Vallavalitsuse 2021. aasta istungite päevakorrad

JAAN VEEBR MÄRTS APRILL MAI JUUNI JUULI AUG SEPT OKT NOV DETS
5. 2. 2. 6. 4. 1. 6. 3. 8. 4. 2. 6.
12. 9. 5. 13. 11. 8. 20. 10. 14. 12. 9. 13.
19. 16. 9. 20. 18. 11. 27. 17. 21. 19. 16. 20.
26. 23. 16. 27. 25. 15.   24. 28. 26. 24. 27.
    23.   27. 18.   31.     29.  
    30.     29.         30.  

 

27. DETSEMBER

1. Kasutusloa väljastamine.
2. Põhja-Sakala valla kriisikomisjoni koosseisu muutmine.
3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
4. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
5. Huvihariduse toetuse maksmine.
6. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
7. Maa sihtotstarbe muutmine.
8. Hanke "Põhja-Sakala valla Võhma-Kirivere kergliiklustee maakorraldustööd" korraldamine.
9. Reservfondist raha eraldamine.
10. Liikmeõigusi teostava isiku nimetamine.
11. Osanikuõigusi teostava isiku nimetamine.

(tagasi üles)

20. DETSEMBER

1. Võhma Päevakeskuse struktuur ja töötajate koosseis.
2. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.
3. Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine.
4. Projekti kaasfinantseeringu väljamaksmine.
5. Huvihariduse toetuse maksmine.
6. Põhja-Sakala vallalehe „Leole" väljaandmise kord.
7. Projekteerimistingimuste andmine.
8. Ehitusloa väljastamine.
9. Kasutusloa väljastamine.
10. Katastriüksuste sihtotstarbe muutmine.
11. Mitteeluruumi üürileping.
12. Enampakkumise korraldamine Suure-Jaani Tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmiseks.
13. Hajaasustuse programmist toetuse taotluse rahuldamine.
14. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.

(tagasi üles)

13. DETSEMBER

1. 12-13/1546 Ettepanek OÜ Elductum kaubabussi tegevuse toetuse määramiseks.
2. 7-1/6-192 Taotlus avalikul väljapanekul esitatud arvamuse uuesti läbivaatamiseks: vastuskiri.
3. 14-9/14-1 Info esitatavast hagiavaldusest.
4. Põhja-Sakala vallalehe „Leole" väljaandmise kord.
5. Kasutusloa väljastamine Vastemõisa küla, Kaasiku tee 8 töökoda.
6. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuste jagamisel.
7. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
8. Reservfondist raha eraldamine.
9. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
10. Koduteenuse osutamise lõpetamine.
11. Võhma Päevakeskuse struktuur ja töötajate koosseis.
12. Suure-Jaani Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine.
13. 1-4/32 Põhja-Sakala valla 2021. a III lisaeelarve eelnõu.
14. Aktsiaseltside ja sihtasutuste nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine.

(tagasi üles)

6. DETSEMBER

1. Sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja ülevaade sotsiaalvaldkonnast.
2. Eluruumi kohandamise toetamine.
3. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
4. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
5. Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalmaale.
6. Munitsipaalomandisse taotletavatele maadele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine.
7. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise eelnõu.
8. Väikehanke "Audiitorteenuse tellimine" (viitenumber 243226) otsused.
9. Kasutusloa väljastamine Suure-Jaani linn, Ruusi tee 12 tootmishoone laiendus.
10. Suure-Jaani Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine.
11. Võhma lasteaia Mänguveski sõimerühma laste arvu suurendamine.
12. Suure-Jaani Gümnaasiumi struktuuri kinnitamine.
13. Suure-Jaani Kooli struktuuri kinnitamine.
14. Ajutise komisjoni moodustamine.
15. Taotlus näituse korraldamiseks Suure-Jaani bussijaamas.
16. Põhja-Sakala vallavara võõrandamine otsustuskorras seisukoha võtuks.
17. Määruse „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel" muutmine.
18. Arvamuse andmine Tääksi II maa-ainese karjääri korrastamistingimuste kohta.
19. Võhma lasteaia Mänguveski põhimäärus.
20. Suure-Jaani Tööstusala tootmis-ja ärimaa katastriüksusele hoonestusõiguse seadmine.
21. Ülevaade vallavalitsuse (ametiasutuse) ametikohtadest, koormusest ja palkadest.

(tagasi üles)

30. NOVEMBER

1. Põhja-Sakala valla 2022. a eelarve.

(tagasi üles)

29. NOVEMBER

1. 1. Haridusjuht Kaie Toobali ülevaade valla hariduselust.
2. Lasteaia- ja õppekoha arvestuslik maksumus 2022. aastal.
3. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
4. Põhja-Sakala valla 2022. a eelarve eelnõu volikogule.
5. Volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
6. Põhja-Sakala vallavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine.
7. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
8. Munitsipaalomandisse taotletavatele maadele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine.
9. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuste jagamisel.
10. Projekteerimistingimuste andmine.
11. Ehitusteatise väljastamine.
12. Ehitusloa väljastamine.
13. Hoonestusõiguse seadmine.
14. Enampakkumise tulemuse kinnitamine.

(tagasi üles)

24. NOVEMBER

1. Projekteerimistingimuste andmine.
2. Ehitusteatise väljastamine.
3. Kohanime määramine.
4. Väikehanke "Põhja-Sakala valla avalikus kasutuses olevate teede teehoiukava koostamine aastateks 2022–2032" otsused.
5. Aastainventuuri läbiviimine.
6. Eluruumi tagamise teenuse ja üürilepingu lõpetamine.
7. Põhja-Sakala valla kaasava eelarve hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse ja realiseerimisele kuuluva idee kinnitamine.
8. Kasutusloa väljastamine.
9. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
10. 1-4/10 Seisukoha andmine Sürgavere Põllumajandusühistu Sürgavere veisefarmi keskkonnakompleksloa nr KKL/322060 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta.
11. 1-4/22 COVID-19 investeeringuobjekti kinnitamine.
12. 1-4/23 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
13. Ülevaade valla finantstegevusest.

(tagasi üles)

16. NOVEMBER

1. Ühekordse toetuse maksmine.
2. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
3. Ehitusloa väljastamine.
4. Puuraugu asukoha kooskõlastamine.
5. Maa riigi omandisse jätmine ja maaüksustele sihtotstarbe määramine.
6. Munitsipaalomandisse taotlevatele maadele lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine.
7. Alaeelarvete muutmine.
8. Reservfondist raha eraldamine.
9. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
10. Vallavalitsuse hinnang.
11. 1-4/3 Võhma lasteaia Mänguveski põhimäärus.
12. 1-4/10 Seisukoha andmine Sürgavere Põllumajandusühistu Sürgavere veisefarmi keskkonnakompleksloa nr KKL/322060 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta.
13. Võhma–Arussaare kergliiklustee talihooldus.

(tagasi üles)

9. NOVEMBER

1. 2-6/1398 Teenetemärgi ideekavand.
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
3. Ehitusloa väljastamine.
4. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuste jagamisel.
5. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 26.10.2021 korralduse nr 647 muutmine.
6. Ehitiste kõrvaldamise tähtpäeva määramine.
7. Alaeelarve muutmine.
8. Ettepanek sporditegevuse toetuse maksmiseks.
9. Ajalehe Leole hinnakiri.
10. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.
11. Volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
12. Reservfondist raha eraldamine.
13. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
14. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
15. Kaasfinantseeringu maksmine.
16. Eelarve piirsummade määramine.

(tagasi üles)

2. NOVEMBER

1. 6-3/1322 Arvamuse küsimine osaühingu Eesti Höövelliist keskkonnaloa nr L.ÕV/325284 eelnõu ja otsuse eelnõu kohta.
2. Ehitusloa väljastamine.
3. Sundvalduse seadmine.
4. Väikehanke "Põhja-Sakala valla avaliku bussiliiniveo teenus 2021–2022" otsused.
5. Riigihanke "Põhja-Sakala valla talihooldustööd 2021/2022" otsused.
6. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 27.07.2021 korralduse nr 404 lisa muutmine.
7. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
8. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest.
9. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja eluruumi eraldamine.
10. Puudega inimese eluruumi kohandamine.
11. Võhma lasteaia Mänguveski struktuur.
12. Kirivere Kooli struktuur.
13. Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine.
14. Koolide ja lasteaedade töötajate koosseisude kooskõlastamine.
15. Põhja-Sakala valla 2021. aasta kodanikupreemiate määramine.
16. 
Avaldus kinnituskirja ja kaasfinantseeringu saamiseks.

(tagasi üles)

26. OKTOOBER

1. 2-6/1286 Teenuste hindade muutmise taotlus.
2. Leping lapsehoiuteenuse osutamiseks.
3. Noorte huvihariduse toetamise leping.
4. Leping maa tasuta avalikku kasutusse andmine.
5. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
6. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.
7. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
8. Eluruumi kohandamise toetamine.
9. Toetuse maksmine.
10. Üürihindade kehtestamine.
11. Kodanikupreemia komisjoni moodustamine.
12. Arvamus maa riigi omandisse jätmise kohta, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine.
13. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
14. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuste jagamisel.
15. Koha-aadressi muutmine.
16. Ehitusloa väljastamine.
17. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest.
18. Lasteaia struktuuri kinnitamine.
19. Kooli struktuuri kinnitamine.
20. Kohamaksu muutmine.
21. Revisjonikomisjoni aktid.
22. 26.10.2021 Vallavalitsuse seisukohad ÜP-le esitatud arvamuste osas pärast avalikku arutelu.
23. Põhja-Sakala valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine.

(tagasi üles)

19. OKTOOBER

1. 1. Enampakkumise korraldamine.
2. Õpilase koolitranspordi toetuse taotluse rahuldamata jätmine.
3. Ehitusloa väljastamine.
4. Kasutusloa väljastamine.
5. Riigihanke "Põhja-Sakala valla talihooldustööd 2021/2022" (viitenumber 241174) otsused.
6. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuste jagamisel.
7. Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine.
8. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
9. 2-6/1287 Suure-Jaani Kultuurimaja avaldus tänupinkide eest tasumiseks.
10. 2-6/1126 Võhma lasteaia Mänguveski ettepanek sobitusrühmade moodustamiseks.

(tagasi üles)

12. OKTOOBER

1. Põhja-Sakala valla kultuuripreemiate määramine
2. Projekti kaasfinantseeringu maksmine.
3. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
4. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
5. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
6. Hajaasustuse programmi projekti tingimuste täitmise tähtaja pikendamine.
7. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
8. Vältimatu sotsiaalabi korras eluruumi eraldamise lepingu pikendamine.
9. Hoolekogu koosseisu kinnitamine.
10. Riigihanke "Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoone laiendamise ehitustööd" kõigi pakkumuste tagasilükkamine.
11. Lihthanke "Põhja-Sakala valla avaliku bussiliiniveo teenus 2021-2022" korraldamine.
12. Projekteerimistingimuste andmine.
13. Ehitusloa väljastamine.
14. Kasutusloa väljastamine.
15. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuste jagamisel.
16. Põhja-Sakala valla 2022. aasta eelarve eelnõu koostamiseks kulude piirsummade määramine.
17. 8-3/109-1 Avaldus täisealise piiratud teovõimega isiku üle eestkoste seadmiseks.

(tagasi üles)

4. OKTOOBER

1. Vallavalitsuse seisukohad üldplaneeringule esitatud arvamuste osas pärast avalikku arutelu.
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
3. Ehitusloa väljastamine.
4. Kasutusloa väljastamine.
5. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 15.06.2021 korralduse nr 323 muutmine.
6. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 31.08.2021 korralduse nr 497 muutmine.
7. Enampakkumise tulemuste kinnitamine.
8. Hajaasustuse programmi projekti tingimuste täitmise tähtaja pikendamine.
9. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
10. Projekteerimistingimuste andmine.
11. Projekti kaasfinantseeringu väljamaksmine.
12. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
13. Suure-Jaani Vallavalitsuse 29.06.2016 korralduse nr 331 kehtetuks tunnistamine.
14. 10-4/1188 Taotlus näituse korraldamiseks Suure-Jaani bussijaamas novembris 2021.
15. 1-4/408 Loa andmine vara omandamiseks.
16. 1-4/409 Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks.
17. AS-i RIS Ehitus taotlus lepingu pikendamiseks.

(tagasi üles)

28. SEPTEMBER

1. Leole kalender 2022.
2. Õpilase koolitranspordi hüvitise määramine.
3. Õpilase koolitranspordi toetuse taotluse rahuldamata jätmine.
4. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
5. Maa ostueesõigusega erastamine.
6. Hoonestusõiguse seadmine.
7. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
8. Hajaasustuse programmi projekti tingimuste täitmise tähtaja pikendamine.
9. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
10. Projekteerimistingimuste andmine.
11. Lihtmenetlusega hanke "9-kohalise väikebussi kasutusrent" pakkumuse tagasilükkamine.
12. 6-3/924-3 Võhma tervisepargi ja Olustvere rdj ümbruse KAH ala metsatööde projekt.
13. 2-6/1139 Taotlus.
14. 14-10/1043 Märgukiri
15. Info.

(tagasi üles)

21. SEPTEMBER

1. 2-6/1101 Ettepanek tänukirja andmiseks Sürgavere 100.
2. 2-6/1061, 2-6/1107 Suure-Jaani Tervisekoja ettepanekud ja avalduse vorm Suure-Jaani Tervisekoja kliendikaardi saamiseks.
3. Põhja-Sakala vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirja alusel kehtestatavad vormid.
4. Õpilase koolitranspordi hüvitise määramine.
5. Riigihanke „Põhja-Sakala valla talihooldustööd 2021/2022" korraldamine.
6. Vallavalitsuse seisukohad üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajal laekunud arvamustele.
7. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuste jagamisel.
8. Projekteerimistingimuste andmine.
9. Ehitusteatise väljastamine.
10. Ehitusloa väljastamine.
11. Kasutusloa väljastamine.
12. Hajaasustuse programmi projekti tingimuste täitmise tähtaja pikendamine.
13. Vastemõisa lasteaia Päevalill hoolekogu koosseisu kinnitamine.
14. Enampakkumise korraldamine Suure-Jaani Tööstusala tootmis-ja ärimaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmiseks.
15. 2-6/1126 Ettepanek sobitusrühmade moodustamiseks 2021–2022. õppeaastal.
16. 10-4/1137 Eralastehoius käimise toetus.
17. 2-6/1139 Taotlus.
18. 1-4/404 Suure-Jaani tööstusala kruntide Nigula tn 3 ja Nigula tn 5 hoonestusõiguse muutmine.
19. 1-4/405 Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine Lauri tn 3, Suure-Jaani.
20. 1-4/406 Investeeringuobjektide täpsustamine.
21. 1-4/407 AS Võhma ELKO ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodika kooskõlastamine.

(tagasi üles)

14. SEPTEMBER

1. Konkursi „Kaunis Kodu" preemiate määramine.
2. Õpilase koolitranspordi hüvitise määramine.
3. Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalmaale.
4. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 17.08.2021 korralduse nr 458 „Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine" muutmine.
5. 2-6/1061 Taotlus tervisekoja hoolduspäevade muutmiseks.
6. 2-6/1088 Ettepanek preemia määramiseks.
7. Ajalehe Leole hinnakirja muutmine.
8. Hariduspreemiate määramine.

(tagasi üles)

8. SEPTEMBER

1. 2-4/7 Põhja-Sakala valla raamatupidamise sise-eeskiri.
2. 2-4/11 Hooldekodusse vastuvõtmise tingimused ja kord.
3. 2-5/24 Konkursi "Kaunis kodu" 2021. a tulemused.
4. Ehitusteatise väljastamine.
5. Ehitusloa väljastamine.
6. Kasutusteatise väljastamine.
7. Kasutusloa väljastamine.
8. Õpilase koolitranspordi hüvitise määramine.
9. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
10. Sundvalduse seadmine.
11. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
12. Hanke "9-kohalise väikebussi kasutusrent" korraldamine.
13. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
14. Asulavanema tunnistuse andmine.
15. Eralastehoius käimise toetuse avalduse rahuldamata jätmine.
16. Põhja-Sakala valla 2022. aasta eelarve eelnõu koostamise ajakava.
17. Eluruumi tagamise teenuse jätkamine ja üürilepingu pikendamine.
18. 1-4/392 Põhja Sakala valla tunnustamiste kord.
19. 1-4/394 Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2022–2026 eelnõu.
20. 1-4/395 COVID-19 investeerimistoetuse projekti kinnitamine.
21. 1-4/396 Volikogu määruse „Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord" muutmine.
22. 1-4/397 Üüri piirmäära kehtestamine.
23. 1-4/398 Põhja-Sakala valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine.
24. 1-4/399 Määruste kehtetuks tunnistamine.
25. 1-4/400 Suure-Jaani Haldus ÜVK liitumistasude metoodika kooskõlastamine.
26. 1-4/401 Nõusoleku andmine hanke korraldamiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks.
27. 1-4/402 Peremehetu ehitise hõivamise algatamine.
28. 1-4/403 Põhja-Sakala valla 2021. a II lisaeelarve eelnõu.

(tagasi üles)

31. AUGUST

1. 2-4/11 Hooldekodusse vastuvõtmise tingimused ja kord.
2. Sobitusrühma moodustamine Olustvere lasteaias Piilu.
3. Põhikooli lõpetajale ühekordse toetuse maksmine.
4. Õpilase koolitranspordi hüvitise määramine.
5. Kasutusloa väljastamine.
6. Sundvalduse seadmine.
7. Riigihanke "Põhja-Sakala valla Võhma linna Tallinna tn 11 üürielamu sisustuse ostmine" otsused.
8. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
9. Ehituslubade kehtetuks tunnistamine.
10. Ehitusloa väljastamine.
11. Väikehanke "Võhma–Reegoldi kergliiklustee projekteerimistööd" (viitenumber 228996) menetluse kehtetuks tunnistamine.
12. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 27. juuli 2021 korralduse nr 400 „Väikehanke "Võhma–Reegoldi kergliiklustee projekteerimistööd" (viitenumber 228996) otsused" kehtetuks tunnistamine.
13. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
14. Kohanime muutmine.
15. Toetuse maksmine.
16. 2021. aasta tegevustoetuste määramine eakate klubidele.
17. Kaasfinantseeringu maksmine.
18. Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2022–2026 eelnõu nr 394 avalikustamine.
19. Avaliku ürituse korraldamine.
20. Tasuta kasutamise leping.
21. 2-6/1010 Ettepanek tänukirja andmiseks.
22. 2-6/1011 Viljandi Linnavalitsuse ja Varjupaikade MTÜ vahel sõlmitud töövõtuleping.
23. Ettepanek alusharidusasutuse juhtimise korraldamiseks.
24. Ettepanek autasustamiseks.
25. COVID-19 investeerimistoetuse projektide nimekirja eelnõu.
26. Ülevaade 24. augustil toimunud Rohelise Jõemaa Koostöökogu üldkoosolekust.
27. Covid-piirangud.

(tagasi üles)

24. AUGUST

1. 2-4/10 Valimisjaoskondade moodustamine.
2. Põhja-Sakala Vallavalitsuse korralduse kehtetuks tunnistamine.
3. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
4. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.
5. Riigihanke "Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoone laiendamise ehitustööd" korraldamine.
6. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
7. Ehitusloa väljastamine.
8. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
9. Üldplaneeringu avaliku arutelu korraldamine.
10. Korralduse eelnõude tutvustus.
11. Info.

(tagasi üles)

17. AUGUST

1. Koduteenuse osutamise lõpetamine.
2. Hoolekandeteenuse rahastamine valla eelarvest.
3. Huvihariduse toetuse maksmine.
4. Enampakkumiste korraldamine Suure-Jaani Tööstusala tootmis-ja ärimaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmiseks.
5. Projekteerimistingimuste andmine.
6. Ehitusteatise väljastamine.
7. Ehitusloa väljastamine.
8. Sundvalduse seadmine reformimata riigimaadele.
9. Projekti kaasfinantseeringu väljamaksmine.
10. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
11. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 06.07.2021 korralduse nr 364 kehtetuks tunnistamine.
12. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
13. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks.
14. Riigihanke "Põhja-Sakala valla õpilasliinide teenindamine 2021–2022 otsused.
15. Põhja-Sakala valla valimiskomisjoni asukoha määramine.
16. 4-3/12-1 Avaldus toetuse saamiseks.
17. RMK metsatööde plaanid KAH aladel: vastuskiri.

(tagasi üles)

10. AUGUST

1. 2-6/901 Võhma Päevakeskuse struktuuri muudatus.
2. 2-5/6 Spordipreemiate määramise komisjoni protokollis tehtud ettepanek.
3. Preemia maksmine kutseõppeasutuse kiitusega lõpetajatele.
4. Ehitusteatise väljastamine.
5. Ehitusloa väljastamine.
6. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
7. Arvamuse andmine keskkonnaloa taotlusele.
8. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
9. 6-3/924 RMK metsatööde plaanid KAH aladel.
10. 1-4/394 Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2022–2025 eelnõu.

(tagasi üles)

3. AUGUST

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
2. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
3. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
4. Projekteerimistingimuste andmine.
5. Ehitusteatise väljastamine.
6. Ehitusloa väljastamine.
7. Kasutusloa väljastamine.
8. Sundvalduse seadmine.
9. Maa ostueesõigusega erastamine.
10. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
11. Riigihanke "Tääksi kooli katlamaja vedelgaasküttesüsteemile ümberehitus" kõigi pakkumuste tagasilükkamine.
12. Ilutulestiku korraldamiseks loa andmine.
13. 2-6/916 Ettepanek tänukirja andmiseks.
14. 2-6/901 Võhma Päevakeskuse struktuuri muudatus.
15. Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2022–2025 eelnõu tutvustus.

(tagasi üles)

27. JUULI

1. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest.
2. Väikehanke "Võhma–Reegoldi kergliiklustee projekteerimistööd" otsused.
3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks Kontsert Tähtede poole.
4. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks Beati Mandolini kontsert.
5. Hoonestusõiguse seadmine Rabataguse kinnistu.
6. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale Olustvere alevik.
7. Eellepingu sõlmimine kergliiklustee ehitamiseks.
8. Riigihanke "Põhja-Sakala valla õpilasliinide teenindamine 2021–2022" korraldamine.
9. Lihtmenetlusega riigihanke "Põhja-Sakala valla Võhma linna Tallinna tn 11a üürielamu sisustuse ostmine" korraldamine.
10. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuste jagamisel Kirivere k.
11. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale Pilistvere k.
12. Investeerimislaenu pakkumuse tulemuse kinnitamine.
13. Käibekapitalilaenu pakkumuse tulemuse kinnitamine.
14. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks Tänukontsert Justament 40
15. Reservfondist raha taotlemine.
16. 2-6/881 Taotlus tunnustamiseks.
17. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 17.07.2019 korralduse nr 387 „Suure-Jaani Vallavalitsuse 31.01.2017. a korralduse nr 42 muutmine" kehtetuks tunnistamine ja menetluse lõpetamine maa ostueesõigusega erastamiseks.
18. Suure-Jaani Vallavalitsuse 31.01.2017 korralduse nr 42 uus redaktsioon.

(tagasi üles)

20. JUULI

1. 2-6/840 Taotlus tunnustamiseks.
2. Ehitusteatise väljastamine Maalasti küla, Alttoa.
3. Ehitusteatise väljastamine Pilistvere küla side juurdepääsuvõrk.
4. Ehitusloa väljastamine Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42 haldushoone-lastepäevakodu laiendus.
5. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Paelama k, Uue-Tahu.
6. Ehitusloa väljastamine Olustvere alevik, Tiigi tn 2 Olustvere mõisa härjatalli ümberehitamine.
7. Ehitusteatise väljastamine Navesti küla, Vahearu.
8. Kaasava eelarve menetlemise korra muutmine (volikogu eelnõu).
9. Huvihariduse toetuse maksmine.
10. Kasutusloa väljastamine Suure-Jaani 110 kV alajaam ja juhtimishoone.
11. Ehitusloa väljastamine Vihi küla, Pani puurkaev.
12. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine Supsi k, Tammiku.
13. Üürilepingu pikendamine.
14. Projekteerimistingimuste väljastamine Lahmuse küla, Koplimetsa.
15. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel Laose.
16. Kasutusloa väljastamine Laane küla, Tõrvakivi päikeseelektrijaam.
17. Sundvalduse seadmine tehnorajatise talumiskohustuse kehtestamiseks Nuutrimetsa.
18. Ehitusloa väljastamine Vihi küla, Arupõllu.
19. Suure-Jaani Vallavalitsuse 31.01.2017 korraldus nr 42 uus redaktsioon.
20. Lihtmenetlusega riigihanke "9-kohalise väikebussi kasutusrent" korraldamine.
21. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
22. Liikluskeelu alase loa andmine.
23. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
24. Projekteerimistingimuste andmine Paaksima küla, Leevi päikeseelektrijaam.
25. Vaideotsus Põhja Sakala Vallavalitsuse 15.06.2021 korraldusele nr 324.
26. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks OleLukoe etendus.
Muu info.

(tagasi üles)

6. JUULI

1. 2-6/803 Info, vaie Põhja-Sakala Vallavalitsuse korraldusele 324.
2. 2-6/804 Ettepanekud Suure-Jaani Tervisekoja töö edendamiseks.
3. 4-1/12-58 Rendilepingu sõlmimine.
4. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
5. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 25.05.2021 korralduse nr 263 "Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks" muutmine.
6. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
7. Aadressi ja sihtotstarbe määramine katastriüksuste liitmisel.
8. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 20.04.2021 korralduse nr 202 "Maa sihtotstarbe määramine" muutmine.
9. Arvamuse andmine keskkonnaloa muutmise taotluse kohta.
10. Projekteerimistingimuste andmine.
11. Ehitusteatise väljastamine.
12. Ehitusloa väljastamine.
13. Kasutusloa väljastamine.
14. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
15. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
16. Vältimatus korras eluruumi eraldamine.
17. Hanke "Tääksi kooli katlamaja vedelgaasküttesüsteemile ümberehitus" korraldamine.

(tagasi üles)

29. JUUNI

1. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 04.05.2021 korralduse nr 231 muutmine.
2. Preemia maksmine gümnaasiumi medaliga lõpetajale.
3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
4. Sundvalduse seadmine munitsipaalomandis olevatele kinnistutele.
5. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
6. Riigihanke "Põhja-Sakala valla avalikult kasutatavate teede tolmuvabade katete ehitamine ja korduspindamine" otsused.
7. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 15.06.2021 korralduste nr 322 ja 323 muutmine.
8. Projekti kaasfinantseeringu väljamaksmine.
9. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
10. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks.
11. Info.

(tagasi üles)

18. JUUNI (elektrooniline)

1. 2-6/747 Tervisekoja ettepanekud.
2. 2-6/752 Taotlus tunnustamiseks.
3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
4. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 04.05.2021 korralduse nr 231 muutmine.
5. Ehitusloa väljastamine.
6. Ehitusteatise väljastamine.
7. Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine.
8. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.

(tagasi üles)

15. JUUNI

1. 1-10/714 Põhja-Sakala valla 2020. majandusaasta aruanne ja vandeaudiitori aruanne.
2. 2-6/717 Vaie vallavalitsuse 11.05.2021 korraldusele nr 240.
3. 7-8/48-1 Hinnapakkumine.
4. 2-4/9 Haridusvaldkonna määruse kehtetuks tunnistamine.
5. Preemia maksmine gümnaasiumi medaliga lõpetajale.
6. XXIV Suure-Jaani Muusikafestivali korraldustoimkond.
7. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
8. Volituse andmine.
9. Vältimatu sotsiaalabi korras eluruumi tagamine.
10. Eluruumi kohandamine.
11. Sundvalduse seadmine munitsipaalmaale.
12. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
13. Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine.
14. Hajaasustuse programmist toetuste taotluste rahuldamata jätmine.
15. Ettepanek Põhja-Sakala valla 2021. a I lisaeelarve eelnõusse.
16. Info.

(tagasi üles)

11. JUUNI (elektrooniline)

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.

(tagasi üles)

8. JUUNI

1. Füsioteraapiateenuse hinnakiri.
2. 2-6/694 Tervisekoja 31.05.2021 ettepanek.
3. 2-6/689 Ettepanek tänukirja andmiseks.
4. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
5. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
6. Katastriüksuste piiride muutmine ning katastriüksuste sihtotstarbe määramine.
7. Sundvalduse seadmine.
8. Projekteerimistingimuste andmine.
9. Põhikoolide lõpetajatele ühekordse toetuse maksmine.
10. Preemia maksmine põhikooli kiitusega lõpetajale.
11. Ettepanek preemia maksmiseks.
12. Info.

(tagasi üles)

1. JUUNI

1. Ehitusteatise väljastamine.
2. Ehitusloa väljastamine.
3. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
4. Põhja-Sakala valla koolieelsete lasteasutuste lahtiolekuaeg.
5. Õpilase koolitranspordi hüvitise määramine.
6. Füsioteraapiateenuse hinnakiri.
7. Suure-Jaani tuletõrjetorni lahtiolekuaeg ja hinnakiri.
8. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
9. Raieloa väljaandmine.
10. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
11. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
12. 12-13/593 Taotlus reservfondist raha eraldamiseks.
13. Volikogu eelnõud:
      13.1. 1-4/310 Sihtasutuse asutamine ja põhikirja kinnitamine.
      13.2. 1-4/384 Volikogu liikmete arvu määramine ning valimisringkonna moodustamine.
      13.3. 1-4/385 Valla valimiskomisjoni moodustamine.
      13.4. 1-4/386 Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.08.2018 otsuse nr 69 „Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmine" kehtetuks tunnistamine.
      13.5. 1-4/387 Isikliku kasutusõiguse seadmine Lõhavere k.
      13.6. 1-4/388 Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord.
      13.7. 1-4/389 Haridusvaldkonna määruste kehtetuks tunnistamine.
      13.8. 1-4/390 Põhja-Sakala Vallavalitsuse (ametiasutuse) teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine.
      13.9. 1-4/391 Põhja-Sakala valla üldplaneeringu vastuvõtmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine.
      13.10. 1-4/392 Põhja Sakala valla tunnustamiste kord.
14. Info.

(tagasi üles)

27. MAI (elektrooniline)

1. Tänukirja andmine.

(tagasi üles)

25. MAI

1. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
2. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
3. Riigihanke "Vastemõisa lasteaiale Päevalill moodulhoone rentimine 2021–2026" otsused.
4. Enampakkumise tulemuse kinnitamine.
5. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
6. Võhma linna päevade ja Kesk-Eesti laada müügipileti hinna kehtestamine.
7. Ehitusloa väljastamine.
8. Kasutusteatise väljastamine Sürgavere küla Raudsepa elamu.
9. Suvelaagrite osalustasu kinnitamine.
10. 2-6/640 ja 2-6/641 Ettepanek tänukirja andmiseks.
11. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
12. 1-10/630 Ettepanek J. Köleri tn 1 hoonestusõiguse omandamiseks.
13. 2-6/634 Pöördumine tagasiside saamiseks Vaimse tervise rohelise raamatu teemal.
14. 2-6/639 "Siin on turvaline" märgis Põhja-Sakala valda.
15. 1-10/637-1 Parandusettepanek ametiautode kasutamise korda.

