« Tagasi

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungil 12.01.2021 otsustati:

Sotsiaalküsimustes:

 1. Lõpetada tagasiulatuvalt isikule koduteenuse osutamine, suunata ta üldhooldusteenusele ning maksta valla eelarvest tema hoolduskulude puudujääv osa;
 2. Toetada isikut lastehoiukoha maksumuse tasumisel;
 3. Suunata isik üldhooldusteenusele ning maksta valla eelarvest tema hoolduskulude puudujääv osa;
 4. Edastada volikogule kinnitamiseks Põhja-Sakala valla üldarstiabi teenuse toetuse maksmise kord.

Haridus- ja kultuuriküsimustes:

 1. Moodustada ajutine komisjon Suure-Jaani Kooli rekonstrueerimise lähteülesande koostamiseks;
 2. Kinnitati Põhja-Sakala valla huvihariduse ja -tegevuse kava 2021. aastaks;
 3. Edastada volikogule teisele lugemisele Põhja-Sakala valla hariduse arengukava 2020-2025;
 4. Edastada volikogule kinnitamiseks Suure-Jaani Kooli põhimääruse muutmine.

Majandusküsimustes:

 1. Edastada volikogule otsustamiseks Põhja-Sakala Vallavalitsuse hallatava asutuse Kõpu Spordihoone moodustamine ja põhimääruse kinnitamine;
 2. Edastada volikogule otsustamiseks vallale kuuluval kinnistul ehitiste kaasomandi osa tasuta võõrandamiseks;
 3. Edastada volikogule otsustamiseks vallale kuuluva hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine hoonestajale summaga 600 eurot;
 4. Edastada volikogule kinnitamiseks valla arengukava 2021. aasta tegevuskava;
 5. Edastada volikogule kinnitamiseks valla arengukava 2019-2025 muudatused;
 6. Väljastada:
 • ehitusluba Kõidama külas Olustvere tee 5a kinnistule asuva tootmishoone laiendamiseks kuni 33%;
 • ehitusluba Paaksima külas Raudaru kinnistule kaarhalli püstitamiseks;
 • ehitusluba Vastemõisa külas Söödi kinnistule abihoone püstitamiseks;
 • ehitusteatis Venevere külas Ristvälja kinnistul elamu katuse rekonstrueerimiseks;
 • kasutusluba Põhjaka külas Tiidumäe kinnistule püstitatud päikeseelektrijaama kasutusele võtmiseks;
 • osaline kasutusteatis Suure-Jaani linnas Ilmatari tn 6 kinnistul elamu kasutusele võtmiseks;

Finantsküsimustes:

 1. Kiita heaks hajaasustuse programmist toetuse saaja projekti „Võhmassaare küla Silla kanalisatsioonisüsteemi rajamine" aruanne ja täitmise eelarve summas 5400 eurot;
 2. Edastada volikogule kinnitamiseks Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2021-2024;
 3. Edastada volikokku esimesele lugemisele Põhja-Sakala valla 2021. aasta eelarve.

Muudes küsimustes:

 1. COVID-19 meetmetena lähtuda Vabariigi Valitsuse edasistest otsustest ning vajadusel teha piiranguid.

Lisaks:

 1. Arutati lasteaia direktorite ja õpetajate puhkuste pikendamist;
 2. Kujundati seisukoht seoses lasteaias lastevanemate poolt kaetava osa määra tasumisega;
 3. Võeti teadmiseks MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse korraldatud hanke tulemused Suure-Jaani jäätmejaamas, kuhu laekus 2 pakkumust, kuid mis loeti ebaõnnestunuks. Hetkeseisuga on jäätmejaam 28. veebruarini lahti, kuid edasi võib jäätmejaam mingiks ajaks suletuks jääda.

 

Istungi ülevaate koostas:
Kati-Kristella Kivisild
Kommunikatsioonispetsialist