Vallavalitsuse istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 9. juulil kell 13 Põhja-Sakala vallamaja II korruse saalis.

Päevakorraprojekt:

1. Ülde EP Arvamuste koondtabel 09.07.24 (lisatud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna arvamused).
2. Arutelu järg: reservfondist raha eraldamine.
3. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Kobruvere k Karmeni kü.
4. Katastriüksuste piiride muutmine ja tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine Vastemõisa k Kurve ja Posti kü.
5. Projekteerimistingimuste andmine Paaksima k Raudaru kelder.
6. Kasutusloa andmine Kobruvere k Kuu elamu.
7. 2-4/16 Sundvalduse seadmine Vastemõisa külas Vastemõisa–Vanamõisa tee nr 8700010 km 0,015–1,320 avalikuks kasutamiseks.
8. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja teenuslepingu sõlmimine.
9. Avalduse rahuldamata jätmine.
10. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
11. Lahmuse Kooli struktuuri kinnitamine.
12. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks:
      12.1 Võhma augusti karikas jalgpallis;
      12.2 Pizzafest.

 

Vallavalitsuse 2024. aasta istungite päevakorrad

JAAN VEEBR MÄRTS APR MAI JUUNI JUULI AUGUST SEPT OKT NOV DETS
2. 6. 5. 2. 7. 4. 2.          
4. 13. 12. 9. 14. 11. 9.          
9. 16. 18. 17. 15. 18. 16.          
12. 19. 26. 23. 22. 26. 23.          
16. 27.   30. 28.              
19.                      
25.                      
30.                      

 

2. JUULI

1. Riigihanke "Kirivere kooli projekteerimine" korraldamine.
2. Lihthanke „Teekatte aukude ja pragude parandamine Põhja-Sakala valla teedel ja tänavatel aastatel 2024–2026" otsused.
3. Lihthanke "Olustvere koolihoone energiatõhususe tööde projekteerimine" otsused.
4. Konkursi „Kaunis Kodu" 2024. a preemiate määramine.
5. Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine 2024. a.
6. Hajaasustuse programmist toetuste rahuldamata jätmine.
7. Projekteerimistingimuste andmine Vastemõisa k Posti.

8. Kasutusloa väljastamine Kõidama k Olustvere tee 5a viilhall.
9. 2-4/17 Sundvalduse seadmine Jaska külas Uusoru–Kärneri tee nr 5450080 km 0,018–1,240 avalikuks kasutamiseks.
10. Programmi „Värvid valda" toetuse taotlemise vormi andmete koosseisu kehtestamine.
11. Huvihariduse toetuse maksmine.
12. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks Kildu triatlon.
13. 8-5/459-3 Täiendav pöördumine üldhooldusteenust reguleerivate õigusaktide seadustega kooskõlla viimiseks: vastuskiri.
14. 12-13/717 Eesti Muinsuskaitse Seltsi pöördumine.
15. Arutelu järg: OÜ Elductum toetamine.
16. Info.
17. Arutelu: spordivaldkonna tulevik.

(tagasi üles)

26. JUUNI

1. Ehitusteatise väljastamine Tipu k Sonni varjualune.
2. Ehitusloa andmine Tipu k Möldri abihoone.
3. Enampakkumise tulemuse kinnitamine:
    3.1 Reinu, Tääksi;
    3.2 Kõidama, Olustvere tee 4a.
4. Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks Kõidama k, Puhkeala.
5. Reservfondist raha eraldamine.
6. 7-8/111-4 Pakkumuste avamise protokoll maakorraldustööd Kirsi tn 3a, Võhma.
7. Koha-aadressi muutmine.
8. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
9. Huvihariduse toetuse maksmine.
10. Ürituse korraldamise toetuse maksmine Pizzafest.
11. Programmi "Värvid valda" toetusvooru väljakuulutamine.
12. 2-6/683 Suure-Jaani Tervisekoja ettepanekud.
13. Arutelud teemadel:
      13.1 Asulavanema statuudi muutmine;
      13.2 Põhja-Sakala valla tunnustamise korra muutmine;
      13.3 Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise vormide andmete kooseisu kehtestamise korralduse muutmine.
14. Info.

(tagasi üles)

18. JUUNI

1. 7-8/110-12 Hinnapakkumuste hindamise protokoll.
2. Riigihanke "Olustvere koolihoone energiatõhususe tööde projekteerimine" korraldamine.
3. Lihthanke "Põhja-Sakala valla kohalike teede teeäärte niitmine 2024–2026" otsused.
4. Arvamuste koondtabel Ülde eriplaneering.
5. Pärimismenetluse algatamine.
6. Ehitusloa andmine Metsküla Vindla-Jüri abihoone.
7. Sundvalduse seadmine:
    7.1 Vastemõisa k Autobussipeatuse;
    7.2 Kõo k Arturi Mardi Palmi kü.
8. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuste jagamisel (Transpordiamet).
9. Reservfondist raha eraldamine.
10. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine Kuhjavere küla, Passaia.
11. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks:
      11.1 Reegoldi jaanituli;
      11.2 Jaaniku Jalka;
      11.3 Võhma linnapäevad;
      11.4 Suvespordi-jaanipäev
      11.5 Sürgavere jaanipäev.
12. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja teenuslepingu sõlmimine.
13. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine valla eelarvest.
14. 2023. majandusaasta aruanne:
      14.1 SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus;
      14.2 Koksvere Maja OÜ.
15. Tegevusloa andmine projektlaagri korraldamiseks:
      15.1 Tony judokool;
      15.2 Lõimeleer;
      15.3 Viljandi spordikooli maadluslaager.
16. Huvihariduse toetuse maksmine.
17. Info:
      17.1 Suure-Jaani Tervisekoja vara üleandmine SA-le Suure-Jaani Tervisekeskus.

(tagasi üles)

11. JUUNI

1. Arvamuste koondtabel Ülde EP30.05.2024.
2. 2-4/15 Põhja-Sakala Vallavalitsuse 12.06.2019 määruse nr 6 "Põhja-Sakala valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord" muutmine.
3. 1-4/376 Põhja-Sakala valla arengukava 2023–2030 avalik väljapanek.
4. 1-4/378 Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine.
5. 1-4/379 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine Puhkeala, Kõidama.
6. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks:
    6.1 Suure-Jaani Muusikafestival;
    6.2 Metsküla jaaniõhtu;
    6.3 Jaanipidu Võhmas;
    6.4 Venevere jaanituli;
    6.5 Põhja-Sakala aiakohvikute nädalavahetus 2024.
7. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja teenuselepingu sõlmimine.
8. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine valla eelarvest.
9. Avalduse rahuldamata jätmine.
10. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
11. Asulavanema tunnistuse andmine.
12. Huvihariduse toetuse maksmine.
13. Tegevusloa andmine projektlaagri korraldamiseks:
      13.1 Väliseesti noorte laager;
      13.2 Viljandi spordikool võrkpall.
14. Maa riigi omandisse jätmine, lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine.
15. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuste liitmisel Kõo k Aini Ede Kõo töökoda.
16. Põhja-Sakala valla 2024. aasta hankeplaani muutmine.
17. Eratee avalikuks kasutamiseks sundvalduse seadmine Vastemõisa-Vanamõisa tee.
18. Maa rendileping Tääksi.
19. Ehitusloa andmine Supsi küla Töökoja mü PVC laohoone.
20. Lihthanke "Põhja-Sakala valla teede ja tänavate tolmuvabade katete ehitamine 2. etapp" otsused.
21. 1-10/646 Muudatusettepanekud eelnõudele 301, 367, 369, 370, 371, 373, 374, 376, 377.
22. Ettepanek lõpetada teenuse ostmine OÜ-lt Elductum.

23. Vaidlus RTK-ga Võhma kooli rahastuse teemal.
24. Info.

(tagasi üles)

4. JUUNI

1. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 06.02.2024 korralduse nr 91 "Kultuurikeskuse teenuste hindade kehtestamine" muutmine.
2. Põhja-Sakala Sotsiaalteenuste Keskuse juhataja ametisse kinnitamine.
3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks:
    3.1 Suur Maasturite Suvesõit;
    3.2 Kooliaasta lõpu rongkäik;
    3.3 Suure-Jaani jaanituli;
    3.4 Jaanipidu mõisapargis.
4. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja teenuslepingu sõlmimine.
5. Tegevusloa andmine projektlaagri korraldamiseks:
    5.1 Viljandi spordikool iluvõimlemine;
    5.2 Viljandi spordikool võrkpall.
6. Huvihariduse toetuse maksmine.
7. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Elektrilevi OÜ).
8. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Pärnu tn 14, Suure-Jaani.
9. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel:
    9.1 Reegoldi k, Keskuse tn 12;
    9.2 Supsi k Nõlvaku kü;
10. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuste liitmisel Koidu tn 21, 21a, 21b Võhma.
11. Lähiaadressi muutmine.
12. Põhja-Sakala valla jäätmejaamades ja Viljandi jäätmejaamas Põhja-Sakala valla elanike tasuta vastuvõetavate jäätmeliikide piirkoguste kehtestamine.
13. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine Venevere küla, Manglu.
14. Konkursi Kaunis Kodu 2024 komisjoni moodustamine.
15. Ehitusloa andmine Reegoldi k Rähni päikeseelektrijaam.
16. Kasutusloa andmine Supsi k Töökoja päikeseelektrijaam.
17. Kasutusteatise 
väljastamine Reegoldi k Suurfarmi lautade piksekaitse.
18. Riigihanke „Mustkatte löökaukude parandamine Põhja-Sakala valla teedel ja tänavatel aastatel 2024–2026" korraldamine.
19. 2-4/14 Põhja-Sakala valla ühissõidukipeatustele kohanimede määramine.
20. AS-i Põhja-Sakala Haldus 2023. majandusaasta aruande kinnitamine.
21. Arvamuste koondtabel Ülde EP 30.05.2024.
22. 2-6/633 Reklaami kooskõlastamise taotlus.
23. 1-4/301 Põhja-Sakala Vallavolikogu 25.02.2021 nr määruse nr 129 „Põhja-Sakala valla üldarstiabi teenuse osutamise toetuse maksmise kord" muutmine.
24. 1-4/329 Välireklaami paigaldamise eeskiri.
25. 1-4/346 Põhja-Sakala valla koerte, kasside ja muude lemmikloomade pidamise eeskiri.
26. 1-4/367 Põhja-Sakala valla projekti "Värvid valda" toetuse andmise tingimused ja kord.
27. 1-4/368 Põhja-Sakala valla 2023. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.
28. 1-4/369 Põhja-Sakala valla põhimääruse muutmine.
29. 1-4/370 Põhja-Sakala Vallavolikogu 27.08.2020 määruse nr 110 „Põhja-Sakala vallavara valitsemise kord" muutmine.
30. 1-4/371 Põhja-Sakala Vallavolikogu 29.02.2024 otsuse nr 204 „Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks ja hanke korraldamiseks" muutmine.
31. 1-4/372 Põhja-Sakala Vallavalitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine.
32. 1-4/373 Töötasu, hüvitise ja preemia maksmine.
33. 1-4/374 Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise korra muutmine.
34. 1-4/375 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu otsustuskorras võõrandamine Reegoldi, Pumpla.
35. Info 4-7/608 Vastemõisa kpl vee- ja kanalisatsiooniga liitumine.
36. Seisukoha kujundamine arengukava muudatusettepanekute suhtes.
37. Arutelu: kaasava eelarve korra muutmine.
38. Arutelu: määruste muutmine: Põhja-Sakala valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord ja Lastevanemate poolt kaetava osa määr.
39. Liikluse sulgemine Paemurru sillal.
40. Linnade ja valdade suvemängudel osalemine.
41. Info.

(tagasi üles)
 

28. MAI

1. Põhja-Sakala valla arengukava tegevuskava 2023–2030 arutelu.
2. 6-3/590 Põhja-Sakala valla elanikelt ohtlike jäätmete vastuvõtt Viljandi jäätmejaamas.
3. 8-5/459-1 Pöördumine üldhooldusteenust reguleerivate õigusaktide seadustega kooskõlla viimiseks: vastuskiri.

4. Kasutusloa väljastamine Ivaski küla Pöörandi elamu.
5. Maa riigi omandisse jätmine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine.
6. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Kärevere k, Peedi kü.
7. Riigihanke "Põhja-Sakala valla kohalike teede teeäärte niitmine 2024–2026" korraldamine.

8. Tervisekoja siseauditi tulemusena esitatud audiitori ettepanekutele kommentaaride esitamine.
9. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
10. Huvihariduse toetuse maksmine.
11. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 06.02.2024 korralduse nr 91 "Kultuurikeskuse teenuste hindade kehtestamine" muutmine.
12. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine..
13. Põhja-Sakala valla 2023. majandusaasta aruanne.
14. Projekti "Sport koolis" jätkamine.

(tagasi üles)

22. MAI

1. Eelarve- ja majanduskomisjoni ettepanekud eelnõule 1-4/367 Põhja-Sakala valla projekti "Värvid valda" toetuse andmise tingimused ja kord.
2. 5-4/555 Taotlus heinamaa kasutamiseks.
3. Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks Kirivere, Saaremetsa.
4. 2-4/13 Eratee avalikuks kasutamiseks sundvalduse seadmine Mäelt-Undisaare Sepa tee.
5. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine:
    5.1 Mäeküla, Kabuna (veesüsteem);
    5.2 Mäeküla, Kabuna (kanalisatsioon).
6. 10-5/566-1 Ettepanek ühisprojektis osalemiseks Rohelise Jõemaa Koostöökogult: järg.
7. Tegevusloa andmine projektlaagri korraldamiseks Võimlemisklubi Piruett Võimlemiskool.
8. Sobitusrühma moodustamine Suure-Jaani Kooli Tääksi tegutsemiskoha lasteaias.
9. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks:
    9.1 Parim pühapäev perega;
    9.2 Suure-Jaani Duatlon.
10. Huvihariduse toetuse maksmine.
11. Konkursikomisjoni moodustamine Põhja-Sakala Sotsiaalteenuste Keskuse juhataja valimiseks.
12. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
13. Info.

(tagasi üles)

15. MAI

1. Põhja-Sakala valla arengukava ülevaatamise komisjoni moodustamine ja tegevuste ajakava kinnitamine.
2. Info.

(tagasi üles)

14. MAI

1. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine valla eelarvest.
2. Üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
3. Huvihariduse toetuse maksmine.
4. Tegevusloa andmine projektlaagri korraldamiseks.
5. 2-4/12 Liikluspinnale kohanime määramine Tallinna tn Võhma.
6. Lihthanke "Põhja-Sakala valla teede ja tänavate tolmuvabade katete ehitamine 2. etapp" korraldamine.
7. Sundvalduse seadmine Punakülas Tooni tee nr 3600040 km 0,294–0,580 avalikuks kasutamiseks.
8. 
Ehitusloa andmine Suure-Jaani l Nigula tn 6 laohoone.
9. 2-6/447 Reklaamiloa taotlus ja 2-6/447-1 Reklaamiloa taotlus: järg.
10. 2-6/539 Taotlus raamatukogude sulgemiseks 17.05.
11. 1-4/362 Kinnisasja omandamine Suure-Jaani Välja tn 4.

12. Lihthanke „Põhja-Sakala valla teede ja tänavate korduspindamine 2024" otsused.
13. Lihthanke „Põhja-Sakala valla teede ja tänavate tolmuvabade katete ehitus 2024" otsused.
14. Lihthanke „Põhja-Sakala valla kruusateede remont 2024" otsused.
15. Info.

(tagasi üles)

7. MAI

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks Suure-Jaani kevadlaat.
2. Väljaspool kodu osutatava ööpaevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
3. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
4. Hooldajatoetuse maksmine puudega lapse vanemale.
5. Huvihariduse toetuse maksmine.

6. Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks:
    6.1 Kõidama Olustvere tee 4a;
    6.2 
Tääksi Reinu;
    6.3 Sürgavere Õpetajate.
7. Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele sihtotstarbe määramine (Õpetajate tn 8 Olustvere alevik).
8. Ehitusteatise väljastamine Venevere k Veski biopuhasti imbväljakuga.
9. Riigihanke "Sõidukite kapitaliliising" (viitenumber 278546) otsused.
10. 1-4/365 Põhja-Sakala valla arengukava 2023–2030 muutmise algatamine.
11. 1-4/359 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine Kirivere Saaremetsa.
12. 1-4/362 Kinnisasja omandamine Suure-Jaani Välja tn 4.
13. Vastemõisa–Kobruvere kergliiklustee taotlusega seotud RTK kiri.
14. Info.

(tagasi üles)

30. APRILL

1. 1-4/357 Riigivara jagamise ja võõrandamise taotlemine.
2. 1-4/358 Kaasava eelarve suuruse määramine.
3. 1-4/359 Kinnistu enampakkumise korras võõrandamine, Kirivere Saaremetsa.
4. 1-4/360 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu otsustuskorras tasuta võõrandamine, Metsküla rahvamaja.
5. 1-4/361 Kinnisasja omandamine, Kauba tn 2.
6. 1-4/362 Kinnisasja omandamine, Välja tn 4.
7. 1-4/363 Kinnisasjade omandamine, Aia 2, Tallinna 16b, Tallinna 18a.
8. 1-4/364 Põhja-Sakala Vallavolikogu 22.03.2023 määruse nr 40 "Viljandi maakonna arengudokumentide heakskiitmine" muutmise heakskiitmine.
9. 1-4/365 Põhja-Sakala valla arengukava 2023–2030 muutmise algatamine.
10. 1-4/366 Põhja-Sakala Vallavolikogu 29.02.2024 otsuse nr 198 „Põhja-Sakala valla jäätmekava 2024–2029 koostamise algatamine" muutmine.
11. Eelnõu 1-4/349 muutmine; Põhja-Sakala valla jäätmekava aastateks 2024–2029 avalik väljapanek.
12. Arutelu:
      12.1 Põhja-Sakala valla lammutustoetuse andmise tingimused ja kord;
      12.2 Põhja-Sakala valla projekti "Värvid valda" toetuse andmise tingimused ja kord.
13. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine valla eelarvest  .
14. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine  .
15. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja teenuselepingu sõlmimine.
16. Huvihariduse toetuse maksmine.
17. Põhja-Sakala Raamatukogu struktuuri kinnitamine.
18. Koha-aadressi muutmine:
      18.1 Soomevere k, Priidu ja Lihakombinaadi alajaam;
      18.2 Soomevere k, Kivilöövi;
      18.3 Soomevere k, Töökoja;
      18.4 Soomevere k, Tehnika.
19. Maaüksustele maa maksustamishinna määramine.
20. Pohja-Sakala Vallavalitsuse 29.11.2021 korralduse nr 730 "Munitsipaalomandisse taotletavatele maadele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine" muutmine.
21. Ehitusloa andmine Saviaugu k Lutsu puurkaev.
22. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine, Reegoldi, Alt-Kure.
23. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine:
      23.2 Punaküla, Mulgi;
      23.2 Metsküla, Oru.
24. Liikluspiirangu lõpetamine Põhja-Sakala valla avalikult kasutatavatel teedel.
25. Arutelu: Suure-Jaani Tervisekoja kinkekaart.
26. Info.

(tagasi üles)

23. APRILL

1. Ehitusloa andmine Ülde küla Kaeramäe hobusetall.
2. 2-6/35 Tervisekoja ettepanekud.
3. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks:
    3.1 Lahmuse;
    3.2 Rae Noortekeskus.
4. Suvelaagrite osalustasu kinnitamine.
5. Reservfondist raha eraldamine.
6. Hoolekandeteenuse osalise rahastamise lõpetamine.
7. Huvihariduse toetuse maksmine.
8. Lihthanke "Põhja-Sakala valla teede ja tänavate korduspindamine 2024" korraldamine.
9. Lihthanke "Põhja-Sakala valla teede ja tänavate tolmuvabade katete ehitus 2024" korraldamine.
10.  Suure-Jaani Tervisekoja nõukogusse liikme nimetamine.
11. SA Suure-Jaani Tervisekeskus nõukoguse liikme määramine.
12. Info.

(tagasi üles)

17. APRILL

1. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
2. Kirivere Kooli lasteaia Tähekild struktuuri kinnitamine.
3. 2-6/368 Võhma postkontori muutmine postipunktiks ja kirjakasti 16-52 (Oja 2) eemaldamine.
4. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks:
    4.1 Rohevahetus ja taaskasutus;
    4.2 Noorsooteatri etendus;
    4.3 Võhma raudteejaama kevadturg;
    4.4 Lillepäev ja taimelaat;
    4.5 Kõo–Pilistvere Jüriöö teatejooks.
5. 6-3/353 Rohereformi võrgustiku loomine, esindaja nimetamine.
6. Hajaasustuse programmi komisjoni koosseisu muutmine.
7. Projekteerimistingimuste andmine:
    7.1 Võhmassaare k Lubjaahju elamu ja abihoone;
    7.2 Tipu k Möldri abihoone.
8. Ehitusloa andmine:
    8.1 Ülde küla Kaeramäe hobusetall;
    8.2 Kõpu al Töökoja väetisehoidla-mürgilao lammutamine;
    8 3 Võhma l Koidu 21a abihoone;
    8.4 Kõpu al Töökoja väetisehoidla lammutamine.
9. 7-8/104-11 Pakkumuste avamise protokoll katastrimõõdistamine Kõpu mõis.
10. Tee kasutamise loa väljastamine OÜ Kõpu PM.
11. Koha-aadressi muutmine Kõpu al Luha kü.
12. Maa riigi omandisse jätmine ning ehitise teenindamiseks vajaliku maa, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale Elektrilevi OÜ.
13. Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele sihtotstarbe määramine Reegoldi k Kolmnurga kü.
14. Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine Suure-Jaani l J. Köleri tn 3a.
15. Lihtmenetlusega riigihanke "Sõidukite kapitaliliising" korraldamine.
16. Riigihanke "Põhja-Sakala valla kruusateede remont 2024" korraldamine.
17. Liikluskeelualasse sisenemiseks loa väljastamine:
      17.1 eraisik;
      17.2 HM Wise OÜ.
18. 1-10/394 Muudatusettepanekud eelnõudele nr 329 ja 349.
19. 1-4/329 Välireklaami paigaldamise eeskiri.
20. 1-4/349 Põhja-Sakala valla jäätmekava aastateks 2024–2029 avalik väljapanek.
21. Põhja-Sakala Vallavalitsuse tööplaani muutmine.
22. Info.

(tagasi üles)

9. APRILL

1. 2-6/368 Võhma postkontori muutmine postipunktiks ja kirjakasti 16-52 (Oja 2) eemaldamine.
2. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Vastemõisa–Kobruvere kergliiklustee.
3. Ehitusloa andmine:
    3.1 Reegoldi k Rähni puurkaev;
    3.2 Tääksi k Järve elamu;
    3.3 Vastemõisa k Väljamäe üksikelamu;
    3.4 Ülde küla Kaeramäe hobusetall.
4. Osakasutusloa andmine Lahmuse k Taavi-Puu teraviljakuivati.
5. Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine Kootsi küla, Koivaniidu.
6. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Saviaugu küla, Lutsu.
7. Eratee avalikuks kasutamiseks sundvalduse seadmine Õhatu-Jaanioja osa 1.
8. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Ilbaku k, Aruniidu.
9. Huvihariduse toetuse maksmine.
10. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
11. Eluruumi tagamise teenuse lõpetamine.
12. Üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
13. 1-4/329 Välireklaami paigaldamise eeskiri.
14. 1-4/339 Põhja-Sakala vallale kuuluvate korteriomandite enampakkumise korras võõrandamine.
15. 1-4/346 Põhja-Sakala valla koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri.
16. 1-4/350 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine Kõidama, Olustvere tee 4a.
17. 1-4/351 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine Tääksi, Reinu.
18. 1-4/352 Reaalservituudi seadmine Olustvere tee 6 ja Olustvere tee 8.
19. 1-4/353 Detailplaneeringu algatamine.
20. 1-4/354 Vallavara üleandmine, Võhma linnavalitsuse hoone.
21. Litsentsileping kaubamärgi kasutamiseks.
22. 2-4/10 Valimisjaoskondade moodustamine.
23. 1-4/355 Põhja-Sakala Raamatukogu põhimääruse muutmine.
24. Info.

(tagasi üles)

2. APRILL

1. Eluruumi tagamise teenuse lõpetamine.
2. 1-4/349 Põhja-Sakala valla jäätmekava aastateks 2024–2029 avalik väljapanek.
3. 7-7/18-1 Võlli-Kingu talu sooviavaldus teisaldatava müügipaviljoni püstitamiseks: järg.
4. Lihthanke „Põhja-Sakala valla teede ja tänavate tolmutõrje aastatel 2024–2026" otsused.
5. Sundvalduse seadmine Päraküla, Uue-Rimmi kü.
6. Enampakkumise tulemuse kinnitamine Reegoldi, Lillese.
7. Ehitusloa andmine Venevere k Enno puurkaev.
8. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
9. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.

(tagasi üles)

26. MÄRTS

1. 1-4/349 Põhja-Sakala valla jäätmekava aastateks 2024–2029 avalik väljapanek.
2. Puudega isiku eluruumi kohandamise toetuse määramine.
3. Põhja-Sakala Kultuurikeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamine.
4. Huvihariduse toetuse maksmine.
5. Huviharidusteenuse ostmise leping MTÜ Tenniseklubi Fellin.
6. Ürituse korraldamise toetuse ja kaasfinantseerimise toetuse maksmine.
7. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
8. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks Metsalaulupidu 2024.
9. Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine Jaska k pumbamaja.
10. Lihthanke „Põhja-Sakala valla kruusateede hööveldamine aastatel 2024–2026" otsused.
11. Pärimismenetluse algatamine.
12. Koha-aadressi muutmine Arjadi k, Kirsi.
13. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Kõpu alevik, Kõpu mõis.
14. Projekteerimistingimuste andmine Tääksi k Järve elamu.
15. Kasutusloa andmine Suure-Jaani l J. Köleri tn 23 üksikelamu.
16. Teede avalikuks kasutamiseks määramine.
17. Lihtmenetlusega riigihanke "Kahe sotsiaaltööks sobiva sõiduki ostmine" korraldamine.
18. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
19. Info.

(tagasi üles)

18. MÄRTS

1. 2024. a tegevustoetuse, ürituse korraldamise toetuse ja kaasfinantseerimise toetuse maksmine.
2. Huvihariduse toetuse maksmine.
3. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
4. Projekteerimistingimuste andmine Supsi k Liivaku elamu laiendamine.
5. Ehitusloa andmine Vihi k Saare üksikelamu laiendamine.
6. 1-4/347 Põhja-Sakala valla jäätmekava 2024–2029.
7. Maa riigi omandisse jätmine ja katastriüksustele sihtotstarbe määramine.
8. Lihtmenetlusega riigihanke "Sõidukite kapitalirendile võtmine" korraldamine.
9. Sundvalduse seadmine Punakula Tooni tee nr 3600040 km 0,294–0,580 avalikuks kasutamiseks.
10. Põhja-Sakala valla 2024. aasta hankeplaani kinnitamine.
11. SA Suure-Jaani Tervisekeskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine.
12. Suure-Jaani Tervisekoja nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine.
13. Puudega isiku eluruumi kohandamiseks toetuse taotlus.
14. Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.06.2022 otuse nr 75 p 1.12 kehtetuks tunnistamine ja samas küsimuses uue otsuse vastuvõtmine.
15. Info.

(tagasi üles)

12. MÄRTS

1. 2-4/6 Põhja-Sakala valla 2024. aasta alaeelarved.
2. Projekteerimistingimuste andmine Kõpu a Töökoja väetisehoidla.
3. Ehitusloa andmine Kõpu a Töökoja päikeseelektrijaam.
4. Maa ostueesõigusega erastamine Navesti k Navesti tee 3.
5. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 27.02.2024 korralduse nr 124 "Sundvalduse seadmine Ängi külas Põhjaka–Undisaare tee nr 7590016 km 1,844–1,959 avalikuks kasutamiseks" muutmine.
6. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 27.02.2024 korralduse nr 125 "Sundvalduse seadmine Ängi külas Põhjaka–Undisaare tee nr 7590016 km 3,033–4,108 avalikuks kasutamiseks" muutmine.
7. Isikliku abistaja teenuse määramine ja toetuse maksmine.
8. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja teenuslepingu pikendamine.
9. 2024. a tegevustoetuse, ürituse korraldamise toetuse ja kaasfinantseerimise toetuse maksmine.
10. Huvihariduse toetuse maksmine.
11. Põhja-Sakala Vallavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine.
12. Noorte sporditegevuseks toetuse eraldamine:
      12.1 MTÜ Spordiklubi Sakala Biathlon;
      12.2 MTU Suure-Jaani Kergejõustikuklubi;
      12.3 MTÜ Spordiklubi Tääksi;
      12.4 MTÜ Suure-Jaani United.
13. Huvihariduse ostmise leping:
      13.1 MTÜ Tantsustuudio Cestants;
      13.2 MTÜ Dance Dream;
      13.3 MTÜ Viljandi Iluuisutamisklubi;
      13.4 Viljandi Laevamudelistide klubi MTÜ;
      13.5 OÜ Paleus:
      13.6 MTÜ Tantsutsoon;
      13.7 MTÜ Urban Style;
      13.8 MTÜ Viljandi Poksikool;
      13.9 MTÜ Kildu ratsaklubi;
      13.10 Erahuvikool Taibukate Teaduskool.
14. 1-4/340   Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu jagamiseks nõusoleku andmine Võhma, Väike tn 23a.
15. 1-4/341   Määruse "Põhja-Sakala Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend" muutmine.
16. 1-4/342   Määruse „Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord" muutmine.
17. 1-4/343   Kinnisasja koormamine isikliku kasutusõigusega.
18. 1-4/344   Kinnisasja koormamine isikliku kasutusõigusega.
19. 1-4/345 Suure-Jaani lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2024–2029 kinnitamine.
20. 
2-4/7 Põhja-Sakala valla liikluskomisjoni moodustamine.
21. 2-4/8 Põhja-Sakala valla liikluskomisjoni põhimäärus.
22. 8-1/41 Kodud tuleohutuks 2024 projektis osalemine.
23. 10-4/258 Taotlus eritoe rakendamiseks vajalike vahendite eraldamiseks.

24. Kohtumine Suure-Jaani Tervisekeskuse juhataja ja nõukoguga.
25. Info.

(tagasi üles)

5. MÄRTS

1. 9-2/248-1 Avaliku ürituse korraldamise teade Eesti keele tüvitekstide näitus Kondase pargis.
2. 9-3/236 Ilutulestiku laskmise avaldus.
3. Volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
4. Huvihariduse toetuse maksmine.
5. Üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
6. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
7. Peremehetu vara hõivamine Suure-Jaani l, J. Köleri tn 3a hooned.
8. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel:
    8.1 Kibaru k Kingu;
    8.2 Kärevere k, Kõrgemäe.
9. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel (Kärevere k, Kõrgemäe).
10. Riigihanke „Põhja-Sakala valla teede ja tänavate tolmutõrje aastatel 2024–2026" korraldamine.
11. Ehitusloa andmine:
      11.1 Kõo k Kõo töökoja hoonete lammutamiseks;
      11.2 Kõo k Kõo töökoja garaaž15.
12. 1-4/339 Põhja-Sakala vallale kuuluvate korteriomandite enampakkumise korras võõrandamine Sürgavere Õpetajate.
13. 1-4/340 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu jagamiseks nõusoleku andmine Võhma, Väike tn 23a.
14. Info.

(tagasi üles)

27. VEEBRUAR

1. 4-1/30-123 Puukoristaja OÜ avaldus Jaamaküla tee 10 otsustuskorras võõrandamiseks.
2. 4-1/30-129 Rein Murik FIE taotlus Jaamaküla tee 10 kinnistu jagamiseks.
3. 7-7/18 Võlli-Kongu talu sooviavaldus teisaldatava müügipaviljoni püstitamiseks.
4. Liikluspiirangu kehtestamine Põhja-Sakala valla avalikult kasutatavatel teedel.
5. Lihthanke „Põhja-Sakala valla kruusateede hööveldamine aastatel 2024–2026" korraldamine.
6. 7-8/100-7 Pakkumuste hindamise protokoll, siseaudit.
7. Sundvalduse seadmine:
    7.1 Ängi külas Põhjaka–Undisaare tee nr 7590016 km 1,844–1,959 avalikuks kasutamiseks;

    7.2 Ängi külas Põhjaka–Undisaare tee nr 7590016 km 3,033–4,108 avalikuks kasutamiseks.
8. Huvihariduse toetuse maksmine.
9. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
10. Väljaspool kodu osutatava hooldusteenuse rahastamine.
11. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine valla eelarvest.
12. Laste arvu suurendamine Kirivere Kooli lasteaia Tähekild sõimerühmas.

13. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks Lahmuse koolis.
14. Muudatusettepaneku tegemine eelnõule 1-4/325 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu jagamiseks nõusoleku andmine Kõpu mõis.
15. Muudatusettepaneku tegemine eelnõule 1-4/312 Põhja-Sakala valla 2024. aasta eelarve.
16. Hariduse ettepanekud.
17. Ühishanke raames lepingu sõlmimine.
18. Info.

(tagasi üles)

19. VEEBRUAR

1. 2-4/5 Eratee avalikuks kasutamiseks sundvalduse seadmine Saare tee Sepa.
2. 1-4/336 Põhja-Sakala valla teehoiukava aastateks 2024–2027.
3. Seisukoha võtmine teehoiukava 2024–2027 projekti avaliku väljapaneku jooksul esitatud ettepanekute osas.
4. Ehitusloa andmine:
    4.1 Kõo küla Kõo töökoja garaaž;
    4.2 Vastemõisa–Kobruvere kergliiklustee.
5. Kasutusteatise andmine Võhma l Väike tn 14a korterelamu.
6. Kasutusloa andmine Reegoldi k Suurfarmi laudad.
7. Peremehetu vara hõivamine:
    7.1 Reegoldi k, pumbamaja;
    7.2 Jaska k, pumbamaja.
8. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine, Venevere küla, Enno.
9. Põhja-Sakala Raamatukogu nõukogu koosseisu kinnitamine.
10. Huvihariduse toetuse maksmine.
11. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
12. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
13. Eluruumi tagamise teenuse lõpetamine.
14. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks EV 106 aktused vallas.
15. Muudatusettepanekud Põhja-Sakala valla 2024. aasta eelarvele:
      15.1   1-10/171 Põhja-Sakala Vallavalitsuse muudatusettepanekud;
      15.2   1-10/166 Muudatusettepanek Põhja-Sakala valla 2024. a. eelarvele;
      15.3   1-10/167 2024. eelarve muudatusettepanek;
      15.4   1-10/169 Ettepanek 2024. a eelarve muutmiseks;
      15.5   1-10/200 Eelarve muudatusettepanek.

(tagasi üles)

16. VEEBRUAR (elektrooniline)

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks Suure-Jaani jääraja sõit.

(tagasi üles)

13. VEEBRUAR

1. Põhja-Sakala valla 2024. a eelarve eelnõu muudatusettepanekud.
2. 2-4/4 Eratee avalikuks kasutamiseks sundvalduse seadmine Ängi k, Lahmuse-Jaburi, Sassi-Jaani.
3. 2-4/18 Sundvalduse seadmine Põhjaka-Undissaare osa 1.
4. Projekteerimistingimuste andmine Arussaare k Töökojapõllu PVC hallid.
5. Ehitusloa andmine Suure-Jaani l Ruusi tee 17a abihoone.
6. Enampakkumise tulemuse kinnitamine Pärnu tn 11.
7. Hajaasustuse programmi toetuse rahuldamine.
8. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
9. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
10. Asulavanema tunnistuse andmine.
11. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks Vastlatrall Vastemõisas.

Volikogu eelnõud:
12. 1-4/321 Põhja-Sakala vallavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine – muudatusettepanek.
13. 1-4/322 Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine Nigula tn 15.
14. 1-4/323 Vastemõisa lasteaia Päevalill arengukava kinnitamine.
15. 1-4/324 Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine, Nigula tn 18.
16. 1-4/325 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu jagamiseks nõusoleku andmine Kõpu mõis.
17. 1-4/326 Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine.
18. 1-4/327 Põhja-Sakala valla jäätmekava 2024-2029 koostamise algatamine.
19. 1-4/328 Suure-Jaani linna kvartali 42 osa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.
20. 1-4/329 Välireklaami paigaldamise eeskiri.
21. 1-4/330 Nõusoleku andmine vara omandamiseks kapitalirendi tingimustel.
22. 1-4/331 Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks.
23. 1-4/332 Nõusoleku andmine vara omandamiseks kapitalirendi tingimustel Toyota.
24. 1-4/333 Nõusoleku andmine Vastemõisa-Kobruvere kergliiklustee projektitoetuse taotlemiseks ja omafinantseeringu garanteerimiseks.
25. 1-4/334 Põhja-Sakala Vallavalitsuse koosseisu muutmine.
26. 1-4/335 Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine Lauri tn 5.
27. Info.

(tagasi üles)

6. VEEBRUAR

1. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 20.06.2023 korralduse nr 449 „Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine" muutmine.
2. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel:
    2.1 Vastemõisa k, Otsa;
    2.2 Laane k, Tooni;
    2.3 Mäeküla, Kaasiku.
3. Munitsipaalomandisse taotletavale katastriüksusele sihtotstarbe määramine Ängi k, Mõisa.
4. Ehitusloa andmine Koksvere k Gaasijaama PVC hall.
5. Huvihariduse toetuse maksmine.
6. Suure-Jaani esmatasandi tervisekeskuse füsioteraapiateenuse hinnakiri.
7. Põhja-Sakala Kultuurikeskuse teenuste hindade kehtestamine.
8. Liikluspinna ruumikuju muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine.
9. Pakkumuste avamise protokoll:
    9.1 Suure-Jaani kooli ehitusekspertiis;
    9.2 Kirivere kooli eskiisprojekt.

(tagasi üles)

30. JAANUAR

1. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine valla eelarvest.
2. Väljaspool kodu osutatava hooldusteenuse rahastamine.
3. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Lemmakõnnu k, Pärnaoidu kü.
4. Ehitusloa andmine Aimla k, Aimla looduskeskuse tiik.
5. Hajaasustuse programmi toetusest loobumine Kabila k, Barbara.
6. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Reegoldi k, Rähni.
7. Raieloa väljaandmine Sürgavere k, Sürgavere tee 10.
8. Eratee avalikuks kasutamiseks sundvalduse seadmine Ängi k, Lahmuse-Jaburi, Sassi-Jaani.
9. Põhja-Sakala Kultuurikeskuse teenuste hindade kehtestamine.
10. Korralduste nr 256 "Võhma Muusikakooli teenuste hinnad" ja nr 257 "Suure-Jaani Gümnaasiumi huvikooli teenuste hinnad" täiendamine.
11. Lasteaedade tegutsemine suveperioodil.
12. Huvihariduse toetuse maksmine.
13. Põhja-Sakala valla 2023. a tunnustuste määramine.
14. Põhja-Sakala vallavalitsuse 2024. a tööplaan.
15. 2-6/35 Tervisekoja ettepanekud.
16. 4-1/12-109 Avaldus Kõpu apteegimajast ruumi rendile võtmiseks.
17. 4-1/12-110 MTÜ Pilistvere Külaselts esindajatega kohtumise protokoll.
18. 4-1/30-128 Taotlus Metsküla rahvamaja kinnistu tasuta võõrandamiseks.
19. 1-4/321 Põhja-Sakala vallavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine.
20. AS Põhja-Sakala Haldus taotlus riigi maa omandamiseks.

(tagasi üles)

25. JAANUAR

1. Väljaspool kodu osutatava ööpaevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
2. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 18.07.2023 korralduse nr 648 muutmine.
3. Ehitusloa andmine:
    3.1 Koksvere k Siimani farmi bioonitehas;
    3.2 Tipu k Kõrtsi-Tõramaa abihoone;
    3.3 Tipu k Kõrtsi-Tõramaa loodusmaja;
    3.4 Tipu k Kõrtsi-Tõramaa peahoone.
4. Kasutusloa andmine:
    4.1 Maalasti k Maalasti-Uuetoa päikeseelektrijaam;
    4.2 Soomevere k Priidu konteinerkatlamaja ja gaasipaigaldis;
    4.3 Suure-Jaani l Nigula tn 18 PVC hall.
5. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel:
    5.1 Nuutre k, Järve-Allika;
    5.2 Mudiste k, Noor-Saeansu.
6. Munitsipaalomandisse taotletavatele katastriüksustele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine.
7. Korralduse nr 981 kehtetuks tunnistamine ja enampakkumise nurjunuks tunnistamine Reegoldi Lillese.
8. Korralduse nr 727 kehtetuks tunnistamine, Lillese Reegoldi.
9. Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks Lillese, Reegoldi 2.
10. Eratee avalikuks kasutamiseks sundvalduse seadmine Kõpu mõisa tee Töökoja.
11. Alatise komisjoni moodustamine peremehetute ehitiste hindamiseks.
12. Põhja-Sakala Kultuurikeskuse teenuste hindade kehtestamine.
13. Huvihariduse toetuse maksmine.
14. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks Suure-Jaani jääraja sõit.

