Elurikkus

Põhja-Sakala valla elurikkus on Eesti mastaabis väga mitmekesine. Valla elurikkus väljendub ulatuslikes rabamassiivides ja metsades, kus loodus on säilinud inimtegevustest peaaegu puutumatuna. Vallas on hästi tagatud bioloogilise mitmekesisuse säilimine, kuna 32% valla territooriumist moodustuvad kaitsealad. Eriti olulist rolli täidab Soomaa rahvuspark, mis on elupaigaks mitmetele looma, taime, seene ning sambliku liikidele, sealhulgas ka kaitsealustele liikidele. Soomaa rahvuspark on tähtis elurikkuse säilitaja oma suure territooriumi ning puutumatu looduskeskkonna poolest.

Valdkondlikud eesmärgid

Põhja-Sakala valla arengukava aastateks 2019-2025 visiooniks taristu ja elukeskkonna osas on:

Puhta looduse, hea ligipääsetavusega ja arenenud taristuga piirkond võimaldab vallas elada ja töötada.

Strateegilised eesmärgid

  1. Optimaalne ühistranspordikorraldus, tagatud on valla piirkondlike keskustevaheline ühendus.
  2. Kaasajastatud, keskkonnasõbralikud, nutikad ja energiatõhusad taristud. Tiheasustusalad on valgustatud.
  3. Kogukonna turvatunne on tagatud.
  4. Puhas ja inimsõbralik elukeskkond.
  5. Keskkonnateadlikud vallaelanikud.
  6. Kvaliteetne andmeside on kättesaadav kõigile valla elanikele.

Keskkonnalubade teated

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4 alusel peab vallavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates vallavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt:
- millist tegevust kavandatakse;
- loa taotleja nimi;
- andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta;
- viide veebilehele, kus keskkonnaloa taotlus on kättesaadav.

Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse rahuldamiseni. Keskkonnaameti poolt väljastatud keskkonnaload on leitavad keskkonnaotsuste infosüsteemist.