(tagasi üles)

18. MAI

1. 2-4/6 Liikluskorralduse määruste kehtetuks tunnistamine.
2. Maa tasuta avalikku kasutusse andmise leping.
3. Ühekordse toetuse maksmine.
4. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 29.01.2020 korralduse nr 51 muutmine.
5. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
6. Projekteerimistingimuste andmine.
7. Ehitusteatise väljastamine.
8. Kasutusloa väljastamine.
9. Info.

(tagasi üles)

11. MAI

1. 2-4/4 Kultuurivaldkonna määruste kehtetuks tunnistamine.
2. 2-4/5 Majandusvaldkonna määruste kehtetuks tunnistamine.
3. Väikehanke "Põhja-Sakala valla kruusateede remont 2021" otsused.
4. Riigihanke "Põhja-Sakala valla avalikult kasutatavate teede tolmuvabade katete ehitamine ja korduspindamine" korraldamine.
5. Projekteerimistingimuste andmine.
6. Kasutusloa väljastamine.
7. Lahmuse Kooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse kinnitamine 2021/2022. õppeaastaks.
8. Lepingu sõlmimine.
9. Põhja-Sakala valla meenekonkursi võitjate kinnitamine.
10. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
11. 6-3/403-2 Teade Lõhavere linnuse riigimetsas plaanitavatele metsatöödele saabunud ettepanekute avalikustamisest ja ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise projekti valmimisest.
12. Konkursi "Kaunis Kodu" hindamiskomisjoni moodustamine.
13. Ehitusloa väljastamine.
14. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
15. Volikogu eelnõud:
     15.1. 1-4/374 Määruste kehtetuks tunnistamine (kaubandustegevuse seadus).
     15.2. 1-4/375 Määruste kehtetuks tunnistamine.
     15.3. 1-4/376 Loa andmine kinnisasja omandamiseks.
     15.4. 1-4/377 Küsimuste lahendamise volitamine.
     15.5. 1-4/378 Hoolekogu moodustamise kord ja töökord.
     15.6. 1-4/379 Põhja Sakala valla tunnustamiste kord.
     15.7. 1-4/380 Kooli ja lasteasutuse töötajate struktuuri ja koosseisu kinnitamise kord.
     15.8. 1-4/381 Põhja-Sakala valla 2021. a lisaeelarve.
     15.9. Nõusoleku andmine.

(tagasi üles)

4. MAI

1. Põhja-Sakala valla raamatupidamise sise-eeskiri ja selle alusel kehtestatavad vormid.
2. Projekteerimistingimuste andmine.
3. Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine.
4. Ehitusteatise väljastamine.
5. Ehitusloa väljastamine.
6. Kasutusloa väljastamine.
7. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
8. Üldplaneeringu kooskõlastused ja ettepanekud.
9. 2021. a teetööde tingimuste kinnitamine.
10. Koostöölepingu sõlmimine.
11. Sihtotstarbelised toetuslepingud.
12. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
13. 2-6/548 Tänukirja taotlus.
14. 8-5/535 Toetuse taotlus Tervikumile.
15. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
16. Avaldus Suure-Jaani raamatukogu ja harukogude lahtiolekuaja muutmiseks.
17. Info.

(tagasi üles)

27. APRILL

1. Vaideotsus.
2. Sihtotstarbe määramine.
3. Enampakkumiste korraldamine Suure-Jaani Tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele hoonestusõiguse seadmiseks.
4. Ehitusteatise väljastamine.
5. 2-6/521 Taotlus maa avalikku kasutusse võtmiseks.
6. Eluruumi tagamise teenuse jätkamine ja üürilepingu pikendamine.
7. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
8. 8-3/98-2 Avaldus täisealise piiratud teovõimega isiku üle eestkoste seadmiseks.
9. Üldarstiabi teenuse osutamise toetuse määramine.
10. 2-6/526 Taotlus näituse korraldamiseks.
11. Tolmutõrje ja pindamise teostamine.
12. Kooskõlastuse andmine töömalevale.
13. Põhja-Sakala valla eelarve täitmise eest vastutajate määramine.
14. Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia aastateks 2022–2025 eelnõu koostamise ajakava.
15. Põhja-Sakala vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri.

(tagasi üles)

20. APRILL

1. Projekteerimistingimuste andmine.
2. Ehitusteatise väljastamine.
3. Kasutusloa väljastamine.
4. Sihtotstarvete määramine.
5. Riigihanke "Vastemõisa lasteaiale Päevalill moodulhoone rentimine 2021–2026" korraldamine.
6. Valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
7. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks.
8. Huviringide eest tasu võtmise peatamine.
9. Põhja-Sakala Vallavalitsuse tööplaan.
10. Volikogu määruse muutmise eelnõu.
11. Õigusabiteenuse tellimine.
12. Info.

(tagasi üles)

13. APRILL
1. Ehitusteatise väljastamine.
2. Kasutusteatise väljastamine.
3. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 9.03.2021 korralduse nr 105 kehtetuks tunnistamine.
4. Koha-aadresside muutmine.
5. Arvamuse andmine keskkonnaloa muutmise taotluse ja eelnõu kohta.
6. Enampakkumiste korraldamine.
7. Valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
8. Hoolekandeteenuse osalise rahastamise lõpetamine.
9. Ühekordse toetuse rahuldamata jätmine.
10. Reservfondist raha eraldamine.
11. 14-9/11-3 Info kaebuse menetlusse võtmisest.
12. 1-4/349 Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri.
13. 1-4/371 Loa andmine valguskaabli kiu kasutamise lepingu sõlmimiseks.
14. Info.

