« Tagasi

Põhja-Sakala vallavalitsuse 05.12.2023 istungil otsustati:

Sotsiaalküsimustes:

 1. Otsustati hüvitada valla eelarvest kolme isiku üldhooldusteenuse hoolduskulu vastavalt hooldekodu kehtestatud hoolduskulu komponendile, kuid mitte rohkem kui vallavalitsuse poolt kehtestatud piirmäär; üldhooldusteenuse kohamaksu puudujääva osa tasuvad seadusjärgsed ülalpidajad vastavalt teenuseosutaja poolt esitatud arvele.
 2. Otsustati eraldada isikule eluruumi tagamise teenuse raames sotsiaaleluruum Kõo külas ja vormistada eluruumi tagamise teenuse osutamise leping tähtajaliselt 02.01.2024 kuni 02.01.2025.

Rahandusküsimustes:

 1. Eraldati reservfondist Olustvere põhikooli hoone energiaauditi koostamiseks 6342 eurot ja puitakende remonttöödeks 1818 eurot.

Majandusküsimustes:

 1. Otsustati esitada selgitustaotlus Põhja-Sakala Vallavalitsuse 19.10.2023 korraldusele nr 855 „Ehitusloa andmisest keeldumine" esitatud vaide kohta; vastamise tähtaeg 10 kalendripäeva.
 2. Otsustati tunnistada kehtetuks Põhja-Sakala Vallavalitsuse 22.11.2023 korraldus nr 947 „Eratee avalikuks kasutamiseks sundvalduse seadmine".
 3. Otsustati saata puudutatud isikutele sundvalduse seadmise Põhjaka külas asuvale Põhjaka–Undisaare teele nr 7590016 avalikuks kasutamiseks eelnõu nr 2-4/18, millele kinnisasja omanikel on õigus esitada arvamusi nelja nädala jooksul teate kättesaamisest.
 4. Lubati Suure-Jaani linnas Ruusi tn 17a kinnistul abihoone püstitamine projekteerimistingimuste alusel ja anti abihoone ehitusprojekti koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused.
 5. Lubati majandusosakonnal väljastada ehitusluba Ängi külas Vahemetsa kinnistule puurkaevu rajamiseks.
 6. Otsustati muuta Suure-Jaani linnas asuva Tallinna tn 11a sihtotstarvet (65% ärimaa, 35% elamumaa) ja määrata katastriüksuse uueks sihtotstarbeks elamumaa 100%.
 7. Nõustuti Vastemõisa külas Edu katastriüksuse jagamisega ja määrati jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
 8. Seati tähtajatu ja tasuta sundvaldus Corle OÜ (registrikood 11270435) kasuks passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks, majandamiseks ja talumiseks Suure-Jaani linnas asuvatele Põhja-Sakala valla munitsipaalomandis olevatele 15 tänava (Heina T2; Karja; Nurme 5; Oja; Pärnu; Ringpuiestee T1, T2, T3; Roosi; Ruusi tee; Sangari; Siimu tee; Soo; Tiigilohu; Uus) katastriüksustele ja Epra külas asuvale Kanassaare tee T1.
 9. Kinnitati vallale kuuluva kinnistu võõrandamiseks läbi viidud elektroonilise enampakkumise nr 203002411 tulemus ja tunnistati enampakkumise võitja; otsustati võõrandada Reegoldi külas Lillese kinnistu, millel asuvad elamu ja kuur, enampakkumise võitjale maksumusega 14 101 eurot.
 10. Otsustati võõrandada otsustuskorras OÜ-le G Invest (registrikood 11886358) vallale kuuluv kinnistu Kõpu alevik, Tipu tn 1, millel asub külastuskeskus, hinnaga 70 000 eurot.
 11. Otsustati korraldada väikehange „Vedelgaasi ostmine 2024" (viitenumber 273234) ja kinnitati väikehanke alusdokumendid.

Muudes küsimustes:

 1. Lubati Suure-Jaani lasteaia Sipsik mõlemad tegutsemiskohad sulgeda 14.12.2023 meeskonnakoolituseks.
 2. Kooskõlastati Pilistvere hooldekodu töötajate põhipuhkuse pikendamine alates 01.01.2024. a 7 kalendripäeva võrra, so 35 kalendripäevani aastas.
 3. Anti nõusolek avaliku ürituse teates esitatud tingimustel avalike ürituste pidamiseks:
  3.1 Võhma raudteejaama jõuluturg 16.12.2023 kell 11–16 Võhma raudteeaida (Spordi tn 2) esisel platsil;
  3.2 Jõululaat „Jõulusäras Olustvere" 15.12.2023 kell 13–20 ja 16.12.2023 kell 10–20 Olustvere mõisa kodades ja pargis.

Lisaks:

 1. Arutati ja otsustati suunata volikogule menetlemiseks volikogu õigusaktide eelnõud:
  1-4/302 MTÜ-st Eesti Mõisakoolide Ühendus välja astumine;
  1-4/306 Peremehetuks ehitiseks tunnistamine (Jaska k pumbamaja);
  1-4/307 Peremehetuks ehitiseks tunnistamine (Suure-Jaani l, J.Köleri tn 3a);
  1-4/308 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamine (Pärnu tn 11, Suure-Jaani);
  1-4/309 Isikliku kasutusõiguse seadmine (Vastemõisa–Kobruvere kergtee);
  1-4/310 Loa andmine liisingueseme omandamiseks;
  1-4/311 Põhja-Sakala vallale kuuluva kinnistu jagamiseks nõusoleku andmine ja vallavara osa enampakkumise korras võõrandamine (Kõpu mõisa osa);
  1-4/312 Põhja-Sakala valla 2024. aasta eelarve I lugemisele.
 2. Arutati Puukoristaja OÜ avaldust Olustveres Jaamaküla tee 10 kinnistu otsustuskorras eelisostuõigusega võõrandamiseks; otsustati suunata esitatud avaldus volikogu majanduskomisjonile arutamiseks ja seisukoha andmiseks.

Info:

 1. AS Eesti Postiga 31.10.2022 sõlmitud äripinna üürileping lõpeb 02.01.2024; juristil koostada kiri lepingu lõpetamise kohta ja pakkuda alternatiivina Viljandi Tarbijate Ühistu COOP-i hoones asuvat meile teadaolevat vaba pinda.
 2. Arutati Suure-Jaani koguduse soovi taotleda 30 000 eurot toetust Suure-Jaani kiriku hoone katuse renoveerimiseks. Lepiti kokku, et järgmisel vallavalitsuse istungil tutvutakse eelnevatel aastatel (2021–2023) religioonile (kõik ümberkaudsed kogudused) eraldatud  toetuste summadega ja siis kujundatakse seisukoht.
 3. Järgmine vallavalitsuse istung 14.12.2023.