Jäätmemajandus

   Jäätmehooldust reguleerib: Põhja-Sakala valla jäätmehoolduseeskiri

   Jäätmekäitluse arengusuunad on määratud: Põhja-Sakala valla jäätmekavas 2018–2023
Korraldatud jäätmeveost vabastamise puhul tuleb vastavalt jäätmeseaduse paragrahv 69 lõikele 5 esitada 20. jaanuariks kohaliku omavalitsuse üksusele kirjaliku kinnitus, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. RTF

Jäätmehoolduse korraldamiseks on Harjumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Pärnumaa, Raplamaa ja   Viljandimaa valdade koostööna loodud ühisasutus MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, mille liikmeskonda kuulub 11 omavalitsust, sealhulgas Põhja-Sakala vald.

Kohalik omavalitsus hoolitseb selle eest, et:

  • elanikud, suvilaomanikud ja väike-ettevõtted oleksid liidetud KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA, mis annab neile kindluse, et nende olmejäätmeid käideldakse parima hinnaga ning võimalikult keskkonnasõbralikult;
  • omavalitsuse territooriumil on loodud võimalused jäätmeid liigiti koguda ja ära anda;
  • omavalitsuse territooriumil on piisavalt avalikke jäätmekogumiskohti (nt pakendite äraandmiseks, paberi ja papi kogumiseks, aga ka ohtlike jäätmete  tarvis jne);
  • elanikud oleksid omavalitsuse territooriumil kehtivatest jäätmealastest  võimalustest ja nõuetest informeeritud.

Põhja-Sakala vallas asuvate jäätme- ja keskkonnajaamade info on leitav siit.

Põhja-Sakala vallas toimub korraldatud jäätmevedu ja jäätmeveo ainuõigust omab AS Eesti Keskkonnateenused.

AS Eesti Keskkonnateenused Lääne regioon
Musta tee 9, 71008 Viljandi
Kontakt: klienditeenindus 1919; telefon 435 5025; e-post: viljandi@keskkonnateenused.ee

Põhja-Sakala valla info ja hinnakiri on leitav vedaja kodulehelt.