Toetuse taotlemine puudega isiku eluruumi kohandamiseks meetmest „Puuetega inimeste eluaseme kohandamine“ I, II ja III taotlusvoor

„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" (edaspidi meetme tegevus) meetme raames on kohalikel omavalitsustel võimalik taotleda toetust.

Eluruumide kohandamise meetme tegevuse toetuse raames saavad kohalikud omavalitsused toetada puudega inimesi nende kodude kohandamisel ja arendada välja puudega inimestele eluruumide kohandamise teenuse.

   Kodukohanduse meetmest saab lugeda SIIT.

Kohandada saab eluruume, mis on ette nähtud aastaringseks elamiseks ning on kohanduse saaja tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht. Eluruumi kohandamine on puudega inimese erivajadusest tulenev eluruumi ümberehitamine või kohandamine olemasoleva olukorra parandamiseks.

Meetmest saab toetust taotleda järgnevateks tegevusteks:
1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
2) hügieenitoimingute parandamiseks;
3) köögitoimingute parandamiseks.

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamine ei kuulu toetavate tegevuste hulka.

Toetust saab taotleda, esitades vallavalitsusele taotluse DOC   PDF, lisades taotlusele eluruumi omaniku nõusoleku kodukohanduseks DOC   PDF, kui kohanduse saaja ei ole omanik, või vajadusel korteriühistu kirjaliku nõusoleku.

Palume lisada juba koos taotlusega vähemalt 2 hinnapakkumist kohandusele (vajadusel nõustame).

Lepingu alusel kasutuses oleva eluruumi puhul peab taotlejal olema õigus omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt 5 aastat pärast kohanduse planeeritud lõpetamist. See tähendab, et leping peab kehtima ka eluruumi omaniku vahetumisel ning leping peab olema kantud kinnistusraamatusse.

 Taotlusi vallavalitsusele saab esitada 01.06.2020 kuni 22.06.2020.
       2021. aastal toetatakse Põhja-Sakala vallas kuni 5* kodukohandust.

* Kui taotlusi esitatakse rohkem kui 5, eelistatakse lapsi ja noori täiskasvanutele ning erivajadusest tulenevast kodukohanduse saamise olulisuse määrast. Eelistatakse neid kohandusi, kus olukorra parendamiseks ei ole teisi alternatiive ning kohanduse tegemata jätmine kahjustab tugevalt inimese ise hakkamasaamist erivajaduse tõttu.

Kodukohandamise projektis osalemiseks teeb vallavalitsus otsuse kohandustaotluse põhjendatuse ja meetme vastavuse ning projektis osalemise kohta iga taotluse osas eraldi laekumise järjekorra alusel. Kui taotlusi on rohkem, kui eelarve lubab, eelistatakse lapsi, noori täiskasvanutele ning olulisuse määrast kodukohandust saada tulenevalt erivajadusest. Eelistatakse kohandusi, kus teisi alternatiive ei ole ja kohanduse tegemata jätmine kahjustab tugevalt inimese isehakkamasaamist erivajaduse (puude) tõttu.

Toetuse suurus oleneb meetmes ettenähtud ühikuhindadest.

Taotluse läbivaatamisele järgneb vajadusel kodukülastus, hetkeolukorra kaardistus ja fotode tegemine ning hinnapakkumiste võtmine kohanduse saaja poolt, kui seda ei tehtud koos taotlusega.
Otsus tehakse odavama hinnapakkumise alusel.

Vallavalitsus ei kata:
1) kohandamise taotlemiseks tehtud kulusid;
2) kohandamisega seotud kulusid, mille vajadus ei tulene otseselt kohanduse saaja erivajadusest ning ei ole vajalikud eluruumi ehituseelse väljanägemise taastamiseks;
3) kulusid ehitusmaterjalidele ja abivahenditele, millele on olemas soodsam ja kohanduse saaja erivajadusi arvestav alternatiiv;
4) tahtlikult vääralt arvestatud kulusid;
5) kohandamise tööde teostaja vastutusalas olevast lohakusest või tegemata jätmise tagajärjel tekkinud kulusid;
6) teisaldatavate abivahendite soetamist.

Kohanduse saaja on kohustatud:
1) tegema kohanduse vastavalt kokku lepitud tingimustele;
2) kasutama toetust sihtotstarbeliselt.

   Täpsemat infot saab küsida:
Eveli Lilleoja, eveli.lilleoja@pohja-sakala.ee, telefon 435 5448 või
Piret Jukk, piret.jukk@pohja-sakala.ee, telefon 437 8538.

I taotlusvoor:

Puuetega inimeste eluaseme kohandamise meetme I voorus saadi toetust 6 inimese kodu kohandamiseks. Toetust taotleti summas 21 420 eurot.

Hügieenitoimigute parandamiseks tehti 3 kodukohandamist.

Liikuvusega seotud toimingute parandamise raames paigaldati 1 platvormtõstuk ja 2 vaheplatvormita kaldteed.

2019. aastal toetatakse Põhja-Sakala vallas kuni 10 kodukohandust. (I taotlusvoorus sai Põhja-Sakala vald toetust 6 kodukohanduse tegemiseks; II voorus on Põhja-Sakala vallavalitsusel võimalik meetmest saada rahastust kuni 49 775 eurot ehk vähemalt 10 inimesele).

 

Author: ANGELA HÄRM