TOIMETULEKUTOETUS on riigipoolne toetus abivajajatele, mille maksmist korraldab kohalik omavalitsus.
Alused toimetulekutoetuse määramiseks ja maksmiseks sätestab sotsiaalhoolekande seadus.
Toimetulekupiiri suurus kehtestatakse igal aastal Riigieelarve seadusega.
 
Toimetulekutoetust on õigus taotleda üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist, kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses on alla kehtestatud toimetulekupiiri.
 
Üldine valem toimetulekutoetuse arvestamiseks on: toimetulekutoetus = toimetulekupiir + eluruumi alalised kulud – sissetulekud.
 
Toimetulekutoetuse juures arvestatavaid eluasemekulusid reguleerib Põhja-Sakala Vallavolikogu 20.12.2018 määrus nr 62 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel".
 
Kellele makstakse
Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude tasumist on alla kehtestatud riikliku toimetulekupiiri. Toimetulekupiiri kehtestamisel on lähtutud minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.
 
Mis on toimetulekupiir?
Toimetulekupiiriks nimetatakse summat, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks ühe kuu jooksul. Summa suuruse määrab Riigikogu igal aastal uuesti. Toimetulekupiir sõltub inimeste arvust perekonnas.
 
Kehtivad toimetulekupiirid
2022. aasta 1. juunist on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot.
 
Pere suurus
Perekonnaliikmeks loetakse toetuse taotlejaga abielus või vabaabielus olevad isikud, nende ülalpidamisel olevad lapsed ja vanemad või teised koos elavad ja ühise majapidamisega isikud.
Perekonna koosseisu arvatakse ka perest ajutiselt eemalviibivad päevases õppevormis õppivad kuni 24-aastased (kaasa arvatud) õpilased ja üliõpilased juhul, kui nende alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on samal aadressil, kus elab kõnealune pere.
 
Sissetulekud
Arvesse võetakse kõigi pereliikmete eelmisel kuul saadud sissetulekud, millest on maha arvatud tulumaks ja/või elatis (alimendid). Sissetulekute hulka ei arvata: 
 • ühekordseid sotsiaaltoetusi;
 • puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstud toetusi, v.a puudega vanema toetus;
 • riigi tagatisel antud õppelaenu;
 • tööturukoolituses osalemise korral makstavat sõidu- ja majutustoetust.
Kui toetuse taotleja ei oma igakuist regulaarset sissetulekut, võetakse toimetulekutoetuse taotlemisel arvesse tema eelneva kuue kuu keskmine sissetulek.
 
Eluruum
Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse eluruumi eluasemekulud normpinna ulatuses. Toetuse taotleja peab esitama dokumendi, mis tõestab tema õigust eluruumi kasutada (üürileping, ostuleping, erastamisleping vms).
Iseseisvaks eluruumiks ei loeta toa osa või teise toaga ühise sissekäiguga seotud tuba, samuti kaudselt köetavat tuba või abiruumi (nt koridori).
Normpinnaks loetakse eluruum, mille tubade arv on võrdne elanike arvuga. Kui tubasid on rohkem kui elanikke, loetakse normpinnaks 18 m² iga elaniku kohta pluss 15 m². Üksi elavatele pensionäridele lubatakse normpinnaks arvestada kuni 51 m².
 
 
Toimetulekutoetuse taotlemine
Toimetulekutoetuse saamiseks tuleb igakuiselt esitada vormikohane avaldus sotsiaalosakonda, soovitavalt pärast 10. kuupäeva.
Avaldusele lisada eluasemekulusid tõendavad dokumendid. Kulud ei pea olema tasutud, kuid nõutavad on tasumisele kuuluvad arved.
Tähelepanu: VÕLGNEVUSI TOIMETULEKUTOETUSEST EI KAETA
 
Vajalikud dokumendid
Esmakordsel pöördumisel tuleb esitada:
 • kõigi pereliikmete isikut tõendavad dokumendid ja laste sünnitunnistused;
 • eluruumi kasutamisõigust tõendav dokument (omandiõiguse tõend või üürileping), mis esitatakse esmasel taotlemisel;
 • erinevate kommunaalteenuste tarbimiseks sõlmitud lepingud (prügi, elekter jne);
 • töötutel Töötukassa teatis;
 • kohtumäärus elatise väljamõistmise kohta;
 • pangakontot omavate leibkonnaliikmete möödunud kuu  pangaväljavõtted.
 • vormikohane avaldus;
 • kõigi leibkonnaliikmete möödunud kuu pangakonto väljavõtted;
 • üle 16-aasta vanuste õppivate pereliikmete kohta tõend koolis õppimise kohta, mis esitatakse esmakordselt taotlemisel ja edaspidi iga õppeaasta alguses;
 • jooksval kuul tasumisele kuuluvad originaalarved ja -maksukviitungid üüri või hooldustasu, vee ja kanalisatsiooni, elektri, majapidamisgaasi, hoone kindlustusmaksu ja maamaksu kohta.
Toimetulekutoetuse esmakordsel taotlemisel või andmete muutumisel esitab taotleja oma pere isikuandmed ja andmed perele kuuluva vara kohta.
 
Vaata lisaks:
Toimetulekutoetuse taotlus DOC   PDF
Blankett toimetulekutoetuse taotleja, tema pere ja vara kohta DOC   PDF
 
Täiendav informatsioon sotsiaaltöötajalt.