Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavalitsuse elektrooniline istung on reedel, 7. juunil.

Päevakorraprojekt:

1. Vallavalitsuse tegevus:
    1.1 enampakkumise korraldamine Suure-Jaani Tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmiseks;
    1.2 enampakkumise korraldamine Suure-Jaani Tööstusala elamumaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmiseks.

Vallavalitsuse 2019. aasta istungite päevakorrad

JAAN VEEBR MÄRTS APRILL MAI JUUNI JUULI AUGUST SEPT OKT NOV DETS
4. 8. 6. 3. 2. 6.            
9. 13. 13. 10. 8. 7.            
16. 14. 20. 12. 9.              
17. 20. 25. 24. 15.              
23. 22. 27.   22.              
29. 27. 28.   29.              

 

29. MAI

1. Ehitusteemad:
    1.1 Pilistvere Hooldekodu ehitustööde hanke korraldamine;
    1.2 ehitusloa väljastamine;
    1.3 ehitusteatise väljastamine.
2. Haridus, kultuur, sport ja mittetulunduslik tegevus:
    2.1 Põhja-Sakala valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra I lugemine;
    2.2 ühekordse toetuse maksmine MTÜ-le Ühendus Kodukant Viljandimaa;
    2.3 tänukirja andmine Lahmuse Koolile.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 hooldajatoetuse määramine;
    3.2 hoolduse ja hooldajatoetuse lõpetamine;
    3.3 hooldaja määramine;
    3.4 koduteenuse lõpetamine.
4. Majandus- ja keskkonnateemad:
    4.1 puurkaevu asukoha kooskõlastamine;
    4.2 Suure-Jaani Tervisekoja juhataja ettepanekud hinnakirja muutmiseks;
    4.3 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 02.05.2019 korralduse nr 197 muutmine.
5. Rahataotlused:
    5.1 Olustvere lasteaed Piilu HITSA Proge Tiigri robootikavahendid;
    5.2 Suure-Jaani lasteaed Sipsik HITSA Proge Tiigri seadmed;
    5.3 Kõpu Põhikool;
    5.4 MTÜ Spordiklubi Võhma PRIA kaasfinantseeringu taotlus;
    5.5 taotlus projekti kaasfinantseerimiseks.
6. Vallavalitsuse tegevus:
    6.1 vastus revisjonikomisjoni aktile;
    6.2 info korraldusele nr 233 esitatud vaidest.

(tagasi üles)

22. MAI (elektrooniline)

1. Ehitusteemad:
    1.1 projekteerimistingimused;
    1.2 ehitusluba.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks;
    2.2 ühekordse toetuse maksmine;
    2.3 KOP-i kaasfinantseeringu maksmine;
    2.4 valla lastelaagrite hinna kehtestamine.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse rahastamise lõpetamine.
4. Majandus ja rahandus:
    4.1 puurkaevu asukoha kooskõlastamine;
    4.2 reservfondist raha eraldamine.

(tagasi üles)

15. MAI

1. Ehitusteemad:
    1.1 kasutusloa väljastamine;
    1.2 ehitusteatise väljastamine;
    1.3 ehitusloa väljastamine.
2. Haridus, avalikud üritused ja mittetulunduslik tegevus:
    2.1 lastehoiuteenuse eest tasumine;
    2.2 nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks:
    2.3 ühekordse toetuse maksmine.
3. Majandus, rahandus ja maaküsimused:
    3.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    3.2 puurkaevu asukoha kooskõlastamine;
    3.3 hanke "Võhma Kooli õppehoone ehitustööd" otsuste kinnitamine;
    3.4 katastriüksuse jagamine;
    3.5 Kõpu Vallavalitsuse 28.06.2017 korralduse nr 35 muutmine;
    3.6 maa riigi omandisse jätmine;
    3.7 ettepanek bussiliini nr 39 teenindamise lõpetamiseks.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 avalduse lahendamine;
    4.2 koduteenuse lõpetamine;
    4.3 Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine;
    4.4 Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osalise rahastamise lõpetamine.
5. Volikogu eelnõud:
    5.1 1-4/157 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks;
    5.2 1-4/156 Kinnistu müügilepingu teadmiseks võtmine.

