Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung on kolmapäeval, 22. jaanuaril kell 15.00 Põhja-Sakala vallamajas (Lembitu pst 42, Suure-Jaani) vallavanema kabinetis.

Päevakorraprojekt:

1. Ehitusteemad:
    1.1 projekteerimistingimuste väljastamine;
    1.2 ehitusloa väljastamine;
    1.3 ehitusteatise väljastamine;
    1.4 kasutusloa väljastamine.
2. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    2.1 valla munitsipaallasteaedade õpetajate puhkuse pikendamise kooskõlastamise eelnõu, sh
          10-4/1785 Lasteaiaõpetajate puhkuse kestvuse muutmine;
          10-4/1793 Pöördumine puhkuse ühtlustamiseks;
    2.2 valla noorsootöötajate puhkuse pikendamise kooskõlastamine, sh
          10-4/1911 Pöördumine puhkuse pikendamiseks;
    2.3 Põhja-Sakala valla 2019. aasta kultuuripreemiate määramine.
3. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    3.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    3.2 taotlus teelõigu parandamiseks;
    3.3 2019. a lootusetute nõuete bilansist väljakandmine.
4. Rahataotlused:
    4.1 Võhma Kooli taotlus raha eraldamiseks.
5. Sotsiaalteemad:
    5.1 koduteenuse lõpetamine;
    5.2 koduteenuse osutamine.
6. Vallavalitsuse tegevus:
    6.1 Kõo raamatukogu taotlus rendihinna kehtestamiseks;
    6.2 Suure-Jaani Tervisekoja ettepanek;
    6.3 Suure-Jaani Tervisekoja taotlus hinnakirja muutmiseks.

Vallavalitsuse 2020. aasta istungite päevakorrad

JAAN
8
15

 

15. JAANUAR

1. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    1.1 Põhja-Sakala valla huvihariduse ja -tegevuse kava 2020;
    1.2 2019. aasta kultuuripreemiate määramise komisjoni nimetamine;
    1.3 2019. aasta spordipreemiate määramise komisjoni nimetamine.
2. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    2.1 väikehanke "Sürgavere spordihoone väljaehitamata osa projekteerimistööd" otsused;
    2.2 enampakkumise korraldamine Suure-Jaani Tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmiseks.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
4. Vallavalitsuse tegevus:
    4.1 1-9/19 Revisjonikomisjoni akt nr 4 ja vastus;
    4.2 1-9/20 Revisjonikomisjoni akt nr 5 ja vastus.
5. Volikogu eelnõud:
    5.1 1-4/228 Andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise ülesande delegeerimine;
    5.2 1-4/230 Valla arengukava tegevuskava 2020;
    5.3 1-4/203 Suure-Jaani Kooli arengukava 2020–2023, parandustega;
    5.4 1-4/229 Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta talihoolduse teostamise kord;
    5.5 Arutelu asustusjaotuse muutmise algatamise vajalikkusest;
    5.6 1-4/231 Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine.

(tagasi üles)

8. JAANUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 projekteerimistingimuste määramine;
    1.2 ehitusloa väljastamine.
2. Haridus, kultuur, mittetulunduslik tegevus ja sport:
    2.1 avaliku ürituse pidamisega nõustumine;
    2.2 lasteaiaõpetaja töötasu alammäär;
    2.3 ettepanek Lahmuse Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamiseks;
    2.4 info huvihariduse ja huvitegevuse rahastamisest.
3. Keskkond, maa, majandus ja planeeringud:
    3.1 Väikehanke "Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2020–2032" (viitenumber 217118) otsuste kinnitamine;
    3.2 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    3.3 puurkaevu asukoha kooskõlastamine;
    3.4 detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud arvamuste osas seisukoha võtmine;
    3.5 rendileping Kõo teenuskeskuse ruumi rendile andmiseks;
    3.6 aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel;
    3.7 ettepanek bussiliini muutmiseks.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 koduteenuse osutamine;
    4.2 eluruumi kohandamise toetamine.
5. Vallavalitsuse tegevus:
    5.1 taotlus alaeelarve muutmiseks;
          5.1.1 12-13/1929 Suure-Jaani Kool;
          5.1.2 12-13/1925 Võhma lasteaed Mänguveski;
    5.2  2-6/1936 Taotlus struktuuri muutmiseks Suure-Jaani noortekeskus.
6. Volikogu eelnõud:
    6.1 Kultuurimajade põhimäärused;
    6.2 Suure-Jaani Kooli arengukava 2020–2023.

(tagasi üles)