« Tagasi

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade (Kõrvesaare pais)

Põhja-Sakala Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse  § 47 lõike 4 alusel.

Rein Talviste (isikukood 35505020296) taotleb keskkonnaluba Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Tällevere külas Kõrvesaare maaüksusel (registriosa number 216039, katastritunnus 75903:001:0031) Rulli maaparandusehitise eesvoolul Tõnuotsa kraavil (kood VEE1133601) asuva tiigi setetest puhastamiseks, eemaldatava pinnase mahuga hinnanguliselt ca 300–400 m3 ja Rulli maaparandusehitise eesvoolu Tõnuotsa kraavi (kood VEE1133601) Kõrvesaare paisuga (keskkonnaregistri kood PAIS023390) jätkuvaks paisutamiseks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, keskkonnalubade taotlused ja menetlused, menetlus nr M-110863.

Ametlik teadaanne leitav SIIT.