Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine (Paala kompleksloa muutmine heiteallika lõastamiseks)

Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Paala (registrikood 10083820; aadress: Tamme tn 3, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond 71503) esitatud keskkonnaloa nr 318123 muutmise taotluse nr T-KL/1020279-4.

Kompleksloa muutmise põhjuseks on uue heiteallika lõastamine, milleks on Kaasiku välilaut ehk endine kombainikuur, kus loomasid hoitakse. Lisaks soovitakse kompleksloa muutmise taotluse käigus langetada piimalehmade kohtade arvu 780 kohalt 599 kohale, kui tõsta mullikate arvu 380 kohalt 600 kohale.

Keskkonnaloa nr T-KL/1020279-4 muutmise taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS; menetluse nr M-126754.

Kohanime määramise eelteade

5.06.24

Põhja-Sakala vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel kohanime määramise eelnõu "Põhja-Sakala valla ühissõidukipeatustele kohanimede määramine".

Eelnõu kohaselt määratakse ja muudetakse osaliselt Põhja-Sakala vallas asuvate bussipeatuste kohanimesid vastavalt nimekirjale.

Kohanimeseaduse kohaselt peab olemasolevale ja planeeritavale ühissõidukipeatusele olema määratud kohanimi ning kohanime määramise eelnõu tuleb avalikustada vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

Korralduse eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 20.06.2024.

Kirjalikud ettepanekud saata aadressile Lembitu pst 42, Suure-Jaani või e-posti aadressile .

Vajadusel annab eelnõu kohta täpsemat informatsiooni teedespetsialist Tiiu Umal, tel 5342 0340, e-post: .

EELNÕU "Põhja-Sakala valla ühissõidukipeatustele kohanimede määramine"

Kohanime määramise eelteade

Põhja-Sakala vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel kohanime määramise eelnõu "Liikluspinnale kohanime määramine".

Eelnõu kohaselt määratakse Põhja-Sakala vallas Soomevere külas asuva liikluspinna (riigi kõrvalmaantee 24105 Võhma tee) kohanimi Tallinna tänav ning ruumikuju vastavalt asendiplaanile.

Korralduse eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 31.05.2024.

Kirjalikud ettepanekud saata aadressile Lembitu pst 42, Suure-Jaani või e-posti aadressile .

Vajadusel annab eelnõu kohta täpsemat informatsiooni teedespetsialist Tiiu Umal, tel 5342 0340, e-post: .

EELNÕU "Liikluspinna kohanime määramine (Tallinna tänav, Võhma)"

OÜ Kõo Agro keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teavitab, et on võtnud menetlusse OÜ Kõo Agro (registrikood 10070214, aadress Aini, Kõo küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa) esitatud keskkonnaloa taotluse seoses kahe heiteallika lisamisega keskkonnaloale.

Loa taotleja taotleb keskkonnaloa muutmist, et lisada kaks heiteallikat. Tegemist on kahe olemaoleva laguuniga, mis eelnevalt kuulusid ettevõtte Mangeni PM keskkonnakompleksloa koosseisu. Taotluse kohaselt suunatakse välisõhu saasteaineid kolmest heiteallikast. Heiteallikateks on laguunid, milles hoiustatakse vedelsõnnikut ja sõnniku kääritusjääki ehk digestaati.

Keskkonnaloa nr T-KL/1021591-5 muutmise taotlust ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS; menetluse nr M-126458.

Suure-Jaani Tervisekoja keskkonnaloa esmataotluse menetlusse võtmisest teavitamine (Suure-Jaani Tervisekoja kasutatud basseinivee suunamist Ängi ojja)

Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teavitab, et on  võtnud menetlusse Suure-Jaani Tervisekoda (registrikood 77000772, aadress Pärnu tn 4, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa)  esitatud keskkonnaloa taotluse Suure-Jaani Tervisekoja kasutatud basseinivee suunamist Ängi ojja.

Taotletav vooluhulk suublasse, Ängi ojja, on 22 m3 ööpäevas, 2000 m3 kvartalis, 8000 m3 aastas.

Nõuetekohase taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetlus nr M-127251.

Keskkonnaloa taotluse muutmise menetlusse võtmisest teavitamine (Põhja-Sakala Haldus AS keskkonnaluba Suure-Jaani linnas põhjaveevõtu ja heitvee juhtimiseks suublasse)

14.03.24

Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teavitab, et on võtnud menetlusse Põhja-Sakala Haldus AS (registrikood 11351613, aadress Lai 18, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa) esitatud keskkonnaloa taotluse Suure-Jaani linnas põhjaveevõtu ja heitvee juhtimiseks suublasse koguste muutmiseks.

