Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon kontrollib ja hindab enda kinnitatud tööplaani alusel või volikogu ülesandel:
  1) valitsuse tegevuse vastavust volikogu määrustele ja otsustele;
  2) valla ametiasutuse, ametiasutuse hallatavate asutuste ja valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla vara kasutamise sihipärasust;
  3) tulude tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulude vastavust valla eelarvele;
  4) valla sõlmitud lepingute täitmist;
  5) valla eelarve täitmist.

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 16.12.2021 määrus nr 3 "Põhja-Sakala Vallavolikogu töökord"

Komisjoni koosseis:

esimees Jan Kraner
aseesimees Priit Toobal
liikmed: Margus Ojaste, Arnold Pastak ja Tõnis Riisk

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.10.2022 otsus nr 95 "Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni koosseisu muutmine"
 

Revisjonikomisjoni protokollid

Komisjoni koosolekud:

24. novembril kell 12 Suure-Jaani Tervisekojas

27. juunil kell 16 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

13. aprillil kell 15 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

9. märtsil kell 16.05 veebikeskkonnas

16. veebruaril kell 16 veebikeskkonnas

2. veebruaril kell 15 Suure-Jaani kooli aulas