Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2032

Põhja-Sakala valla ÜVK arendamise kava aastateks 2020–2032

Lisad:

LISA 1    – ühisveevärgi puurkaev-pumplate tehnilised andmed

LISA 2-1 – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike pikkused

LISA 2-2 – isevoolsete kanalisatsioonitorustike pikkused

LISA 2-3 – survekanalisatsioonitorustike pikkused

LISA 3-1 – ühisveevärgi puurkaevude põhjavee proovide tulemused

LISA 3-2 – ühisveevärgist võetava joogivee proovide analüüsitulemused

LISA 4    – reo- ja heitvee proovide analüüsitulemused

Ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni skeemid asulate kaupa:

Jooniste legend

Kooskõlastused:

Keskkonnaameti kooskõlastus

Terviseameti kooskõlastus

 

Laekunud ettepanekud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava eelnõule