Loa taotleja taotleb keskkonnaloa muutmist, et vähendada Lauri puurkaevu (51420) põhjaveehaardest lubatud veevõtu koguseid 11 250 m3-lt kvartalis 6300 m3-ni kvartalis, lisada  uus veehaare (71767) veevõtu kogusega 23 850 m3  kvartalis ja suurendada Suure-Jaani puhasti  (VI618) lubatud vooluhulka 10 750 m3-lt kvartalis 30 000 m3-ni  kvartalis.

Keskkonnaloa nr L.VV/325616 muutmise taotlust ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS; menetluse nr M-127250.

Kohanime määramise eelteade

12.01.24

Põhja-Sakala vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel kohanime määramise eelnõu "Liikluspinna ruumikuju muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine".

Eelnõu kohaselt:

 1. Määratakse Suure-Jaani linnas katastriüksusel Nigula tänav (katastritunnus 61501:001:0187) asuvale liikluspinnale kohanimi Nigula tänav ja teeregistri number 6154001 ning ruumikuju vastavalt asendiplaanile.
 2. Muudetakse teeregistris Suure-Jaani linnas Lauri tänava numbriga 7600011 ruumikuju, pikendades seda (algus Tallinna tänavalt, lõpp Nigula tänaval).
 3. Muudetakse teeregistris Suure-Jaani linnas Lai tänava numbriga 7600012 ruumikuju, pikendades seda (algus Lembitu puiesteelt, lõpp Lauri tänaval).

Korralduse eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 31.01.2024.

Kirjalikud ettepanekud saata aadressile Lembitu pst 42, Suure-Jaani või e-posti aadressile info@pohja-sakala.ee.

Vajadusel annab eelnõu kohta täpsemat informatsiooni teedespetsialist Tiiu Umal, tel 5342 0340, e-post: tiiu.umal@pohja-sakala.ee.

EELNÕU "Liikluspinna ruumikuju muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine (Lauri, Lai ja Nigula tänav Suure-Jaani)"

     

Kohanime määramise eelteade

22.11.23

Põhja-Sakala vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel kohanime määramise eelnõu „Bussipeatustele kohanime määramine".

Eelnõu kohaselt on mitmetele Põhja-Sakala valla territooriumil juba varem välja ehitatud ühistranspordipeatustele peatuse nimi ametlikult kehtestamata.

Kohanimeseaduse kohaselt peab olemasolevale ja planeeritavale ühissõidukipeatusele olema määratud kohanimi ning kohanime määramise eelnõu tuleb avalikustada vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

Korralduse eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 08.12.2023. Kirjalikud ettepanekud saata aadressile Lembitu pst 42, Suure-Jaani või e-posti aadressile info@pohja-sakala.ee.

Lisa 1. Bussipeatuste nimekiri

Lisa 2. EELNÕU „Bussipeatustele kohanime määramine"

Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine (Biometaan OÜ keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks ja heitvee juhtimiseks)

26.09.23
 
Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.
Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Biometaan OÜ (registrikood: 12511591; aadress: Aini, Kõo küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond) esitatud keskkonnaloa taotluse jäätmete käitlemiseks ja heitvee juhtimiseks suublasse.
Taotletav Biometaan OÜ asub Viljandi maakonnas, Põhja-Sakala vallas Koksvere külas eraomandisse kuuluvatel kinnistutel Gaasijaama (katastritunnus 35701:001:0111) ja Siimani farm (katastritunnus 25701:001:0109). Taotletava tootmise tooraineks kasutatakse ca 103 640 t sisetoorainet (vedel- ja tahkesõnnik, rohusilo, vadak ja muud biolagunevad jäätmed) aastas. Biogaasi tootmine on kinnine ja suletud tehnoloogiaga süsteem, pinna- ega põhjavett ei kasutata üheski tootmise etapis.
10.08.23

Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine (Rõstla IV dolokivikarjääri mäeeraldisel kaevandamiseks)

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 kohase teate avaldab Põltsamaa Vallavalitsus. Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab antud teate, kuna mäeeraldis piirneb Põhja-Sakala valla haldusterritooriumiga.
Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Aigren (registrikood: 10853367; aadress: Räpina mnt 22b, 65606 Võru) esitatud keskkonnaloa taotluse Rõstla IV dolokivikarjääri mäeeraldisel kaevandamiseks.
Taotletav Rõstla IV dolokivikarjääri asub Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Rõstla külas eraomandisse kuuluval kinnistul Sepa (katastritunnus 61601:001:0384, registriosa nr 1750935). Taotletava mäeeraldise ja selle teenindusmaa pindala 10,28 ha. Mäeeraldisega seotud varu on järgmine: Taotletava ehitusdolokivi varu kogus mäeeraldisel on 1 355 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 44 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on teede- ja üldehitus. Keskkonnaloa kehtivusajaks taotletakse 30 aastat. Kaevandamise järgselt korrastatakse maa-ala veekoguks.

