Eluasemekulude ühekordne hüvitamine

  • Eluruumi üürikulude hüvitamist saab taotleda ajutise kaitse saajast Ukraina sõjapõgenik, kes on lahkunud Ukrainast peale sõja algust 24. veebruaril.
  • Hüvitise eesmärk on toetada rahvusvahelise kaitse saajate esmast kohanemist ja selleks toetatakse neid eluruumi üürisuhte alustamisega seotud kulude katmisel.
  • Hüvitise suurus on 1200 eurot, mis on kuuekordne toimetuleku piiri suurus. Hüvitisest võib kohalik omavalitsus (KOV) maha arvata menetluskuludeks kuni 50 eurot ühe taotluse kohta.
  • Hüvitist makstakse üks kord. Toetus määratakse pikaajalise üürilepingu olemasolu korral.
  • Hüvitist makstakse sõjapõgenikule või kulutusi teinud abistajale/üürileandjale. Hüvitise väljamaksmise otsustab KOV üürilepingu ja/või kuludokumentide alusel.
  • Taotlemiseks peab sõjapõgenik minema üürilepingu ja kuludokumentidega omavalitsusse ning täitma seal avalduse. Ilma üürilepingu või kuludokumentideta kulusid ei hüvitata.
  • Hüvitis makstakse välja üldjuhul kuni 30 päeva jooksul.
  • Üürileandja ja/või vabatahtlik abistaja võib minna sõjapõgenikuga omavalitsusse kaasa, et aidata asjaajamisega.

Oluline on aspekt, et kulude hüvitamist makstakse eeldusel, et põgenik on saanud Eestis ajutise kaitse, tema elukoht on registreeritud rahvastikuregistris ning tal on pikaajaline üürileping.

KOV hindab ise kulude hüvitamise vajadust igale sõjapõgenike perele.

Kulude hüvitamise alla käivad üürimisega seotud kulud: maakleritasu, esimese kuu makse, võimalikud pisiremondi kulud või eluks vajalike esemete soetamine, nagu külmkapp või mööbel.

Oluline on teada, et tegemist on ühekordse kulude hüvitamisega, mitte toetusega. See tähendab, et kõigil sõjapõgenikel ei pruugi tekkida selliseid kulusid või nende iseseisev hakkama saamine on hea ning nad ei vaja täiendavat abi – seda makstakse vajaduspõhiselt ühekordselt pärast seda, kui inimene on kulude hüvitamist taotlenud ja KOV on hinnanud tema abivajadust. Kui inimene ei suuda KOV-i hinnangul ise oma sissetulekust katta üürimisega seotud kulud, siis tekib tal vajadus saada kulude hüvitamist selle abi meetme alt.

Kulusid hüvitatakse nii üürileandjale kui ka sõjapõgenikule endale, vastavalt reaalselt tehtud kulutustele, kuludokumentide või üürilepingu alusel.

Kulude hüvitamiseks tuleb pöörduda taotlusega kohaliku omavalitsuse sotsiaalametniku või -osakonna poole.

 Ühekordse üüritoetuse taotlus  DOC   PDF

Ühekordse eluaseme üürikulude hüvitist makstakse kuni 6 toimetulekupiiri määra suuruses (200 eurot) perekonna kohta. Alates 1. juunist 2022 on maksimaalne summa 1200 eurot, millest tuleb maha arvata KOV-i halduskulu 50 eurot, seega on maksimaalne summa tegelikult 1150 eurot.

Rohkem infot sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.