(tagasi üles)

6. APRILL

1. 6-3/403 Teade Lõhavere linnuse ümbruse metsa metsatööde plaanide kohta.
2. 4-4/6-8 Ettepanek koolitranspordi kulude hüvitamiseks.
3. 2-6/447 Pakkumine telesaatesse "Tere tulemast!".
4. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
5. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks.
6. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
7. Sotsiaalkorteri üürilepingu lõpetamine.
8. 8-3/48-8 Avaldus nõusoleku saamiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks.
9. Osakasutusloa väljastamine.
10. Ühekordse toetuse maksmine.
11. Ühekordse toetuse eraldamata jätmine.
12. Volikogu eelnõu:
      12.1  1-4/349 Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri;
      12.2  1-4/359 Lahmuse Kooli arengukava aastateks 2021–2024;
      12.3  1-4/360 Olustvere Põhikooli arengukava 2021–2025;
      12.4  1-4/361 Suure-Jaani Kooli arengukava 2021–2024;
      12.5  1-4/365 Isikliku kasutusõiguse seadmine Nuutre k;
      12.6  1-4/366 Isikliku kasutusõiguse seadmine Vastemõisa k;
      12.7  1-4/367 Suure-Jaani Lasteaia Sipsik põhimäärus;
      12.8  1-4/368 Võhma Kooli arengukava 2021–2025;
      12.9  1-4/369 Kooli ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitamise kord;
      12.10  1-4/370 Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord.

(tagasi üles)

30. MÄRTS

1. Revisjonikomisjoni akt ja selle vastuskiri.
2. AS Suure-Jaani Haldus 2020. majandusaasta aruanne.
3. Ettepanek rendilepingu lõpetamiseks.
4. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu sõlmimine.
5. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest.
6. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
7. Ehitusteatise väljastamine.
8. Ehitusloa väljastamine.
9. Projekteerimistingimuste määramine.
10. Maal elamise päeval osalemine 2021. a.
11. Mittetulundusühingute 2021. a tegevustoetuse ülemmäära kinnitamine.
12. Mittetulunduslikuks tegevuseks 2021. a tegevustoetuste määramine.
13. Tegevustoetuse  määramisest keeldumine.
14. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine.
15. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
16. Hoolekandeasutuse omaosaluse maksmine.

(tagasi üles)

23. MÄRTS

1. Eellepingu sõlmimine kergliiklustee ehitamiseks, kinnistu jagamiseks ja moodustava kinnistu omandamiseks.
2. Aadresside ja sihtotstarvete määramine kinnisasja piiride muutmisel.
3. Põhja-Sakala valla 2021. aasta ettevõtlusauhinna saaja kinnitamine.
4. Põhja-Sakala valla 2021. aasta hankeplaani kinnitamine.
5. 2-6/280-3 Vaie vallavalitsuse korraldusele nr 26.
6. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
7. Arvamuse andmine vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse kohta (Suure-Jaani jäätmejaam).
8. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks.
9. Avaldus täisealisele isikule eestkoste määramiseks.
10. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
11. Lapsetoetuse kandmine lapse tegelikule kasvatajale.
12. Ehitusloa väljastamine.
13. Ehitusteatise väljastamine.
14. Kasutusloa väljastamine.
15. Projekteerimistingimuste määramine.
16. Ettepanek osaleda RIA kiire internetiühenduse paigaldamise programmis.
17. Valla meenekonkursi tingimuste muutmine.

(tagasi üles)

16. MÄRTS

1. Projekteerimistingimuste andmine.
2. Ehitusteatise väljastamine.
3. Kasutusteatise väljastamine.
4. Kasutusloa väljastamine.
5. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
6. Noorte huvihariduse toetamise leping.
7. Eluruumi tagamise teenusele suunamine ja üürilepingu pikendamine.
8. Põhja-Sakala valla 2021. a alaeelarved.
9. 1-10/267 Avaldus kaubabussi tegevuse toetamiseks.

(tagasi üles)

9. MÄRTS

1. Vara tasuta kasutamise lepingu arutelu järg.
2. Ehitusloa väljastamine.
3. Kasutusloa väljastamine.
4. Ettevõtluspreemiate määramise komisjoni moodustamine.
5. Õpilase koolitranspordi hüvitise määramine.
6. Põhja-Sakala Vallavalitsuse 13.10.2020 korralduse nr 618 muutmine.
7. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuste jagamisel.
8. Arvamuse andmine Õnniste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta.
9. Arvamuse andmine Metsasaadused OÜ Arussaare dolokivikarjääri keskkonnaloa vee ja õhu eriosade taotluse ja eelnõude kohta.
10. Lapsehoiuteenuse finantseerimislepingute muutmine.
11. Lapsehoiuteenuse taotluse arutelu järg.
12. Hoolduskulude osaline katmine valla eelarvest.
13. 8-3/100-1 Avaldus täisealisele isikule eestkoste määramiseks.
14. Info.
15. Volikogu eelnõud.
16. Lapsevanemate vabastamine nende poolt kaetava osa maksmisest.

(tagasi üles)

5. MÄRTS (erakorraline)

1. Suure-Jaani Tervisekoja juhataja ametisse kinnitamine.

(tagasi üles)

2. MÄRTS

1. Kohanime muutmine.
2. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
3. Sotsiaaleluruumi üürilepingu lõpetamine.
4. Spordipreemiate määramise komisjoni ettepanekud.
5. Finantseerimislepingu lõpetamine.
6. Vara tasuta kasutamise lepingute teema.
7. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
8. Suure-Jaani Tervisekoja taotlus.

(tagasi üles)

23. VEEBRUAR

1. Kasutusloa väljastamine.
2. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
4. Arvamuse andmine keskkonnaloa taotlusele.
5. Info Põhja-Sakala Vallavalitsuse avaliku konkursi komisjoni koosoleku protokollist.
6. Lasteaedade suvise töökorralduse muutmine.
7. Ajutise komisjoni moodustamine hariduse tugiteenuste korraldamiseks vallas.
8. Väikehanke "Kõpu Hooldekodu hoone energiatõhususe parandamise ehitustööde omanikujärelevalve" otsused.
9. Sotsiaalvaldkonna tunnustamine.
10. Tänukirja andmine.
11. 1-4/336 Põhja-Sakala valla 2021. a eelarve eelnõu muudatusettepanekud.
12. 1-4/342 Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2021–2024 eelnõu.
13. 2-6/280 Info vaidest vallavalitsuse 19.01.2021 korraldusele nr 26.

