Hajaasustuse programm

 Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor on suletud!

1. märtsil jõustus riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm", mille alusel viiakse alates 2018. aastast ellu Hajaasustuse programmi.

Hajaasustuse programmi kaudu rahastatava toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Programm on suunatud hajaasustusega piirkondadele. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Täpsem info programmi tingimuste kohta ning taotlemiseks ja aruandluseks vajalikud vormid leiab SIIT.

Põhja-Sakala vallas on hajaasustuse programmi kontaktisikuks keskkonnaspetsialist Kärt Linder, tel 5380 3282, kart.linder@pohja-sakala.ee.

Toetuse aluseks on põhjendatud eelarve, mis koostatakse hinnapakkumise alusel. Taotluse juurde kuulub kaks võrreldavat hinnapakkumist. Projekti eelarves sisalduvad tegevused peavad tagama taotleja majapidamises joogivee kättesaadavuse, elamu heitvee nõuete kohast kanaliseerimist tagava süsteemi, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi olemasolu.

Toetuse suurus ei või olla suurem kui 67% projekti abikõlblikest kuludest ning taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Kui taotleja on aastatel 2017–2021 hajaasustuse programmist juba toetust saanud, arvestatakse varasem toetussumma toetuse piirmäära sisse. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

 Põhja-Sakala Vallavalitsus kehtestas 17.01.2022 hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoorus eelistatud sihtrühmadeks leibkonnad, mille koosseisus on kuni 18-aastased liikmed ning leibkonnad, mille koosseisus on puudega isikud.

Taotlusvorm ja taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Taotluse esitamine

  • Ülalt leiad taotlemiseks vajalikud dokumendid. Taotlus koosneb taotlusvormist ja kohustuslikest lisadest olenevalt taotletavast valdkonnast ning planeeritud tegevustest.
  • Taotlus tuleb esitada taotlusvooru toimumise ajal allkirjastatuna digitaalselt aadressile pohja-sakala@pohja-sakala.ee või paberil Põhja-Sakala Vallavalitsuse kantseleisse, teenuskeskustesse.

NB! Veeanalüüs!

Veeanalüüs tehakse näitajate osas, mida peab vajalikuks Terviseamet, järgmistel juhtudel:

 1) enne taotluse esitamist (määruse § 10 lg 3 punkt 5)

  • kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veesüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine;
  • kui rajatakse joogiveetorustikku olemasolevast kaevust ja/või paigaldatakse sinna pump;
  • olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele.

 2) pärast tööde lõppu, välja arvatud juhul, kui projekti raames rajati veetorustik või paigaldati pump olemasolevasse kaevu (§ 15 lg 4 punkt 2)

Puurkaevude rajamise korral teeb veeanalüüsi selle ehitanud ettevõte (veeanalüüs on vajalik puurkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks).

Koondtabel juhtudest, mil tuleb tellida veeanalüüsid

Tegevus

Joogivee analüüs tuleb teha

Taotluse esitamisel

Pärast tööde teostamist

Salvkaevu süvendamine või puhastamine, kui probleemiks oli vee nappus.

Ei

(kuid Terviseamet soovitab seda teha, sest keemilise reostuse korral ei ole sageli võimalik puhastamisega vee kvaliteeti parandada)

Jah

Salvkaevu puhastamine, kui soovitakse parandada vee kvaliteeti

Jah

Jah

Uue salvkaevu ehitamine

Ei, kui kaevu üldse pole

Jah, kui vanas (salv)kaevus on joogikõlbmatu vesi ja seetõttu taotletakse toetust uue kaevu ehituseks.

Jah

Puurkaevu rajamine

Ei, kui kaevu üldse pole.

Jah, kui vanas (salv)kaevus on joogikõlbmatu vesi ja seetõttu taotletakse toetust uue kaevu ehituseks.

Jah, kuid kaevu rajav ettevõtja teeb selle ise (NB! Kontrolli hinnapakkumist).

Veetorustiku ja/või pumba paigaldamine

Jah, tõestamaks, et torustik ehitatakse välja ja/või pumbad paigaldatakse kõlbliku joogiveega kaevudele.

Ei

Puhastusseadmete paigaldamine

Jah

Jah

 

Puurkaevu ja -augu asukoha kooskõlastamine

Puurkaevu või -augu rajamist kavandav isik peab rajatava puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastama kohaliku omavalitsuse üksusega, Põhja-Sakala Vallavalitsusega.

Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm. Taotlus saata pohja-sakala@pohja-sakala.ee. 

Puurkaevu ja soojuspuuraugu rajamiseks tuleb taotleda ehitusluba ja koostada ehitusprojekt.

Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar kuni 1. aprill 2022. 

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 17.01.2022 korraldusega nr 18 on moodustatud hajaasustuse programmi taotluste menetlemiseks ja hindamiseks komisjon koosseisus:

Erki Heinatse - komisjoni esimees;
Kuldar Kipper;
Kärt Linder;
Tiiu Umal;
Aivar Veeperv.

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2022

----------

Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor oli avatud 1. veebruar kuni 1. aprill 2021. 

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 15.04.2020 korraldusega nr 226 on moodustatud hajaasustuse programmi taotluste menetlemiseks ja hindamiseks komisjon koosseisus:

Kärt Linder – komisjoni esimees;
Tiiu Umal;
Kalev Mitt;
Kuldar Kipper;
Aivar Veeperv.

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2021

----------

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor oli avatud 17. veebruar kuni 17. aprill 2020. 

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 15.04.2020 korraldusega nr 226 on moodustatud hajaasustuse programmi taotluste menetlemiseks ja hindamiseks komisjon koosseisus:

Kärt Linder – komisjoni esimees;
Tiiu Umal;
Kalev Mitt;
Kuldar Kipper;
Aivar Veeperv.

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2020

----------

Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvoor oli avatud 11. märts kuni 13. mai 2019. 

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 10.04.2019 korraldusega nr 168 on moodustatud hajaasustuse programmi taotluste menetlemiseks ja hindamiseks komisjon koosseisus:

Kärt Linder – komisjoni esimees,
Tiiu Umal,
Kalevi Kaur,
Kuldar Kipper,
Aivar Veeperv.

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2019

----------

Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvoor oli avatud 9. aprill kuni 11. juuni 2018. 

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 12.06.2018 korraldusega nr 411 on moodustatud hajaasustuse programmi 2018. a taotluste menetlemiseks ja hindamiseks komisjon koosseisus:

Tiiu Umal – komisjoni esimees,
Kalevi Kaur,
Kärt Linder,
Kuldar Kipper,
Aivar Veeperv.

Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2018