Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung on teisipäeval, 24. aprillil kell 9.00 Suure-Jaani vallamaja II korrusel.

Vallavalitsuse 2018. aasta istungite päevakorrad

9. jaanuari istung 2. veebruari istung 1. märtsi istung 3. aprilli istung
11. jaanuari istung 6. veebruari istung 6. märtsi istung 10. aprilli istung
16. jaanuari istung 9. veebruari istung 13. märtsi istung 12.–13. aprilli istung
24. jaanuari istung 13. veebruari istung 27. märtsi istung 19. aprilli istung
30. jaanuari istung 21. veebruari istung    
 
19. APRILL
1. Rahataotlused ja -eraldused:
    1.1 Kalle Gaston raamatu „Suure-Jaani suminad" väljaandmise toetamiseks;
    1.2 MTÜ Kildu Külade Ühendus KOP-i projekti „Vastemõisa kandi ühistegemised: 2" kaasfinantseering;
    1.3 Tartumaa Spordiliidu kiri noortelaagri teemal;
    1.4 Taotlus võlgnevuse tasumiseks;
    1.5 Ettepanekud mittetulunduslike toetuste maksmiseks;
    1.6 Ettepanek huvitegevuse vahendite jaotuseks.
2. Kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks Kõpu al:
    2.1 Tipu tänav;
    2.2 Viljandi mnt 4;
    2.3 Viljandi mnt 8;
    2.4 Kasutusõiguse muutmine.
3. Võhma Kooli müüdava inventari hinna kinnitamine.
4. Korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine.
5. Kõpu Põhikooli arengukava eelnõu.
7. Sotsiaalteemad.
8. KOV DHS projektitaotlusega liitumise nõusolek.
9. Projekteerimistingimused:
    9.1 Päraküla Ruusi tee 12 laohoone;
    9.2 Kontori elamu Koksvere küla;
    9.3 Laguun Koksvere küla.
10. Kasutusloa väljastamine: Olustvere 5a Combimill puidukuivati.
11. Kõidama küla Tankla tööstushoone ehitusluba.
12. Loopre-Veski kalapääsu ehitusteatis.
13. Riigihanke (viitenumber 194627) otsuste kinnitamine.
14. Viljandi Spordikooli projektlaagrite korraldamiseks nõusolekute andmine.
 
12.–13. APRILL (elektrooniline)
1. 1-4/46 Elamumajanduse alaste avalike ülesannete täitmine.
2. 1-4/45 Koksvere Maja OÜ enamusosaluse omandamine.
3. 1-4/43 Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord.
4. 1-4/1 Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord.
5. 1-4/40 Põhja-Sakala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri.
6. 1-4/44 Hoolekogu moodustamise kord ja töökord.
7. 1-4/39 Heakorraeeskiri.
8. 1-4/25 Põhja-Sakala Vallavalitsuse töökord.
9. 1-4/28 Põhja-Sakala Vallavolikogu töökord.
10. 1-4/47 Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise ja maksmise kord.
11. 1-4/37 Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord.
12. 1-4/48 Kootsi külas Mardi kinnistu osa detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
 
10. APRILL
1. Maaküsimused.
2. OÜ Kõpu Majandus 2017. majandusaasta aruande kinnitamine ja juhatuse liikmele tasu määramine.
3. Põhja-Sakala valla evakuatsioonikohtade kinnitamine.
4. Vee erikasutusloa muutmise taotlemiseks nõusoleku andmine.
5. Liikumispuudega isiku parkimiskaart.
6. Korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine.
7. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste määramine.
8. Ehitusvaldkonna eelnõud:
    8.1 ehitusteatised;
    8.2 ehitusload;
    8.3 projekteerimistingimused.
9. Sotsiaalteemad:
    9.1 hooldajatoetuse lõpetamine;
    9.2 volitus eestkostetava esindamiseks.
10. Eelnõud volikogu 26.04. istungile.
11. Valdkondlike töörühmade moodustamine.
12. Tämukirja andmine.
13. Plangi vormi kinnitamine.
 
