Keskkonnaamet teavitab Lepakose hoiuala kaitsekorralduskava eelnõu avalikustamisest

Keskkonnaamet on koostanud Lepakose hoiuala kaitsekorralduskava aastateks 2022-2031. Kaitsekorralduskava eelnõuga saab tutvuda Keskkonnaameti koduleheküljel (Avalikul väljapanekul - Lepakose hoiuala kaitsekorralduskava 2022-2031 koostamine).

Tegemist on lühikavaga, kus on välja toodud alal läbi viidud uuringud, kaitse-eesmärgiks olevad loodusväärtused, nende mõjutegurid ja kaitsemeetmed ning vajalikud tegevused. Kaitsekorralduslikeks tegevusteks on poollooduslike koosluste hooldamine.

Kaitsekorralduskava avalikustamise periood on 8.12.-20.12.2021.

Oodatud on täiendavad ettepanekud kava ning kaitsekorralduslike tegevuste kohta e-postile info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 20. detsember 2021.

Kaitsekorralduskava avalikku koosolekut ei korraldata, soovi korral saab kokku leppida kohtumise Keskkonnaameti Viljandi kontoris (Paala tee 5, Viljandi).

Lisainfo: Meelis Suurkask 5164997, meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee

Tällevere külas Heina ja Õuna kinnistute projekteerimistingimuste avatud menetlus

12/2/21

Projekteerimistingimuste eelnõu arutelu toimub 7.12.2021 algusega kell 13 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, 3. korrus).

Projekteerimistingimuste eelnõuga tutvu lähemalt SIIN.

Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine (Õnniste II liivakarjäär)

12/1/21

Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel. 

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Roger Puit (registrikood: 10106076,aadress: Pärnu mnt 24b, Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti) 04.11.2021 esitatud Õnniste II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlus (esmataotlus registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 27.10.2021 menetluse nr M-117617 juurde, korrigeeritud taotlus esitatud 04.11.2021) on menetlusse võetud.

Taotletav Õnniste II liivakarjäär asub Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Tääksi külas eraomandisse kuuluval kinnistul Sepa (katastritunnus 54502:002:0290, registriosa nr 652939). Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Õnniste kruusamaardla (registrikaart nr 903) täiteliiva aktiivse tarbevaru plokki 4. Taotletava mäeeraldise pindala on 4,08 ha ja teenindusmaa pindala 5,76 ha. Mäeeraldisega seotud varu on järgmine: täiteliiva aktiivne tarbevaru on 54 tuh m³ ja kaevandatav varu 51 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 4 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on teede- ja üldehitus. Keskkonnaloa kehtivusajaks taotletakse 15 aastat. Kaevandatud maa korrastatakse metsamaaks. 

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS.

Põhja-Sakala valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava avalik väljapanek

OÜ Inseneribüroo STEIGER poolt on valminud Põhja-Sakala valla mürakaart ja müra vähendamise tegevuskava. Töö raames kaardistati Põhja-Sakala valla olulisimad liiklus- ja tööstusmüra allikad ning koostati välisõhus leviva müra kohta kokku 16 hajumiskaarti. Lisaks koostati müra vähendamise tegevuskava, millest juhinduda edasistes tegevustes.

Põhja-Sakala valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava avalik väljapanek toimub ajavahemikul 8. november – 22. november 2021. a Põhja-Sakala valla kodulehel www.pohja-sakala.ee. Samuti on võimalik materjalidega tutvuda vallamajas (leppides eelnevalt kokku aeg) ja valla raamatukogudes.

Dokumendid:

Põhja-Sakala valla mürakaart

Lisa 1 hajumiskaardid

Põhja-Sakala valla müra vähendamise tegevuskava

Avalik arutelu mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava tutvustamiseks toimub 24.11.2021 algusega kl 15.00 vallamaja II korruse saalis (Lembitu pst 42, Suure-Jaani) ja veebikeskkonnas. Lisame siinkohal, et korraldajana on meil õigus teha muudatusi arutelu toimumise kohas ja kellaajas, vastav info avaldatakse valla veebilehel.

