« Tagasi

Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungil 06.04.2021 otsustati:

Sotsiaalküsimustes:

 1. Lõpetada isikuga sotsiaalelamispinna üürileping;
 2. Anda nõusolek eestkostetava nimel tehingu tegemiseks.

Haridus- ja kultuuriküsimustes:

 1. Anda nõusolek Viljandi Spordihoone projektlaagri „Viljandi Spordikooli võrkpalli osakonna suvelaager" korraldamiseks;
 2. Anda nõusolek MTÜ-le Lõimeleer 3 projektlaagri „Lõimeleer" korraldamiseks. Korrastada korraldused ja nende sisu kronoloogilises järjekorras;
 3. Jätkata Lahmuse Kooli arengukava aastateks 2021-2024 menetlemist peale Põhja-Sakala Vallavalitsuse ajutise komisjoni hariduse tugiteenuste korraldamiseks vallas aruande/tulemi saamist. Infoks: Põhja-Sakala Vallavolikogu 28. jaanuar 2021 otsuse nr 230 „Põhja-Sakala valla hariduse arengukava 2020 – 2025 kinnitamine" LISA 1 peatükk VIII Eesmärgid ja tegevuskava punkti 3.11 järgi peab toimuma tugiteenuste vajaduse kaardistamine ja analüüs haridusasutustes. Peale kaardistamise ja analüüsi korraldamist valla haridusasutustes otsustakse, milline valla hariduse tugiteenuste korraldusmudel võetakse kasutusele ja kaalutakse, kas Lahmuse kooli arendamine hariduslikke tuge vajavate laste õppeasutuseks piirkonnas (Põhja-Sakala, Põhja-Pärnumaa ja Viljandi vald või siis maakondlik tasand) on kestlik lahendus;
 4. Edastada volikogule Olustvere Põhikooli arengukava 2021-2025, viia sisse vallavalitsuse liikme Luule Tiirmaa tehtud parandusettepanekud;
 5. Edastada volikogule Suure-Jaani Kooli arengukava 2021-2024. Edaspidi paluda eelnõu koostajal/koostajatel esitada vallavalitsusele muus vormingus dokument, mitte pdf;
 6. Eelnõu koostajal üle vaadata hoolekogu regulatsioon vastavalt Põhja-Sakala Vallavolikogu poolt kehtestatud hoolekogu moodustamise korra ja töökorrale. Selles paragrahvis esineb ebatäpsusi. Peale tehtud parandusi edastada volikogule Suure-Jaani Lasteaia Sipsik põhimäärus;
 7. Edastada volikogule Võhma Kooli arengukava 2021-2025;
 8. Viia sisse vallavalitsuse liikme Luule Tiirmaa tehtud parandusettepanek, mis on ka haridusjuhile edastatud. Edastada volikogule kooli ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitamise kord;
 9. Mitte toetada MTÜ EELK Kõpu Peetri kogudust ühekordse toetusega;
 10. Maksta ühekordset toetust järgnevatele mittetulundusühingutele ja isikutele:
  • MTÜ-le Viljandimaa Abipolitseinikud;
  • MTÜ-le Viljandimaa Lasterikkad;
  • MTÜ-le Spordiklubi Suure-Jaani United;
  • MTÜ-le EELK Suure-Jaani Johannese kogudus;
  • MTÜ-le Temufi;
  • MTÜ-le Kodupaik Metsküla;
  • MTÜ-le Rahvalõõts;
  • MTÜ-le Musica Sacra;
  • MTÜ-le Spordiklubi Võhma;
  • MTÜ-le Eesti Kirikute Nõukogu;
  • Merit Tõkkele;
  • Rasmus Laansalule;
  • MTÜ-le Viljandimaa Pensionäride Liit;
  • MTÜ-le Ühtne Võhmaküla;
  • MTÜ-le PaRe Sport;
  • MTÜ-le Kuhjavere Küla Selts;
  • MTÜ-le Kootsi Külaselts;
  • MTÜ-le Ivaski ja Lemmakõnnu külaselts „Rukkilill";
  • MTÜ-le Lahmus, Põhjaka ja Päraküla külaselts.

Majandusküsimustes:

 1. Kooskõlastada puurkaevu rajamise asukoht Vanaveski küla Milistvere kinnistul;
 2. Määrata Uia külas Tiirlaidi katastriüksuse jagamisel moodustatavatele uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed;
 3. Väljastada osaline kasutusluba Kõidama külas Olustvere tee 5a kinnistul tootmishoone kasutusele võtmiseks;
 4. Edastada volikogule isikliku kasutusõiguse seadmine Põhja-Sakala valla kasuks teede avalikuks kasutamiseks Nuutre külas 7 eraomandis olevatel kinnisasjadel asuvatele teelõikudele;
 5. Edastada volikogule isikliku kasutusõiguse seadmine Põhja-Sakala valla kasuks teede avalikuks kasutamiseks Vastemõisa külas 3 eraomandis olevatel kinnisasjadel asuvatele teelõikudele.

Muudes küsimustes:

 1. Nõustuda ettepanekuga koolitranspordi kulude hüvitamiseks;
 2. Toetada osalemist telesaates „Tere tulemast!";
 3. Edastada volikogule ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord. Viia sisse vallavalitsuse poolt tehtud muudatusettepanekud.

Lisaks:

 • Anti ülevaade Lõhavere linnuse ümbruse metsa metsatööde plaanide kohta ja vastuskirjast;
 • Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Lembit Kruusega on telefoni teel arutatud ÜVK kasutamise eeskirja eelnõud. Komisjoni poolt tehakse väga palju muudatusettepanekuid. Oodatakse ära komisjoni seisukoht, siis otsustatakse edasine menetluskäik.