Vallavalitsuse istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung on esmaspäeval, 24. jaanuaril kell 15 Põhja-Sakala vallamajas (Lembitu pst 42, Suure-Jaani).

Päevakord:

1. Projekteerimistingimuste andmine Koksvere küla, Siimani farm päikeseelektrijaam.
2. Ehitusloa väljastamine Olustvere alevik, Müüri tn 3 päikeseelektrijaam.
3. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
4. Enampakkumise korraldamine Suure-Jaani Tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmiseks.
5. Lihthanke "Põhja-Sakala valla Võhma–Kirivere kergliiklustee maakorraldustööd" otsused.
6. Kohanime muutmine.
7. Volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
8. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
9. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
10. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.
11. Põhja-Sakala Vallavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine 2021. a kultuuripreemiad ja spordipreemiad.

 

Vallavalitsuse 2022. aasta istungite päevakorrad

JAAN VEEBR MÄRTS APR MAI JUUNI JUULI AUGUST SEPT OKT NOV DETS
3.                      
10.                      
17.                      
24.                      

 

17. JAANUAR

1. Hajaasutuse programmi 2022. aasta taotlusvooru eelistatud sihtrühmade ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse kehtestamine.
2. Hajaasustuse programmi komisjoni koosseisu muutmine.
3. Arvamuse andmine Õnniste II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta.
4. Sürgavere spordihoone hinnakiri.
5. Suure-Jaani Noortekeskuse hinnakiri.
6. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuste jagamisel.
7. Ehitusloa väljastamine.
8. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja eluruumi eraldamine.
9. Põhja-Sakala Vallavalitsuse korralduse nr 792 kehtetuks tunnistamine.
10. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
11. Huvihariduse toetamise lepingud.
12. Seisukoha kujundamine lasteaedade suvise kollektiivpuhkuse osas.

(tagasi üles)

10. JAANUAR

1. Ülevaade valla rahvastiku dünaamikast.
2. 2-6/1663 Suure-Jaani Tervisekoja ettepanekud.
3. 2-2/2 Lasteaiaõpetaja töötasumäär.
4. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.
5. Juhtumikorraldaja määramine.
6. Huvihariduse toetuse maksmine.
7. Huvihariduse ja -tegevuse toetuse kava.
8. Lihthanke "Võhma linna Raudtee tänava tänavavalgustuse projekteerimis-ehitustööd" korraldamine.
9. Hinnapäringu protokoll.
10. Volikogu eelnõud:
      10.1 1-4/34 SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus põhikirja muutmine
      10.2 1-4/35 Aktsiaseltsi Võhma ELKO põhikiri
      10.3 1-4/36 Põhja-Sakala valla noortevolikogu põhimäärus
      10.4 1-4/37 Sihtasutuse Suure-Jaani Tervisekeskus põhikiri
      10.5 1-4/38 Munitsipaalkoolide hoolekogudesse esindaja nimetamine
      10.6 1-4/39 Isikliku kasutusõiguse seadmine
      10.7 1-4/40 Kirivere Kooli arengukava 2022–2026
      10.8 1-4/41 Suure-Jaani Tervisekoja põhimääruse muutmine

(tagasi üles)

3. JAANUAR

1. Ülevaade Põhja-Sakala vallas huvihariduses osalemises toetamisest.
2. Lehola-Lembitu mängude preemia määramine.
3. 2-4/12 Põhja-Sakala vallalehe „Leole" väljaandmise kord.
4. Alatise komisjoni moodustamine.
5. Projekteerimistingimuste andmine.
6. Kasutusloa väljastamine.
7. Vastemõisa lasteaia Päevalill hoolekogu koosseisu muutmine.
8. Volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
9. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.

(tagasi üles)