(tagasi üles)

16. VEEBRUAR

1. Ülevaade eelarve eelnõu muudatusettepanekutest.
2. Nõusoleku andmine projektlaagri korraldamiseks.
3. 2-6/253 Ettepanek sporditoetuse maksmiseks.
4. 2-6/237 Taotlus tänukirja väljastamiseks.
5. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
6. Määruse kehtetuks tunnistamine.
7. Volituse andmine eestkostetava esindamiseks.
8. Korralduse kehtetuks tunnistamine.
9. Üürilepingu lõpetamine.

(tagasi üles)

9. VEEBRUAR

1. Projekteerimistingimuste andmine.
2. Ehitusteatise väljastamine.
3. Ehitusloa väljastamine.
4. Kasutusloa väljastamine.
5. Õpilase koolitranspordi hüvitise maksmise muutmine.
6. Nõusoleku andmine avaliku näituse korraldamiseks.
7. Sotsiaaltöö preemiate määramise komisjoni moodustamine.
8. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
9. Määruse kehtetuks tunnistamine.
10. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
11. Koha-aadressi muutmine.
12. Kohanime muutmise eelnõu.
13. Lihthanke "Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoone laiendamise projekteerimistööd" otsused.
14. Volikogu eelnõud:
      14.1.  1-4/347 Kinnisvara omandamine Seruküla tee T4;

      14.2.  1-4/348 Volikogu määruse kehtetuks tunnistamine;
      14.3.  1-4/349 Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri;
      14.4.  1-4/350 Põhja-Sakala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri;
      14.5.  1-4/351 Volikogu määruse kehtetuks tunnistamine;
      14.6.  1-4/352 Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr" muutmine;
      14.7.  1-4/353 Kõpu Põhikooli põhimäärus;
      14.8.  1-4/354 Kinnisasja koormava hoonestusõiguse lõpetamine;
      14.9.  1-4/355 Suure-Jaani tööstusala maatükile hoonestusõiguse seadmine (Nigula tn 5).
15. Info:
      15.1. Koostatava vastuskirja osas teemal forelli kudealade rajamine Raudna jõkke – Viljandi ja Põhja-Sakala valla piiril;
      15.2. MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu üldkoosolekust (04.02.2021).

(tagasi üles)

2. VEEBRUAR

1. Suure-Jaani Tervisekoja juhataja valimiseks konkursikomisjoni moodustamine.
2. Sobitusrühma moodustamine Võhma Lasteaeda Mänguveski.
3. Eluruumi tagamise teenusele suunamine.
4. Valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
5. Nõusoleku andmine.
6. Lapsehoiuteenuse finantseerimisleping.
7. Aadresside ja sihtotstarvete määramine katastriüksuse jagamisel.
8. Riigihanke "Kõpu Hooldekodu hoone energiatõhususe parandamise ehitustööd" otsused.
9. Kohanime määramine.
10. Ehitusloa ja ehitisteatise väljastamine.
11. Huvihariduse toetamise lepingud.
12. Info MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse üldkoosolekust.
13. Garantiikirja väljastamine.

(tagasi üles)

26. JAANUAR

1. Raieloa väljaandmine.
2. Riigihanke "Raamlepingu sõlmimine vedelgaasi ostmiseks aastatel 2020–2023" otsused.
3. Suure-Jaani Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine III etapp ehitustööde omanikujärelevalve otsused.
4. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
5. Projekteerimistingimuste väljastamine.
6. Ehitusteatise väljastamine.
7. Ehitusloa väljastamine.
8. Kasutusloa väljastamine.
9. Õpilase koolitranspordi hüvitise maksmise lõpetamine.
10. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine.
11. Põhja-Sakala valla 2020. aasta spordipreemiate määramise komisjoni moodustamine.
12. Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvooru eelistatud sihtrühmade ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse kehtestamise arutelu.
13. Huvihariduse toetamise lepingud.
14. Komisjoni moodustamine Suure-Jaani Tervisekoja juhataja ametikoha konkursi läbiviimiseks.
15. Mitteeluruumi rendile andmine.
16. Vallavalitsuse 19.01.2021 korralduse nr 15 "Huvihariduse toetuse maksmine" kehtetuks tunnistamine.
17. Vallavalitsuse 19.01.2021 korralduse nr 17 muutmine.
18. Info.

19. JAANUAR

1. 2-6/1515 Taotlus vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kehtestamiseks.
2. Noorte huvihariduse toetamise lepingud.
3. Huvihariduse toetuse maksmine.
4. Avalduse rahuldamata jätmine.
5. Põhja-Sakala valla eelarvest hoolekandeteenuse osalise rahastamise lõpetamine.
6. Üldhoolduse tasumine valla eelarvest.
7. Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
8. Põhja-Sakala valla meenekonkursi korraldamine.
9. Komisjoni moodustamine.
10. Lasteaedade tegutsemine suveperioodil.
11. Lihthanke "Suure-Jaani lasteaia Sipsik hoone laiendamise projekteerimistööd" korraldamine.
12. 2-6/90 Suure-Jaani Noortekeskuse struktuuri muutmise taotlus.
13. Ettepanekud Põhja-Sakala valla üldplaneeringusse ja keskkonnamõju strateegilisse hindamisse (tuuleparkide planeerimine).
14. Nõusoleku andmine avaliku ürituse pidamiseks.
15. Avaliku konkursi väljas kuulutamine.

(tagasi üles)

12. JAANUAR

1. Ehitusloa väljastamine.
2. Ehitusteatise väljastamine.
3. Kasutusloa väljastamine.
4. Kasutusteatise väljastamine.
5. 2-6/1515 Taotlus vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kehtestamiseks.
6. Hoolekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest.
7. Finantseerimislepingu sõlmimine.
8. Ülevaade lasteaia direktorite ja õpetajate puhkusejäägist.
9. Vallavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine.
10. Hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruande heakskiitmine.
11. Üldhooldusteenuse tasumine valla eelarvest.
12. Seisukoht lasteaias lastevanemate poolt kaetava osa määraga tasumise suhtes.
13. Põhja-Sakala valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2021. a.
14. Info Suure-Jaani jäätmejaama haldamise hanke tulemustest.
15. Volikogu eelnõud.

(tagasi üles)

5. JAANUAR

1. Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine.
2. Arengukava ja eelarvestrateegia avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekud.
3. Ehitusloa väljastamine.
4. Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks.
5. Põhja-Sakala valla eelarvest üldarstiabi teenuse osutamise toetamine.

(tagasi üles)