Peremehetu ehitise hõivamise teade

31.05.23

Põhja-Sakala Vallavolikogu algatas 25.05.2023 otsusega nr 151 Põhja-Sakala vallas, Reegoldi külas, reformimata Pumpla katastriüksusel (katastritunnus 61501:001:0605) asuva ehitise, pumbamaja (ehitisregistri kood 112023889, ehitisealune pind on 16,0 m2  ja esmase kasutuselevõtu aasta 1971) peremehetuks tunnistamise menetluse.

Viimane teadaolev pumbamaja omanik oli Võhma Majandusühistu (äriregistri kood 10215374), mis on 20.11.2009 registrist kustutatud.

Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kahe kuu jooksul teadaande avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded Põhja-Sakala Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, 71502 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond või .⁠

Metsateele kohanime ja teeregistri numbri määramine

28.03.23

Põhja-Sakala vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 lähtuvalt korralduse eelnõu, mille kohaselt soovitakse määrata Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Kurnuvere ja Ülde külas 2022. aastal ehitatud metsateele nimeks Kõnnu põik tee nr 5450116.

Korraldus kohanime määramise kohta tehakse mitte varem kui 15 päeva pärast arvates käesoleva teate avalikustamisest.

Haldusmenetluse seaduse § 49 lõike 1 kohaselt on igal huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav korraldus puudutada, õigus 15 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest esitada Põhja-Sakala Vallavalitsusele eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

EELNÕU

Asendiplaan

Ettepanekud ja vastuväited palume saata Põhja-Sakala Vallavalitsusele e-posti aadressile info@pohja-sakala.ee või aadressile Lembitu pst 42, Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond.


Tiiu Umal
teedespetsialist
telefon 5342 0340
 

Kohanime määramise eelteade

1.02.23

Põhja-Sakala vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel kohanime määramise eelnõu „Liikluspinna ruumikuju muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine".

Eelnõu kohaselt muudetakse teeregistris Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas:

 1. Suure-Jaani linnas Heina tänava numbriga 7600003 ruumikuju, lühendades seda (algus Pihlaka puiesteelt, lõpp Uuel tänaval) ning moodustatakse uue numbriga 7600060 Heina tänav (algus Uuelt tänavalt ) vastavalt skeemile 1;
   
 2. Võhma linnas Lille tänava numbriga 9120016 ruumikuju, lühendades seda (algus Õuna tänavalt, lõpp Kalevi tänaval) ning moodustatakse uue numbriga 9120054 Lille tänav (algus Kalevi tänavalt, lõpp Aasa tänava teljel ) vastavalt skeemile 2.


Korralduse eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 21. veebruarini 2023. Kirjalikud ettepanekud saata aadressile Lembitu pst 42, Suure-Jaani või e-posti aadressile .
 

EELNÕU „Liikluspinna ruumikuju muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine (Heina tänav, Suure-Jaani linn)";

EELNÕU „Liikluspinna ruumikuju muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine (Lille tänav, Võhma linn)

 

Skeem 1. Heina tänava asendiskeem                                                                      Skeem 2. Lille tänava asendiskeem

 

Kohanime määramise eelteade

30.12.22

Põhja-Sakala Vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel kohanime määramise eelnõu „Bussipeatustele kohanime määramine".

Eelnõu kohaselt rajatakse Põhja-Sakala valda uued bussipeatused:

 • Sürgavere külas ÕPETAJATE vastavalt skeemile 1 ja
 • Võlli külas VÕLLI-KINGU vastavalt skeemile 2.

Korralduse eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 13. jaanuarini 2023.
Kirjalikud ettepanekud saata aadressile Lembitu pst 42, Suure-Jaani või e-posti aadressile .

Skeem 1. Õpetajate peatus

Skeem 2. Võlli-Kingu peatus

Osaühing Mangeni PM keskkonnakompleksloa nr KKL/317821 taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Osaühingu Mangeni PM (registrikood: 10070192, aadress: Aini, Kõo küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond, 70501) Siimani veisefarmi keskkonnakompleksloa nr KKL/317821 (edaspidi kompleksluba) muutmise taotluse. Käitis asub aadressil Siimani farm, Koksvere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.

