« Tagasi

Osaühingu Mangeni PM keskkonnakompleksloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Osaühingu Mangeni PM (registrikood: 10070192, aadress: Aini, Kõo küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond, 70501) Siimani veisefarmi keskkonnakompleksloa nr KKL/317821 (edaspidi kompleksluba) muutmise taotluse. Käitis asub aadressil Siimani farm, Koksvere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.

Kompleksloa muutmise taotlus nr T-KL/1013088-2 on registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis (edaspidi KOTKAS) 22.10.2022 dokumendi nr DM-121194-3 all. Menetluse info on leitav infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-121194 all.

Ettevõte omab kompleksluba vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.06.2013 määrusele nr 89 „Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba" (edaspidi määrus 89). Nimetatud määruse § 11 kohaselt on kompleksluba nõutav veiste intensiivkasvatus käitises, kus peetakse üle 400 piimalehma või üle 533 ammlehma või üle 800 noorveise, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle.

Kompleksloa muutmine on tingitud ettevõtte soovist rajada juurde vasikalauda kompleks, noorkarja kompleks ning tahesõnnikuhoidla. Lisaks plaanitakse kasutusele võtta veel üks diiselgeneraator ning kasutusele võtta juba olemasolev tahesõnnikuhoidla. Samuti soovitakse suurendada tootmisvõimsust 2 piimalehma võrra, 246 mullika võrra ning 10 vasika võrra.

Keskkonnaamet rakendab kompleksloa muutmise taotluse menetlemisel avatud menetlust. Keskkonnaamet avalikustab vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) §  47 lg 2 teate kompleksloa taotluse menetlusse võtmise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus või maakondlikus ajalehes.

Keskkonnaamet edastab vastavalt KeÜS § 43 lg 1 keskkonnaloa taotluse viivitamata pärast selle nõuetele vastavuse kindlakstegemist kavandatava tegevuse asukohajärgsele kohalikule omavalitsuse üksusele temalt arvamuse saamiseks.

Keskkonnaamet palub arvamus saata e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010  Pärnu.

Haldusmenetluse seaduse § 16 lg 2 alusel Keskkonnaamet tõlgendab arvamuse puudumist tegevusega nõustumisena.