3. APRILL
1. Raieloa väljaandmine.
2. Korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine.
3. Valla laulu- ja tantsupeo korraldustoimkonna moodustamine.
4. Hoolduskulude osaline tasumine.
5. Projekteerimistingimused.
6. Kasutusload.
7. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine.
8. Sotsiaaltoetuste määramine.
9. Lapse asenduskoduteenusele suunamine.
10. Toetuse määramine.
11. Kõpu Hooldekodu kohamaksu muutmine.
12. Sotsiaalelamispinna eraldamine.
 
27. MÄRTS
1. Korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine.
2. Vallavalitsuse korralduse muutmine.
3. Maa sihtotstarbe muutmine.
4. Enampakkumiste korraldamine.
5. Suure-Jaani Muusikafestivali korraldustoimkonna muutmine.
6. Ettepanek juhatuse liikme tagasikutsumiseks.
7. Põhja-Sakala valla kriisikomisjoni põhimäärus.
8. Sotsiaalteemad:
    8.1 Elductum OÜ rahataotlus 2018. aastaks;
    8.2 hoolekandeteenuse rahastamine;
    8.3 sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine;
    8.4 eestkoste seadmine..
9. Vee erikasutusloa taotlemiseks nõusoleku andmine.
10. Valla hankeplaani kinnitamine.
11. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks.
12. Tänukirja andmise ettepanek.
13. Ülevaade toimunud konkurssidest.
14. Liikmeõigusi teostava isiku nimetamine.
15. Kõidama lasteaia Traksik alaeelarve.
16. Endise Suure-Jaani valla MTÜ-de tegevustoetuse ülemmäära kehtestamine.
17. Ehitusluba.
18. Kasutusluba.
19. Projekteerimistingimused.
20. Tartu Uisukooli avaldus.
21. Info.
 
13. MÄRTS
1. Sotsiaalelamispinna eraldamine.
2. Võhma Kooli õpilaskodu inventari jaotamine.
3. Tugiisikuteenuse osutamine.
4. Nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks.
5. Vaba riba erastamine.
6. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotlusele, AS Epler & Lorenz, Suure-Jaani jäätmejaam.
7. Kinnistu jagamine.
8. Maa riigi omandisse jätmine.
9. Projekteerimistingimuste määramine.
10. Korteri üürile andmine.
11. Volikogu eelnõud.
 
6. MÄRTS
1. Tänukirja andmine.
2. Võhma lasteaed Mänguveski sulgemine suveperioodil.
3. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
4. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
5. Korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine.
6. Valitseva mõju all olevate üksuste aastaaruande esitamise tähtaegade määramine.
7. Ühekordse toetuse taotlemine.
8. Alaeelarved.
9. Kõpu sotsiaalteenused.
10. Kasutusluba.
11. Sporditoetused.
 
1. MÄRTS
1. Huviharidustoetuse määramine.
2. Hankekomisjoni ja -dokumentide kinnitamine hankel „Elektrienergia ostmine Põhja-Sakala valla tarbimiskohtadele".
3. Nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks.
4. Esindaja nimetamine VOL-i rahvatervise komisjoni.
5. Sotsiaalteemad:
    5.1 Koduhooldajate töölepingute üleandmine Võhma Päevakeskuse alluvusse;
    5.2 Hooldusel olevate kodanike taskuraha suuruse määramine;
    5.3 Sotsiaaltööspetsialistile volituse andmine;
    5.4 Sotsiaalkorteri üürilepingu pikendamine;
    5.5 Eestkoste seadmise avalduse esitamine;
    5.6 Koduteenuse osutamine ja tasu määramine;
    5.7 Sotsiaaltoetused;
    5.8 Koduteenuse lõpetamine;
    5.9 Hoolekandeteenusele suunamise ja rahastamise taotluse vormi kehtestamine.
6. Liikmeõigusi teostava isiku nimetamine:
    6.1 MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu;
    6.2 MTÜ Võrtsjärve Ühendus.
7. Spordipreemiate kandidaatide esitamise väljakuulutamine.
8. Projekteerimistingimused.
9. Toetuse andmisest keeldumine.
10. Elamu püstitamise lubamine projekteerimistingimuste alusel.
11. Tänukirja andmine.
12. Kõpu Pizzafest taotlus.
13. MTÜ Tääksi spordiakadeemia taotlus.
 
