Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavolikogu korraline istung on neljapäeval, 27. veebruaril kell 16.00 Suure-Jaani noortekeskuse (Nurme tn 5, Suure-Jaani) saalis.

Päevakord:

1. Põhja-Sakala valla 2020. a eelarve II lugemine ja kehtestamine, eelnõu nr 212 ja muudatusettepanekud: vallavalitsuse ettepanekud + A. Keerdi ettepanek (klikk Failil).
2. Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.11.2017. a määruse nr 1 „Hüvitise, töötasu ja tasu määramise" muutmine, eelnõu nr 239.
3. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks, eelnõu nr 241.
4. Riigi Tugiteenuste Keskuse 11.07.2019 otsuse nr 11.6-8/0284 "Põhja-Sakala Vallavalitsuse taotluse vastavaks tunnistamine ja rahuldamine" muutmine, eelnõu nr 251.
5. Loa andmine riigihanke korraldamiseks ja varaliste kohustuste võtmiseks Kõpu projekteerimine, eelnõu nr 249.
6. Isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise kulude hüvitamine, eelnõu nr 250.
7. Põhja-Sakala valla arengukava 2020. a tegevuskava kinnitamine, eelnõu nr 230.
8. Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta talihoolduse teostamise kord, eelnõu nr 229.
9. Lahmuse Kooli põhimääruse muutmine, eelnõu nr 214.
10. Valla kultuuriasutuste põhimääruste II lugemine ja kehtestamine:
      10.1 Paala Rahvamaja põhimäärus, eelnõu nr 232.
      10.2 Pilistvere Rahvamaja põhimäärus, eelnõu nr 233.
      10.3 Suure-Jaani Kultuurimaja põhimäärus, eelnõu nr 234.
      10.4 Sürgavere Kultuurimaja põhimäärus, eelnõu nr 235.
      10.5 Vastemõisa Rahvamaja põhimäärus, eelnõu nr 236.
      10.6 Võhma Vaba Aja Keskuse põhimäärus, eelnõu nr 237.
11. Sotsiaalasutuste põhikirja ja -määruste I lugemine ja kehtestamine:

      11.1 SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus põhikiri, eelnõu nr 242.
      11.2 Kõpu Hooldekodu põhimäärus, eelnõu nr 243.
      11.3 Pilistvere Hooldekodu põhimäärus, eelnõu nr 244.
      11.4 Võhma Päevakeskuse põhimäärus, eelnõu nr 245.
12. Seisukoha andmine keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta, eelnõu nr 246.
13. Asustusjaotuse muutmise menetluse algatamine, eelnõu nr 247.
14. MTÜ-s Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus liikmelisuse jätkamine, eelnõu nr 253.
15. Huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise kord, eelnõu nr 248.
16. Põhja-Sakala Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 61 "Põhja-Sakala valla tunustamiste kord" muutmine I lugemine ja kehtestamine, eelnõu nr 254.

17. Põhja-Sakala Vallavolikogu 19.12.2019 otsuse nr 166 „Põhja-Sakala valla tunnustamiste korra alusel 2020. aastal määratavate preemiate suurus" muutmine, eelnõu nr 255.
18. Mulgi valla üldplaneeringule ettepanekute tegemine; kiri nr 7-7/134 ja vastuse eelnõu.
19. Info:
      19.1 vallavolikogule saadetud kirjadest (sh nr 1-10/163 ja 1-10/223, vastused koostamisel);
      19.2 vallavanemalt.

Vallavolikogu 2020. aasta istungite päevakorrad

9. jaanuar  
30. jaanuar  

 

30. JAANUAR

1. Põhja-Sakala valla 2020. a eelarve II lugemine.
2. Vallavolikogu piirkondliku arengu komisjoni koosseisu kinnitamine.
3. Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine.
4. Põhimääruste I lugemine:
    4.1 Võhma Vaba Aja Keskuse põhimäärus;
    4.2 Paala Rahvamaja põhimäärus;
    4.3 Pilistvere Rahvamaja põhimäärus;
    4.4 Suure-Jaani Kultuurimaja põhimäärus;
    4.5 Sürgavere Kultuurimaja põhimäärus;
    4.6 Vastemõisa Rahvamaja põhimäärus.
5. Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta talihoolduse teostamise kord I lugemine.
6. Andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise ülesande delegeerimine.
7. Põhja-Sakala valla arengukava tegevuskava 2020.
8. Volikogu 2020. a tööplaani kinnitamine.
9. Revisjonikomisjoni 2020. a tööplaan.
10. Info:
    10.1 revisjonikomisjoni aktidest nr 4 ja 5 ning vallavalitsuse vastustest;
    10.2 vallavanemalt;
    10.3 revisjonikomisjoni aruanne 2019. a tehtud tööst.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

9. JAANUAR (erakorraline)

1. Põhja-Sakala Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine.
2. Põhja-Sakala Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine.
3. Põhja-Sakala Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine.
4. Põhja-Sakala Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine.
5. Põhja-Sakala Vallavolikogu piirkondliku arengu komisjoni koosseisu kinnitamine.
6. Põhja-Sakala  Vallavolikogu 21. detsembri 2017 otsuse nr 22 „Põhja-Sakala  Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni moodustamine" muutmine.
7. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest tuleneva loataotluse menetlemise toimingud 2019. aastal (aruande esitamine).

Istungi salvestis

(tagasi üles)