Vabad töökohad

Aktiivsed konkursid:

Maa- ja teedespetsialisti töökuulutus

Maa- ja teedespetsialisti ametiülesanded:

 • maareformist tulenevate maade erastamise, tagastamise, munitsipaliseerimise ja riigi omandisse jätmisega seonduvate küsimuste lahendamine;
 • kinnistute kohanimede, koha-aadresside määramise, muutmise, kehtetuks tunnistamise menetlemine;
 • andmete esitamine ja registrimuudatused ADS menetlusrakenduses;
 • katastriüksuste sihtotstarvete määramise ja muutmise toimingute tegemine;
 • kinnistute jagamise, liitmise ja piiride muutmise toimingute tegemine;
 • koostab kinnistamisavaldused ja esitab kinnistusosakonnale;
 • õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise ja kompenseerimise korraldamine;
 • isikliku kasutusõiguse- ja sundvalduse seadmise dokumentide ettevalmistamine (v.a liikluspinnad);
 • lahendab maaküsimusi maade ostu-müügi korraldamises ning hoonestusõiguse ja kasutusvalduse seadmise osas ning maade kasutusse andmise osas;
 • maa maksustamishinna aktide koostamine ja allkirjastamine;
 • maade korralise hindamise läbiviimises osalemine;
 • maamaksu arvestamine ja andmete esitamine Maksu- ja Tolliametile, maamaksuga seotud   küsimuste lahendamine;
 • valla projektide ja planeeringute läbi vaatamine ning arvamuse andmine;
 • ametialaste statistiliste aruannete ja kaaskirjade koostamine ja esitamine;
 • õigusaktide täitmise järgimine oma tegevusvaldkonnas, vajalike õigusaktide eelnõude ettevalmistamine vallavalitsusele ja volikogule;
 • juriidiliste ja füüsiliste isikute vastuvõtmine ja nõustamine maakorraldust puudutavates küsimustes;
 • osalemine töögruppides ja komisjonide töödes, sh vajadusel vallavalitsuse ja vallavolikogu istungitel;
 • täidab teisi valdkonna juhi poolt antud ühekordseid ning seaduses, valla põhimääruses ja valitsuse töökorras sätestatud ülesandeid ning erikorralduseta teenistuskoha olemusest ja teenistussuhte laadist tulenevaid ülesandeid.

---

Lahmuse Kooli direktori töökuulutus

Põhja-Sakala vald on parim koht, kus sündida, kasvada, õppida, elada ja töötada. Põhja-Sakala vallavalitsuses ja meie hallatavates asutustes töötavad erilised ja asjatundlikud inimesed, kes tegutsevad igapäevaselt ligi 8000 hea inimese ja külalise elukeskkonna edendamise suunas. Meie jaoks on tähtis iga inimese heaolu.

 

Otsime motiveeritud, kompetentset ja inspireerivat haridustalenti, kes oleks kooli arengu eestvedajaks ja eduloo loojaks!

Ootame sind tööle

LAHMUSE KOOLI DIREKTOR

Sind ootab ees mitmekülgne ning arendav töö Lahmuse koolis, mis on pikaaegse kogemusega kool erivajadustega lastele. Sinu meeskonnas on asjatundlik ja kogenud personal, kellega koos oma ideid maagilises mõisakoolikompleksis ellu viia.

 

Sinu põhiülesandeks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus Lahmuse koolis. Direktor vastutab koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 

Oled sobiv kandidaat, kui:

 • Sul on varasem töökogemus koolijuhtimises;
 • Sul on antud ametikohta toetav haridustase;
 • Sul on teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
 • Sul on juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
 • Sa oskad vähemalt kahte võõrkeelt suhtlustasandil;
 • Sa oled korrektne, täpne ning julged võtta vastutust;
 • Sa oled koostöövõimeline ja väga hea suhtleja;
 • Sa oled õpi- ja otsustusvõimeline, oskad planeerida ja analüüsida;
 • Sa omad ettevõtlikku meelelaadi või kogemust.

 

Omalt poolt pakume:

 • töötasu alates 1800 eurot kuus;
 • võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd koolis;
 • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
 • head töökeskkonda looduskaunis kohas;
 • ametialast täiendkoolitust ja võimalust anda oma panus eriliste laste arengusse.

 

Kui tunned, et ülalolev on just Sinu jaoks, saada palun kandideerimiseks motivatsioonikiri, mis sisaldab Sinu nägemust kooli juhtimisest ning edasisest arengust ja CV koos ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiatega meile kasvõi kohe, aga mitte hiljem kui 6.veebruaril 2022, aadressile info@pohja-sakala.ee.