Oma ettepanekuid saab esitada kuni 22. november 2021 Põhja-Sakala Vallavalitsuse e-postile pohja-sakala@pohja-sakala.ee või postiaadressile Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandimaa.

Mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Teade Võhma tervisepargi ja Olustvere raudteejaama ümbruse riigimetsas plaanitavatele metsatöödele saabunud ettepanekute avalikustamisest ja ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise projekti valmimisest

9/13/21

RMK on analüüsinud Olustvere raudteejaama ja Võhma tervisepargi ümbruses metsatööde kavatsustele saabunud ettepanekuid. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel:

1. Olustvere raudteejaama ümbrus;
2. Võhma tervisepark.

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes on RMK koostanud riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2021-2030. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel:

1. Olustvere raudteejaama ümbrus;
2. Võhma tervisepark.

RMK ootab koostatud metsatööde projektidele kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile viljandimaa@rmk.ee 4. oktoobriks 2021. a.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehel

Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine (Vastemõisa pais)

9/6/21

Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.

Põhja-Sakala Vallavalitsus taotleb keskkonnaluba Vastemõisa oja (VEE1140700) paisutamiseks Vastemõisa paisul (PAIS024600) Vastemõisa rahvamaja (registriosa nr 3683339; katastritunnus 87001:002:0116) kinnistul Vastemõisa külas Põhja-Sakala vallas Viljandimaal.

Põhja-Sakala Vallavalitsuse (reg nr 77000463; Lembitu
pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandimaa) 01.09.2021 esitatud
keskkonnaloa taotluse T/KL-1008616 (registreeritud 01.09.2021 kiri nr DM-116927-1).
Taotlete keskkonnaluba Vastemõisa oja (VEE1140700) paisutamiseks Vastemõisa paisul
(PAIS024600) Vastemõisa rahvamaja (registriosa nr 3683339; katastritunnus 87001:002:0116)
kinnistul Vastemõisa külas Põhja-Sakala vallas Viljandimaal.
Põhja-Sakala Vallavalitsuse (reg nr 77000463; Lembitu
pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandimaa) 01.09.2021 esitatud
keskkonnaloa taotluse T/KL-1008616 (registreeritud 01.09.2021 kiri nr DM-116927-1).
Taotlete keskkonnaluba Vastemõisa oja (VEE1140700) paisutamiseks Vastemõisa paisul
(PAIS024600) Vastemõisa rahvamaja (registriosa nr 3683339; katastritunnus 87001:002:0116)
kinnistul Vastemõisa külas Põhja-Sakala vallas Viljandimaal.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, keskkonnalubade taotlused ja menetlused, menetlus nr M-116927.

Ametlik teadaanne leitav SIIT.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade (Pärna (Nõrga) pais)

8/4/21

Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.

Ado Jürgen taotleb Nõrga oja (VEE1140600) paisutamiseks Pärna (Nõrga) paisul (PAIS016960) Pärna (registriosa nr 2721039; katastritunnus 87001:003:0005) ja Forelli (registriosa nr 3566739; katastritunnus 87001:003:0072) kinnistutel Metskülas Põhja-Sakala vallas Viljandimaal.
 

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, keskkonnalubade taotlused ja menetlused, menetlus nr M-116461.

 

Teade Võhma tervisepargi metsatööde plaanide kohta

8/3/21

RMK plaanib alustada metsatöödega Viljandimaal Põhja-Sakala vallas Võhma tervisepargiga piirnevas riigimetsas. RMK on hinnanud, et tegu võib olla metsadega, mida kohalik kogukond igapäevaselt kasutab.

RMK on kirjeldanud ala, mida käsitletakse aktiivsemalt kasutatava metsana ja koostati selle ala piires kasvavate metsade kaardid ja iseloomustuse. Võhma tervisepargi metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel: Võhma tervisepargi ümbruse riigimetsa kirjeldus

 Võhma tervisepargi metsaala majandamise ettepanekute ühine arutelu toimub Võhma tervisepargis 25. augustil kell 14.00.

RMK ootab ettepanekuid eeskätt järgmiste teemade kohta:

 1. kõrgendatud avaliku huviga metsaala ulatus ja paiknemine;
 2. metsaalal asuvate objektide või metsaala kasutusviiside säilitamine (nt jalutamiseks ja sportimiseks kasutatavad rajad);
 3. raieala väljanägemine raietööde järel (allesjäävate puude arv ja paiknemine);
 4. raiealade sobitamine maastikku;
 5. raietöödeks sobiv aeg (nädalapäev, kellaaeg, kuu, aasta lähema 10 aasta sees);
 6. raietööde järel kasvatatava noore metsa liigilisus (kasvukohale sobilike puude liigid).
Kirjalikult oodatakse kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Võhma tervisepargi metsatööde plaanimisel, aadressile viljandimaa@rmk.ee 23. augustiks 2021. a.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehel https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad

Lisainfo:
Elor Ilmet
RMK Viljandimaa metsaülem
viljandimaa@rmk.ee
505 3401

Teade Olustvere raudteejaama metsatööde plaanide kohta

8/3/21

RMK plaanib alustada metsatöödega Viljandimaal Põhja-Sakala vallas Olustvere raudteejaamaga piirnevas riigimetsas. RMK on hinnanud, et tegu võib olla metsadega, mida kohalik kogukond igapäevaselt kasutab.

RMK on kirjeldanud ala, mida käsitletakse aktiivsemalt kasutatava metsana ja koostati selle ala piires kasvavate metsade kaardid ja iseloomustuse. Olustvere raudteejaama metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel: Olustvere raudteejaama ümbruse riigimetsa kirjeldus 

 Olustvere raudteejaama metsaala majandamise ettepanekute ühine arutelu toimub Olustvere raudteejaama parklas 25. augustil kell 12.00.

RMK ootab ettepanekuid eeskätt järgmiste teemade kohta:

 1. kõrgendatud avaliku huviga metsaala ulatus ja paiknemine;
 2. metsaalal asuvate objektide või metsaala kasutusviiside säilitamine (nt jalutamiseks ja sportimiseks kasutatavad rajad);
 3. raieala väljanägemine raietööde järel (allesjäävate puude arv ja paiknemine);
 4. raiealade sobitamine maastikku;
 5. raietöödeks sobiv aeg (nädalapäev, kellaaeg, kuu, aasta lähema 10 aasta sees);
 6. raietööde järel kasvatatava noore metsa liigilisus (kasvukohale sobilike puude liigid).
Kirjalikult oodatakse kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Olustvere raudteejaama metsatööde plaanimisel, aadressile viljandimaa@rmk.ee 23. augustiks 2021. a.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehel https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad

Lisainfo:
Elor Ilmet
RMK Viljandimaa metsaülem
viljandimaa@rmk.ee
505 3401

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade (osaühing Eesti Höövelliist)

6/28/21

Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.

Osaühing Eesti Höövelliist (registrikood: 10106065) (aadress Ruusi tee 12, Päraküla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond)  taotleb keskkonnaloa nr L.ÕV/325284 muutmist käitisel, mis asub aadressil Ruusi tee 12, Päraküla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond (katastritunnus 75801:001:0619). Ettevõtte põhitegevusala on profiilliistude tootmine. Käitise tegevusest suunatakse välisõhku saasteaineid toodangu pinna katmisest ja katlamajas olevate põletusseadmete käitamisest ning juhitakse sademevett tööstuse territooriumilt kahe sademevee väljalaskmega suublasse Lõhavere ojja.

Keskkonnaloa nr L.ÕV/325284 muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetlus nr M-110500, dokument nr T-KL/1003962-4.

Ametlik teadaanne leitav SIIT.

