« Tagasi

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungil 06.12.2021 otsustati:

Sotsiaalküsimustes:

1. Toetada isiku eluruumi kohandamist hügieenitoimingute ja liikumisega seotud toimingute parandamiseks;
2. Määrata kolmele isikule hooldajad ja maksta hooldajatele hooldajatoetust;
3. Edastada volikogule Põhja-Sakala Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 62 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel" muutmise eelnõu, millega muudetakse toimetulekutoetuse määramise aluseks olevaid üüri ja elektrienergia piirmäärasid.

Haridus-, spordi- ja kultuuriküsimustes:

1. Kinnitada Suure-Jaani Gümnaasiumi hoolekogu koosseis;
2. Suurendada Võhma lasteaia Mänguveski sõimerühmas laste arvu 16 lapseni;
3. Kinnitada Suure-Jaani Gümnaasiumi ja Suure-Jaani Kooli töötajate struktuurid.

Majandusküsimustes:

1. Kiita heaks hajaasustuse programmist kahe toetuse saaja projektide aruanded koos täitmise eelarvega;
2. Seada Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatu isiklik kasutusõigus vallale kuuluvale maaüksusele Ringpuiestee T1 Suure-Jaani linnas tehnorajatise ehitamiseks, omandamiseks ja majandamiseks;
3. Määrata 23 katastriüksusele lähiaadress ja maa kasutamise sihtotstarve ning nõustuda nende katastriüksuste valla munitsipaalomandisse andmisega;
4. Kooskõlastada õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise eelnõu ja saata see puudutatud isikutele tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks;
5. Väikehankel „Audiitorteenuse tellimine" (viitenumber 243226; Põhja-Sakala valla, Võhma ELKO AS-i ja Suure-Jaani Haldus AS-i 2021, 2022, 2023 ja 2024. aasta ning SA Suure-Jaani Tervisekeskus 2022, 2023 ja 2024. aasta raamatupidamise aastaaruannete auditeerimine) tunnistada edukaks pakkumuseks Audest Audiitorteenuste osaühingu (10177426) pakkumus maksumusega 27 552 eurot ja sõlmida osaühinguga hankeleping riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel;
6. Majandusosakonnal väljastada kasutusluba Pärakülas, Ruusi tee 12 kinnistul MDF-plaatide tootmishoone laienduse kasutusele võtmiseks;
7. Edastada volikogule eelnõud „Arvamuse andmine Tääksi II maa-ainese karjääri korrastamistingimuste kohta" ja „Suure-Jaani Tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksusele hoonestusõiguse seadmine Nigula tn 17".

Muudes küsimustes:

1. Moodustada vallavalitsuse ajutine komisjon mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotluste läbi vaatamiseks ja vallavalitsusele ettepanekute tegemiseks koosseisus: Kaja Leppik – komisjoni esimees; liikmed: Dagmar Hoder, Erki Adams, Riina Pakane, Silvi Annus, Evelyn Härm;
2. Anda Suure-Jaani kultuurimajale luba jõulunäituse korraldamiseks Suure-Jaani bussijaamas 13.–27.12.2021.

Lisaks:

1. Kuulati sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja ülevaadet sotsiaalvaldkonna tegevustest, kitsaskohtadest ja tulevikusuundumustest;
2. Võeti teadmiseks info otsustuskorras vallavara võõrandamise planeerimiseks;
3. Teha volikogule ettepanek jätta järgmise istungi päevakorrast välja Võhma lasteaia Mänguveski põhimääruse eelnõu ja esitada kõikide haridusasutuste põhimäärused volikogule kinnitamiseks koos ning kaaluda edaspidi vallavalitsusele volitusnormi andmist haridusasutuste põhimääruste kehtestamiseks;
4. Vallavanem Jaak Raie ja vallasekretäri abi Kristi Laane andsid ülevaate vallavalitsuse (ametiasutuse) ametikohtadest, koormusest ja palkadest.