Põhja-Sakala valla teenetemärk

Põhja-Sakala valla teenetemärk nr 4
EVALD SEPP

Evald Sepp asus Suure-Jaani Gümnaasiumi juhtima 17. augustil 2015.

Suure-Jaani Gümnaasium on Evaldi juhtimise all säilitanud oma traditsioonid ning tegelenud mitmekülgsete sportimisvõimaluste loomise ja arendamisega. Gümnaasiumi tuntakse just tugeva spordisuuna tõttu. Suure-Jaani Gümnaasium on kõrgeima õpilaste arvuga gümnaasium riigigümnaasiumi järel maakonnas. Kahtlemata võib saavutuseks lugeda suurt soovijate arvu gümnaasiumisse astumisel, sest direktoril on olnud võtmeroll kooli maine kujundamisel. Gümnaasium on Evaldi juhtimisel olnud oluliseks noorte hoidjaks kogukonnas, kus gümnaasiumiealiste õpilaste näol tuuakse valda palju uusi noori ka väljastpoolt oma kogukonda. Evald on vedanud entusiastlikult GLOBE projekti ning hoidnud end noortele lähedal tegutsedes karatetreenerina.

17. augustil 2020 kinnitas Põhja-Sakala Vallavalitsus Suure-Jaani Kooli direktoriks Evald Sepa ning otsustas viia Suure-Jaani Kooli ja Suure-Jaani Gümnaasiumi ühise juhtimise alla.

Evald on ise öelnud, et peab kooli juhtimisel oluliseks meeskonnatööd ja kooliperet kui tervikut. Alates sellest hetkest saigi Evaldile osaks suur katsumus luua seitsmest üksusest koosnev ühtne tervik. Võib öelda, et eriilmeliste üksuste liitmine Evaldil õnnestus. Säilitati kõigi nägu ning samas tunti end suure üksuse olulise osana. Kolleegid on öelnud, et Evald väärtustas kõiki asutuses töötavaid inimesi. Vähe on inimesi, kel võime teisi ära kuulata ja seetõttu panna neid end erilisena tundma. Juhi oluline oskus on tagasiside andmine. Kui tagasiside saab antud läbi õppimiskogemuse mõlemale poolele, on tagatud lisaks isiklikule arengule ka kooli areng.

Evaldit võib pidada rahuliku meele ja kindla olekuga juhiks, kes 29. augustil 2023 suundus juhtima Tartu Veeriku kooli, jättes endast maha kokkuhoidva ja koostööd hindava meeskonna.

FOTO: Kristjan Lust

Põhja-Sakala valla teenetemärk nr 3
LIIVI LINDEMANN

Liivi Lindemann on Olustvere kooli kauaaegne õpetaja (aastast 1996) ja kooli juht (aastast 1998). Tema suhtumine töösse on korrektne, täpne, põhjalik. Suhtlemisel kolleegidega on ta sõbralik ent nõudlik, aga alati toetav. Liivi on hea kuulaja ja suhtub kolleegidesse kui võrdsetesse koostööpartneritesse, samas arvestades inimeste eripäradega. Liivi on kindla visiooniga ja innustab kõiki selle nimel koostööd tegema. Direktorina kannab ta hoolt, et kool oleks kaasaegne. Ta omab õppealajuhataja, majandusjuhataja, psühholoogi, personalijuhi kompetentsi.

Liivi on direktorina läbi aastate seisnud Olustvere põhikooli hea nime ja säilimise eest. Direktorina on ta läbinud ja kaasanud oma kolleege meeskonnakoolitustele ning ühtlasi vabariigis juhendanud mentorina mitmeid alustavaid koolijuhte ja on sellega seotud ka käesoleval õppeaastal.

Liivi Lindemann on kolleege mõistev, lapsevanemaid usaldav ja õpilasi toetav juht, kes tajub tervikpilti, ühiskonna ja haridusvaldkonna arenguid ning on võimeline kooli sellest lähtuvalt arendama.

Liivi on loominguline üllataja, kes loob igale kolleegile sünnipäevaks isikupärase pöördumise. Liivi sõnavõtud kooli aktustel on oodatud, need on pikitud eluliste metafooride ja südamest tulevate mõtetega. Tema positiivsus ja hea energia on need, mis innustavad meid kõiki paremaks saama!

