Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenus on 1,5 kuni 3 aastase lapse ja kuni 18 aastase raske või sügava puudega isiku hooldusõigust omavale inimesele, et toetada tema toimetulekut ja töötamist (18. aastaseks saanud raske või sügava puudega isiku puhul võib lapsehoiuteenust osutada kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil ta 18. aastaseks sai).

Raske ja sügava puudega lapse puhul hindab KOV teenuse vajadust igal lapsel eraldi. KOV nõustab teenuse saajat lapsehoiuteenuse osutaja valikul. Lapsehoiuteenuse vajadusest tulenevad toimingud ja teenuse osutamiseks olulised tingimused määratakse kindlaks kohaliku omavalitsuse ja teenuse saaja koostöös. Teenuse osutamisel tagab teenuseosutaja lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.

Lapsehoiuteenusega ei kompenseerita lasteaiakohtade, õpilaskodude ja pikapäevarühmade puudust, vaid pakutakse nende kõrval täiendava hooldamise ja järelevalve võimalust.  

Teenuse taotlemiseks tuleb lapse vanemal, hooldajal või eestkostjal esitada Põhja-Sakala vallavalitsuse sotsiaalosakonda järgmised dokumendid:
  1) kirjalik vormikohane taotlus;
  2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
  3) hooldusõigust omava isiku isikut tõendava dokumendi koopia;
  4) sotsiaalkindlustusameti otsus lapse puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
  5) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia (olemasolu korral);
  6) eriarsti hinnang abivajaduse kohta (olemasolu korral);
  7) eestkostjaks määramise otsus või perekonnas hooldamise lepingu koopia, kui taotluse esitab last hooldav isik.

Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord