Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavolikogu korraline istung on neljapäeval, 26. märtsil.

Päevakord:

1. Isikliku kasutusõiguse seadmine, eelnõu nr 257.

Vallavolikogu 2020. aasta istungite päevakorrad

9. jaanuar 27. veebruar    
30. jaanuar  

 

27. VEEBRUAR

1. Põhja-Sakala valla 2020. a eelarve II lugemine ja kehtestamine.
2. Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.11.2017. a määruse nr 1 „Hüvitise, töötasu ja tasu määramine" muutmine.
3. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
4. Riigi Tugiteenuste Keskuse 11.07.2019 otsuse nr 11.6-8/0284 "Põhja-Sakala Vallavalitsuse taotluse vastavaks tunnistamine ja rahuldamine" muutmine.
5. Loa andmine riigihanke korraldamiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks Kõpu projekteerimine.
6. Isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise kulude hüvitamine.
7. Põhja-Sakala valla arengukava 2020. a tegevuskava kinnitamine.
8. Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta talihoolduse teostamise kord.
9. Lahmuse Kooli põhimääruse muutmine.
10. Valla kultuuriasutuste põhimääruste II lugemine ja kehtestamine:
      10.1 Paala Rahvamaja põhimäärus;
      10.2 Pilistvere Rahvamaja põhimäärus;
      10.3 Suure-Jaani Kultuurimaja põhimäärus;
      10.4 Sürgavere Kultuurimaja põhimäärus;
      10.5 Vastemõisa Rahvamaja põhimäärus;
      10.6 Võhma Vaba Aja Keskuse põhimäärus.
11. Sotsiaalasutuste põhikirja ja -määruste I lugemine ja kehtestamine:
      11.1 SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus põhikiri;
      11.2 Kõpu Hooldekodu põhimäärus;
      11.3 Pilistvere Hooldekodu põhimäärus;
      11.4 Võhma Päevakeskuse põhimäärus.
12. Seisukoha andmine keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta.
13. Asustusjaotuse muutmise menetluse algatamine.
14. MTÜ-s Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus liikmelisuse jätkamine.
15. Huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise kord.
16. Põhja-Sakala Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 61 "Põhja-Sakala valla tunustamiste kord" muutmine I lugemine ja kehtestamine.
17. Põhja-Sakala Vallavolikogu 19.12.2019 otsuse nr 166 „Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel 2020. aastal määratavate preemiate suurus" muutmine.
18. Mulgi valla üldplaneeringule ettepanekute tegemine; kiri nr 7-7/134 ja vastuse eelnõu.
19. Info:
      19.1 vallavolikogule saadetud kirjadest (sh nr 1-10/163 ja 1-10/223);
      19.2 vallavanemalt.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

30. JAANUAR

1. Põhja-Sakala valla 2020. a eelarve II lugemine.
2. Vallavolikogu piirkondliku arengu komisjoni koosseisu kinnitamine.
3. Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine.
4. Põhimääruste I lugemine:
    4.1 Võhma Vaba Aja Keskuse põhimäärus;
    4.2 Paala Rahvamaja põhimäärus;
    4.3 Pilistvere Rahvamaja põhimäärus;
    4.4 Suure-Jaani Kultuurimaja põhimäärus;
    4.5 Sürgavere Kultuurimaja põhimäärus;
    4.6 Vastemõisa Rahvamaja põhimäärus.
5. Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta talihoolduse teostamise kord I lugemine.
6. Andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise ülesande delegeerimine.
7. Põhja-Sakala valla arengukava tegevuskava 2020.
8. Volikogu 2020. a tööplaani kinnitamine.
9. Revisjonikomisjoni 2020. a tööplaan.
10. Info:
    10.1 revisjonikomisjoni aktidest nr 4 ja 5 ning vallavalitsuse vastustest;
    10.2 vallavanemalt;
    10.3 revisjonikomisjoni aruanne 2019. a tehtud tööst.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

9. JAANUAR (erakorraline)

1. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine.
2. Põhja-Sakala Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine.
3. Põhja-Sakala Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine.
4. Põhja-Sakala Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine.
5. Põhja-Sakala Vallavolikogu piirkondliku arengu komisjoni koosseisu kinnitamine.
6. Põhja-Sakala  Vallavolikogu 21. detsembri 2017 otsuse nr 22 „Põhja-Sakala  Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni moodustamine" muutmine.
7. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest tuleneva loataotluse menetlemise toimingud 2019. aastal (aruande esitamine).

Istungi salvestis

(tagasi üles)