21. VEEBRUAR
1. Komisjoni moodustamine avalike konkursside läbiviimiseks.
2. Hanketulemuste kinnitamine:
    2.1 Suure-Jaani jäätmejaama haldamise teenuse tellimine aastateks 2018–2021;
    2.2 Põhja-Sakala valla Võhma koolihoone ehitusprojekti koostamine.
3. Kinnistute jagamine.
4. Nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks.
5. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Võhma linnas:
    5.1 Kalevi 6;
    5.2 Kalevi 5.
6. Pilistvere hooldekodu taotlus kohatasu tõstmiseks.
7. Ettepanek Kirivere Kooli lasteaia Tähekild hooajalise tegutsemise kohta.
8. Põhja-Sakala valla hankekord.
9. Rahataotlused.
10. PVC hallide püstitamise lubamine projekteerimistingimuste alusel.
11. Volituse andmine eestkostetavate varaga tehingute teostamiseks.
12. Hoolduskulude osaline katmine.
13. 2017. a kultuuripreemiate ja Võhma Linna Sära aunimetuste saajate kinnitamine.
14. Kriisikomisjoni moodustamine.
15. Lapse sõidukulude hüvitamine.
16. Avaliku konkursi väljakuulutamine Võhma sotsiaaltööspetsialisti ametikoha täitmiseks.
17. Puu raieloa väljaandmise menetleja määramine.
18. Sotsiaalkomisjoni täiendus volikogu eelnõusse nr 19.
19. Enampakkumiste komisjoni moodustamine.
20. Tänukirjaga autasustamine.
 
13. VEEBRUAR
1. Korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine.
2. Avaliku ürituse korraldamise lubamine:
    3.1 sõiduautode jäärajasõit Suure-Jaani paisjärvel;
    3.2 EV 100 tähistamine Tääksis.
3. Parima pakkuja valimine.
 
9. VEEBRUAR
1. Volikogu komisjonidele saadetavad eelnõud.
 
6. VEEBRUAR
1. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
2. Korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine.
3. Võhma õpilaskodu inventari loovutamine.
4. Raieloa väljaandmine Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus AS.
5. Kõidama küla Tankla kinnistu tootmishoone projekteerimistingimused.
6. Sotsiaaltoetused ja hoolduskulude osaline katmine.
7. Avaldus huvihariduse toetamiseks.
8. Suure-Jaani Kooli Tääksi ja Sürgavere tegutsemiskohtade tegevuse analüüs.
9. Ettepanekute esitamine liikmete nimetamiseks ja maakondliku komisjoni moodustamiseks.
10. Avaliku ürituse luba.
11. MTÜ Kuhjavere Küla Selts rahataotlus.
12. Volikogule esitatavad eelnõud.
 
2. VEEBRUAR
1. Palgapäeva ühtlustamine.
 
30. JAANUAR
1. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
2. Korraldatud olmejäätmeveo tingimuste muutmine.
3. Ettepanek "EV100 pühendatud kivi paigaldamine".
4. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
5. Võhma linna aunimetuste ja preemiate ettepanekute esitamise aja pikendamine.
6. Tootmishoone püstitamise lubamine projekteerimistingimuste alusel.
7. Arussaare k Töökojapõllu elamu projekteerimistingimused.
8. Konkursi väljakuulutamine Võhma Vaba Aja Keskuse juhataja ja Suure-Jaani Kultuurimaja direktori ametikohtadele.
9. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine.
10. Autobussiliinide muudatused:
      10.1 liin nr 22;
      10.2 liin nr 52.
11. Volituste andmine eestkostetavate nimel toimingute teostamiseks.
12. Huvitegevuse toetuse avaldused.
13. Ülevaade seltsitegevuse alaeelarve eelnõust.
14. Ülevaade lasteaedade õpetaja abide töötasust.
15. Hallatavate asutuste taotlused.
 