(tagasi üles)

9. MAI (elektrooniline)

1. Volikogu eelnõud:
    1-4/151 Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras, äri- ja tootmismaa;
    1-4/152 Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras, elamumaa;
    1-4/153 Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.08.2018 otsuse nr 72 „Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmine" kehtetuks tunnistamine;
    1-4/154 Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.08.2018 otsuse nr 68 „Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmine" kehtetuks tunnistamine;
    1-4/155 Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.08.2018 otsuse nr 70 „Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmine" kehtetuks tunnistamine.
2. Vallavalitsuse tegevus:
    2.1 arendusspetsialisti ametikohale avaliku konkursi väljakuulutamine;
    2.2 Põhja-Sakala valla ettevõtlusauhindade määramine.

(tagasi üles)

8. MAI

1. Haridus, kultuur, sport ja mittetulunduslik tegevus:
    1.1 nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks;
    1.2 taotlus muusikafestivali korraldustoimkonna kinnitamiseks;
    1.3 Põhja-Sakala valla rahvaraamatukogude teeninduspiirkondade kinnitamine;
    1.4 Kõo Raamatukogu koosseisu kinnitamine;
    1.5 Kõo Raamatukogu lahtioleku aegade kinnitamine;
    1.6 ühekordse toetuse maksmine;
    1.7 ettepanek jooksutrenni hinna kehtestamiseks;
    1.8 Suure-Jaani Tervisekoja juhataja ettepanekud asutuse töö korraldamiseks.
2. Sotsiaalteemad:
    2.1 puudega lapse sotsiaalteenuste rahastamine;
    2.2 koduteenuse osutamine;
    2.3 koduteenuse osutamise lõpetamine.
3. Vallavalitsuse tegevus:
    3.1 pärimise algatamine;
    3.2 avaliku konkursi väljakuulutamine arendusspetsialisti ametikoha täitmiseks.
4. Majandus-, keskkonna ja maaküsimused:
    4.1 riigihanke Suure-Jaani Gümnaasiumi staadionihoone ehitamine korraldamine
    4.2 puurkaevu asukoha kooskõlastamine;
    4.3 AS Suure-Jaani Haldus taotlus hinnavahe kompenseerimiseks;
    4.4 Suure-Jaani Kooli taotlus raha eraldamiseks;
    4.5 korralduse nr 186 muutmine;
    4.6 katastriüksuste jagamine;
    4.7 arvamuse andmine Sürgavere Põllumajandusühistu keskkonnakompleksloa muutmise kohta.
5. Ehitusteemad:
    5.1 Tällevere küla Suure-Jaani alajaam 110kV sisestusvisangu projekteerimistingimused;
    5.2 kasutusloa väljastamine;
    5.3 ehitusloa väljastamine.
6. Volikogu eelnõud:
    6.1 1-4/147 Lahmuse Kooli põhimäärus;
    6.2 1-4/150 Detailplaneeringu kehtestamine;
    6.3 1-4/146 Põhja-Sakala valla kaasav eelarve;
    6.4 1-4/149 Peremehetu ehitise hõivamise algatamine Suure-Jaani Pärnu 11;
    6.5 Põhja-Sakala valla hariduse arengukava 2019–2025 (II lugemine);
    6.6 Hoonestusõiguse seadmine Suure-Jaani Tööstusala kruntidele;
    6.7 Türi valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta ettepanekute küsimine.

(tagasi üles)

2. MAI (elektrooniline)

1. Tänukirja andmine;
2. Majandus- ja rahandusteemad:
    2.1 puurkaevu asukoha kooskõlastamine Kildu k, Raja;
    2.2 sihtotstarbelised toetuslepingud:
          2.2.1 AS Võhma ELKO;
          2.2.2 AS Suure-Jaani Haldus;
    2.3 tööstusalalt müüdava mulla hinna kehtestamine;
    2.4 hanke otsuste kinnitamine.

