarlaua toimumise aja kokku leppimine.

 

Koolijuhtide ümarlaud

Päevakava:

 1. Direktorite info hetkeolukorrast.
 2. Aktused ja õppurite tunnustamine.
 3. Kaasava hariduse meetme taotlus.
 4. Õpihuvi laagrite taotlusvoor.
 5. Õpetajate tähtajalised lepingud.
 6. Õpilasesinduste toimevõime arendamine.
 7. Töögrupi moodustamine gümnaasiumi jätkusuutliku toimimise mudeli välja töötamiseks.

 

Koostas
Kaie Toobal
haridusjuht

HARIDUSJUHTIDE ÜMALAUAD 12.04.2021

Lasteaiajuhtide ümarlaud 12.04.2021 kell 10.00

Koosolek toimub veebis zoom keskkonnas.

Päevakava:

 1. Direktorite info hetkeolukord.
 2. Lasteaedade lahtioleku ajad.
 3. Laste arv rühmades.

Lasteaia- ja koolijuhtide ühine ümarlaud kell 11.00-11.30

INFO:

 1. Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitamise kord (volikogu eelnõu ja saab Amphoras tutvuda 1-4/369).
 2. „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord" muutmine.
 3. Vastemõisa Lasteaia mooduli ehitus ja sõimerühma avamine.
 4. Suure-Jaani vallamaja laiendus ja Suure-Jaani Lasteaia rühmaruumi ehitus.
 5. Suure-Jaani Kooli rekonstrueerimise/uue maja ehitamise lähteülesande koostamisest.
 6. Lahmuse Kooli remondist.
 7. Maakondlik HEV projekt, kuhu liigume.
 8. Alkoholi tarbimise testimiseks vallas olemas elektrooniline indikaator.
 9. Direktorite asendamine puhkuse ajal.
 10. Järgmise ümarlaua toimumise aja kokku leppimine.

Koolijuhtide ümarlaud 12.04.2021 kell 11.30

Koosolek toimub veebis zoom keskkonnas.

Päevakava:

 1. Direktorite info hetkeolukord.
 2. Eesti Olümpiakomitee projekt Sport kooli tutvustus.
 3. Kooli palgakorralduse põhimõtted PGS § 71 lg 2 punkt 4 ja koolitöötajate koosseisude kinnitamine.

HARIDUSJUHTIDE ÜMARLAUAD 15.03.2021

Lasteaia direktorite ümarlaud 15.03.2021 kell 14.00 - 15.30. 
Koosolek toimus veebis.

Päevakava:

 1. Koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõude rakendamisest. Direktorite info hetkeolukorra kohta.
 2. Lastevanemate poolt makstav osa määr muutmine, kohatasu rakendamine perioodil 11.03.-11.04.2021.

TEEMAD lasteaia direktorid ja koolijuhid koos:

 1. 2021. aasta eelarve ja alaeelarved. Finantsjuht Kaja Toom
 2. Haridusjuhi 2021. aasta tööplaani tutvustus. 
 3. Viljandi Omavalitsuste Liidu HEV projekt.
 4. Hoolekogu moodustamise kord ja töökord muutmine (eelnõus muudatused punasega).
 • INFO
 • vallavalitsuse ajutine komisjon: valla hariduse tugiteenuste korraldusmudeli kasutusele võtmine;
 • vallavalitsuse ajutine komisjon Suure-Jaani Kooli lähteülesande koostamine;
 • info edastamisest haridusjuhile.

Kooli direktorite ümarlauad 15.03.2021 kell 14.45 - 17.00. 
Koosolek toimus veebis.

Päevakava:

 1. Koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõude rakendamisest. Direktorite info hetkeolukorra kohta.
 2. Esitatud arengukavade menetlemisest.
 3. Koolide juhtkonna koosolekud.

15.02.2021 toimuva koolijuhtide ümarlaua teemad:

 1. 2021. aasta eelarve eelnõu ettepanekud. Finantsjuht Kaja Toom
 2. Hallatavate asutuste remondid jooksval eelarve aastal. Majandusosakond
 3. Arengukavade koostamine (Olustvere, Kirivere, Võhma, Suure-Jaani Gümnaasium), arengukava aruanne.

Arutelu ja ettepanekud:

 • Põhja-Sakala vallavalitsuse hallatava asutuse struktuuri, koosseisu ja töötasustamise aluste kinnitamise kord (lisatud kirjale) volikogu määruse eelnõu.
 • HOLP rakendamine – soovitakse ühes valla koolis läbi viia praktiline õppus. Millise kooli valime?
 • Info vallavalitsuse komisjonid
 • Põhja-Sakala Vallavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine hariduslike tugiteenuste korraldamiseks vallas
 • Põhja-Sakala Vallavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine Suure-Jaani Kooli rekonstrueerimise lähteülesande koostamiseks.

JÄRGMINE ÜMARLAUD TOIMUB: 15.03.2021 kell 14.45

 

Kohtumiseni
Kaie Toobal
haridusjuht

HARIDUSJUHTIDE ÜMALAUAD 25.01.2021

Lasteaiajuhtide ümarlaud 25.01.2021 kell 14.00

Koosolek toimub vallamaja volikogu saalis.

Päevakava:

 1. 2021. aasta eelarve ja selle põhimõtete tutvustamine. Finantsjuht Kaja Toom
 2. Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2021 – 2024. Finantsjuht Kaja Toom
 3. Haridusvaldkonna tegevuste ja tasude ühtlustamiseks õigusaktide kehtestamine, volikogu määrused.  Haridusjuht Kaie Toobal
  1. Põhja-Sakala vallavalitsuse hallatava asutuse struktuuri, koosseisu ja töötasustamise aluste kinnitamise kord
  2. Valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused.
  3. Lasteaia toiduraha maksumuse ühtlustamine
  4. Töötajate toidukorra maksumus
 4. Hariduse arengukava ülesanded aastaks 2021-2022 (alusharidus). Haridusjuht Kaie Toobal
 5. INFO kolletiivpuhkused ja õpetajate puhkused
 6. Järgmise ümarlaua toimumise aja kokku leppimine. Toimub 15.03.2021 kell 14.00

Koolijuhtide ümarlaud 26.01.2020 kell 15.30 

Koosolek toimub vallamaja volikogu saalis.

Päevakava:

 1. 2021. aasta eelarve ja selle põhimõtete tutvustamine. Finantsjuht Kaja Toom
 2. Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2021 – 2024. Finantsjuht Kaja Toom
 3. Haridusvaldkonna tegevuste ja tasude ühtlustamiseks õigusaktide kehtestamine, volikogu määrused. Haridusjuht Kaie Toobal
  1. Põhja-Sakala vallavalitsuse hallatava asutuse struktuuri, koosseisu ja töötasustamise aluste kinnitamise kord
  2. Valla üldhariduskoolide ja huvikooli pedagoogide ning koolijuhtide töötasustamise alused
  3. Suure-Jaani Huvikooli ja Võhma Muusikakooli õppemaksu määra kehtestamine
  4. Lasteaia toiduraha maksumuse ühtlustamine
  5. Töötajate toidukorra maksumus
 4. Hariduse arengukava ülesanded aastaks 2021-2022 (üldharidus). Haridusjuht Kaie Toobal
 5. INFO
 6. Järgmise ümarlaua toimumise aja kokku leppimine. Toimub 15.02.2021 kell 15.30.