Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavalitsuse elektrooniline istung on teisipäeval, 13. aprillil kell 15 Zoomis.

Päevakorraprojekt:

1. Ehitusteatise väljastamine.
2. Kasutusteatise väljastamine .
3. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 9.03.2021 korralduse nr 105 kehtetuks tunnistamine.
4. Koha-aadresside muutmine.
5. Arvamuse andmine keskkonnaloa muutmise taotluse ja eelnõu kohta (Combimill Sakala OÜ).
6. Enampakkumiste korraldamine Suure-Jaani Tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmiseks.
7. Valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
8. Hoolekandeteenuse osalise rahastamise lõpetamine.
9. Ühekordse toetuse eraldamata jätmine.
10. Info hinnapakkumistest ettekirjutuse täitmiseks.
11. 14-9/11-3 Info kaebuse menetlusse võtmisest.
12. 1-4/349 Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri.
13. 1-4/371 Loa andmine valguskaabli kiu kasutamise lepingu sõlmimiseks.

 

Vallavalitsuse 2021. aasta istungite päevakorrad

JAAN VEEBR MÄRTS APRILL MAI JUUNI JUULI AUG SEPT OKT NOV DETS
5. 2. 2. 6.                
12. 9. 5. 13.                
19. 16. 9.                  
26. 23. 16.                  
    23.                  
    30.                  

 

6. APRILL

1. 6-3/403 Teade Lõhavere linnuse ümbruse metsa metsatööde plaanide kohta.
2. 4-4/6-8 Ettepanek koolitranspordi kulude hüvitamiseks.
3. 2-6/447 Pakkumine telesaatesse "Tere tulemast!".
4. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
5. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks.
6. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
7. Sotsiaalkorteri üürilepingu lõpetamine.
8. 8-3/48-8 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks.
9. Osakasutusloa väljastamine.
10. Ühekordse toetuse maksmine.
11. Ühekordse toetuse eraldamata jätmine.
12. Volikogu eelnõu:
      12.1  1-4/349 Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri;
      12.2  1-4/359 Lahmuse Kooli arengukava aastateks 2021–2024;
      12.3  1-4/360 Olustvere Põhikooli arengukava 2021–2025;
      12.4  1-4/361 Suure-Jaani Kooli arengukava 2021–2024;
      12.5  1-4/365 Isikliku kasutusõiguse seadmine Nuutre k;
      12.6  1-4/366 Isikliku kasutusõiguse seadmine Vastemõisa k;
      12.7  1-4/367 Suure-Jaani Lasteaia Sipsik põhimäärus;
      12.8  1-4/368 Võhma Kooli arengukava 2021–2025;
      12.9  1-4/369 Kooli ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitamise kord;
      12.10  1-4/370 Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord.

(tagasi üles)

30. MÄRTS

1. Revisjonikomisjoni akt ja selle vastuskiri.
2. AS Suure-Jaani Haldus 2020. majandusaasta aruanne.
3. Ettepanek rendilepingu lõpetamiseks.
4. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.
5. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest.
6. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
7. Ehitusteatise väljastamine.
8. Ehitusloa väljastamine.
9. Projekteerimistingimuste määramine.
10. Maal elamise päeval osalemine 2021. a.
11. Mittetulundusühingute 2021. a tegevustoetuse ülemmäära kinnitamine.
12. Mittetulunduslikuks tegevuseks 2021. a tegevustoetuste määramine.
13. Tegevustoetuse  määramisest keeldumine.
14. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
15. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
16. Hoolekandeasutuse omaosaluse maksmine.

(tagasi üles)

23. MÄRTS

1. Eellepingu sõlmimine kergliiklustee ehitamiseks, kinnistu jagamiseks ja moodustava kinnistu omandamiseks.
2. Aadresside ja sihtotstarvete määramine kinnisasja piiride muutmisel.
3. Põhja-Sakala valla 2021. aasta ettevõtlusauhinna saaja kinnitamine.
4. Põhja-Sakala valla 2021. aasta hankeplaani kinnitamine.
5. 2-6/280-3 Vaie vallavalitsuse korraldusele nr 26.
6. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
7. Arvamuse andmine vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse kohta (Suure-Jaani jäätmejaam).
8. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks.
9. Avaldus täisealisele isikule eestkoste määramiseks.
10. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
11. Lapsetoetuse kandmine lapse tegelikule kasvatajale.
12. Ehitusloa väljastamine.
13. Ehitusteatise väljastamine.
14. Kasutusloa väljastamine.
15. Projekteerimistingimuste määramine.
16. Ettepanek osaleda RIA kiire internetiühenduse paigaldamise programmis.
17. Valla meenekonkursi tingimuste muutmine.

(tagasi üles)

16. MÄRTS

1. Projekteerimistingimuste andmine.
2. Ehitusteatise väljastamine.
3. Kasutusteatise väljastamine.
4. Kasutusloa väljastamine.
5. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
6. Noorte huvihariduse toetamise leping.
7. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu pikendamine.
8. Põhja-Sakala valla 2021. a alaeelarved.
9. 1-10/267 Avaldus kaubabussi tegevuse toetamiseks.

(tagasi üles)

9. MÄRTS

1. Vara tasuta kasutamise lepingu arutelu järg.
2. Ehitusloa väljastamine.
3. Kasutusloa väljastamine.
4. Ettevõtluspreemiate määramise komisjoni moodustamine.
5. Õpilase koolitranspordi hüvitise määramine.
6. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 13.10.2020 korralduse nr 618 muutmine.
7. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuste jagamisel.
8. Arvamuse andmine Õnniste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta.
9. Arvamuse andmine Metsasaadused OÜ Arussaare dolokivikarjääri keskkonnaloa vee ja õhu eriosade taotluse ja eelnõude kohta.
10. Lapsehoiuteenuse finantseerimislepingute muutmine.
11. Lapsehoiuteenuse taotluse arutelu järg.
12. Hoolduskulude osaline katmine valla eelarvest.
13. 8-3/100-1 Avaldus täisealisele isikule eestkoste määramiseks.
14. Info.
15. Volikogu eelnõud.
16. Lapsevanemate vabastamine nende poolt kaetava osa maksmisest.

(tagasi üles)

5. MÄRTS (erakorraline)

1. Suure-Jaani Tervisekoja juhataja ametisse kinnitamine.

(tagasi üles)

2. MÄRTS

1. Kohanime muutmine.
2. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
3. Sotsiaaleluruumi üürilepingu lõpetamine.
4. Spordipreemiate määramise komisjoni ettepanekud.
5. Finantseerimislepingu lõpetamine.
6. Vara tasuta kasutamise lepingute teema.
7. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
8. Suure-Jaani Tervisekoja taotlus.

(tagasi üles)

23. VEEBRUAR

1. Kasutusloa väljastamine.
2. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
4. Arvamuse andmine keskkonnaloa taotlusele.
5. Info Põhja-Sakala Vallavalitsuse avaliku konkursi komisjoni koosoleku protokollist.
6. Lasteaedade suvise töökorralduse muutmine.
7. Ajutise komisjoni moodustamine hariduse tugiteenuste korraldamiseks vallas.
8. Väikehanke "Kõpu Hooldekodu hoone energiatõhususe parandamise ehitustööde omanikujärelevalve" otsused.
9. Sotsiaalvaldkonna tunnustamine.
10. Tänukirja andmine.
11. 1-4/336 Põhja-Sakala valla 2021. a eelarve eelnõu muudatusettepanekud.
12. 1-4/342 Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2021–2024 eelnõu.
13. 2-6/280 Info vaidest vallavalitsuse 19.01.2021 korraldusele nr 26.

(tagasi üles)

16. VEEBRUAR

1. Ülevaade eelarve eelnõu muudatusettepanekutest.
2. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks.
3. 2-6/253 Ettepanek sporditoetuse maksmiseks.
4. 2-6/237 Taotlus tänukirja väljastamiseks.
5. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
6. Määruse kehtetuks tunnistamine.
7. Volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
8. Korralduse kehtetuks tunnistamine.
9. Üürilepingu lõpetamine.

(tagasi üles)

9. VEEBRUAR

1. Projekteerimistingimuste andmine.
2. Ehitusteatise väljastamine.
3. Ehitusloa väljastamine.
4. Kasutusloa väljastamine.
5. Õpilase koolitranspordi hüvitise maksmise muutmine.
6. Nõusoleku andmine avaliku näituse korraldamiseks.
7. Sotsiaaltöö preemiate määramise komisjoni moodustamine.
8. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
9. Määruse kehtetuks tunnistamine.
10. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
11. Koha-aadressi muutmine.
12. Kohanime muutmise eelnõu.
13. Lihthanke "Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoone laiendamise projekteerimistööd" otsused.
14. Volikogu eelnõud:
      14.1.  1-4/347 Kinnisvara omandamine Seruküla tee T4;

      14.2.  1-4/348 Volikogu määruse kehtetuks tunnistamine;
      14.3.  1-4/349 Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri;
      14.4.  1-4/350 Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri;
      14.5.  1-4/351 Volikogu määruse kehtetuks tunnistamine;
      14.6.  1-4/352 Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine;
      14.7.  1-4/353 Kõpu Põhikooli põhimäärus;
      14.8.  1-4/354 Kinnisasja koormava hoonestusõiguse lõpetamine;
      14.9.  1-4/355 Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmine (Nigula tn 5).
15. Info:
      15.1. Koostatava vastuskirja osas teemal forelli kudealade rajamine Raudna jõkke – Viljandi ja Põhja-Sakala valla piiril;
      15.2. MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu üldkoosolekust (04.02.2021).