(tagasi üles)

24. APRILL

1. Haridus, kultuur, sport ja mittetulunduslik tegevus:
    1.1 nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks;
    1.2 ühekordse toetuse maksmine;
    1.3 tänukirja andmise ettepanek;
    1.4 nõusoleku andmine noortelaagri korraldamiseks.
2. Sotsiaalteemad:
    2.1 hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine;
    2.2 Tšernobõli mälestusmärkide tegemine;
    2.3 avaldus kulude hüvitamiseks.
3. Ehitus-, majandus- ja keskkonnateemad:
    3.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    3.2 puuraugu ja -kaevu asukoha kooskõlastamine;
    3.3 teenindusmaa määramine;
    3.4 isikliku kasutusvalduse seadmine;
    3.5 sundvalduse seadmine;
    3.6 kasutusloa väljastamine;
    3.7 ehitusluba Kõpu alevik Tipu 4 kaupluse ümberehitamiseks;
    3.8 Vanaveski küla Täku elamu projekteerimistingimused;
    3.9 Kõpu Vallavalitsuse korralduse nr 34 muutmise eelnõu;
    3.10 komisjoni moodustamine;
    3.11 matkarajalt maha võetud puidu käitlemine.
4. Volikogu eelnõude muudatusettepanekud.

(tagasi üles)

12. APRILL (erakorraline)

1. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
2. Nõusoleku andmine laagri korraldamiseks.
3. Volikogu eelnõud:
    3.1 Arengukava tegevuste kava 2019–2022;
    3.2 Teehoiukava muudatusettepanekud;
    3.3 Sihtasutuse asutamisotsus ja põhikiri;
    3.4 Põhja-Sakala vallavara valitsemise kord;
    3.5 Põhja-Sakala valla kaasav eelarve;
    3.6 Põhja-Sakala valla hariduse arengukava 2019–2025 (II) lugemine;
    3.7 Lahmuse Kooli põhimäärus.
4. Aadressi ja sihtotstarbe määramine.
5. Suure-Jaani Tervisekoja juhataja ettepanekud.

(tagasi üles)

10. APRILL

1. Ehitusteemad:
    1.1 ehitusteatise väljastamine Suure-Jaani linn Supeluse 2 elamu;
    1.2 ehitusloa väljastamine Paaksima küla Taki tiik;
    1.3 kasutusloa väljastamine:
          1.3.1 Põhjaka Suureaia omapuhasti;
          1.3.2 Võhma linn, Niidu 2 elamu;
    1.4 puurkaevu asukoha kooskõlastamine:
          1.4.1 Tääksi k, Kivisilla;
          1.4.2 Põhjaka k, Liivalohu;
          1.4.3 Uia k, Maasikmäe.
2. Haridus, kultuur, sport ja mittetulunduslik tegevus:
    2.1 2019. aasta tegevustoetuste ülemmäära kinnitamine;
    2.2 2019. aasta tegevustoetuste määramine;
    2.3 ühekordse toetuse maksmine:
          2.3.1 MTÜ-le Võhma aiandusselts Kanarbik;
          2.3.2 Spordiklubile Võhma;
          2.3.3 MTÜ-le Kuhjavere Küla Selts;
          2.3.4 V.P.;
    2.4 tänukirja andmise ettepanek;
    2.5 ettepaneku tegemine MTÜ-le Tääksi Spordiakadeemia 2015. a sõlmitud vara avaliku kasutamise lepingu muutmiseks.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 eluruumi tagamise teenusele suunamine ja eluruumi eraldamine.
4. Vallavalitsuse tegevus:
    4.1 avaliku konkursi väljakuulutamine.
5. Majandusteemad:
    5.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine Tällevere k, Kivistiku;
    5.2 isikliku kasutusõiguse seadmine:
          5.2.1 Reegoldi k;
          5.2.2 Tööstuspark;
    5.3 hajaasustuse programmi komisjoni moodustamine;
    5.4 avaldus tee parandamiseks;
    5.5 hinnapakkumine.
6. Rahandusteemad:
    6.1 taotlus reservfondist raha eraldamiseks.

