« Tagasi

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 23.11.2022 istungil otsustati

Majandusküsimustes:
1. Muuta Unakvere külas asuvas katastriüksuse koha aadress Raismiku koha aadressiks Marimetsa.
2. Anda Mudiste külas Nurme, Nurmeoja ja Ojametsa kinnistutele päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused.
3. Sõlmida Võhma – Kirivere kergtee aluste maade müügilepingud kaheksa katastriüksuse omanikuga.
4. Kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti aruanne koos täitmise eelarvega
   4.1. „Kanalisatsioonisüsteemi rajamine". 
   4.2. „Kanalisatsioonisüsteemi rajamine". 

Finantsküsimustes:
1. Eraldada reservfondist 12500 eurot sotsiaalvaldkonna eelarvesse perearstikeskuseks kohandatud korteriomandi ostmiseks kulunud summa katteks.

Sotsiaalküsimustes:
1. Lõpetada eluruumi tagamise teenuse raames ühe isikuga sõlmitud sotsiaalelamispinna üürileping Kõo külas ja eraldada talle eluruumi tagamise teenuse raames sotsiaaleluruum Võhma linnas 01.12.2022 kuni 31.05.2023.
2. Eraldada ühele isikule eluruumi tagamise teenuse raames sotsiaaleluruum asukohaga Võhma linnas 02.12.2022 kuni 02.12.2023.
3. Maksta alates 11.11.2022 Põhja-Sakala valla eelarvest SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuses üldhooldusteenusel viibiva ühe isiku hoolduskulude eest hoolekandeteenuse osutaja esitatud arve alusel hoolduskulude puudujääv osa.
4. Kehtestada 1. jaanuarist 2023. a Pilistvere hooldekodu kohatasu suuruseks 900 eurot.