Volikogu menetluses olevad eelnõud

6/29/22

Volikogu 30.06.2022 istungil:

Eelnõu nr Eelnõu nimetus Juhtivkomisjon
1-4/94 Põhja-Sakala valla kaasava eelarve menetlemise kord eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/95 Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord haridus- ja kultuurikomisjon
1-4/99 Suure-Jaani Lasteaia Sipsik põhimäärus haridus- ja kultuurikomisjon
1-4/100 Määruse muutmine (Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel) sotsiaalkomisjon
1-4/101 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/102 Põhja-Sakala valla jäätmehoolduseeskiri eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/103 Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja lepingusõlmimiseks (talihooldus) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/104 Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks (õpilasliinid) eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/105 Aktsiaseltsi Suure-Jaani Haldus ja aktsiaseltsi Võhma ELKO ühendamine eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/106 Põhja-Sakala Vallavolikogu 08.04.2022 otsuse nr 51 „Põhja-Sakala vallavanemale ja palgalistele valitsuse liikmetele soodustuste määramine" muutmine eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/107 Põhja-Sakala valla 2021. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine revisjonikomisjon
1-4/108 Põhja-Sakala vallale kuuluvate kinnistute enampakkumise korras võõrandamine eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/110 Põhja-Sakala Vallavolikogu alatise haridus-ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine volikogu eestseisus
1-4/111 Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine haridus- ja kultuurikomisjon
1-4/112 Põhja-Sakala Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 33 „Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord" muutmine eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/113 Korteriomandite ostmine eelarve- ja majanduskomisjon
1-4/114 Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel määratavate preemiate suurus haridus- ja kultuurikomisjon
1-4/115 Põhja-Sakala Vallavalitsuse koosseisust ja palgalise vallavalitsuse liikme, abivallavanema ametikohalt tagasiastumine volikogu eestseisus


Väljasaadetava kirja nr 2-6/730 EELNÕU "Taotlus Põhja-Sakala vallas asuvate II ms hukkunute ühishaudadesse maetud säilmete ümbermatmiseks ja hauamonumentide teisaldamiseks"