Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil

 
Võhma linnas saavad erihoolekandeteenuseid projekti raames 5 inimest. Teenuseosutajaks on Võhma päevakeskus. Projekti käigus saab teenuseid osutada kuni mai 2018.
 
Projekti eesmärgid
 
  1. Katsetada praktikas uue isikukeskse ja komponentide põhise teenusmudeli tegevusprotsesse kohaliku omavalitsuse korralduse baasil, et selgitada välja teenusmudeli sobivus tööealiste psüühikahäirega inimeste toimetuleku ja ühiskonnas osalemise toetamisel, sh võimetekohaselt tööturuteenustes ja tööhõives osalemisel.
  2. Kaardistada teenusmudeli rakendamisel tekkivaid takistusi ning teenusmudeli toimivust inimeste toimetuleku ja ühiskonnas osalemise toetamisel, sh tööturuteenustele sisenemisel, nende kasutamisel ja võimetekohases tööhõives osalemisel ning täiendada teenusmudelit vastavalt pilootprojekti käigus tekkivatele tõrgetele.
  3. Kaardistada ja saada ülevaade teenusmudeli rakendamisel sihtgrupi abivajaduse esmase hindamise ja personaalse hindamise tulemusel koostatud komponendipõhise teenuspaketi osutamisega seotud tegelikest kuludest.
 
Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli lühikirjeldus
 
Teenusmudel koosneb neljast moodulist:
  • esmane toetus K-0,
  • hädaabi toetus K-2*,
  • baastoetus K-1,
  • lisatoetus K-2.
 
Moodulid koosnevad teenuskomponentidest, millega on võimalik tagada isikule ja tema lähedastele vajalikus valdkonnas komponendi tegevuse kaudu toetus ja abi ning kombineerida kokku vajalikest teenuskomponentidest teenuspakett. Teenuskomponentidest koostatud teenuspaketti saab muuta vastavalt isiku muutunud vajadustele tagades paindliku abimeetmete korralduse.
 
Moodulitele üles ehitatud abimeetmete korraldusega tagatakse isikule ja vajadusel tema lähedastele abi- ja toetusmeetme pakkumisel järjepidev tugi ja konkreetne vastutaja nii toetussüsteemi sisenemisel kui kogu toetussüsteemis liikumisel, vastates isiku ja tema lähedaste hinnatud toetusvajadusele.