Hajaasustuse programm

1. märtsil jõustus riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm", mille alusel viiakse alates 2018. aastast ellu Hajaasustuse programmi.

Hajaasustuse programmi kaudu rahastatava toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Programm on suunatud hajaasustusega piirkondadele.  Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Täpsem info programmi tingimuste kohta ning taotlemiseks ja aruandluseks vajalikud vormid leiab SIIT.

Taotlus tuleb esitada allkirjastatuna paberil Põhja-Sakala Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Lembitu pst 42 Suure-Jaani või digitaalselt aadressile pohja-sakala@pohja-sakala.ee. Taotlusi võetakse vastu 1. veebruarist 1. aprillini (k.a) 2021.

Põhja-Sakala vallas on hajaasustuse programmi kontaktisikuks keskkonnaspetsialist Kärt Linder, tel 5380 3282, kart.linder@pohja-sakala.ee

Toetuse aluseks on põhjendatud eelarve, mis koostatakse kahe võrdleva pakkumise alusel. Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises joogivee kättesaadavuse, elamu heitvee nõuete kohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.

Toetuse suurus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest ning taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33,33% projekti abikõlblikest kuludest.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotlusvorm ja taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Vajalikud viited:

Abiks salvkaevu rajamisel

Abiks puurkaevu rajamisel

Veehaarde sanitaarkaitseala

Veeproovide võtmine kodus

Puurkaevu ja -augu asukoha kooskõlastamine

Puurkaevu või -augu rajamist kavandav isik peab rajatava puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastama kohaliku omavalitsuse üksusega, Põhja-Sakala Vallavalitsusega.

Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm. Taotlus saata pohja-sakala@pohja-sakala.ee. 

Puurkaevu ja soojuspuuraugu rajamiseks tuleb taotleda ehitusluba ja koostada ehitusprojekt.

 

Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor oli avatud 1. veebruar kuni 1. aprill 2021. 

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 15.04.2020 korraldusega nr 226 on moodustatud hajaasustuse programmi taotluste menetlemiseks ja hindamiseks komisjon koosseisus:

Kärt Linder – komisjoni esimees;
Tiiu Umal;
Kalev Mitt;
Kuldar Kipper;
Aivar Veeperv.

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2021

----------

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor oli avatud 17. veebruar kuni 17. aprill 2020. 

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 15.04.2020 korraldusega nr 226 on moodustatud hajaasustuse programmi taotluste menetlemiseks ja hindamiseks komisjon koosseisus:

Kärt Linder – komisjoni esimees;
Tiiu Umal;
Kalev Mitt;
Kuldar Kipper;
Aivar Veeperv.

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2020

----------

Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvoor oli avatud 11. märts kuni 13. mai 2019. 

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 10.04.2019 korraldusega nr 168 on moodustatud hajaasustuse programmi taotluste menetlemiseks ja hindamiseks komisjon koosseisus:

Kärt Linder – komisjoni esimees,
Tiiu Umal,
Kalevi Kaur,
Kuldar Kipper,
Aivar Veeperv.

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2019

----------

Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvoor oli avatud 9. aprill kuni 11. juuni 2018. 

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 12.06.2018 korraldusega nr 411 on moodustatud hajaasustuse programmi 2018. a taotluste menetlemiseks ja hindamiseks komisjon koosseisus:

Tiiu Umal – komisjoni esimees,
Kalevi Kaur,
Kärt Linder,
Kuldar Kipper,
Aivar Veeperv.

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2018