Kompleksloa muutmise taotlus nr T-KL/1013088-2 on registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis (edaspidi KOTKAS) 22.10.2022 dokumendi nr DM-121194 3 all. Menetluse info on leitav infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-121194 all.

Ettevõte omab kompleksluba vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.06.2013 määrusele nr 89 „Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba" (edaspidi määrus 89). Nimetatud määruse § 11 kohaselt on kompleksluba nõutav veiste intensiivkasvatus käitises, kus peetakse üle 400 piimalehma või üle 533 ammlehma või üle 800 noorveise, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle.

Kompleksloa muutmine on tingitud ettevõtte soovist rajada juurde vasikalauda kompleks, noorkarja kompleks ning tahesõnnikuhoidla. Lisaks plaanitakse kasutusele võtta veel üks diiselgeneraator ning kasutusele võtta juba olemasolev tahesõnnikuhoidla. Samuti soovitakse suurendada tootmisvõimsust 2 piimalehma võrra, 246 mullika võrra ning 10 vasika võrra.

Keskkonnaamet rakendab kompleksloa muutmise taotluse menetlemisel avatud menetlust. Keskkonnaamet avalikustab vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) §  47 lg 2 teate kompleksloa taotluse menetlusse võtmise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus või maakondlikus ajalehes.

Keskkonnaamet edastab vastavalt KeÜS § 43 lg 1 keskkonnaloa taotluse viivitamata pärast selle nõuetele vastavuse kindlakstegemist kavandatava tegevuse asukohajärgsele kohalikule omavalitsuse üksusele temalt arvamuse saamiseks.

Keskkonnaamet palub arvamus saata e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010  Pärnu.

Haldusmenetluse seaduse § 16 lg 2 alusel Keskkonnaamet tõlgendab arvamuse puudumist tegevusega nõustumisena.

Muudetakse kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskirja

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 09.09.2022 käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Määrusega muudetakse kaitstavate looduse üksikobjektide kaitsekorda. Ühtegi uut üksikobjekti ei võeta kaitse alla ega arvata kaitse alt välja, samuti ei muudeta objektide piiranguvööndi ulatust. Kaitsekorda muudetakse, et viia see kooskõlla looduskaitseseadusega. Hetkel kehtiv 2003. aastal kinnitatud eeskiri on vananenud.

Kaitse-eeskirja eelnõu ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 09.11–05.12.2022 Keskkonnaameti veebilehel. Kui soovite saada materjale paberkandjal koju, võtke palun ühendust Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise vanemspetsialisti Liggi Nammiga.

Keskkonnaamet ootab põhjendatud ettepanekuid ning kutsub aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja eelnõu menetluses. Parandusettepanekud ja vastuväited kaitse-eeskirja eelnõu kohta esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või F.J. Wiedemanni 13, 72213, Türi) hiljemalt 05.12.2022.

Keskkonnaamet teeb looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata. Keskkonnaamet vastab kõikidele küsimustele meelsasti telefoni või kirja teel.

Eesti looduse infosüsteemi andmetel on 2022. a oktoobri seisuga kaitse all 1080 üksikobjekti, millest 566 on üksikpuud või puude grupid (salud, alleed), 419 geoloogilised üksikobjektid (rändrahnud, kivikülvid, pangad, paljandid, koopad, astangud), 73 hüdrogeoloogilised üksikobjektid (allikad, karst, joad, kärestikud, järved) ja 22 maastikulised üksikobjektid (maastikku ilmestavad positiivsed (nn mäed, vallid) ja negatiivsed (orud, nõod, kraatrid) pinnavormid).

Kus asuvad riikliku kaitse all olevad üksikobjektid, saab vaadata Maa-ameti geoportaalist või keskkonnaportaalist.

Kui 05.12.2022 ei ole kaitse-eeskirja eelnõule parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestab Keskkonnaamet, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu 2023. aasta alguses ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2023. aasta esimesel poolel.

Lisainfo: Liggi Namm, 522 6894, liggi.namm@keskkonnaamet.ee.

Nõrga paisu keskkonnaloa taotluse menetlemine

Keskkonnaamet annab teada, et on menetlusse võtnud Toomas Kuke esitatud keskkonnaloa taotluse nr T/KL-1014882 ja 04.11.2022 esitatud parandustaotluse nr T/KL-1014882-2, millega taotletakse keskkonnaluba Nõrga oja (VEE1140600) paisutamiseks Nõrga paisul (PAIS016950) Nõrga kinnistul (registriosa nr 1319839; katastritunnus 87001:003:1010) Metskülas Põhja-Sakala vallas Viljandimaal.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetlus nr M-121634, dokumendid nr DM-121634-1 ja DM-121634-3.

