Istungite päevakorrad

 

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung on teisipäeval, 20. veebruaril kell 9.00 Suure-Jaani vallamaja II korrusel.

 

13. VEEBRUAR
1. Korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine:
    1.1 Kõo Agro OÜ;
    1.2 Mangeni PM OÜ.
2. Riigihanke otsuste kinnitamine.
3. Avaliku ürituse korraldamise lubamine:
    3.1 sõiduautode jäärajasõit Suure-Jaani paisjärvel;
    3.2 EV 100 tähistamine Tääksis.
4. Enampakkumiste komisjoni moodustamine.
5. Põhja-Sakala Vallavalitsuse tänukirja andmine.
 
9. VEEBRUAR 2018
1. Volikogu komisjonidele saadetavad eelnõud.
 
1. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
2. Korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine.
3. Võhma õpilaskodu inventari loovutamine.
4. Raieloa väljaandmine Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus AS.
5. Kõidama küla Tankla kinnistu tootmishoone projekteerimistingimused.
6. Sotsiaaltoetused ja hoolduskulude osaline katmine.
7. Avaldus huvihariduse toetamiseks.
8. Suure-Jaani Kooli Tääksi ja Sürgavere tegutsemiskohtade tegevuse analüüs.
9. Ettepanekute esitamine liikmete nimetamiseks ja maakondliku komisjoni moodustamiseks.
10. Avaliku ürituse luba.
11. MTÜ Kuhjavere Küla Selts rahataotlus.
12. Volikogule esitatavad eelnõud.
 
1. Palgapäeva ühtlustamine. 
 
1. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
2. Korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine.
3. Ettepanek "EV100 pühendatud kivi paigaldamine".
4. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
5. Võhma linna aunimetuste ja preemiate ettepanekute esitamise aja pikendamine.
6. Tootmishoone püstitamise lubamine projekteerimistingimuste alusel.
7. Arussaare k Töökojapõllu elamu projekteerimistingimused.
8. Konkursi väljakuulutamine Võhma Vaba Aja Keskuse juhataja ja Suure-Jaani Kultuurimaja direktori ametikohtadele.
9. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine.
10. Autobussiliinide muudatused:
      10.1 liin nr 22;
      10.2 liin nr 52.
11. Volituste andmine eestkostetavate nimel toimingute teostamiseks.
12. Huvitegevuse toetuse avaldused.
13. Ülevaade seltsitegevuse alaeelarve eelnõust.
14. Ülevaade lasteaedade õpetaja abide töötasust.
15. Hallatavate asutuste taotlused.
 
1. Loopre-Veski kasutusteatis.
2. Tallinna Haridusameti koostöölepingu eelnõu.
3. Nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks.
4. Ehitusluba:
    4.1 Kõidama küla Olustvere tee 5a Combilli katlamaja laienduseks;
    4.2 Võhma linn Tartu 5c olmehoone-garaaž-töökoda küttesüsteemi ümberehituseks. 
5. Tegevusjuhis lastekaitsespetsialistile ja plankide kinnitamine.
6. Eluruumi üürilepingu sõlmimine.
7. Vallamaja mööbli hinnapakkumine.
8. Perekonnas hooldamise lepingu täitmine ja hooldamise toetuse maksmine.
9. Tänukirjade andmine.
10. Swedpank AS ATM (sularahaautomaat) teisaldamisega tekkinud kulud.
11. Hooldaja määramine.
12. Raieloa väljaandmine OÜ Kraner Investments, Suure-Jaani l, Tamme tn 3.
13. Koostöökokkulepe Lõuna-Eesti koostööprojektides osalemiseks.
14. Taotlus projekti rahastamiseks.
15. Lootusetute nõuete bilansist väljakandmine.
16. Kohalikku loomatauditõrje komisjoni liikme määramine.
17. Kokkuvõte Kõpu spordihoone ja noortetoa juhataja tööülesannete osas.
18. Raamatukogutöötajate taotlus puhkuse pikendamiseks.
19. Volitamine eestkostetava nimel tehingute teostamiseks.
20. Sotsiaaltoetuste määramine ja sotsiaaltranspordi hinna kehtestamine.
21. Hinnapakkumised.
 
1. Viljandimaa Vapimärgi kandidaadi esitamine.
2. Liikumispuudega isiku parkimiskaart.
3. Ettekirjutus Tääksi lasteaia ruumidele.
4. Nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks.
5. Hinnapäring Suure-Jaani tööstuspargi ehitusprojekti ekspertiisi koostamiseks.
6. Põhja-Sakala valla hankekorra eelnõu I lugemine.
7. Kinnistute jagamine.
8. Lasteaedade pöördumine puhkuse pikendamise kohta.
9. Valla kultuuripreemiate andmine.
 
1. Volikogu komisjonidele saadetavad eelnõud.
 
1. Jäätmeveo tingimuste muutmine.
2. Hinnapäringute tulemuste kinnitamine:
    2.1 Vastemõisa Rahvamaja energiaauditi koostamine;
    2.2 vallamaja ruumi nr 209 remont.
3. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel:
    3.1 Kõpu al Oja tn 5;
    3.2 Olustvere al Jaamaküla tee 47;
    3.3 Reegoldi k Kure.
4. Ehitusteatise väljastamine:
    4.1 Olustvere alevikus 24-korteriga elamu ümberehitamiseks;
    4.2 Rääka külas Laane kinnistul septiku ja imbtunneli ehitamiseks.
5. Ehitusluba:
    5.1 Rääka k Laane kinnistule puurkaevu rajamiseks;
    5.2 Kuninga k Univere-Männiku kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
6. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine.
7. Projekteerimistingimused Venevere k Päpe kinnistule PVC halli ehitusprojekti koostamiseks.
8. Vastus Suure-Jaani Vallavalitsuse 22.11.2017 korraldusele nr 441 esitatud vaidele.
9. Vallavalitsuse tegevuskava.
10. Põhja-Sakala Vallavalitsuse tänukirja andmine.
11. Eelnõud volikogu 25.01. istungile.
12. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine ja väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingu sõlmimine.
13. Taotluse vormide kinnitamine sotsiaaltoetuste taotlemiseks.
1. Volikogu komisjonidele saadetavad eelnõud.