« Tagasi

Põhja-Sakala vallavalitsuse 30.05.2023 istungil otsustati:

Sotsiaalküsimustes:
 1. Määrata isikule hooldaja ja maksta hooldamise eest hooldajatoetust 60 eurot kuus alates 01.06.2023–30.06.2028.
 2. Määrata isikule hooldaja ja maksta hooldamise eest hooldajatoetust 40 eurot kuus alates 01.06.2023–19.12.2024.
 3. Maksta valla eelarvest tagasiulatuvalt 15.05.2023 hoolekandeasutuses viibiva isiku hoolduskulude puudujääv osa igakuuliselt hoolekandeteenuse osutaja esitatud arve alusel.
 4. Maksta valla eelarvest tagasiulatuvalt 16.05.2023 hoolekandeasutuses viibiva isiku hoolduskulude puudujääv osa igakuuliselt hoolekandeteenuse osutaja esitatud arve alusel.

Haridus-, kultuuri- ja spordiküsimustes:

 1. Moodustada Suure-Jaani lasteaiarühmast Sipelgas alates 1. septembrist 2023 sobitusrühm; sobitusrühma moodustamiseks vähendatakse laste arvu lasteaiarühmas Sipelgas 18 lapseni.
 2. Maksta tegevusrealt Huviharidus isikule toetust 300 eurot lapse huvitegevusega seotud kulude katteks (JJ-Street elustiililaager).
 3. Maksta tegevusrealt Huviharidus isikule toetust 299 eurot lapse huvitegevusega seotud kulude katteks (Camp of hip-hop rahvusvaheline elustiililaager).
 4. Maksta tegevusrealt Huviharidus isikule toetust laste huvitegevusega seotud kulude katteks: 300 eurot jalgpallivõistlustel osalemise kuludeks ja 300 eurot klaveritooli, noodialuse, klaverivalgusti ja trummipulkade soetamiseks.
 5. Sõlmida MTÜ-ga Tantsustuudio Cestants noorte huvihariduse toetamise leping.
 6. Anda nõusolek Kasvuvägi OÜ laagri „Väliseesti noorte keelelaager" korraldamiseks Venevere puhkekülas kolmes vahetuses: 03.–13.07.2023; 17.–27.07.2023; 31.07.-10.08.2023.

Majandusküsimustes:

 1. Majandusosakonnal väljastada ehitusluba Reegoldi külas Rähni kinnistule abihoone püstitamiseks.
 2. Nõustuda Võhma linnas asuvate kinnistute Kauba tn 5 ja Tallinna tn 10 liitmisega üheks reaalosaks ning määrata kinnistute liitmisel moodustatavale katastriüksusele koha-aadress ja sihtotstarve: Võhma linn, Kauba tn 5; sihtotstarve 100% tootmismaa.

Rahandusküsimustes:

 1. Rahuldada esitatud taotlused ja maksta eelarve tegevusalalt 0810902 Seltsitegevus (eelarvekonto 450000) korralduse alusel:
  1.1 MTÜ-le SK Vanad Olümpiaalad 350 eurot toetust 34. kergejõustikuvõistluse Vanad Olümpiaalad autasustamiseks;
  1.2 MTÜ-le Vilkoss 2023 eelarveliste vahendite vähesuse tõttu osalist toetust 1400 eurot osalemiseks erinevatel korvpalli võistlustel;
  1.3 MTÜ-le Kõpu Naisselts 2023 eelarveliste vahendite vähesuse tõttu osalist toetust 1000 eurot toetust Pizzafesti korraldamiseks;
  1.4 Eesti Pärimusmuusika Keskus MTÜ-le 456 eurot toetust Eesti ETNO 2023 kontserdi heliteenuse tarbeks;
  1.5 MTÜ-le Rahvusvaheline Artur Kapi Ühing 10 000 eurot toetust XXVI Suure-Jaani Muusikafestivali korraldamiseks;
 2. Jätta rahuldamata MTÜ Sakala Biathlon toetuse taotlus. Vallavalitsusele on esitatud sarnased taotlused ja vallavalitsus on välja valinud ja rahuldanud MTÜ Sakala Biathlon Noorte sporditegevuse toetuse taotluse ja sõlminud MTÜ-ga Noorte sporditegevuse toetamise lepingu nr 12-2/31.

Muudes küsimustes:

 1. Kinnitada Põhja-Sakala Vallavalitsuse hallatava asutuse Suure-Jaani Tervisekoja nõukogu koosseis kolmeks aastaks: Jüri Hansen; Indrek Jegorov; Jaan Oja; Kuldar Kipper; Olev Umsar.
 2. Moodustada Põhja-Sakala valla konkursi „Kaunis Kodu 2023" komisjon koosseisus: Andrus Keerd, Eve Soopa, Jüri Hansen, Elina Sassiad, Taivo Lehesmets, Kairi Kester, Tiiu Umal.
 3. Kinnitada 100% Põhja-Sakala valla omandis oleva AS-i Võhma ELKO 2022. majandusaasta aruanne.
 4. Muuta arengudokumentide ülevaatamise ajutise komisjoni koosseisu ja arvata sinna vallavolikogu liikmed Arnold Pastak ja Tõnis Riisk.
 5. Esitada Põhja-Sakala valla 2022. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne vallavolikogule.

Lisaks:

 1. Tutvuti Koksvere Maja OÜ, SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus ning AS-i Põhja-Sakala Haldus 2022. majandusaasta aruannetega.

Info:

 1. Pankadelt on saadud nõusolekud 6 kuuks maksepuhkuse saamiseks.
 2. Kindlustuslepingud lõpevad 30.06.2023; uued pakkumised kindlustuslepingu sõlmimiseks.
 3. Vallavalitsuse koosseisust: arendus- ja hankespetsialist astub tagasi vallavalitsuse liikme kohalt samaaegselt ametist lahkumisega; vallavalitsus jätkab esialgu tööd 6-liikmelisena.
 4. Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamise ajutise komisjoni koosolek on neljapäeval, 01.06 kell 17 vallamaja 2. korruse saalis.