Energiakulude hüvitamise taotluste vastuvõtt

 Põhja-Sakala Vallavalitsus võtab energiakulude hüvitamise taotlusi vastu alates 11. jaanuarist 2022.

Avaldusi võetakse vastu vallamajas, teenuskeskustes, elektrooniliselt valla kodulehel ja digitaalselt allkirjastatud e-posti teel info@pohja-sakala.ee.

Taotlusi võetakse vastu teisipäeviti ja kolmapäeviti kell 9-12 ja 13-16 või eelneval kokkuleppel.

Energiakulude hüvitamise taotluse blankett

Taotlusele tuleb lisada eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Dokumendis peab kajastuma nii summa kui energia kogus. Vajadusel küsitakse juurde täiendavaid dokumente (näiteks sissetulekut tõendavad dokumendid).

Energiahinna tõusu leevendamiseks on riik välja töötanud meetme elektri-, gaasi- ja küttearvete osaliseks tasumiseks vähekindlustatud leibkondadele. Toetust makstakse peredele, kelle netosissetulek jääb alla mediaanitaseme piiri, mis on leibkonna esimese liikme kohta 1126 eurot kuus. Iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3. Toetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks isikud, kes elavad samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine.
Toetust saab taotleda üksnes oma rahvastikuregistri-järgsest valla- või linnavalitsusest.

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab

  • elektril 120 €/MWh (12 s/kWh),
  • gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh),
  • kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Toetust antakse perioodi 2021. aasta 1. septembrist kuni 2022. aasta 30. märtsini (kaasa arvatud) energia tarbimise kulude osaliseks katmiseks.
Energiakulude kallinemise hüvitamiseks on toetust võimalik taotleda tagasiulatuvalt viis kuud. Septembri energiakulude hüvitamiseks tuleb taotlus kindlasti esitada jaanuaris, veebruaris saab taotleda hüvitist kulude katmiseks, mis on tehtud oktoobrist alates. Mugavuse huvides on soovitatav taotlus esitada mitme kuu peale kokku.

Kas ja kui palju tema pere toetust võiks saada, saab igaüks kontrollida kalkulaatori abil rahandusministeeriumi koduleheküljel

Minimaalne toetussumma on 10 eurot, alla selle toetust ei maksta. Maksimumsumma on 500 eurot ühes kuus kõikide energiakulu arvete peale kokku (nii elektri, gaasi kui kaugkütte peale kokku).  

Täpsem info energiakulude hüvitamise toetamisest saab lugeda https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine