Maamaksust

3/13/24

2022. aastal viis Maa-amet läbi maade hindamise, mis on aluseks 2024., 2025. ja 2026. aasta maamaksu arvutamisel. Kohalik omavalitsus pidi hindamise tulemusena kehtestama uued maamaksumäärad.

Põhja-Sakala valla maamaksumäärad kehtestati Põhja-Sakala Vallavolikogu 29.06.2023 määrusega nr 50 järgmiselt:
  1) elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,5% maa maksustamishinnast aastas;
  2) punktis 1 nimetamata maatulundusmaale (haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, muu maa) 0,5% maa maksustamishinnast aastas;
  3) punktides 1 ja 2 nimetamata sihtotstarbega maale (tootmismaa, ärimaa, sihtotstarbeta maa, veekogude maa, transpordimaa, jäätmehoidlamaa, kaitsealune maa, mäetööstusmaa, turbatööstusmaa, sotsiaalmaa, riigikaitsemaa) 1,0% maa maksustamishinnast aastas.

Maamaksuseaduse alusel on 2024. aastal maamaksust vabastatud kodualune maa, mille suurus on tiheasustusega alal 0,15 ha ja mujal 2 ha. Soodustust saab maaomanik, kui talle kuuluval kinnistul asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Lisaks rakendub 2024. aastal ka kaitsemehhanism – 10-protsendiline (või 5-eurone) piirmäär. See tähendab, et maamaks ei suurene 2023. aastaga võrreldes rohkem kui 10% aastas. Kui 10% on vähem kui 5 eurot,  kasvab maamaks igal aastal 5 euro võrra.

Selgitusi maamaksu kohta leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Lisainfo all on küsimuste ja vastuste rubriik (avaneb vajutades „+„ märgile), mille alt leiate selgitusi ka 2024. aasta maamaksu arvestamise kohta.

 

Maamaksu tasumine

Kuni 64-eurone maamaks mistahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tuleb tasuda ühe korraga 31. märtsiks.

Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tuleb tasuda 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tuleb tasuda hiljemalt 1. oktoobriks.

Kui maamaksusumma kokku on väiksem kui 5 eurot, siis maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata.

Oma maamaksuteateid, maatükkide andmeid, maksuarvutuse käiku ning maamaksu tasumise tähtaegu ja summasid näete maksu- ja tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA, kus pärast sisselogimist valige menüüst Maksud – Maamaks – Maamaksuteated ja maa andmed.

Maamaksu puudutavate küsimuste korral helistage telefonil 880 0811, kirjutage e-posti aadressil eraklient@emta.ee või e-MTA menüüpunktis Suhtlus – Kirjavahetus.


Maamaksuteade

Maksu- ja tolliamet arvutab maamaksu hiljemalt 15. veebruariks ning väljastab e-teenuste keskkonnas e-MTA maamaksuteate. Maamaksuteate väljastamisest teavitatakse saajat kas e-kirja teel või tekstsõnumiga. Kui Maksu- ja tolliametil maksumaksja e-posti aadressi või telefoninumbrit ei ole, saadetakse paberil maksuteade tavapostiga.

Kui maksuteates on maksustatava maakasutuse või maksumaksja andmed ebatäpsed, pöörduge andmete täpsustamiseks maa asukohajärgse linna- või vallavalitsuse poole.