Koduteenus

Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise korra § 23:

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

Teenust ei osutata isikule, kellele on seatud täisealise isiku hooldus.

Koduteenuse käigus osutatavad toimingud:

 • toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite, valmistoiduga varustamine jmt;
 • abistamine majapidamistoimingutes teenuse saajale kuuluvate vahenditega;
 • abistamine ja nõustamine tervishoiu-, finants-, sotsiaal- ja muude toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamisel ameti- ja teenindusasutustes;
 • küttematerjaliga varustamise korraldamine;
 • kõrge abivajadusega isiku juhendamine ja abistamine eneseteeninduses;
 • muud toimingud, mis on vajalikud isiku toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes.

Koduteenust osutatakse igale teenuse vajajale koostatud personaalse hoolduskava alusel, mille koostab teenuse osutaja koostöös teenuse saajaga.

Koduteenuse osutamine on üldjuhul korraldatud läbi valla hallatava asutuse, Võhma Päevakeskuse. Teenuse osutaja sõlmib lähtuvalt teenusele suunamise haldusaktist ja hoolduskavast teenuse saajaga teenuse osutamise lepingu.

 

Koduteenuse määramisel lähtutakse iga inimese individuaalsetest vajadustest, mis selguvad hindamise käigus ning lahendatakse juhtumipõhiselt. Koduteenus jaguneb koduabiteenuseks ja isikuabiteenuseks.

Nii koduabi- kui isikuabiteenuse toimingute puhul kirjutatakse haldusaktis lahti, mis tegevusi koduteenuse raames osutatakse, mitu korda nädalas koduteenust osutatakse ning soovituslik tundide maht kuus.

Koduteenuste hind on tunnipõhine.

Teenuse osutamise korra ajaline arvestus:

 • teenuse osutamise esimene tund on arvestuslikult 1 tund ehk 60 minutit;
 • alates teisest tunnist on väikseimaks ajalise mõõte pikkuseks mitte vähem kui pool tundi ehk 30 minutit;
 • ühe teenuse osutamise korra ajaline määr ei saa olla vähem kui 60 minutit.

Iga teenuse osutamise juurde kuulub kodukülastus, vajadusel tellimuse vastuvõtmine, info jagamine ja/või vestlus (kodukülastuse kohta vähemalt 15 minutit), teenuse käigus tehtavad tegevused vastavalt haldusaktile ja teenuseosutamise lepingule.

Koduteenuse taotlemiseks tuleb pöörduda piirkonna sotsiaaltööspetsialisti või sotsiaaltöötaja poole.

Koduteenuse hinnad on:

 • Rahvastikuregistri järgselt Põhja-Sakala vallas elavale inimesele 2 eurot tund;
 • Inimesele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Põhja-Sakala vallas, 4 eurot tund.

Juhtumipõhiselt võib vallavalitsus vähekindlustatud isiku või perede või muul põhjendatud ja hinnatud vajaduse puhul ning sotsiaalosakonna ettepanekul vähendada teenuse eest tasu võtmise määra.

Alus: Põhja-Sakala vallas koduteenuse eest võetav tasu