(tagasi üles)

3. APRILL

1. Ehitusteemad:
    1.1 Pilistvere Hooldekodu ehitusteatis;
    1.2 Lahmuse küla Võidu 1 elamu ehitusteatise väljastamine.
2. Haridus, kultuur, sport, noorsootöö ja mittetulunduslik tegevus:
    2.1 nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks Kaitse end;
    2.2 2019. aasta tegevustoetuste ülemmäära kinnitamine;
    2.3 ühekordse toetuse maksmine;
    2.4 taotlus aprillivaheaja pikendamiseks: korduv;
    2.5 nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks:
          2.5.1 Iluvõimlemise suvelaager;
          2.5.2 Viljandi Spordikool kergejõustik;
          2.5.3 Viljandi Spordikool võrkpall;
          2.5.4 Viljandi Spordikool maadlus;
          2.5.5 Toni Judokool;
    2.6 ettepanek jalgpallinaiskonna rahastamiseks;
    2.7 ettepanek preemia määramiseks.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 hooldajatoetuse maksmise lõpetamine;
    3.2 avalduse esitamine pärimismenetluse algatamiseks;
    3.3 eestkoste algatamine;
    3.4 hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
4. Majandus- ja rahandusteemad:
    4.1 Suure-Jaani tööstuspargi taristu ehitustööde omanikujärelevalve.
5. Vallavalitsuse tegevus:
    5.1 hallatavate asutuste juhtide puhkuste pikkus;
    5.2 valimisjaoskondade moodustamine;
    5.3 taotlus maa kasutamiseks.

(tagasi üles)

28. MÄRTS (elektrooniline)

1. Riigihanke "Suure-Jaani Tervisekeskuse õueala ehitustööd" korraldamine.

(tagasi üles)

27. MÄRTS

1. Haridus, kultuur ja sport:
    1.1 nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks Suure-Jaani Kevadlaat.
2. Sotsiaalteemad:
    2.1 hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine;
    2.2 hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
3. Majandusteemad:
    3.1 Vana-Kuninga katastriüksuse jagamine;
    3.2 AS Suure-Jaani Haldus taotlus üürihinna kehtestamiseks;
    3.3 seisukoht Tässa bussipeatuse suhtes Kõpus.
4. Vallavalitsuse tegevus:
    4.1 Võhma Päevakeskuse taotlus töötajate lisapuhkuseks ja juhataja töötasu tõstmiseks.

(tagasi üles)

25. MÄRTS (elektrooniline)

1. Kokkuleppe sõlmimine.

(tagasi üles) 

20. MÄRTS

1. Tutvumine Võhma Päevakeskusega.
2. Ehitusteemad:
    2.1 puurkaevu asukoha kooskõlastamine Jälevere k, Linnu;
    2.2 Vihi küla Allika-Löövi elamu ehitusteatise väljastamine.
3. Haridus, kultuur ja sport:
    3.1 taotlus aprillivaheaja pikendamiseks;
    3.2 Sürgavere Kultuurimaja direktori konkursi tulemuste kinnitamine.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine;
    4.2 eluruumi tagamise teenusele suunamine ja eluruumi eraldamine;
    4.3 koduteenuse osutamine;
    4.4 nõusoleku küsimine eestkostetava kinnisvara müügiks;
    4.5 sotsiaaltöö preemiate saajate määramine.
5. Majandus-, rahandus- ja keskkonnateemad:
    5.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine;
    5.2 taotlus reservfondist raha eraldamiseks;
    5.3 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 2019. a hankeplaani kinnitamine;
    5.4 riigihanke „Võhma kooli õppehoone ehitustööd" korraldamine;
    5.5 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 2019. a alaeelarved;
    5.6 Kõpu spordihoone põranda hinnapakkumised.
6. Vallavalitsuse tegevus:
    6.1 ettepanekud tänukirja andmiseks.
7. Volikogu eelnõu: SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus põhikirja muutmine.
8. Tutvumine Võhma Vaba Aja Keskusega.

(tagasi üles)