FOTO: Kristjan Lust

Põhja-Sakala valla teenetemärk nr 2
TIINA LEIS

Tiina Leis on 25-aastase Koksvere Maanaiste Selts asutajaliige ja juhtinud seda algusaastatest peale. Tiina on kui seltsi „elav ajalugu", kõige kogenum liige ja kohalike olude parim tundja. Iga ettevõtmise juures on Tiina ka praegu nii nõuga kui jõuga abiks. Tema õiglaselt kriitiline meel ja tasakaalukus majandamises on seltsi liikmete poolt hinnatud.

Tiina eestvõttel alustati 1999. aastal lagunenud klubihoone põhjalikku rekonstrueerimist: maja sai uue katuse, ahju, soojustuse, saali põranda, uuendati elektrisüsteemi. Tänu nendele tegevustele sai seltsimaja aktiivsesse kasutusse võtta.

Aastakümneid on majas toimunud kogukonda liitvad sündmused: erinevad õpitoad, eakate peod, millest võtavad osa inimesed nii Võhmast, Reegoldist kui Olustverest. Kord nädalas laenutab Kõo raamatukogu külarahvale raamatuid, toimuvad kirjanduslikud neljapäevad, kus ühises kohvilauas arutatakse päevaprobleeme.

Tänaseks on Koksvere Maanaiste Seltsist kasvanud hästitoimiv kodanikuühendus, mis suudab oma tegemistesse kaasata kogukonna. Tiina on seltsi erinevate ettevõtmiste initsiaator. Nii on traditsioonideks saanud eakate iga-aastased väljasõidud erinevatesse Eestimaa paikadesse, koos tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi, korraldatakse matku. Tiina initsiatiivil otsustas selts osaleda vabatahtlike seltsiliste projektis. Tiina on tegev eakate ümarlaua liikmena.

Tiina on kogu hingega panustanud kohalikku seltsiellu ja kogukonna ettevõtmistesse. Ta on kohalike traditsioonide ja rahvapärimuste hoidja ning juhtinud ka oma lapsi vanavanemate õpetusi hindama. Tänu Tiinale ja tütar Õnne Uusile on seltsimajas pidevalt erinevad püsinäitused Eesti rahva käsitöödest, Tiina ja Õnne koostööna valmivad maja temaatilised kaunistused.

Oma käsitöö ja toidutegemise oskusi on Tiina aastate jooksul jaganud ka Kõo raamatukogus üleriigilise õpitunni raames. Tiina on avanud oma kodu erinevateks kogukonna tegevusteks.
Tiina Leisi osavõtul on tehtud kaks kultuuriajaloolist filmi: „Rukkilõikus Pilu talus", mis filmiti Tiina kodutalus ja põldudel ning „Koksvere leivategu", mis on üles võetud seltsimajas. Filmide autoriks on Imre Annus Lõunameedia OÜ-st.

FOTO: Kristjan Lust

Põhja-Sakala valla teenetemärk nr 1
ROMEO MUKK

Romeo Mukk on sündinud 3. jaanuaril 1948 Tartumaal. Praeguses elukohas, Kuhjavere külas on ta aastast 1983, kus alustas Tirel talupidamisega ja on löönud aktiivselt kaasa vabatahtlikuna kolmandas sektoris.

1998. aastal alustas Romeo Kuhjavere küla taasäratamisega. Aasta pärast moodustati mittetulundusühing Kuhjavere Küla Selts, mille juhatuse esimees on ta ka täna. Romeo Mukk valiti Kuhjavere külavanemaks 1999. aastal. Nende 25 aasta jooksul on külas toimunud olulised muudatused: telefonide paigalduse taotlemine majapidamistesse (enne oli vaid üks telefon karjalaudas); postiringi pikendamine kodudesse; heakorra parandamine, teekatete uuendamine. Külaelu on hoidnud aktiivsena erinevad algatatud ja jätkuvad traditsioonid: külavanema vastuvõtt EV aastapäeval, ühised jaanipäevad ja õppereisid. Külaelu tähelepanuväärseim traditsioon on Kuhjavere külateatrite festival, mida peetakse 2023. aastal 19. korda.

Saadud kogemusi on Romeo edasi jaganud teistele kogukondadele. Mitmed külad (Kootsi, Võhmaküla-Võivaku, Sürgavere, Metsküla jt) nimetavad Romeot kohaliku kogukonna "ristiisaks" – just tema innustusel on peetud esimesed külakoosolekud ja nad jätkavad tegevust tänaseni.

FOTO: Kristjan Lust

 

Teenetemärgiga tunnustatud

Aastal:
2024 Tiina Leis, Liivi Lindemann, Evald Sepp
2023 Romeo Mukk