Esmaspäevast algab Mädaoja silla rekonstrueerimine

4/30/21

Esmaspäeval, 3. mail alustab Nordpont OÜ ehitustöödega riigimaanteel nr 24110 Venevere – Tääksi km 6,879 Mädaoja silla rekonstrueerimistöödega.

Ajavahemikul 04.05 – 04.08.2021 on sild liiklusele suletud.

Ümbersõit on tähistatud marsruudil Tääksi-Võhma-Kõo. Plaan on nähtav SIIN.

Mida KAH-ala metsa majandamise kavast teada saab?

RMK on tänaseks oma kodulehele välja pannud Lõhavere linnuse ümbruse kõrgendatud avaliku huviga (KAH) ala metsade majandamise kava projekti ja saatnud teate selle valmimisest ka kõigile ettepanekuid esitanutele. Selles tänaseks veel kinnitamata kavas oleme kirjeldanud oma vaate, kuidas ja millises tempos võiks nimetatud ala metsatöödega tegeleda.

Arvestades meile saadetud ettepanekuid ning RMK nägemust olemegi teinud metsatööde kava projekti lähemaks kümneks aastaks. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/kirjeldused-ja-metsatoode-kavad

Mida kava lugedes silmas pidada? Kava alguses anname ülevaate vastaval alal kasvavast metsast: kui suur osa sellest on majandatav ja mittemajandatav, mis vanuses too mets on ja mis puuliigid seal kasvavad. Seejärel kirjeldame kavas, kuidas sealset metsa lähema 10 aasta jooksul võiks majandada. Pöörame tähelepanu, et see kava ei ole kinnitatud, vaid  sellele saab tagasisidet anda ja ettepanekuid esitada. Raietööd on välja pakutud konkreetseteks aastateks, antud juhul 2021. aasta lõpuks. Noorendike hooldust ning sanitaarraiet tehakse vastavalt vajadusele jooksvalt.

Tegemist on 1,1 ha suuruse lageraie langiga, mis on kavas uuendada männiga. Raieala väiksuse ning kasvukohatüübi (jänesekapsa-kõdusoo) tõttu ei ole seal võimalik normaalse metsauuenduse saamiseks teisi raieliike kasutada. Tööde läbiviimiseks kasutaksime talvist perioodi ning kokku- ja väljavedu ei planeerita Lõhavere linnuse ümbruse taristu kaudu. Alast on välja eraldatud Lõhavere linnamäega piirnev metsaosa. Kogu linnamäe ümbruse küps mets on aga RMK otsusega määratud mittemajandatavaks alaks. Seal teeme vajadusel ainult sanitaarraiet ohtlike puude eemaldamiseks.

Lageraie ei tähenda KAH-aladel metsa täielikult lagedaks raiumist. Kui meil on silme ees lageraiealad üksikute säilikpuudega, siis KAH-aladel on võimalik ja ka vajalik neid säilikpuid jätta alale mitu  korda rohkem. Samuti on oluline säilitada elujõuline järelkasv ja laialehised puud.

Aga seda kõike saab veel kohapeal koosolekul arutada, mille toimumisest antakse aegsasti teada.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade (Combimill Sakala OÜ)

4/1/21

Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.

Combimill Sakala OÜ (registrikood: 12216538; aadress Olustvere tee 5a, Kõidama küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond) taotleb keskkonnaloa muutmist käitisel, mis asub aadressil Olustvere tee 5a ja Tankla kinnistud, Kõidama küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond (katastritunnused 61501:001:0103 ja 61501:001:0104) ja kus välisõhku suunatakse saasteaineid põletusseadme käitamisest. Ettevõtte põhitegevusala on saematerjali tootmine.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, keskkonnalubade taotlused ja menetlused, menetlus nr M-114257.

Ametlik teadaanne leitav SIIT.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade (Suure-Jaani jäätmejaam)

Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse  § 47 lõike 4 alusel.