Volikogu eelnõud:
15. 1-4/311 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu jagamiseks nõusoleku andmine ja vallavara osa enampakkumise korras võõrandamine Kõpu mõisa osa.
16. 1-4/318 Nõusoleku andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihangete läbiviimiseks.
17. 1-4/321 Põhja-Sakala vallavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine.

18. 12-2/77-2 Liftide tehnohoolduse leping - lisa 1.2.
19. 2-6/55 Taotlus raamatu tellimiseks.
20. Info.

(tagasi üles)

19. JAANUAR (elektrooniline)

1. Parandusettepanekud volikogu eelnõule nr 319 Garantii andmine omaosaluse kandmiseks (Energiatõhususe toetusmeede Olustvere kool).
2. Põhja-Sakala valla teehoiukava aastateks 2024–2027 projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine.

(tagasi üles)

16. JAANUAR

1. Väljaspool kodu osutatava ööpaevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
2. Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär.
3. Ajutise komisjoni moodustamine (tunnustamine).
4. Kasutusloa väljastamine:
    4.1 Nuutre küla Järve-Allika elamu;
    4.2 Suure-Jaani l Ruusi tee 12 laohoone.
5. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine (Tääksi k, Sepa).
6. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel (Nuutre k, Järve-Allika).
7. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 14.11.2023 korralduse nr 942 „Maa ostueesõigusega erastamine" muutmine.
8. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 09.01.2024 korralduse nr 17 „Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuste jagamisel" muutmine.
9. Loa andmine kinnistu võõrandamiseks Suure-Jaani, Nigula tn 15.
10. Põhja-Sakala valla teehoiukava 2024–2027.
11. Volikogu eelnõu 1-4/275 Arengukava koostamise korra muutmine.
12. 2-6/35 Tervisekoja ettepanekute arutelu.
13. Info.

(tagasi üles)

12. JAANUAR

1. Põhja-Sakala valla 2024. a huvihariduse ja -tegevuse kava kinnitamine.

Volikogu eelnõud:
2. 1-4/294 Reklaamimaksu kehtestamine ja välireklaami paigaldamise nõuded.
3. 1-4/312 Põhja-Sakala valla 2024. aasta eelarve.
4. 1-4/317 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu jagamiseks nõusoleku andmine, Kõpu mõis.
5. 1-4/318 Nõusoleku andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihangete läbiviimiseks.
6. 1-4/320 Põhja-Sakala valla arengukava 2023–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2030 muutmise algatamine.

7. Pakkumuste avamise protokoll Vedelgaasi ostmine 2024.

(tagasi üles)

9. JAANUAR

1. Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
2. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
3. Eluruumi tagamise teenus.
4. Projekteerimistingimuste andmine Võhma linn Koidu 21a abihoone.
5. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel:
    5.1 Kirivere k, Saare;
    5.2 Rääka k Suureaia.
6. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks Kõnnimatk 2024.
7. Põhja-Sakala valla 2024. a huvihariduse ja -tegevuse kava kinnitamine.
8. 14-10/17 Avaldus.

Volikogu eelnõud:

9. 1-4/275 Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise korra muutmine.
10 1-4/290 Heakorraeeskiri.
11. 1-4/294 Reklaamimaksu kehtestamine ja välireklaami paigaldamise nõuded.
12. Loa andmine omaosaluse kandmiseks Energiatõhususe toetusmeede Olustvere kool.
13. Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu jagamiseks nõusoleku andmine, Kõpu mõis.
14. Nõusoleku andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihangete läbiviimiseks.

15. Info.

(tagasi üles)

4. JAANUAR

1. Väljaspool kodu osutatava ööpaevaringse üldhooldusteenuse osaline rahastamine.
2. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.
3. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu pikendamine.
4. Liikluspinna ruumikuju muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine.
5. Eratee avalikuks kasutamiseks sundvalduse seadmine Mäelt-Undisaare:
    5.1 Osa 2;
    5.2 Osa 3.
6. Ehitusloa andmine:
    6.1 Suure-Jaani Sangari tn 6;
    6.2 Suure-Jaani l Nigula tn 17 PVC hall;
    6.3 Epra küla Suuresoo puurkaev.
7. Projekteerimistingimuste andmine Koksvere küla, Gaasijaama PVC hall.
8. Kasutusloa andmine:
    8.1 Kuiavere k Nigula päikeseelektrijaam;
    8.2 Suure-Jaani l Nigula tn 15 PVC hall.
9. Väikehanke "Vedelgaasi ostmine 2024" nurjumine.
10. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuse jagamisel Ängi k Jaagu.
11. Sundvalduse seadmine Suure-Jaani l, Välja tn 4.
12. Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks, Pärnu 11.
13. Ehitusloa andmisest keeldumine esitatud vaide lahendamine.
14. 7-8/96-1 Pakkumuste avamise protokoll ehitus geoloogilise uuringu teostamiseks (Suure-Jaani ja Kirivere koolid).
15. 7-8/95-4 
Pakkumuste avamise protokoll geoaluse tööde teostamiseks (Suure-Jaani ja Kirivere koolid).

Volikogu eelnõud:

16. Loa andmine omaosaluse kandmiseks Energiatõhususe toetusmeede Olustvere kool.
17. 1-4/275 Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise korra muutmine.
18. 1-4/290 Heakorraeeskiri.
19. 1-4/294 Reklaamimaksu kehtestamine ja välireklaami paigaldamise nõuded.
20. 1-4/316 Asustusjaotuse muutmise taotlemine.

(tagasi üles)

2. JAANUAR

1. Vaide lahendamine (Pro Tools OÜ esitatud vaie Põhja-Sakala Vallavalitsuse 19.10.2023 korralduse nr 885 „Ehitusloa andmisest keeldumine" kohta).

(tagasi üles)