« Tagasi

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungil 24.11.2021 otsustati:

Sotsiaalküsimustes:

 1. Lõpetada eluruumi tagamise teenuse raames isikuga sotsiaalelamispinna üürileping.

Majandusküsimustes:

 1. Anda Epra külas Naadisoo kinnistule elumaja ja abihoone püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
 2. Määrata Ülde külas riigitee nr 24120 Jaska – Aimla tee äärde rajatavatele bussipeatustele nimeks Raestiku;
 3. Väikehankel „Põhja-Sakala valla avalikus kasutuses olevate teede teehoiukava koostamine aastateks 2022-2032" tunnistada edukaks pakkumuseks ERC Konsultatsiooni Osaühing ühispakkuja T-konsult OÜ pakkumus kui majanduslikult soodsaim summas 17 808 eurot;
 4. Anda Võlli külas Viiroja kinnistule kasvuhoone püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused;
 5. Edastada volikogule eelnõu Põhja-Sakala Vallavalitsusele loa andmiseks Viljandi Linnavalitsuse, Viljandi Vallavalitsuse ja Mulgi Vallavalitsusega osalemiseks ühishankes „Loomade varjupaiga teenused" teenuse ostmiseks ning seoses sellega võtta rahalisi kohustusi 36 kuuks;
 6. Väljastada:
  1. ehitusteatis Kõpu alevikus Viljandi mnt 4 kinnistule õhksoojuspumba paigaldamiseks;
  2. ehitusteatis Kärevere külas Alt-Tiitsu kinnistule septiku imbtunneliga ehitamiseks;
  3. kasutusluba Olustvere alevikus Tiigi tn 6 Olustvere mõisa aednikumaja kasutusele võtmiseks.

Rahandusküsimustes:

 1. Viia läbi Põhja-Sakala valla varude, põhivara ja väheväärtusliku kuluinventari inventuur (aastainventuur) ja moodustada inventuuri läbiviimiseks komisjon koosseisus Sirje Ojalo, Marion Kütt, Avo Dimitrijev ja vallavalitsuse liige Jan Kraner;
 2. Edastada volikogule kinnitamiseks eelnõu investeeringuobjektina Põhja-Sakala valla avalikult kasutatavate teede ja tänavate korduspindamise ning tolmuvabade katete ehitus vastavalt läbi viidud hanke nr 236636 alusdokumentides toodud tingimustele; tunnistada kehtetuks Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.09.2021 otsus nr 262 „COVID-19 investeeringuobjekti kinnitamine".

Muudes küsimustes:

 1. Kinnitada Põhja-Sakala valla kaasava eelarve hääletustulemusena selgunud paremusjärjestus ning kinnitada realiseerimiseks idee „Valgustus Raudtee tänavale";
 2. Anda nõusolek avaliku ürituse „Advendiküünla süütamine Sürgaveres" pidamiseks;
 3. Anda nõusolek avaliku ürituse „I Advendiküünla süütamine Suure-Jaanis" pidamiseks.

Lisaks:

 • Infona tutvuti volikogu eelnõuga „Seisukoha andmine Sürgavere Põllumajandusühistu Sürgavere veisefarmi keskkonnakompleksloa nr KKL/322060 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta";
 • Anti ülevaade valla finantsolukorrast.