Eesti Keskkonnateenused AS (registrikood 10277820, aadress Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Artelli tn 15, 10621) taotleb vee erikasutuse keskkonnaluba Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Pärakülas Jäätmejaama kinnistul, lähiaadressiga Pärnu tn 35 (registriosa nr 3774039, katastritunnus 75901:004:0129) Suure-Jaani jäätmejaama territooriumil tekkiva sademevee pinnasesse juhtimiseks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, keskkonnalubade taotlused ja menetlused, menetlus nr M-114844.

Ametlik teadaanne leitav SIIT.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade (Kõrvesaare pais)

Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse  § 47 lõike 4 alusel.

Rein Talviste (isikukood 35505020296) taotleb keskkonnaluba Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Tällevere külas Kõrvesaare maaüksusel (registriosa number 216039, katastritunnus 75903:001:0031) Rulli maaparandusehitise eesvoolul Tõnuotsa kraavil (kood VEE1133601) asuva tiigi setetest puhastamiseks, eemaldatava pinnase mahuga hinnanguliselt ca 300–400 m3 ja Rulli maaparandusehitise eesvoolu Tõnuotsa kraavi (kood VEE1133601) Kõrvesaare paisuga (keskkonnaregistri kood PAIS023390) jätkuvaks paisutamiseks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, keskkonnalubade taotlused ja menetlused, menetlus nr M-110863.

Ametlik teadaanne leitav SIIT.

Suure-Jaani paisjärve kinnistu projekteerimistingimuste avatud menetlus

Põhja-Sakala vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Suure-Jaani linnas Suure-Jaani paisjärve kinnistule (katastritunnus 76001:004:0013) ujuvsilla rajamiseks.

Projekteerimistingimuste andmise eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 19.01.–02.02.2021 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, eelneval kokkuleppel) ja SIIN.

Kirjalikke arvamusi ja ettepanekuid eelnõu kohta saab vallavalitsusele esitada hiljemalt 03.02.2021 (aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond). 

Kohanime määramise eelteade

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Põhja-Sakala Vallavolikogu 26.11.2020 määruse nr 116 „Kohanime määramise kord" § 4 lõikele 1 avalikustab Põhja-Sakala Vallavalitsus eelnõu „Kohanime määramine", millega soovitakse Vanaveski külas Vastemõisa-Kõpu tee äärde rajatava bussipeatuse nimeks määrata Allikoja.

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 28.01.2021 (kaasa arvatud) kirjalikult aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee.

Aita leida bussipeatusele "Sürgavere raudteejaam" uus nimetus!

Bussipeatuse nimetus vajab muutmist, sest ei vasta tegelikule asukohale.

Uue bussipeatuse nimetuse nõuded:

 • Peab olema eesti keeles ja grammatiliselt korrektne;
 • Ei tohi korduda sama bussiliini ulatuses ega ka terves maakonnas;
 • Eelistada nimetust, mis on paikkonnas tuntud ja levinud või mis on tähtis aja- või kultuurilooliselt;
 • Ei tohi olla eksitavalt sarnane mõne teise kohanimega;
 • Ei tohi olla labane ega sobimatu Eesti aja- ja kultuurilooga;

Täpsemad kohanime nõuded on sätestatud Kohanimeseaduses.

Oma ideid saab esitada 29. jaanuarini aadressidel info@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42, Suure-Jaani.

Kobraste arvukuse piiramine tiheasustusalal

Suure-Jaani linnas Ängi oja ümbruses on kobraste populatsioon kasvanud, mille tulemusel on intensiivistunud kobraste elutegevus. Ojaäärsel alal on tekkinud koprakahjustused – langetatud puud, kahjustatud puutüved. Kobraste tegevuse tulemusena on piirkond muutunud inimestele ohtlikuks kobraste poolt tekitatud urgude näol, tekkinud on liigvesi, mõjutatud on maastikuilme. Sellest tulenevalt andis Põhja-Sakala Vallavalitsus 29.04.2020 loa kobraste arvukuse piiramiseks Suure-Jaani linnas, et vähendada ulukikahjustusi linna territooriumil.