« Tagasi

Läheneb taotluste esitamise tähtaeg 2021. aasta mittetulundusliku tegevuse toetuseks

Põhja-Sakala Vallavalitsus ootab 1. novembriks (k.a) Põhja-Sakala valla mittetulundusühingute ja seltsingute taotlusi 2021. aastal tegevustoetuse saamiseks.

Toetuste saamist ning andmist reguleerib 24.05.2018 vastu võetud Põhja-Sakala Vallavolikogu määrus nr 39 „Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord".

Tegevustoetust antakse Põhja-Sakala valla mittetulundusühingule või seltsingule, kelle mittetulunduslik tegevus on kestnud vähemalt üks aasta põhikirjaliste või seltsingulepingus sätestatud eesmärkide täitmiseks ning tegevuse ja arengu toetamiseks, et säilitada ja tõsta selle võimekust.

Taotlusele tuleb lisada:

  • 2021. aastal kavandatava tegevuse kirjeldus;
  • mittetulundusühingu või seltsingu liikmete nimekiri (v. a usulised ühendused);
  • esmakordsel taotlemisel põhikiri või seltsinguleping. Järgmiste taotluste esitamisel tuleb kinnitada allkirjaga ühise tegutsemise lepingu kehtivust.

Samuti ootab vallavalitsus 1. novembriks 2021. aastaks planeeritud tegevustele ühekordse toetuse ning projekti kaasfinantseeringu taotlusi. Kuigi viimati nimetatud taotlusi on võimalik esitada eelarve aasta jooksul, siis toetusi ei anta eelarveliste vahendite lõppemisel, st 1. novembriks esitatud taotluste põhjal planeeritakse 2021. aasta eelarve osa.

Ühekordne toetus on toetus, millega rahastatakse kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ühekordset tegevust või tegevuste kogumit.

Projekti kaasfinantseering on valla toetus teistest fondidest taotletavate avalikkusele ning kogukonna ja piirkonna arengule suunatud tegevus- ja investeeringuprojektide läbiviimiseks.
Projekti kaasfinantseeringu saamiseks esitatakse taotlus vallavalitsusele koos projektdokumentatsiooniga enne rahastamistaotluse esitamist.

Paneme taotlejatele südamele, et olge hoolikad esitama aruandeid, seda nii tegevustoetuse kui ühekordse toetuse kasutamise puhul. Tegevustoetuste aruandeid ootame hiljemalt 15. jaanuariks 2021 (k.a) ning ühekordse toetuse saajal on kõigil lepingus kokkulepitud tähtaeg aruande saatmiseks. Oluline on pöörata tähelepanu majandusaasta aruande esitamisele seadusega sätestatud korras ja tähtajaks. „Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord" kohaselt, kui toetuse saaja ei esita aruannet tähtaegselt, ei toeta vallavalitsus ühe aasta jooksul taotleja mittetulunduslikku tegevust.

Põhja-Sakala Vallavalitsus ootab taotlusi 1. novembriks (k.a) e-posti aadressile pohja-sakala@pohja-sakala.ee või paberkandjal valla kantseleisse Suure-Jaanis või teenuskeskustesse Kõos, Kõpus, Võhmas.
 

Evelyn Härm
kultuurispetsialist