24. JAANUAR
1. Loopre-Veski kasutusteatis.
2. Tallinna Haridusameti koostöölepingu eelnõu.
3. Nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks.
4. Ehitusluba:
    4.1 Kõidama küla Olustvere tee 5a Combilli katlamaja laienduseks;
    4.2 Võhma linn Tartu 5c olmehoone-garaaž-töökoda küttesüsteemi ümberehituseks.
5. Tegevusjuhis lastekaitsespetsialistile ja plankide kinnitamine.
6. Eluruumi üürilepingu sõlmimine.
7. Vallamaja mööbli hinnapakkumine.
8. Perekonnas hooldamise lepingu täitmine ja hooldamise toetuse maksmine.
9. Tänukirjade andmine.
10. Swedpank AS ATM (sularahaautomaat) teisaldamisega tekkinud kulud.
11. Hooldaja määramine.
12. Raieloa väljaandmine OÜ Kraner Investments, Suure-Jaani l, Tamme tn 3.
13. Koostöökokkulepe Lõuna-Eesti koostööprojektides osalemiseks.
14. Taotlus projekti rahastamiseks.
15. Lootusetute nõuete bilansist väljakandmine.
16. Kohalikku loomatauditõrje komisjoni liikme määramine.
17. Kokkuvõte Kõpu spordihoone ja noortetoa juhataja tööülesannete osas.
18. Raamatukogutöötajate taotlus puhkuse pikendamiseks.
19. Volitamine eestkostetava nimel tehingute teostamiseks.
20. Sotsiaaltoetuste määramine ja sotsiaaltranspordi hinna kehtestamine.
21. Hinnapakkumised.
 
16. JAANUAR
1. Viljandimaa Vapimärgi kandidaadi esitamine.
2. Liikumispuudega isiku parkimiskaart.
3. Ettekirjutus Tääksi lasteaia ruumidele.
4. Nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks.
5. Hinnapäring Suure-Jaani tööstuspargi ehitusprojekti ekspertiisi koostamiseks.
6. Põhja-Sakala valla hankekorra eelnõu I lugemine.
7. Kinnistute jagamine.
8. Lasteaedade pöördumine puhkuse pikendamise kohta.
9. Valla kultuuripreemiate andmine.
 
11. JAANUAR
1. Volikogu komisjonidele saadetavad eelnõud.
 
9. JAANUAR
1. Jäätmeveo tingimuste muutmine.
2. Hinnapäringute tulemuste kinnitamine:
    2.1 Vastemõisa Rahvamaja energiaauditi koostamine;
    2.2 vallamaja ruumi nr 209 remont.
3. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel:
    3.1 Kõpu al Oja tn 5;
    3.2 Olustvere al Jaamaküla tee 47;
    3.3 Reegoldi k Kure.
4. Ehitusteatise väljastamine:
    4.1 Olustvere alevikus 24-korteriga elamu ümberehitamiseks;
    4.2 Rääka külas Laane kinnistul septiku ja imbtunneli ehitamiseks.
5. Ehitusluba:
    5.1 Rääka k Laane kinnistule puurkaevu rajamiseks;
    5.2 Kuninga k Univere-Männiku kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
6. Liikumispuudega isiku parkimiskaardi väljastamine.
7. Projekteerimistingimused Venevere k Päpe kinnistule PVC halli ehitusprojekti koostamiseks.
8. Vastus Suure-Jaani Vallavalitsuse 22.11.2017 korraldusele nr 441 esitatud vaidele.
9. Vallavalitsuse tegevuskava.
10. Põhja-Sakala Vallavalitsuse tänukirja andmine.
11. Eelnõud volikogu 25.01. istungile.
12. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine ja väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingu sõlmimine.
13. Taotluse vormide kinnitamine sotsiaaltoetuste taotlemiseks.

(tagasi üles)