Istungite päevakorrad

Põhja-Sakala Vallavolikogu istung on 22. aprillil kell 16.00 Zoomi keskkonnas ja/või Põhja-Sakala vallamaja (Lembitu pst 42, Suure-Jaani) II korruse saalis.

Päevakord:

1. Põhja- Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri, eelnõu nr 349 (eelarve- ja majanduskomisjon).
2. Olustvere Põhikooli arengukava 2021–2025 kinnitamine, eelnõu nr 360 (haridus- ja kultuurikomisjon).
3. Suure-Jaani Kooli arengukava 2021–2025 kinnitamine, eelnõu nr 361 (haridus- ja kultuurikomisjon).
4. Võhma Kooli arengukava 2021–2025 kinnitamine, eelnõu nr 368 (haridus- ja kultuurikomisjon).
5. Suure-Jaani Lasteaia Sipsik põhimäärus, eelnõu nr 367 (haridus- ja kultuurikomisjon).
6. Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitamise kord, eelnõu nr 369 (haridus- ja kultuurikomisjon).
7. Isikliku kasutusõiguse seadmine, eelnõu nr 365 (eelarve- ja majanduskomisjon).
8. Isikliku kasutusõiguse seadmine, eelnõu nr 366 (eelarve- ja majanduskomisjon).
9. Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord, eelnõu nr 370 (eelarve- ja majanduskomisjon).
10. Muu info:
      Ülevaade Põhja-Sakala valla sõprussidemetest
      Ülevaade külade ümarlaua tegevusest
      Kaebus ja järelevalve taotlemine volikogu õigusaktide osas 06.04.2021 reg nr 1-10/470 

 

 

Vallavolikogu 2021. aasta istungite päevakorrad

28. jaanuar 25. märts        
25. veebruar 22. aprill        

 

25. MÄRTS

1. Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (II) lugemine (Kalev Mitt).
2. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest tuleneva volitatud isiku määramine (Kalev Mitt).
3. Vastemõisa lasteaia põhimäärus (Kaie Toobal).
4. Põhja-Sakala Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine (Tambet Sova).
5. Põhja-Sakala Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaani kinnitamine (Siim Avi).
6. Lapsevanema poolt kaetava osa tasumisest vabastamine (Kaie Toobal).
7. Põhja-Sakala valla revisjonikomisjoni 2020. a aruanne (Siim Avi).
8. Ülevaade ühinemislepingu täitmisest ja investeeringutest (Jaanus Rahula).
9. Valla teehoiukava (Jaanus Rahula).
10. Muu info:
    26.02.2021 reg nr 1-10/320 kodanik Rein Muriku „Vaie volikogu otsusele nr 230 Põhja-Sakala valla hariduse arengukva 2020–2025 kinnitamine".
    17.02.2021 reg nr 1-10/276 kodanik Rein Muriku „Pöördumine 28.01. volikogu protokolli vastavusse viimiseks tegelikkusega".
    25.02.2021 reg nr 1-10/308 kodanik Rein Muriku „Pöördumine ühinemislepingu punkti 37.2 tagamisest".
    Ülevaade auditi tulemustest (Jaanus Rahula).

Istungi salvestis

(tagasi üles)

25. VEEBRUAR

1. Põhja-Sakala valla 2021. a eelarve (Kaja Toom),
2. Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2021–2024 kinnitamine (Kaja Toom).
3. Põhja-Sakala valla arengukava 2021. aasta tegevuskava kinnitamine (Erki Heinaste).
4. Põhja-Sakala valla üldarstiabi teenuse osutamise toetuse maksmise kord. (Eveli Lilleoja)
5. Kinnisvara omandamine (Jaanus Rahula).
6. Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (Kalev Mitt).
7. Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (Kalev Mitt).
8. Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine (Kaie Toobal).
9. Kõpu Põhikooli põhimäärus (Kaie Toobal / Linda Soots).
10. Kinnisasja koormava hoonestusõiguse lõpetamine (Jaanus Rahula)..
11. Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmine (Nigula tn 5) (Jaanus Rahula).
12. Määruse kehtetuks tunnistamine (Eveli Lilleoja).
13. Määruse kehtetuks tunnistamine (Eveli Lilleoja).
14. Vallavolikogu 2021. a tööplaan.
15. Muu info.

Istungi salvestis

(tagasi üles)

28. JAANUAR

1. Suure-Jaani Kooli põhimääruse muutmine.
2. Põhja-Sakala valla hariduse arengukava 2020–2025 kinnitamine (II) lugemine.
3. Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2021–2024 kinnitamine.
4. Põhja-Sakala valla arengukava 2019–2025 kinnitamine.
5. Põhja-Sakala valla arengukava 2021. aasta tegevuskava kinnitamine.
6. Põhja-Sakala valla 2021. a eelarve (I) lugemine.
7. Põhja-Sakala Vallavalitsuse hallatava asutuse Kõpu Spordihoone moodustamine.
8. Kõpu Spordihoone põhimäärus.
9. Kaasomandi tasuta võõrandamine.
10. Põhja-Sakala valla üldarstiabi teenuse osutamise toetuse maksmise kord.
11. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine Suure-Jaani, Lauri 10.
12. Põhja-Sakala Vallavolikogu 28.02.2019 otsuse nr 95 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+" kehtetuks tunnistamine.
13. Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine.
14. Põhja-Sakala Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 51" Põhja-Sakala valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" muutmine.
15. Muu info.

Istungi salvestis

(tagasi üles)