Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavolikogu istung on neljapäeval, 26. aprillil kell 16.00 Suure-Jaani vallamaja II korrusel.

Päevakord:

1. Põhja-Sakala Vallavalitsuse töökord II lugemine, eelnõu nr 25.
2. Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord II lugemine, eelnõu nr 36.
3. Hoolekogu moodustamise kord ja töökord I lugemine, eelnõu nr 44.
4. Põhja-Sakala valla tunnustamise kord I lugemine, eelnõu nr 43.
5. Põhja-Sakala valla heakorraeeskiri I lugemine, eelnõu nr 39.
6. Põhja-Sakala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri I lugemine, eelnõu nr 40.
7. Küsimuste lahendamise volitamine II lugemine, eelnõu nr 31.
8. Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra II lugemine / võimalusel vastuvõtmine, eelnõu nr 37.
9. Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise ja maksmise kord I lugemine / võimalusel vastuvõtmine, eelnõu nr 47.
10. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine Suure-Jaani katlamaja, eelnõu nr 41.
11. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine Sürgavere Kõrtsi, eelnõu nr 42.
12. Koksvere Maja OÜ enamusosaluse omandamine, eelnõu nr 45.
13. Elamumajanduse alaste avalike ülesannete täitmine, eelnõu nr 46.
14. Kootsi külas Mardi kinnistu osa detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine, eelnõu nr 48.
15. Ajutise komisjoni moodustamine (huvide deklaratsioonide kontrollija määramine), eelnõu nr 49.
16. Määruse muutmine, eelnõu nr 50.
17. Info:
      17.1 Volikogu tööplaani kinnitamine;
      17.2 Ülevaade Suure-Jaani tervise- ja külastuskeskuse tegevusplaanist, edasisest haldamisest ;
      17.3 Ülevaade Põhja-Sakala valla sõprussidemetest.

Vallavolikogu 2018. aasta istungite päevakorrad

25. jaanuari istung
22. veebruari istung
29. märtsi istung

 

29. MÄRTS

1. Mangeni PM OÜ ettepanek kortermaja programmi taotluse esitamiseks.
2. Ülevaade Lõhavere ravi- ja hooldekeskuse, Pilistvere ja Kõpu hooldekodude tegevusest.
3. Põhja-Sakala valla põhimääruse II lugemine / võimalusel vastuvõtmine.
4. Põhja-Sakala Vallavalitsuse töökorra II lugemine / võimalusel vastuvõtmine.
5. Põhja-Sakala Vallavolikogu töökorra II lugemine / võimalusel vastuvõtmine.
6. Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra I lugemine / võimalusel vastuvõtmine.
7. Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine I lugemine.
8. Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise korra I lugemine.
9. Raieloa väljaandmise tingimused ja kord I lugemine.
10. Määruse kehtetuks tunnistamine.
11. Küsimuste lahendamise volitamine I lugemine.
12. Põhja-Sakala valla teedel tolmutõrje läbiviimise kord.
13. Ülevaade ühistranspordi korraldusest vallas.
14. Põhja-Sakala Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaani kinnitamine.
15. Info:
      15.1 volikogu komisjonide tööplaanid;
      15.2 teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine;
      15.3 umbusaldusavaldusele allakirjutanute pöördumine volikogu poole.

(tagasi üles)

22. VEEBRUAR

1. Põhja-Sakala valla 2018. a eelarve II lugemine.
2. Suure-Jaani Kooli tegevuse ümberkorraldamine.
3. Valla eelarvest noorte sporditegevuse toetamise korra kehtestamine.
4. Põhja-Sakala Vallavalitsuse liikmeks kinnitamine.
5. Kõpu Majandus OÜ ümberkujundamine.
6. Põhja-Sakala valla põhimääruse I lugemine.
7. Põhja-Sakala Vallavalitsuse töökorra I lugemine.
8. Põhja-Sakala Vallavolikogu töökorra I lugemine.
9. Menetluse algatamine Vihiküla–Hüpassaare tee.
10. Põhja-Sakala valla kultuuriürituste piletimajanduse korraldamise eeskiri.
11. Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise ja rahastamise korra kehtestamine.
12. Põhja-Sakala valla eelarvest väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest maksmise korra kehtestamine.
13. Kinnistu võõrandamine:
      13.1 Tipu tn 9-8, Kõpu;
      13.2 Kalevi 6-59, Võhma.
14. Põhja-Sakala kuulumine kahte kohalikku tegevusgruppi.
15. Võhma Linna Sära ja  Võhma Linna Aukodaniku preemiate otsustamine.
16. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
17. Info:
      1. Vallavanema ettekanne avaliku konkursi tulemustest;
      2. Vallasekretäri ettekanne uue ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu täitmisest.

(tagasi üles)

 

25. JAANUAR

1. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks:
    1.1 tarbeauto liisimiseks;
    1.2 Suure-Jaani jäätmejaama haldamise teenus. 
2. Volitus halduslepingu sõlmimiseks MTÜ-ga Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus. 
3. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise korra I lugemine.
4. Tõnu Kiviloo'le lähetuskulude hüvitise määramine.
5. Põhja-Sakala vallavanemale ja palgalisele vallavalitsuse liikmele soodustuste määramine.
6. Põhja-Sakala valla 2018. a eelarve I lugemine.
7. Suure-Jaani Tööstusala projektitaotluse tutvustamine.
8. Maa omandamine Suure-Jaani l, Tallinna tn 27.
9. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
10. Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmeks astumine.
11. Põhja-Sakala Vallavalitsuse liikme kohustustest vabastamine.
12. Hankekorra kehtestamise volitamine.
13. Viljandi maakonna sümbolite kasutamine ja teenetemärkide andmise korraldamine.
14. Volikogu tööplaani tutvustamine ja arutelu.