Põhja-Sakala Vallavalitsuse 10.05.2022 istungil otsustati:

Sotsiaalküsimustes:

 1. Nõustuti sotsiaalosakonna ettepanekuga eraldada vältimatu sotsiaalabi korras tulekahjus kannatanud isikutele eluruumid Võhma kogukonnamajja Tallinna tn 11a ning kanda valla eelarvest nende korterite üüri, kommunaalteenuste, elektrienergia tarbimise, valla osutatavate ja vahendatavate teenuste kulu perioodil 01.05.–30.06.2022. Sotsiaalosakonnal koostada järgmiseks istungiks vajalikud eelnõud.
 2. Maksta valla eelarvest hooldekodus viibiva kahe isiku hoolduskulude puudujääv osa teenuse osutaja arve alusel.
 3. Tunnistada kehtetuks Põhja-Sakala Vallavalitsuse 28.03.2022 korraldus nr 189 „Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine".

Haridus- ja kultuuriküsimustes:

 1. Maksta tegevusrealt Huviharidus kahele isikule toetust nende laste huvitegevusega seotud varustuse soetamise ning võistlustel ja kontsertreisil osalemise kulude katteks.
 2. Edastada volikogule Lahmuse Kooli arengukava aastateks 2022–2025 eelnõu.

Majandusküsimustes:

 1. Riigihankel „Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoone laiendus" (viitenumber 247606) lõpetada hankemenetlus hankelepingut sõlmimata ja korraldada ehitustöödeks väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus.
 2. Väljastada ehitusteatis Ivaski külas Mäesilla kinnistul elamu ümberehitamiseks ja kompleksseks rekonstrueerimiseks ning ehitusluba Ülde külas Undioru veski kinnistule saun-garaaži püstitamiseks.
 3. Kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti „Kõrgekaasiku kinnistu kanalisatsiooni rajamine" aruanne koos täitmise eelarvega.
 4. Edastada volikogule eelnõud volikogu 23.09.2021 otsuse nr 266 „Peremehetu ehitise hõivamise algatamine" kehtetuks tunnistamiseks ning kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud ülesannete volitamiseks.

Rahandusküsimustes:

 1. Edastada volikogule ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise korra ning Põhja-Sakala Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhendi muutmise eelnõud.

Muudes küsimustes:

 1. Anda nõusolek avalike ürituste pidamiseks: Jutupiknik „Kus me kullad kokku saame"; Põhja-Sakala valla II laulu- ja tantsupidu „Seltsis segasem" ning Viljandimaa memme-taadi suvepidu „Muusika meid ühte seob".
 2. Edastada volikogule Kõpu Spordihoone ja Sürgavere Spordihoone ümberkorraldamise eelnõud.

Lisaks:

 1. Kuulati valla turismikorraldaja Andres Oja tutvustust ja tema ametialaseid eesmärke tulevaseks tööks.
 2. Saata vastus Suure-Jaani koolile reservfondist raha eraldamisest keeldumise kohta.
 3. Arutati Suure-Jaani Tervisekoja juhataja taotlust Suure-Jaani staadioni hinnakirja kehtestamiseks ning otsustati, et taotleja täiendab hinnakirja ja see võetakse arutusele järgmisel istungil.