Õnniste kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmine

21.09.22

Keskkonnaamet annab teada, et nad on võtnud menetlusse Sakala Teed OÜ (registrikood 10899591, aadress Riia mnt 1, Viljandi) 12.09.2022 esitatud Õnniste kruusakarjääri keskkonnaloa nr VILM-054 muutmise taotluse. Taotluse kohaselt soovitakse keskkonnaluba nr VILM-054 muuta järgmiselt:

 1. viia loa vormil olev varu vastavusse registris oleva varuga (vastavalt varu ümberhindamisele);
 2. täpsustada Õnniste kruusakarjääri mäeeraldise põhjapoolse lahustüki piires maavaravaru lamam, kuna kaevandamistegevuse tulemusena on selgunud, et maavara lamam jääb varasemalt uuritud lamamist kohati sügavamale;
 3. pikendada loa kehtivusaega 15 aasta võrra.

Taotletav Õnniste kruusakarjäär asub Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Tääksi külas eraomandisse kuuluvatel kinnistutel Mäelt-Õnniste (katastritunnus 54502:002:0132, registriosa nr 157139) ja Alt-Õnniste (katastritunnus 54502:002:0122, registriosa nr 141239).

Taotletav mäeeraldis hõlmab Õnniste liivamaardla (registrikaart nr 0903) ehituskruusa aktiivse tarbevaru 1 plokki, täiteliiva aktiivse tarbevaru 2 plokki ja ehitusliiva aktiivse tarbevaru 3 plokki ning kehtiva kaevandamisloaga mäeeraldist Õnniste kruusakarjäär (loa nr VILM-054; loa omaja Sakala Teed OÜ). Taotletava mäeeraldise teenindusmaa kattub peaaegu täielikult olemasoleva Õnniste kruusakarjääri teenindusmaaga, taotletava mäeeraldise pindala on 6,71 ha ja teenindusmaa pindala on 10,34 ha. Võrreldes kehtiva keskkonnaloaga korrigeeritakse mäeeraldise teenindusmaa piiri (loas 10,37 ha) vastavalt mäeeraldise ja katastriüksuste piiridele.

Keskkonnaloa nr VILM-054 muutmise taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS; menetluse nr M-120903.

Soomaa kaitsekorralduskava aastateks 2022-2031

Keskkonnaamet koostab Soomaa kaitsekorralduskava aastateks 2022‒2031.

Kaitsekorralduskavas on välja toodud alal läbi viidud uuringud, kaitse-eesmärgiks olevad loodusväärtused, nende mõjutegurid ja kaitsemeetmed ning vajalikud tegevused. Peamised kaitsekorralduslikeks tegevusteks on poollooduslike koosluste hooldamine, kaitseala tutvustamine, külastuskorraldus ja kultuuripärandi kaitse.

Kaitsekorralduskava koostamise avalikkuse kaasamise koosolek Soomaa rahvuspargi looduskaitseliste tööde teemal toimub 17. märtsil 2022. a kell 15 veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel. Koosolekuga liitumiseks vajuta SIIA

Kaitsekorralduskava koostamise avalikkuse kaasamise koosolek Soomaa rahvuspargi külastuskorralduslike tööde teemal toimub 24. märtsil 2022. a kell 15 veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel. Koosolekuga liitumiseks vajuta SIIA

28. märtsil 2022. a kell 15 toimub avalikkuse kaasamise koosolek Soomaa rahvuspargi külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal.

Koosolekule on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud. Koosolekul tutvustatakse kaitsekorralduskava tööversiooni ning oodatakse täiendavaid ettepanekuid kaitsekorralduslike tegevuste kohta. 

Kaitsekorralduskava tööversiooniga saab tutvuda siinse teate allosas. Ettepanekud on oodatud e-postile info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 4. aprilliks 2022. a. 

Lisainfo: Meelis Suurkask 5164997, meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee

Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskava tööversioon

Keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine (Tamme Veski pais)

10.02.22

Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teavitab, et on menetlusse võtnud Hüdroelektrijaam Tamme Osaühingu (reg kood: 11030636, Tamme-Veski talu, Vihi küla, Põhja Sakala vald, 71402 Viljandimaa) esitatud keskkonnaloa muutmise taotluse.

