Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon kontrollib ja hindab enda kinnitatud tööplaani alusel või volikogu ülesandel:
  1) valitsuse tegevuse vastavust volikogu määrustele ja otsustele;
  2) valla ametiasutuse, ametiasutuse hallatavate asutuste ja valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla vara kasutamise sihipärasust;
  3) tulude tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulude vastavust valla eelarvele;
  4) valla sõlmitud lepingute täitmist;
  5) valla eelarve täitmist.

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 16.12.2021 määrus nr 3 "Põhja-Sakala Vallavolikogu töökord"

Põhja-Sakala valla revisjonikomisjoni 2023 a. tegevuse aastaaruanne

 

Komisjoni koosseis:

esimees Enno Rohelpuu
aseesimees Arnold Pastak
liige: Tõnis Riisk

Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 25.01.2024 otsus nr 194 "Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine"
 

Revisjonikomisjoni protokollid

Komisjoni koosolekud:

29. aprillil 2024 kell 16.25 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

20. märtsil 2024 kell 14 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

14. veebruaril 2024 kell 17 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

19. detsembril 2023 kell 9 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

1. detsembril 2023 kell 9 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

23. novembril 2023 kell 9 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

31. oktoobril 2023 kell 13 Põhja-Sakala vallamajas

26. juunil 2023 kell 10 Põhja-Sakala vallamajas

5. mail 2023 kell 10 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

9. detsembril 2022 kell 14 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

24. novembril 2022 kell 12 Suure-Jaani Tervisekojas

27. juunil 2022 kell 16 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

13. aprillil 2022 kell 15 Põhja-Sakala vallamaja 2. korruse saalis

9. märtsil 2022 kell 16.05 veebikeskkonnas

16. veebruaril 2022 kell 16 veebikeskkonnas

2. veebruaril 2022 kell 15 Suure-Jaani kooli aulas