(tagasi üles)

2. VEEBRUAR

1. Suure-Jaani Tervisekoja juhataja valimiseks konkursikomisjoni moodustamine.
2. Sobitusrühma moodustamine Võhma Lasteaeda Mänguveski.
3. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
4. Valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
5. Nõusoleku andmine.
6. Lapsehoiuteenuse finantseerimisleping.
7. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
8. Riigihanke "Kõpu Hooldekodu hoone energiatõhususe parandamise ehitustööd" otsused.
9. Kohanime määramine.
10. Ehitusloa ja ehitisteatise väljastamine.
11. Huvihariduse toetamise lepingud.
12. Info MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse üldkoosolekust.
13. Garantiikirja väljastamine.

(tagasi üles)

26. JAANUAR

1. Raieloa väljaandmine.
2. Riigihanke "Raamlepingu sõlmimine vedelgaasi ostmiseks aastatel 2020–2023" otsused.
3. Suure-Jaani Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine III etapp ehitustööde omanikujärelevalve otsused.
4. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
5. Projekteerimistingimuste väljastamine.
6. Ehitusteatise väljastamine.
7. Ehitusloa väljastamine.
8. Kasutusloa väljastamine.
9. Õpilase koolitranspordi hüvitise maksmise lõpetamine.
10. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
11. Põhja-Sakala valla 2020. aasta spordipreemiate määramise komisjoni moodustamine.
12. Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvooru eelistatud sihtrühmade ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse kehtestamise arutelu.
13. Huvihariduse toetamise lepingud.
14. Komisjoni moodustamine Suure-Jaani Tervisekoja juhataja ametikoha konkursi läbiviimiseks.
15. Mitteeluruumi rendile andmine.
16. Vallavalitsuse 19.01.2021 korralduse nr 15 "Huvihariduse toetuse maksmine" kehtetuks tunnistamine.
17. Vallavalitsuse 19.01.2021 korralduse nr 17 muutmine.
18. Info.

19. JAANUAR

1. 2-6/1515 Taotlus vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kehtestamiseks.
2. Noorte huvihariduse toetamise lepingud.
3. Huvihariduse toetuse maksmine.
4. Avalduse rahuldamata jätmine.
5. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osalise rahastamise lõpetamine.
6. Üldhoolduse tasumine valla eelarvest.
7. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
8. Põhja-Sakala valla meenekonkursi korraldamine.
9. Komisjoni moodustamine.
10. Lasteaedade tegutsemine suveperioodil.
11. Lihthanke "Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoone laiendamise projekteerimistööd" korraldamine.
12. 2-6/90 Suure-Jaani Noortekeskuse struktuuri muutmise taotlus.
13. Ettepanekud Põhja-Sakala valla üldplaneeringusse ja keskkonnamõju strateegilisse hindamisse (tuuleparkide planeerimine).
14. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
15. Avaliku konkursi väljas kuulutamine.

(tagasi üles)

12. JAANUAR

1. Ehitusloa väljastamine.
2. Ehitusteatise väljastamine.
3. Kasutusloa väljastamine.
4. Kasutusteatise väljastamine.
5. 2-6/1515 Taotlus vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kehtestamiseks.
6. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest.
7. Finantseerimislepingu sõlmimine.
8. Ülevaade lasteaia direktorite ja õpetajate puhkusejäägist.
9. Vallavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine.
10. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
11. Üldhooldusteenuse tasumine valla eelarvest.
12. Seisukoht lasteaias lastevanemate poolt kaetava osa määraga tasumise suhtes.
13. Põhja-Sakala valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2021. a.
14. Info Suure-Jaani jäätmejaama haldamise hanke tulemustest.
15. Volikogu eelnõud.

(tagasi üles)

5. JAANUAR

1. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
2. Arengukava ja eelarvestrateegia avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekud.
3. Ehitusloa väljastamine.
4. Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks.
5. Põhja-Sakala valla eelarvest üldarstiabi teenuse osutamise toetamine.

(tagasi üles)