Hüdroelektrijaam Tamme Osaühingule on väljastatud 29.06.2017 kehtivusega kuni 08.05.2032 keskkonnaluba Navesti jõe (VEE1131600) paisutamiseks Tamme Veski paisul (PAIS025030) Tamme Veski paisul (PAIS025030) Tamme-Kesleri (registriosa nr 1895339; katastritunnus 75901:002:1121) ja Vainu (registriosa nr 839339; katastritunnus 75901:002:0105) kinnistutel ning hüdroenergia kasutamiseks elektrienergia tootmiseks Tamme-Veski (registriosa nr 2286639; katastritunnus 75901:002:1230) ja Tamme-Kanali (registriosa nr 2971039; katastritunnus 75901:002:0049) kinnistutel Vihi külas Põhja-Sakala vallas Viljandimaal.

Hüdroelektrijaam Tamme Osaühing taotleb keskkonnaloa nr L.VV/329255 (edaspidi keskkonnaluba) p 5.7. tühistamist.
Keskkonnaloa nr L.VV/329255 p 5.7. sätestab järgmist: Tamme Veski paisul tuleb tagada kaladele kudeaegadel läbipääs hiljemalt alates Pärnu jõele Sindi paisule kaladele läbipääsu avamisest. Läbipääsu võib tagada ka ajutiselt paisu alla lastes, aga sel juhul peab Keskkonnaametile esitama ekspertarvamuse selle kohta, millal kui pikalt paisu lahti tegema peaks ja kas see tagab veekogu kalastiku hea seisundi.

Keskkonnaloa muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetlus nr M-118733 (Menetlus nr M-118733), dokumendid nr DM-118733-1-4.

Keskkonnaamet teavitab Lepakose hoiuala kaitsekorralduskava eelnõu avalikustamisest

Keskkonnaamet on koostanud Lepakose hoiuala kaitsekorralduskava aastateks 2022-2031. Kaitsekorralduskava eelnõuga saab tutvuda Keskkonnaameti koduleheküljel (Avalikul väljapanekul - Lepakose hoiuala kaitsekorralduskava 2022-2031 koostamine).

Tegemist on lühikavaga, kus on välja toodud alal läbi viidud uuringud, kaitse-eesmärgiks olevad loodusväärtused, nende mõjutegurid ja kaitsemeetmed ning vajalikud tegevused. Kaitsekorralduslikeks tegevusteks on poollooduslike koosluste hooldamine.

Kaitsekorralduskava avalikustamise periood on 8.12.-20.12.2021.

Oodatud on täiendavad ettepanekud kava ning kaitsekorralduslike tegevuste kohta e-postile info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 20. detsember 2021.

Kaitsekorralduskava avalikku koosolekut ei korraldata, soovi korral saab kokku leppida kohtumise Keskkonnaameti Viljandi kontoris (Paala tee 5, Viljandi).

Lisainfo: Meelis Suurkask 5164997, meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee

Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine (Õnniste II liivakarjäär)

1.12.21

Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel. 

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Roger Puit (registrikood: 10106076,aadress: Pärnu mnt 24b, Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti) 04.11.2021 esitatud Õnniste II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlus (esmataotlus registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 27.10.2021 menetluse nr M-117617 juurde, korrigeeritud taotlus esitatud 04.11.2021) on menetlusse võetud.

Taotletav Õnniste II liivakarjäär asub Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Tääksi külas eraomandisse kuuluval kinnistul Sepa (katastritunnus 54502:002:0290, registriosa nr 652939). Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Õnniste kruusamaardla (registrikaart nr 903) täiteliiva aktiivse tarbevaru plokki 4. Taotletava mäeeraldise pindala on 4,08 ha ja teenindusmaa pindala 5,76 ha. Mäeeraldisega seotud varu on järgmine: täiteliiva aktiivne tarbevaru on 54 tuh m³ ja kaevandatav varu 51 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 4 tuh m³. Maavara kasutusaladeks on teede- ja üldehitus. Keskkonnaloa kehtivusajaks taotletakse 15 aastat. Kaevandatud maa korrastatakse metsamaaks. 

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS.

Põhja-Sakala valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava avalik väljapanek

OÜ Inseneribüroo STEIGER poolt on valminud Põhja-Sakala valla mürakaart ja müra vähendamise tegevuskava. Töö raames kaardistati Põhja-Sakala valla olulisimad liiklus- ja tööstusmüra allikad ning koostati välisõhus leviva müra kohta kokku 16 hajumiskaarti. Lisaks koostati müra vähendamise tegevuskava, millest juhinduda edasistes tegevustes.