13. MÄRTS

1. Ehitusteemad:
    1.1 kasutusloa väljastamine Vana-Söödi kasvuhoonele.
2. Haridus, kultuur, sport ja mittetulunduslik tegevus:
    2.1 ettepanek tänukirja väljaandmiseks;
    2.2 ühekordse toetuse maksmine.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 volituse andmine eestkostetava esindamiseks;
    3.2 avalduse esitamine pärimismenetluse algatamiseks.
4. Vallavalitsuse tegevus:
    4.1 Suure-Jaani Tervisekoja struktuuri ja töötajate koosseisu muutmine.
5. Majandus- ja rahandusteemad:
    5.1 Kõo valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2017–2030 täiendamise eelnõu avalik väljapanek;
    5.2 Põhja-Sakala valla 2019. a alaeelarved.
6. Volikogu eelnõud:
    1-4/138 Kõo Raamatukogu põhimäärus;
    1-4/139 Kõpu Raamatukogu põhimäärus;
    1-4/140 Suure-Jaani Raamatukogu põhimäärus;
    1-4/141 Põhja-Sakala valla raamatukogude kasutamise eeskiri;
    1-4/142 Võhma Raamatukogu põhimäärus;
    1-4/143 Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord;
    1-4/144 Detailplaneeringu kehtestamine;
    1-4/135 Määruse muutmine;
    1-4/136 Põhja-Sakala vallavara valitsemise kord;
    1-4/137 Hajaasustuse programmi elluviimisega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete volitamine.

(tagasi üles)

6. MÄRTS

1. Ehitus- ja planeeringute teemad:
    1.1 kasutusloa väljastamine;
    1.2 kasutusteatis;
    1.3 Tällevere küla Suure-Jaani alajaama Eleringi juhtimishoone projekteerimistingimused;
    1.4 detailplaneeringu algatamine.
2. Haridus, kultuur, sport ja tegevustoetused:
    2.1 laste sõidukulu hüvitamine;
    2.2 Põhja-Sakala valla hariduse arengukava avalik eelnõu väljapanek;
    2.3 ühekordse toetuse maksmine.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 sotsiaaleluruumi küsimus;
    3.2 avalduse esitamine eestkoste seadmiseks;
    3.3 Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine;
    3.4 sotsiaaltranspordi korraldus ja hinnad;
    3.5 volituse andmine eestkostetava asjade ajamiseks;
    3.6 hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
4. Majandusteemad:
    4.1 Põhja-Sakala valla teehoiukava aastateks 2019–2022 eelnõu avalik väljapanek;
    4.2 taotlus kinnistu omandamiseks Viljandi mnt 8, Kõpu alevik.

(tagasi üles)

27. VEEBRUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 Kõpu alevik Tipu tn 3 elamu ehitusteatis;
    1.2 Kildu küla Liiduvere puurkaevu ehitusluba.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 taotlus kahe ametikoha loomiseks Kõpu piirkonda.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine;
    3.2 koduteenuse osutamine;
    3.3 sotsiaaleluruumi üürilepingu lõpetamine.
4. Majandus-, rahandus- ja maaküsimused:
    4.1 korralduse nr 69 muutmine (Alasi jagamine);
    4.2 korralduse nr 67 muutmine (Koovita jagamine);
    4.3 riigihanke Suure-Jaani tööstuspargi taristu ehitamine otsuste kinnitamine;
    4.4 Suure-Jaani Tervisekoja hinnakirja muutmise ettepanek;
    4.5 AS-i Võhma ELKO aastaaruande auditeerija nimetamine.

(tagasi üles)

22. VEEBRUAR

1. Kasutusloa väljastamine.

(tagasi üles)

20. VEEBRUAR

1. Haridus, kultuur ja sport:
    1.1 ettepanek noorte sporditegevuse toetamiseks;
    1.2 nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks.
2. Sotsiaalteemad:
    2.1 sotsiaalteenuste taotluste vormid;
    2.2 sotsiaaltranspordi korraldus ja hinnad;
    2.3 koduteenuse eest võetava hinna kehtestamine;
    2.4 volituse andmine eestkostetava asjade ajamiseks.
3. Majandusteemad:
    3.1 riigihanke Sõiduautode kasutusrent (204589) otsuste kinnitamine;
    3.2 avaldus üürilepingu lõpetamiseks;
    3.3 tütarettevõtete aastaaruande esitamise tähtaja määramine.
4. Maaküsimused:
    4.1 katastriüksuse jagamine;
    4.2 katastriüksuse jagamine;
    4.3 maa riigi omandisse jätmine.

(tagasi üles)

14. VEEBRUAR

1. Kasutusloa väljastamine.

(tagasi üles)

13. VEEBRUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 Riiassaare küla Kiimassaare sauna kasutusteatis;
    1.2 Ängi küla Ojakalda elamu ehitusluba.
2. Haridus, kultuur, sport, noorsootöö ja avalikud üritused:
    2.1 Kõidama lasteaia hoolekogu koosseisu muutuse kinnitamine;
    2.2 Võhma lasteaeda täiendava õpetaja ametikoha loomine;
    2.3 lapsehoiuteenuse eest tasumine;
    2.4 lasteaedade suvise töögraafiku kinnitamine;
    2.5 avalik üritus Vastlapäev;
    2.6 avalik üritus EV101;
    2.7 Põhja-Sakala valla 2018. aasta spordipreemiate määramine;
    2.8 konkursi välja kuulutamine Sürgavere kultuurimaja direktori ametikoha täitmiseks;
    2.9 nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks: Tallinna Võrkpalliklubi ja MTÜ Lõimeleer.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 eluruumi eraldamine ja üürilepingu sõlmimine;
    3.2 kohtult nõusoleku küsimine eestkostetava kinnisvara müügiks.
4. Maaküsimused:
    4.1 katastriüksuste jagamine: Kabeliristi, Kalmistu, Teeristi, Tipu tn 1, Viljandi mnt 8, Viljandi mnt 11, Koovita, Kääri, Alasi;
    4.2 vallavalitsuse korralduste muutmine: 29.01.2019 korraldus nr 40 ja 27.11.2018 korraldus nr 846.
5. Vallavalitsuse tegevus:
    5.1 MTÜ Loopre Puhkeküla taotlus garantiikirja väljastamiseks ja vastuskiri ning samas küsimuses volikogule saadetud kirja vastuskiri.
6. Toetused mittetulunduslikud tegevuseks:
    6.1 ühekordse toetuse taotlus;
    6.2 ühekordse toetuse taotlus Viljandi Pensionäride Liit MTÜ.
7. Volikogu eelnõud:
    7.1 1-4/126 Ostueesõiguse kasutamata jätmine;
    7.2 Tunnustamiste korra alusel määratavate preemiate suuruse kehtestamine;
    7.3 arengukava tegevuste kava 2019–2022;
    7.4 Põhja-Sakala vallavalitsuse struktuuri muutmine.

(tagasi üles)

8. VEEBRUAR

1. Vallavalitsuse tegevus:
    1.1 Suure-Jaani Tervisekoja piletihinnad;
    1.2 teehoiukava eelnõu avaliku väljapaneku korraldamine.
2. Volikogu eelnõud ja nende osad:
    2.1 1-4/103 Põhja-Sakala valla teehoiukava aastateks 2019–2022;
    2.2 1-4/120 Kõidama lasteaia Traksik arengukava ja tegevuskava kinnitamine;
    2.3 1-4/121 Võhma lasteaia Mänguveski arengukava ja tegevuskava kinnitamine;
    2.4 1-4/122 Olustvere lasteaia Piilu arengukava ja tegevuskava kinnitamine;
    2.5 1-4/123 Vastemõisa lasteaia Päevalill arengukava ja tegevuskava kinnitamine;
    2.6 1-4/124 Suure-Jaani lasteaia Sipsik arengukava ja tegevuskava kinnitamine;
    2.7 valla arengukava tegevuskava;
    2.8 1-4/113 Põhja-Sakala valla hariduse arengukava;
    2.9 väikeinvesteeringute tabel;
    2.10 info Põltsamaa valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta;
    2.11 1-4/125 Põhja-Sakala Vallavolikogu 24. mai 2018 määruse nr 42 „Ehitus- ja planeerimisvaldkonna ülesannete täitmine Põhja-Sakala vallas" muutmine.

(tagasi üles)

29. JAANUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 Ilbaku küla Räpsiku elamu ehitusluba;
    1.2 Mäeküla Karumäe elamu kasutusteatis.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 Kõidama lasteaia sisehindamise aruanne 2016–2018;
    2.2 Võhma lasteaias Veskisellide rühma laste arvu suurendamine;
    2.3 Põhja-Sakala valla lasteasutuste lasteaiaõpetajate töötasu alammäär;
    2.4 Suure-Jaani Tervisekoja piletihinnad;
    2.5 nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks: Perepäev uiskudel.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 23.01.2019 korralduse nr 27 "Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osalise rahastamise jätkamine" muutmine;
    3.2 Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
4. Vallavalitsuse tegevus:
    4.1 Põhja-Sakala valla kriisikomisjoni tööplaan;
    4.2 Põhja-Sakala vallavalitsuse struktuurimuudatused.
5. Maaküsimused:
    5.1 katastriüksuste jagamine.