Põhja-Sakala valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava avalik väljapanek toimub ajavahemikul 8. november – 22. november 2021. a Põhja-Sakala valla kodulehel www.pohja-sakala.ee. Samuti on võimalik materjalidega tutvuda vallamajas (leppides eelnevalt kokku aeg) ja valla raamatukogudes.

Dokumendid:

Põhja-Sakala valla mürakaart

Lisa 1 hajumiskaardid

Põhja-Sakala valla müra vähendamise tegevuskava

Avalik arutelu mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava tutvustamiseks toimub 24.11.2021 algusega kl 15.00 vallamaja II korruse saalis (Lembitu pst 42, Suure-Jaani) ja veebikeskkonnas. Lisame siinkohal, et korraldajana on meil õigus teha muudatusi arutelu toimumise kohas ja kellaajas, vastav info avaldatakse valla veebilehel.

Oma ettepanekuid saab esitada kuni 22. november 2021 Põhja-Sakala Vallavalitsuse e-postile pohja-sakala@pohja-sakala.ee või postiaadressile Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandimaa.

Mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Teade Võhma tervisepargi ja Olustvere raudteejaama ümbruse riigimetsas plaanitavatele metsatöödele saabunud ettepanekute avalikustamisest ja ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise projekti valmimisest

13.09.21

RMK on analüüsinud Olustvere raudteejaama ja Võhma tervisepargi ümbruses metsatööde kavatsustele saabunud ettepanekuid. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel:

1. Olustvere raudteejaama ümbrus;
2. Võhma tervisepark.

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes on RMK koostanud riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2021-2030. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel:

1. Olustvere raudteejaama ümbrus;
2. Võhma tervisepark.

RMK ootab koostatud metsatööde projektidele kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile viljandimaa@rmk.ee 4. oktoobriks 2021. a.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehel

Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine (Vastemõisa pais)

6.09.21

Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.

Põhja-Sakala Vallavalitsus taotleb keskkonnaluba Vastemõisa oja (VEE1140700) paisutamiseks Vastemõisa paisul (PAIS024600) Vastemõisa rahvamaja (registriosa nr 3683339; katastritunnus 87001:002:0116) kinnistul Vastemõisa külas Põhja-Sakala vallas Viljandimaal.

Põhja-Sakala Vallavalitsuse (reg nr 77000463; Lembitu
pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandimaa) 01.09.2021 esitatud
keskkonnaloa taotluse T/KL-1008616 (registreeritud 01.09.2021 kiri nr DM-116927-1).
Taotlete keskkonnaluba Vastemõisa oja (VEE1140700) paisutamiseks Vastemõisa paisul
(PAIS024600) Vastemõisa rahvamaja (registriosa nr 3683339; katastritunnus 87001:002:0116)
kinnistul Vastemõisa külas Põhja-Sakala vallas Viljandimaal.
Põhja-Sakala Vallavalitsuse (reg nr 77000463; Lembitu
pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandimaa) 01.09.2021 esitatud
keskkonnaloa taotluse T/KL-1008616 (registreeritud 01.09.2021 kiri nr DM-116927-1).
Taotlete keskkonnaluba Vastemõisa oja (VEE1140700) paisutamiseks Vastemõisa paisul
(PAIS024600) Vastemõisa rahvamaja (registriosa nr 3683339; katastritunnus 87001:002:0116)
kinnistul Vastemõisa külas Põhja-Sakala vallas Viljandimaal.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, keskkonnalubade taotlused ja menetlused, menetlus nr M-116927.

Ametlik teadaanne leitav SIIT.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade (Pärna (Nõrga) pais)

4.08.21

Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.

Ado Jürgen taotleb Nõrga oja (VEE1140600) paisutamiseks Pärna (Nõrga) paisul (PAIS016960) Pärna (registriosa nr 2721039; katastritunnus 87001:003:0005) ja Forelli (registriosa nr 3566739; katastritunnus 87001:003:0072) kinnistutel Metskülas Põhja-Sakala vallas Viljandimaal.
 

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, keskkonnalubade taotlused ja menetlused, menetlus nr M-116461.

 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade (osaühing Eesti Höövelliist)

28.06.21

Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.

Osaühing Eesti Höövelliist (registrikood: 10106065) (aadress Ruusi tee 12, Päraküla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond)  taotleb keskkonnaloa nr L.ÕV/325284 muutmist käitisel, mis asub aadressil Ruusi tee 12, Päraküla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond (katastritunnus 75801:001:0619). Ettevõtte põhitegevusala on profiilliistude tootmine. Käitise tegevusest suunatakse välisõhku saasteaineid toodangu pinna katmisest ja katlamajas olevate põletusseadmete käitamisest ning juhitakse sademevett tööstuse territooriumilt kahe sademevee väljalaskmega suublasse Lõhavere ojja.

Keskkonnaloa nr L.ÕV/325284 muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetlus nr M-110500, dokument nr T-KL/1003962-4.

Ametlik teadaanne leitav SIIT.

Mida KAH-ala metsa majandamise kavast teada saab?

RMK on tänaseks oma kodulehele välja pannud Lõhavere linnuse ümbruse kõrgendatud avaliku huviga (KAH) ala metsade majandamise kava projekti ja saatnud teate selle valmimisest ka kõigile ettepanekuid esitanutele. Selles tänaseks veel kinnitamata kavas oleme kirjeldanud oma vaate, kuidas ja millises tempos võiks nimetatud ala metsatöödega tegeleda.

Arvestades meile saadetud ettepanekuid ning RMK nägemust olemegi teinud metsatööde kava projekti lähemaks kümneks aastaks. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/kirjeldused-ja-metsatoode-kavad

Mida kava lugedes silmas pidada? Kava alguses anname ülevaate vastaval alal kasvavast metsast: kui suur osa sellest on majandatav ja mittemajandatav, mis vanuses too mets on ja mis puuliigid seal kasvavad. Seejärel kirjeldame kavas, kuidas sealset metsa lähema 10 aasta jooksul võiks majandada. Pöörame tähelepanu, et see kava ei ole kinnitatud, vaid  sellele saab tagasisidet anda ja ettepanekuid esitada. Raietööd on välja pakutud konkreetseteks aastateks, antud juhul 2021. aasta lõpuks. Noorendike hooldust ning sanitaarraiet tehakse vastavalt vajadusele jooksvalt.

Tegemist on 1,1 ha suuruse lageraie langiga, mis on kavas uuendada männiga. Raieala väiksuse ning kasvukohatüübi (jänesekapsa-kõdusoo) tõttu ei ole seal võimalik normaalse metsauuenduse saamiseks teisi raieliike kasutada. Tööde läbiviimiseks kasutaksime talvist perioodi ning kokku- ja väljavedu ei planeerita Lõhavere linnuse ümbruse taristu kaudu. Alast on välja eraldatud Lõhavere linnamäega piirnev metsaosa. Kogu linnamäe ümbruse küps mets on aga RMK otsusega määratud mittemajandatavaks alaks. Seal teeme vajadusel ainult sanitaarraiet ohtlike puude eemaldamiseks.

Lageraie ei tähenda KAH-aladel metsa täielikult lagedaks raiumist. Kui meil on silme ees lageraiealad üksikute säilikpuudega, siis KAH-aladel on võimalik ja ka vajalik neid säilikpuid jätta alale mitu  korda rohkem. Samuti on oluline säilitada elujõuline järelkasv ja laialehised puud.

Aga seda kõike saab veel kohapeal koosolekul arutada, mille toimumisest antakse aegsasti teada.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade (Combimill Sakala OÜ)

1.04.21

Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.

Combimill Sakala OÜ (registrikood: 12216538; aadress Olustvere tee 5a, Kõidama küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond) taotleb keskkonnaloa muutmist käitisel, mis asub aadressil Olustvere tee 5a ja Tankla kinnistud, Kõidama küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond (katastritunnused 61501:001:0103 ja 61501:001:0104) ja kus välisõhku suunatakse saasteaineid põletusseadme käitamisest. Ettevõtte põhitegevusala on saematerjali tootmine.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, keskkonnalubade taotlused ja menetlused, menetlus nr M-114257.

Ametlik teadaanne leitav SIIT.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade (Kõrvesaare pais)

Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse  § 47 lõike 4 alusel.

Rein Talviste (isikukood 35505020296) taotleb keskkonnaluba Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Tällevere külas Kõrvesaare maaüksusel (registriosa number 216039, katastritunnus 75903:001:0031) Rulli maaparandusehitise eesvoolul Tõnuotsa kraavil (kood VEE1133601) asuva tiigi setetest puhastamiseks, eemaldatava pinnase mahuga hinnanguliselt ca 300–400 m3 ja Rulli maaparandusehitise eesvoolu Tõnuotsa kraavi (kood VEE1133601) Kõrvesaare paisuga (keskkonnaregistri kood PAIS023390) jätkuvaks paisutamiseks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, keskkonnalubade taotlused ja menetlused, menetlus nr M-110863.

Ametlik teadaanne leitav SIIT.