(tagasi üles)

23. JAANUAR

1. Vallavalitsuse tegevus:
    1.1 ülevaade.
2. Ehitus- ja planeeringute teemad:
    2.1 detailplaneeringu algatamine Posti.
3. Haridus, kultuur ja sport:
    3.1 Võhma lasteaiaõpetajate pöördumine: vastuskiri;
    3.2 Põhja-Sakala valla 2018. aasta kultuuripreemiate määramine.
4. Sotsiaalteemad:
    4.1 valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine;
    4.2 koduteenuse osutamine;
    4.3 volituse andmine;
    4.4 valla sotsiaaltöö preemiate määramise komisjoni koosseisu muutmise ettepanek.
5. Keskkonnateemad:
    5.1 puurkaevu asukoha kooskõlastamine Kildu k, Liiduvere.
6. Majandusteemad:
    6.1 riigihanke "Sõiduautode kasutusrent" korraldamine;
    6.2 lootusetute nõuete bilansist väljakandmine;
    6.3 hinnapäringu tulemuste kinnitamine.

(tagasi üles)

17. JAANUAR

1. Ehituslubade väljastamine.

(tagasi üles)

16. JAANUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 kasutusloa väljastamine Siimani Farmi vedelsõnnikutrassile;
    1.2 vallamaja remonditööde hinnapakkumised.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 tänukirjade andmise ettepanek;
    2.2 kultuuri-, spordi- ja sotsiaaltöö preemiate määramiseks komisjonide moodustamine;
    2.3 raamatukogutöötajate puhkuse pikkuse muutmise ettepanek.
3. Keskkonnateemad:
    3.1 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 16.10.2018 korralduse nr 709 muutmine;
    3.2 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 08.08.2018 korralduse nr 517 muutmine.
4. Majandusteemad:
    4.1 riigihanke Tarbeauto kasutusrent (203825) otsuste kinnitamine.
5. Sotsiaalteemad:
    5.1 avaldus eestkoste seadmiseks;
    5.2 avaldus eestkostja vahetamiseks ja eestkostja ametiaja pikendamiseks;
    5.3 Kõpus sotsiaaltranspordi korraldamine.
6. Vallavalitsuse tegevus:
    6.1 Viljandimaa Vapimärgi kandidaadi esitamine;
    6.2 Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu avaliku väljapaneku korraldamine;
    6.3 SA Perekodu nõukogusse liikmeõigusi teostava isiku nimetamine.
7. Volikogu eelnõud:
    7.1 otsuse eelnõu Lahmuse Kooli pidamise ülevõtmiseks.

(tagasi üles)

9. JAANUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 Koksvere küla Kontori kinnistu ehitusluba;
    1.2 Tällevere küla Rullilauda teraviljamahutite ehitusluba.
2. Haridus, kultuur ja sport:
    2.1 taotlus Suure-Jaani kooli lasteaedade kollektiivpuhkuse pikendamiseks;
    2.2 huvihariduse ja huvitegevuse kava 2019;
    2.3 lisatasu maksmine transporditeenuse eest.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 hinnapakkumine renoveerimistöödele;
    3.2 liikumispuudega isiku parkimiskaart;
    3.3 volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
4. Vallavalitsuse tegevus:
    4.1 valimisjaoskondade moodustamine.
5. Volikogu eelnõud:
    5.1 Põhja-Sakala valla hariduse arengukava;
    5.2 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks;
    5.3 Põhja-Sakala vallavara valitsemise kord.

(tagasi üles)

4. JAANUAR

1. Ehitusteemad:
    1.1 Vihi küla Veere puurkaevu ehitusluba;
    1.2 kasutusloa väljastamine Kõidama Tankla tootmishoone.
2. Keskkonnateemad:
    2.1 hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
3. Sotsiaalteemad:
    3.1 üldhooldusteenusele suunamine;
    3.2 üldkasuliku töö lepingust;
    3.3 sotsiaaltoetuse taotluse vormi kehtestamine.

(tagasi üles)